فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue: 4, 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدحسن آسایش، کیومرث فرحبخش *، حسین سلیمی بجستانی، علی دلاور صفحات 355-372
  مقدمه
  بی وفایی به عنوان یکی از دلایل اساسی طلاق اثرات زیانباری بر کانون خانواده، سلامت روان و عواطف افراد قربانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین تجارب و واکنش های عاطفی زنان قربانی بی وفایی همسر بود.
  روش
  این مطالعه با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام گرفت و نمونه های آن را زنان قربانی بی وفایی همسر ساکن تهران (شمیرانات) در سال 1395 تشکیل دادند. بدین منظور، 18 زن در بازه سنی 64-22 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تولید 2 مضمون اصلی، 12 مضمون فرعی و 61 مفهوم اولیه گردید. مضمون اصلی نخست «واکنش های عاطفی ناسازگارانه» بود که مضمون های فرعی احساس گسستگی از زندگی (احساس اندوه، احساس یاس و میل به مرگ)، احساس گسستگی از خود (احساس بی کفایتی و احساس رهاشدگی)، احساس خشم، احساس تنفر، احساس سنگ دلی و قساوت قلب، احساس آسیب پذیری، آشفتگی هیجانی، احساس ترس و اضطراب و احساس کرختی و سردی را در برمی گرفت. مضمون اصلی دوم، «واکنش های عاطفی سازگارانه» بود که از مضامین فرعی احساس ارزشمندی (احساس خودارزشمندی و احساس ارزشمندی همسر)، احساس ترحم (احساس ترحم به همسر و احساس ترحم به رقیب) و دلبستگی به همسر (میل و علاقه به همسر، احساس مالکیت بر همسر و عفو همسر) تشکیل شد.
  نتیجه گیری
  بی وفایی پدیده ای است که به طور یکسان توسط همه زنان قربانی تجربه نمی شود. بر اساس دیدگاه سازه گرایان اجتماعی، این امر بیانگر ادراک متفاوت زنان قربانی است که موجب ایجاد الگوهای متفاوتی از واکنش دهی به بی وفایی در زنان می شود. از آن جا که این نتایج از یک تحقیق بومی به دست آمده است، می تواند در ساخت بسته های مداخله ای توسط درمانگران راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: رفتار جنس خارج زناشویی، بی عفتی، بی وفایی، روابط خارج زناشویی، جنبه های هیجانی، جنبه های عاطفی
 • منیر نوبهار * صفحات 373-384
  مقدمه
  یکی از عوامل اساسی در ارتقای توانمندی بیماران تحت همودیالیز، تغییرات سبک زندگی است که بر کیفیت زندگی این بیماران تاثیر می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تبیین تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز بود.
  روش
  تغییرات سبک زندگی بیماران تحت همودیالیز با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی (Qualitative content analysis) تبیین گردید. این بیماران حداقل یک سال تحت درمان با همودیالیز بودند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. نمونه گیری به صورت هدفمند شروع شد و به تدریج بر اساس کدها و طبقات به دست آمده، تا اشباع دادها ادامه یافت. مصاحبه با 20 مشارکت کننده صورت گرفت. مصاحبه ها بین 40 تا 85 دقیقه به طول انجامید. داده ها هم زمان با جمع آوری و بر اساس پنج گام Graneheim و Lundman تجزیه و تحلیل گردید. اطمینان از صحت و استحکام تحقیق با استفاده از معیارهای Lincoln و Guba انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس فرایند تحلیل داده ها، 5 درون مایه که بیانگر تجارب بیماران تحت همودیالیز از تغییرات سبک زندگی بود، استخراج گردید. این طبقات شامل «تلاش جهت رعایت برنامه غذایی، تداوم مصرف داروهای تجویزی، سازش با تغییر الگوی خواب، تطابق با فعالیت فیزیکی و حفظ استقلال روانی و اجتماعی» بود.
  نتیجه گیری
  یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر، تغییرات سبک زندگی در بیماران همودیالیز را تبیین نمود. افراد تیم درمانی باید بیماران را جهت دستیابی به راهبردهای سازگارانه و ایجاد تغییرات اساسی در سبک زندگی حمایت کنند و بر مقابله موثر آن ها در زندگی روزمره و برخورداری این بیماران از زندگی و هویت موجود تاکید نمایند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، همودیالیز، تحقیق کیفی
 • زهرا سبزی، منیره انوشه *، عیسی محمدی، سوسن پارسای صفحات 385-399
  زمینه
  بکارگیری مداخلات موثر و مناسب توسط مادران شیرده در تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر که متناسب با شرایط موجود باشد می تواند درحفظ، تداوم و ارتقا شیردهی تاثیر بسزا داشته باشد. لذا تبیین یا شناسایی این راهبرد های موفقیت آمیز جهت برنامه ریزی آتی برای سلامت مادر ، شیرخوار و تضمین تغذیه انحصاری ضروری است.
  روش کار
  یک مطالعه کیفی از نوع آنالیز محتوای قراردادی است که در سال 1393انجام شده است. مشارکت کنندگان شامل شانزده مادر شیرده دارای فرزند زیر یک سال و تجربه موفق در تغذیه انحصاری که به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مازندران مراجعه داشته اند، بودند. تجارب آنهادرخصوص راهبردهای بکار گرفته شده در زمینه موفقیت در تغذیه انحصاری شش ماهه اول تولد فرزندشان، از طریق مصاحبه بدون ساختار و عمیق جمع آوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند شروع و تا اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها با استفاده از آنالیز مقایسه ای مداوم تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها منجر به استخراج ، هشت درون مایه اصلی مربوط به ماهیت درک مادران شیرده موفق از تدابیربکار گرفته شده شامل: تمهید شرایط راحت و دلپذیر قبل از شیردهی،کسب اطلاعات از منابع مطمئن، انطباق شیوه زندگی با دوران شیردهی، تاب آوری هوشمندانه، رفع شیرنخوردن شیرخوار، تقویت و تضمین کفایت شیر و شیردهی، مراقبت از پستان در دوران شیردهی و بکارگیری آموزه های دینی می باشد
  نتیجه گیری
  توصیه می شود نقش و جایگاه مادران و نحوه بکارگیری این استراتژی ها و راهبردها در سیاست گذاری های بهداشتی مرتبط با شیردهی به طور جدی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیردهی، تغذیه انحصاری، توانمندسازی، مادران، راهبردها، تحقیق کیفی
 • محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیراسماعیلی، خانم ویدا کاردان مقدم، یونس جهانی، مهشاد گوهری مهر * صفحات 400-413
  مقدمه
  مدیریت ارتباط با مشتری (Customer relationship management یا CRM) به عنوان یک استراتژی جامع و فرایند کسب و حفظ مشتریان، به صورت همکاری و آموختن حداکثری در مورد مشتریان و دیدگاهایشان جهت ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و مشتری تعریف می گردد. موفقیت بیمارستان در این زمینه، سبب افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری بیمار می شود. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین عوامل موثر بر CRM در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال 1394 بود.
  روش
  این مطالعه از نوع کیفی بود که به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. نمونه های مورد بررسی شامل 15 نفر از مدیران، کارشناسان، پزشکان و صاحب نظران بخش درمان از جمله مدیران و کارشناسان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر کرمان، معاونان درمان و بهداشت دانشگاه و پزشکان و پرستاران دارای سابقه مدیریتی در بیمارستان ها و بیماران و همراهانشان بود.
  یافته ها
  شش طبقه اصلی «ابعاد شناسایی و جذب بیمار، مشارکت بیمار، برخورد شخصی با بیمار، توانمندسازی بیماران، شناخت انتظارات بیماران و ارتباط با بیماران» به عنوان معیارهای کلی و 44 زیرطبقه در خصوص CRM در بیمارستان ها شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  بیماران بیشتر از هر چیز به برخورد مناسب و ارتباطات موثر کادر بیمارستان با آنان اهمیت می دهند. راهکارهای عملی برای CRM پیشنهاد شد که از جمله مهم ترین آن ها، آموزش مدیریت رفتار به کارکنان بود.
  کلیدواژگان: روابط پزشک، بیمار، روابط پرستار، بیمار، رضایت بیمار، بیمارستان های آموزشی، تحقیق کیفی
 • زهره قمیان، علی خدادادی زاده *، کتایون جهانگیری، صادق یوسف نژاد صفحات 414-426
  مقدمه
  با توجه به حادثه خیز بودن کشور ایران، توجه به بحران به ویژه زلزله از اهمیت زیادی برخوردار است. روز جمعه پنجم دی ماه سال 1382در ساعت 5 و 26 دقیقه، زمین لرزه مخربی شهر بم و روستاهای پیرامون آن را به تلی از خاک تبدیل کرد. در پژوهش حاضر به زلزله بم از دیدگاه تاثیر زلزله بر زندگی مردم بر اساس نگاه کسانی که این زلزله را تجربه کرده اند، پرداخته شد؛ چرا که دانش پیشگیری، آمادگی و پاسخ مناسب در برابر زلزله و سایر بحران ها، تنها از راه بررسی تجارب مردمی که این بحران ها را درک کرده اند، حاصل می شود.
  روش
  این مطالعه قسمتی از یک تحقیق کیفی بود که با روش تحلیل محتوا (Content analysis) در سال 1394 در شهر بم انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت و جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید.
  یافته ها
  شرکت کنندگان پژوهش را 10 نفر شامل 5 زن و 5 مرد تشکیل داد. میانگین سنی نمونه ها 07/13 ± 70/39 سال و میانگین مدت مصاحبه ها 86/10 ± 30/51 دقیقه بود. یکی از اصلی ترین درون مایه های به دست آمده از مصاحبه با شرکت کنندگان «فروپاشی ناگهانی زندگی در چند ثانیه» مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  بر اساس مصاحبه ها، درون مایه فروپاشی ناگهانی زندگی ارایه گردید که نشان دهنده ارزش مطالعات کیفی در رابطه با درک صحیح از مشکلات مصدومان و بازماندگان بلایای طبیعی به خصوص زلزله می باشد. امید است به جنبه های واقعی بحران ها بر زندگی بازماندگان اشاره شود و در برنامه ریزی و مدیریت به موقع و صحیح بحران ها بر اساس نیازهای واقعی مردم حادثه دیده از آن ها استفاده شود.
  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، تجربه، زلزله، فروپاشی زندگی، ایران
 • اشرف عسکری باغمیانی، سید رضا جوادیان * صفحات 427-436
  مقدمه
  ازدواج، یکی از وقایع مهم حیاتی است که از نظر اجتماعی به عنوان پیوندی باثبات بین زن و مرد شناخته می شود. گاهی ازدواج به دلایلی، دوام چندانی نمی یابد و به طلاق منجر می گردد. بیشتر زنان مطلقه پس از جدایی، تمایلی به ازدواج مجدد ندارند که این موضوع مشکلات و پیامدهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات و پیامدهای طلاق انجام شد.
  روش
  این مطالعه از نوع کیفی با راهبرد تئوری زمینه ای بود. جامعه مورد بررسی را زنان مطلقه20 تا 45 ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر یزد تشکیل داد که از بین آن ها، 25 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد که با موافقت مشارکت کنندگان، ضبط و بازنویسی و تحلیل گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ایجاد 27 مفهوم و 10 مقوله اصلی شامل «درامد پایین و مشکلات مالی»، «اشتغال مداوم»، «احساس تنهایی و انزواطلبی»، «محدود شدن روابط»، «مزاحمت دیگران در محیط کار و جامعه»، «پیشنهادهای دوستی و ازدواج موقت»، «سرزنش و اعتراض خانواده به رفتارها»، «فشار خانواده به ازدواج مجدد»، «خلا عاطفی پدر»، «عدم رسیدگی به تربیت فرزندان» شد. مقوله «فشار مضاعف زندگی» نیز به عنوان مقوله هسته ای ظهور یافت.
  نتیجه گیری
  عدم ازدواج زنان مطلقه و تنها زندگی کردن آن ها، مشکلات و پیامدهای زیادی را به وجود می آورد. این مشکلات مانند حلقه های زنجیر همدیگر را تقویت می کند و زنان را تحت فشار مضاعفی در زندگی خود قرار می دهد. بنابراین، بازسازی روانی، اجتماعی و اقتصادی زنان مطلقه و سوق دادن آنان به ازدواج مجدد، در جهت کاهش پیامدهای عدم ازدواج، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پیامد، مشکل، طلاق، زنان، ازدواج مجدد
 • احمد شریفی اردانی *، امیر قمرانی، محمد مدحی، محمد حسینعلیزاده، حجت پیرزادی صفحات 437-448
  مقدمه
  زندگی با افراد ناتوان هوشی در خانواده، دغدغه ها و چالش های خاصی را برای همشیرها ایجاد می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، دستیابی به تجارب زیسته همشیرهای افراد مبتلا به ناتوانی هوشی در زندگی با آن ها بود.
  روش
  این مطالعه به روش کیفی و تجربه زیسته، با نمونه گیری هدفمند و استفاده از مصاحبه ژرف نگر با 9 همشیر که دارای خواهر یا برادر دارای ناتوانی هوشی بودند، انجام شد. مصاحبه ها ضبط و به صورت کتبی پیاده سازی گردید و سپس به روش 9 مرحله ای Colaizzi مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده در 6 مضمون اصلی «نگرانی از آینده»، «نابسامانی خانوادگی»، «احساسات منفی»، «احساسات مثبت»، «تبعیض بین همشیرها« و «داغ اجتماعی» و 9 مضمون فرعی که به صورت زیرگروه های مضامین اصلی کدبندی شد، خلاصه گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل شده می تواند اطلاعات لازم را در خصوص شناخت مشکلات، اهمیت و همچنین، اتخاذ راهبردهای حمایتی و درمانی برای همشیرهای افراد مبتلا به ناتوانی هوشی در جهت بهبود سلامت روانی آن ها فراهم نماید.
  کلیدواژگان: ناتوانی هوشی، تجارب زیسته، همشیرها، تحقیق کیفی
 • کبری واعظی، مسعود فلاحی خشکناب * صفحات 449-460
  مقدمه
  با شناخت مقابله معنوی افراد بهبود یافته در برابر میل به مصرف مجدد مواد مخدر، می توان زمینه توانمندسازی آنان در برابر تمایل به مصرف مجدد مواد مخدر را فراهم ساخت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تبیین روش های مقابله معنوی معتادان بهبود یافته در برابر میل به مصرف مجدد مواد مخدر انجام گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر با روش کیفی و تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. شرکت کنندگان 18 نفر از مردان بهبود یافته بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند در دوره های بهبودی متفاوت انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و با روش Graneheim و Lundman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  درون مایه مقابله معنویت محور در قالب سه طبقه اصلی «باورهای معنوی»، «منابع حمایت محور» و «تحولات معنوی» به عنوان راهبردهای معنوی معتادان بهبود یافته در برابر تمایل به مصرف مجدد مواد مخدر مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به کارامدی مقابله معنوی در معتادان بهبود یافته، لازم است که مددکاران اجتماعی به رشد معنویت و باورهای معنوی به عنوان عامل تقویت کننده در برابر میل به مصرف مجدد و ادامه مسیر بهبودی توجه بیش از پیش مبذول داشته و از آن برای تقویت برنامه های حمایتی و خودمراقبتی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بهره گیرند.
  کلیدواژگان: معنویت، مقابله، اعتیاد، سوء مصرف کنندگان مواد
 • شیدا دیبایی، ماریا آگیلار وفایی *، مسعود جان بزرگی، کاظم رسول زاده طباطبایی، عماد اشرفی، مژگان آگاه هریس، آناهیتا حسین پور صفحات 461-476
  مقدمه
  در دهه های اخیر، برنامه های شناختی- رفتاری موفقیت چشمگیری را در کاهش وزن نشان داده اند. مولفه های بسیار زیادی در این برنامه ها گنجانده شده است که هم طول مدت درمان را افزایش می دهد و هم به خوبی مشخص نیست کدام مولفه های درمانی کاربرد بیشتری برای افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های درمان شناختی- رفتاری (Cognitive behavioral therapy یا CBT) در زندگی روزمره، برای افراد در جهت حفظ وزن کاسته شده یا کاهش وزن کاربردی انجام شد.
  روش
  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قیاسی بود. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و زنانی که پس از گذراندن دوره درمان شناختی- رفتاری برای کاهش وزن، حداقل 6 ماه موفق به حفظ وزن یا کاهش بیشتر وزن خود شده بودند، انتخاب شدند. مصاحبه نیمه ساختار یافته توسط متخصصان روش درمان شناختی- رفتاری کاهش وزن با 18 نفر از این افراد انجام گرفت. کدگذاری اولیه به صورت قیاسی و بر اساس برنامه Cooper و همکاران برای درمان شناختی- رفتاری کاهش وزن انجام شد. در نهایت، مولفه های نهایی توسط گروه همتایان خارج از گروه نمونه و متخصصان درمان شناختی- رفتاری برای کاهش وزن مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  از بین 35 مولفه اولیه از بسته درمان شناختی- رفتاری که به روش قیاسی استخراج شده بود، تنها 17 مولفه توسط افراد درمان شده تایید گردید؛ به طوری که اغلب افراد این 17 مولفه را به طور روزمره در زندگی خود استفاده می کردند یا آن را در طول درمان برای کاهش وزن خود بسیار مهم و کاربردی ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  از بین مولفه های زیادی که در درمان گنجانده می شود، تنها بخشی از آن ها برای افراد قابل اجرا و کاربردی می باشد و بقیه روش ها یا مولفه ها فراموش می شود و یا مورد استفاده قرار نمی گیرد. از این رو، می توان درمان شناختی- رفتاری در جهت کاهش وزن را بر مولفه های کاربردی تر متمرکز نمود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، کاهش وزن، پژوهش کیفی، زنان
 • محسن نظری فر، منصور سودانی *، رضا خجسته مهر، حمید فرهادی راد صفحات 477-492
  مقدمه
  طلاق همه ابعاد زندگی افراد مطلقه و به خصوص زنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این میان، زنانی که با شرایط پس از طلاق سازگاری بهتری پیدا می کنند، از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار می باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل تاثیرگذار در سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه بود.
  روش
  این مطالعه به روش کیفی و بر پایه تحلیل محتوا انجام شد. 19 زن مطلقه به روش نمونه گیری هدفمند و به صورت داوطلب از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن داده ها به اشباع کامل، انتخاب شدند.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده ها یک طبقه اصلی به نام «سازگاری پس از طلاق» به دست آمد که این طبقه از 10 مولفه به عنوان طبقات فرعی شامل «کمک و حمایت های خانواده و دوستان»، «نگرش ها و اعتقادات مذهبی»، «صبر و گذشت»، »شغل و توانایی های حرفه ای»، «مهارت حل مساله»، «مدیریت منابع مالی»، «ارتباط اجتماعی و سرگرمی»، «فرزندان منشا مقاومت»، «مشاوره و کمک های حرفه ای»، «تفسیر مجدد» و «تبدیل شدن به یک فرد مستقل» تشکیل شد.
  نتیجه گیری
  تحقیق حاضر با کشف و شناسایی عوامل موثر در سازگاری پس از طلاق، به متخصصان حوزه خانواده و طلاق جهت تدوین برنامه های مناسب برای زنان مطلقه در کسب سازگاری پس از طلاق کمک می کند. همچنین، کلیه نهادهای مسوول در این حوزه و نیز مراکز آموزشی و درمانی مرتبط می توانند از نتایج این پژوهش برای کمک به سازگاری زنان مطلقه و کاهش آسیب های طلاق بهره ببرند.
  کلیدواژگان: طلاق، سازگاری، طلاق، زنان، مطالعه کیفی
 • رفعت رضاپور نصراباد * صفحات 493-499
  مقدمه
  امروزه با ظهور مطالعات کیفی، سوالاتی در باب اعتبار و پایایی یافته های پژوهش های کیفی مطرح شده است. با توجه به تنوع دیدگاه ها و گوناگونی مباحث اعتبار و پایایی در پژوهش های کیفی، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین معیارهای اصلی اعتبار و پایایی پژوهش های کیفی از دیدگاه صاحب نظران مختلف بود.
  روش
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای، جستجو در اینترنت و پایگاه های داده از جمله PubMed، Irandoc، ScienceDirect، CINAHL و ISI محدود به زبان انگلیسی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی پژوهش های کیفی صورت گرفت. از بین مقالات و منابع مرتبط، مواردی که مولفان صاحب نام و مجرب داشتند و بارها مورد استناد قرار گرفته بود، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه جاری از مقالات و منابع جدیدتر (سال 2002 به بعد) استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع، 25 مقاله مروری، تحقیقاتی و نیز منابع مرتبط با اعتبار و پایایی پژوهش های کیفی از سال 2002 به بعد استخراج شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در خصوص اعتبار و پایایی پژوهش های کیفی، تعدد تفاسیر و برداشت ها وجود داشت و شیوه های ارزیابی و کسب اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی به دیدگاه ها و بینش های تئوریک و برداشت های هستی شناسانه و معرفت شناسانه محققان وابسته بود.
  نتیجه گیری
  هر محقق با توجه به وابستگی به مکتب یا دیدگاه فکری خاص از روشی جداگانه برای اعتبارسنجی یافته های خود استفاده خواهد کرد و اعتبار و پایایی پژوهش های کیفی به پرسش سوالات اساسی در مورد چیستی پژوهش، شناخت آن، منطق حاکم بر آن و اعتبار نتایج آن بستگی دارد.
  کلیدواژگان: اعتمادپذيري، اعتبار، پايايي، پژوهش کيفي
|
 • Mohammad Hassan Asayesh, Kiumars Farahbakhsh Dr *, Hosein Salimi Bajestani Dr, Ali Delavar Dr Pages 355-372
  Introduction
  Infidelity as one of the main causes for divorce has very deleterious effects on family, mental health, and feelings of the victims. The purpose of this study was to identify and explain emotional experiences and reactions of women victims of infidelity.
  Method
  In this interpretative study with phenomenology method, study population consisted of women victims of infidelity in Shemiranat, Tehran City, Iran, in 2016. 18 women of 22-64 years who were victims of the infidelity were selected through purposive sampling and were investigated by a semi-structured interview. The data were analyzed using a thematic analysis method.
  Results
  The data analysis resulted in two main themes, 12 subthemes, and 61 initial concepts. As the first theme, ‘maladaptive emotional reactions’ consisted of subthemes as the feelings of separation from life (including feelings of sadness, frustration, and desire for death), separation from oneself (including inadequacy, and sense of abandonment), anger, hatred, cruelty, vulnerability, emotional confusion, fear and anxiety, numbness, and coldness. The second main theme was ‘adaptive emotional reactions’ consisting of subthemes as feelings of self-worth (including one’s own and spouse), compassion (including toward the spouse, and toward the rival), and attachment to the spouse (interest in the spouse, sense of their ownership, and their forgiveness).
  Conclusion
  The results showed that infidelity was a phenomenon not experienced similarly by all women victims. Based on social constructivists, different perceptions of women victims causing different patterns of reactions to infidelity in them. Given the fact that the findings have been elicited out of a native study, they may play a vital role in developing the intervention packages.
  Keywords: Extramarital sex behavior, Adultery, Affair, Extramarital relations, Emotional aspects, Affective aspects
 • Monir Nobahar Dr * Pages 373-384
  Introduction
  lifestyle changes are one of the most important factors in promoting the capabilities and quality of life in patients undergoing hemodialysis. The aim of this study was to explore the lifestyle changes from the perspective of patients undergoing hemodialysis.
  Method
  Using qualitative content analysis approach, changes in lifestyle in patients undergoing hemodialysis were explored. Patients were being dialyzed for at least one year. Data was collected through semi-structured interviews. Purposeful sampling was gradually started based on codes and categories and continued until data saturation. Interviews were conducted with 20 participants. The duration of interviews was between 40 and 85 minutes. Data collection and analysis was performed simultaneously based on the five-step method of Granheim and Lundman. The accuracy and rigor of the research was secured using Lincoln and Guba criteria.
  Results
  Five themes reflecting the experiences of changes in lifestyle among the patients undergoing hemodialysis were extracted, "trying to follow the meal plan", "persistence in taking prescription drugs," "compromising with the change in sleep patterns," "coping with physical activity", and "maintaining the social and psychological independency".
  Conclusion
  The finding in this study explored the lifestyle changes in patients undergoing hemodialysis. The therapeutic team must support the patient to gain coping strategies and make essential changes in life style, and emphasize on admitting them effectively in everyday life.
  Keywords: Life style, Hemodialysis, Qualitative research
 • Zahra Sabzi Mr, Monireh Anoosheh Dr *, Easa Mohammadi Dr, Susan Parsay Dr Pages 385-399
  Introduction
  Effective and appropriate interventions used by nursing mothers in exclusive breast feeding, in accordance with existing conditions, can have a great effect on the maintenance, continuity and promotion of breastfeeding. So, identifying these successful strategies is essential to make future breast feeding health plans for mothers and infants, and to ensure exclusive breastfeeding.
  Method
  This was a qualitative study of conventional content analysis conducted in the year 2014. Participants included sixteen lactating mothers of kids up to one year old, and of successful experience in exclusive breastfeeding, who have refereed to health centers in Golestan and Mazandaran universities of medical sciences, Iran. Their experiences on the strategies used successfully in the first six months of exclusive breastfeeding were collected through unstructured and in-depth interviews. Sampling was purposive and was continued until reaching data saturation. The study data were analyzed using constant comparison analysis technique.
  Results
  Eight main themes related to the nature and dimensions of mothers’ understanding of the strategies used to gain successful exclusive breastfeeding were extracted. These themes were as “comfortable and pleasant preparation before breastfeeding”, “information from reliable sources”, “lifestyle adjustment to breastfeeding”, “intelligent resiliency”, “resolutions for infant’s reluctance in breastfeeding”, “strengthening and ensuring the adequacy of milk and lactation”, “breast care during breastfeeding”, and “the use of religious instructions”.
  Conclusion
  It is recommended to consider the role and eminence of mothers, and their successful strategies and guidelines related to successful exclusive breastfeeding seriously in codification of health care policies.
  Keywords: Breastfeeding, Exclusive breastfeeding, Empowerment, Mothers, Strategies, Qualitative research
 • Mahmood Nekoie-Moghadam Dr, Mohammadreza Amiresmaili Dr, Vida Kardan-Moghadam, Yunes Jahani Dr, Mahshad Goharimehr * Pages 400-413
  Introduction
  The patient relationship management is a comprehensive strategy of reception, preservation, and cooperation of customers and gaining information about them as much as possible to create increased value for both the organization and customer. Achieving this goal in hospitals increases patient satisfaction, trust, and commitment. Therefore, this study aimed to determin the dimensions and affecting factors in boosting patient relationship management strategies in Kerman City hospitals, Iran, in 2015.
  Method
  This functional qualitative-correlation study was conducted through phenomenological method in the city of Kerman. The research participants were 15 male and female managers, experts, physitions, assistants, nurses, and scholars in the field of healthcare and treatment, and also patients and their companies in public and private hospitals in Kerman City.
  Results
  The six dimensions of “identifying and attracting the patient”, “patient participation”, “patient confrontation”, “patient empowerment”, “understanding patient’s expectation”, and “patient relationship” were identified as general criteria of patient relationship management in hospitals.
  Conclusion
  Regarding the results, familiarization of hospital managers with the importance of the issue of patient relationship management must be conducted by Kerman University of Medical Sciences. Provision and operationalization of practical and theoretical guidelines for the implementation of patient relationship management strategies in three domains of staffs, equipment, and procedures are suggested.
  Keywords: Physician, patient relations, Nurse, patient relations, Patient satisfaction, Teaching hospitals, Qualitative research
 • Zohreh Ghomian, Ali Khodadadizadeh *, Katayoun Jahangiri, Sadegh Yousef Nezhad Pages 414-426
  Introduction
  Since Iran is accident-prone, paying attention to the issue of crisis, particularly earthquake, is very important. On Friday, December 26, 2003 at 5:26 a.m., a devastating earthquake converted Bam City, Iran, and its surrounding villages to the mound of soil. In this study, we surveyed the impact of the earthquake on the lives of people who experienced earthquake. Because the knowledge of prevention, preparedness, and appropriate response for earthquakes and other disasters can be achieved only through the experiences of people who had a perception of these disasters.
  Method
  This article was part of a content analysis qualitative study conducted from December to March, 2015 in the Bam city. Purposeful sampling method used and continued until code completion and data saturation. To collect the data semi-structured interviews were used.
  Results
  Of 10 participants in this study, 50% (5 participants) were women and 50% (5 participants) were men. Mean age of participants was 39.70 ± 13.07 years. The mean duration of the interviews was
  51.30 ± 10.86 minutes. One of the main themes emerging from the interviews was “the sudden collapse of life in a few seconds”.
  Conclusion
  Based on interviews, the essence of life suddenly collapse was achieved. It represents the value of qualitative studies on understanding problems of victims and survivors of natural disasters, especially earthquake. It is hoped that real aspects of the crisis on the lives of survivors be achieved and used in planning timely and accurate crisis management based on the real needs of injured people.
  Keywords: Qualitative research, Earthquake, Experience, Life change events, Iran
 • Ashraf Askari-Baghmiyani, Seyed Reza Javadian * Pages 427-436
  Introduction
  Marriage is an important vital event which from social point of view is known as a firm relationship between a man and a woman. Sometimes marriage does not last so much and results in divorce. Usually after separation, divorced woman do not like to marry again which this subject has many problems and results. So, this research was done to study these problems and results.
  Method
  This was a qualitative research in the kind of grounded theory. The study population was the society of divorced women in ages of 20 to 45 years old covered by Yazd City, Iran, Imam Khomeini Emdad Committee, of which, 25 persons were selected using aimed sampling method. The method of collecting data was semi-structured interviews which was recorded, rewritten, and analyzed the content with the agreement of them.
  Results
  27 contents and 10 topics (basic topics) were extracted. The topics included “low income and financial problems”, “continuous occupation”, “loneliness and seclusion”, “relationship limitations”, “inconvenience of others in the society and working environment”, “offering friendship and temporary marriage”, “family reproach and object of the behaviors”, “family pressure for remarriage”, “lack of father's kindness”, and “non-investigation of children's training”. The topic of “life pressure” became a fundamental topic.
  Conclusion
  Not getting remarriage and the lonely lives of divorced women create many problems and results. These problems like links reinforce each other and place the women in double pressure. So, remaking the psychic, social, and economic subjects for divorced woman after separation and forcing them to remarriage is suggested to reduce the result and outcomes.
  Keywords: Outcome, Problem, Divorce, Women, Remarriage
 • Ahmad Sharifi Ardani *, Amir Ghamarani Dr, Mohammad Madhi, Mohammad Hossinalizade, Hojat Pirzadi Pages 437-448
  Introduction
  Living with individuals suffering from intellectual disability in families engenders particular concerns, worries, and challenges for siblings. The aim of the present study was to access siblings’ lived experiences in living with individuals with intellectual disability.
  Method
  This study was conducted employing a qualitative method, using the lived experienced technique, and via in-depth interviewing on 9 siblings with intellectual disability selected via purposive sampling method. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using Colaizzi’s nine-step analysis method.
  Results
  Findings obtained from siblings’ experiences of living with individuals suffering from intellectual disability were summarized into 6 themes of “fear of the future”, “family turmoil”, “negative emotions”, “positive emotions”, “discrimination between siblings” and “social stigma”, and 9 sub-themes which were coded in the form of subgroups of 6 main themes.
  Conclusion
  These findings can provide information for identifying problems, significance, and adoption of supportive and medical strategies for siblings of individuals with intellectual disability to improve their psychological health.
  Keywords: Intellectual disability, Life experiences, Siblings, Qualitative research
 • Kobra Vaezi, Masoud Fallahi-Khoshknab * Pages 449-460
  Introduction
  Through recognizing spiritual coping strategies against the desire of re-using drug among ex-addicts, their empowerment in facing the desire of re-using drugs can be improved. This study aimed to explore some spiritual coping methods against the desire of re-using drug among ex-addicts.
  Method
  This study was done based on the qualitative method and contract content analysis. The participants were 18 ex-addicted men selected through a targeted sampling method, which were in different periods of drug withdrawal. Data collection was done through semi-structural interviews; and the data were analyzed using the method of Graneheim and Lundman.
  Results
  The theme of spiritual-bases coping with three main categories of "spiritual beliefs", "supportive-based resources", and "spiritual evolutions" was specified as spiritual coping strategy against the desire of re-using drug.
  Conclusion
  Considering the efficacy of spiritual coping against the desire of re-using drug among ex-addicts, it is necessary for social workers to strengthen spirituality and spiritual beliefs in these patients as an impediment tool to improve their supporting programs.
  Keywords: Spirituality, Coping, Addiction, Drug abuser
 • Sheyda Dibaei, Maria Agiular Vafaei *, Masoud Janbozorgi, Kazem Rasoolzade Tabatabaei, Mojgan Agah Heris, Anahita Hossein Pour Pages 461-476
  Introduction
  In recent decades, cognitive-behavioral programs for reducing weight have had remarkable success. Generally, in these programs, many components are involved which lengthen the duration of therapy, and also it is not clear which one of the components is more practical for individuals. The present research attempted to answer the question regarding which components of cognitive-behavioral therapy were more practical in peoples’ everyday life for keeping the lost weight or losing weight.
  Method
  This was a qualitative study based on directed content analysis. A purposeful sampling procedure was used which aimed at women who had undergone cognitive-behavioral therapy for weight loss, and who were able to keep their weight loss or had lost more weight at least 6 months after therapy. The semi-structured interviewing by cognitive-behavioral psychotherapist specialized in weight loss was ended with 18 people of these participants. Primary coding was done deductively based on Cooper and colleagues’ program for cognitive-behavioral therapy for weight loss. In addition, final components were approved by a matched group of women not in the sample, and by cognitive-behavioral psychotherapist specialized in weight loss.
  Results
  From 35 primary components which were extracted deductively from the cognitive-behavioral protocol, only 17 components were approved by individual women who had undergone cognitive-behavioral therapy; such that the majority of these women reported using most of these 17 components in their everyday lives, or evaluated them as highly important and practical for losing weight during therapy.
  Conclusion
  The findings indicate that among many components involved in cognitive-behavioral therapy, only part of them are executed and practical, and that the rest of methods or components are forgotten or are not used. Therefore, it seems possible to focus cognitive-behavioral therapy on most practical components.
  Keywords: Cognitive, behavioral therapy, Weight loss, Qualitative research, Women
 • Mohsen Nazarifar, Mansoor Sudani *, Reza Khojasteh-Mehr, Hamid Farhadirad Pages 477-492
  Introduction
  Divorce affects all aspects of life of each individual involved, especially women. Meanwhile, woman whom get better post-divorce adjustment have greater physical and mental health. This study aimed to identify and explain factors influencing divorced woman’s adjustment after divorce.
  Method
  In this study, a qualitative research method based on content analysis was used. 19 divorced woman were selected using purposive-volunteer sampling. The data were gathered through semi-structured interviews until reached up to full saturation.
  Results
  Data analysis discovered a main category named “adjustment after divorce”. This category consisted of 10 components as subcategories included “help and support by family and friends”, “attitudes and religious beliefs”, “patience and forgiveness”, “job and professional skills”, “problem solving skills”, “financial resource management”, “social relations and entertainment”, “children the origins of resistance”, “counseling and professional helps”, “reinterpretation”, and “turning to an independent person”.
  Conclusion
  This study helps family and divorce experts and practitioners to explore and identify factors contributing to the adjustment after divorce that by arranging suitable programs helps divorced woman to reach adjustment after divorce. In addition, all responsible organizations may use this results as well as educational and medical centers to help adjusting divorced women and reducing divorce damages.
  Keywords: Divorce, Adjustment, Divorce, Women, Qualitative research
 • Rafat Rezapour Nasrabad Dr * Pages 493-499
  Introduction
  Today, with emerging qualitative methodology, questions about the validity and reliability in qualitative research findings have raised. According to different views about validity and reliability of qualitative research, this study aimed to determine the main criteria of validity and reliability in qualitative research from the view pointes of experts groups.
  Method
  In this cross-sectional descriptive research, internet scientific search was done in national and international valid databases including Irandoc, PubMed, CINAHL, ScienceDirect, and Thomson Reuters Web of Science using keywords about the validity and reliability of qualitative research. The articles focusing on the validity and reliability in qualitative research in the area of health and hygiene during the years after 2002 were extracted and assessed.
  Results
  A total of 25 research and review articles, and other resources related to reliability and validity of qualitative research since 2002 were extracted and assessed. There were variety of methods, and interpretive viewpoints about the validity and reliability of qualitative researches. Evaluation methods to gain credibility and reliability in qualitative researches depended on researcher's ontological, epistemological, and theoretical attitudes and insights.
  Conclusion
  Any researcher depending on his/her theoretical insights selects a separated method to assess the reliability of their qualitative researches. The reliability and validity in qualitative researches depend on asking principle questions about the nature of research, recognition of it, the logic governing it, and the trustworthiness of results.
  Keywords: Trustworthiness, Qualitative research, Reliability, Validity