فهرست مطالب

راهور - پیاپی 22 (پاییز 1396)
 • پیاپی 22 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رحیم غلامی صفحات 9-51

  موضوع و هدف:

  در این پژوهش به بررسی دو موضوع مهم مدیریت بحران و شبکه معابر در لایه راهبردی با شناخت معیارهای موردتاکید در برنامه ریزی شهری پرداخته شده است؛ این پژوهش با تدوین طرح های انتظامی - ترافیکی و درنظرگرفتن الزامات مقابله با بحران ها می تواند چارچوب مناسبی برای ایجاد سازگاری بین راهبردهای ترافیکی و اقدامات مربوط به کاهش اثرات بلایای طبیعی و انسان ساخت باشد. هدف این پژوهش، شبیه سازی گره های ترافیکی در برابر زلزله های احتمالی و ایمن سازی ترافیک در شبکه معابر در موقع حوادثی چون زلزله است.

  روش

  این پژوهش از نوع کاربردی و روش آ ن، توصیفی - تحلیلی می باشد. داده های مورداستفاده از نوع اسنادی و میدانی بوده و برای جمع آوری و گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و اینترنت استفاده شده که اطلاعات مربوط به شاخص های پژوهش، از طریق پرسشنامه با اخذ نظرات کارشناسان متخصص و خبرگان شهرداری، مدیریت بحران و پلیس راهنمایی و رانندگی حاصل گردیده و با روش های مورداشاره در بحث یافته ها موردارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند.
  یافته ها: در مرحله تحلیل، ابتدا داده های کلیه شاخص ها به صورت توصیفی از طریق پرسشنامه به دست آمده و مقادیر استخراج شده بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و Expert Choice با وزن دهی شاخص های مربوطه تحلیل شده و سپس با استفاده از نرم افزار GIS، نقشه ریزپهنه بندی آسیب پذیری نواحی منطقه 21 تهران با منطق Fuzzy ارائه می گردند.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد در زلزله ای با شدت 7 مرکالی، بیشترین گره های ترافیکی به ترتیب در دامنه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم در ناحیه 3، ناحیه 2 و ناحیه 1 شهرداری قرار دارند. در پایان، نتیجه حاصل شد که در صورت وقوع زلزله با مقیاس 7 مرکالی، شهرک های چیتگر شمالی، استقلال، ویلاشهر و وردآورد دارای بیشترین گره های ترافیکی در دامنه بسیار بالا هستند که بیانگر آسیب پذیری بسیار زیاد با توجه به عوامل کالبدی و ترافیکی می باشد. درنتیجه شبکه معابر منطقه 21 تهران از منظر مدیریت بحران مستلزم برنامه راهبردی و راهکارهای سامان بخش و در اولویت اول برنامه ریزی می باشد.

  کلیدواژگان: شبکه معابر، آسیب پذیری، مدیریت بحران، گره های ترافیکی، زلزله، GIS، Fuzzy، AHP
 • مهدی محمدی، غلامعلی شفابخش*، علی نادران صفحات 53-81
  زمینه و هدف

  شناسایی تاثیر وسایل سفر مختلف در بروز تصادفات شدید می تواند به بهبود روندهای برنامه‎ریزی بلندمدت حمل ونقل شهری منجر شود. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین وسایل نقلیه مختلف در بروز تصادفات شدید شهری پرداخته است. هدف این پژوهش ، تخمین تصادفات شدید در سطح نواحی ترافیکی شهری به منظور استفاده در روند برنامه ریزی حمل ونقل می باشد که در مطالعات قبلی موردغفلت واقع شده است و بدین منظور برای اولین بار از سهم سفر وسایل نقلیه مختلف به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش استفاده شده است.

  روش

  برای انجام پژوهش از داده های تصادفات شدید و نیز داده های تفکیک سفر مربوط به سال 1387 شهر مشهد استفاده شده است. همچنین در این پژوهش، دو روش مدل سازی خطی تعمیم یافته با تبدیل لگاریتمی و توزیع دوجمله ای منفی و رگرسیون جغرافیایی وزن دار مورداستفاده قرار گرفت.

  یافته ها:

  طبق نتایج به دست آمده از مدل خطی تعمیم یافته با تبدیل لگاریتمی و توزیع دوجمله ای منفی، به ترتیب سرویس های اتوبوسی، سرویس مدارس، موتورسیکلت ها و خودروهای شخصی بیشترین تاثیر را در بروز تصادفات شدید شهری مشهد دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون جغرافیایی وزن دار به ترتیب سرویس های اتوبوسی، عابران پیاده و خودروهای شخصی تاثیر بیشتری در بروز تصادفات شدید شهر مشهد داشته اند. علاوه براین طبق هر دو روش مورداستفاده، حضور بیشتر تاکسی در نواحی ترافیکی موجب کاهش تصادفات شدید در آن نواحی شده است. لذا با توجه به وجود ارتباط بین تصادفات شدید و سهم سفر وسایل سفر مختلف، با استفاده از روش ارائه شده در این پژوهش و با اعمال سیاست های مدیریتی، می توان موجبات کاهش تصادفات شدید را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: تصادفات شدید، تخمین، تصادفات شهری، ایمنی حمل ونقل، برنامه ریزی حمل ونقل
 • محسن ابوطالبی اصفهانی*، سیدخشایارشیخ ابومسعودی صفحات 83-115
  زمینه و هدف

  نحوه بهره گیری و بهره برداری از ابزارهای هوشمند به منظور کنترل و هدایت ترافیک برای کاهش آلودگی هوا و صوت، ازدحام، اتلاف وقت، افزایش هزینه ها، ناهنجاری ها و تصادفات، در جوامعی که درحال توسعه این ابزارها هستند، مسئله مهمی است. ازجمله این ابزارها، تابلوهای پیام متغیر هستند که با نمایش پیام به صورت لحظه ای، جریان ترافیک را کنترل و هدایت می کنند. عملکرد مناسب این سیستم به مولفه هایی از قبیل جانمایی تابلوها، مشخصات تابلو و نحوه نمایش پیام بستگی داشته است؛ به طوری که به کارگیری درست هریک از موارد، نقش بسزایی در عملکرد این تابلوها دارد. هدف این پژوهش، علاوه بر بررسی کارایی وجود تابلوهای پیام متغیر، ارزیابی خوانایی، اندازه، رنگ، تعداد خطوط و نحوه نمایش پیام ها در تابلوهای فوق می باشد.

  روش

  بدین منظور با طراحی پرسشنامه و سوالات مناسب (چهارگزینه ای) و انجام مصاحبه حضوری از شهروندانی که در محدوده تابلوها تردد می کنند و افراد متخصص آگاه به موضوع، اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. در ادامه، ضمن تحلیل پاسخ ها، داده های جمع آوری شده در نرم افزار اس پی اس اس وارد شده و آنالیز و آزمون های آماری مناسب صورت گرفته است.

  نتایج

  تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها نشان می دهد که باوجود احساس نیاز بالا و ضرورت وجود این تابلوها، توجه و تغییر مسیر به علت پیام ها در حد متوسط بوده است. همچنین پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها اظهار نمودند که فرهنگ سازی، امری حیاتی است و یکی از برترین ابزارها برای اشاعه آن، رسانه ها هستند. اکثر افراد، خوانایی قلم و اندازه متن پیام را در حد متوسط دانسته و بهترین رنگ پیام در روز، سبز و قرمز و بدترین، نارنجی معرفی شد. از طرف دیگر، بهترین رنگ در شب و شرایط مه آلود، قرمز، تشخیص داده شده است. بیشتر افراد، نمایش پیام همراه تصویر را ترجیح دادند و ارائه آن در دو خط را نامناسب دانسته و نسبت به نحوه نمایش پیام در دو فاز ارجحیت قائل شدند.

  پیشنهاد ها:

  بنابراین لازم است در خصوص فرهنگ سازی، اقدامات مناسب برنامه ریزی و اجرا شود. همچنین ضمن عدم ارائه پیام در دو خط، طراحی تصاویر به همراه متن صورت گرفته و با رنگ قرمز و سبز نمایش داده شود.

  کلیدواژگان: کارایی تابلوها، قلم، رنگ، نحوه نمایش، تابلوهای پیام متغیر، کنترل هوشمند
 • طیبه فردوسی، ارشد صیادی صفحات 117-154
  زمینه و هدف

  «استرس یا فشار روانی» واژه ای است که از فیزیک به عاریت گرفته شده و امروزه به منظور تبیین فشارهای روان-تنی کاربرد یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی منابع استرس در رانندگان اتوبوس های درون شهری است.

  روش

  روش پژوهش در این بررسی، توصیفی از نوع زمینه یابی است. بدین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس نسبت به اجرای آن بر روی تعداد 384 نفر راننده اقدام شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، نتایج با استفاده از نرم افزار spss استخراج و موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  نتایج نشان داد که مهم ترین انواع منابع استرس رانندگان شامل سلامت مسافر، آینده فرزندان، سلامت موتورسواران و سلامت خانواده می باشد. در خصوص رابطه ویژگی های دموگرافیک از قبیل سن، وضعیت تاهل و تحصیلات با انواع استرس آورها در برخی مولفه ها (مانند وضعیت درسی فرزندان، مشکلات خانوادگی، به موقع رسیدن سر خط، رضایت مسافران، گرما و سرمای داخل اتوبوس) رابطه مثبت و معنادار و در برخی مولفه ها (مانند مسائل مربوط به ازدواج خود راننده) رابطه منفی و معنادار مشاهده شد. همچنین رابطه مدت دریافت گواهینامه با مشکلات مربوط به شرکت و تجربه رانندگی با غذا و رفع گرسنگی و تشنگی، منفی و با نگرانی تغذیه و تشنگی مثبت و معنادار بود. بالاخره رانندگان با تجربه تصادف، نسبت به برخی استرس آورها، دغدغه های بیشتری را در مقایسه با رانندگان غیرتصادفی گزارش کردند.

  کلیدواژگان: استرس، استرس آور، رانندگان اتوبوس، تصادف، ویژگی های دموگرافیک، تجربه رانندگی و طول مدت گواهینامه
 • طاهره انصاری*، جواد عینی پور صفحات 155-182
  زمینه و هدف

  سوانح ترافیکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی و از علل اصلی مرگ و مصدومیت در جهان است. در سال های اخیر، بررسی تاثیر عوامل انسانی در بروز سوانح رانندگی بیشتر شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی و تخطی از قوانین رانندگی انجام شده است.

  روش

  جامعه آماری پژوهش، کلیه رانندگان شهر رشت بودند که از این تعداد، 120 نفر از رانندگان مراجعه کننده به آموزشگاه رانندگی پایه یک فجر شهر رشت به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (1990) و پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO، 1989) بوده است.

  یافته ها:

  تحلیل رگرسیون چندمتغیره گام به گام نشان داد که روان رنجورخویی (40/0=Beta)، برون گرایی (16/0=Beta) و وظیفه شناسی (18/0=Beta) از مهم ترین پیش بینی کننده های تخطی از قوانین رانندگی هستند. همچنین یافته ها نشان دادند که 45 درصد واریانس تخطی از قوانین رانندگی از طریق ترکیب خطی مشترک روان رنجورخویی، برون گرایی و وظیفه شناسی تبیین می شود (45/0=2R).

  نتیجه گیری:

  وجود خصیصه هایی نظیر دلواپسی، اضطراب، ویژگی های دقت بیش ازحد و اعمال وسواس گونه، تبیین کننده دلایل پیش بینی کنندگی وظیفه شناسی برای تخطی از رانندگی است. همچنین تکانشی بودن افراد دارای سبک شخصیتی روان رنجورخویی و افزایش تحریک پذیری و رقابتی بودن افراد دارای سبک شخصیتی برون گرایی، دلایل تبیین کننده پیش بینی کنندگی این دو سبک شخصیتی برای میزان تخطی از قوانین رانندگی می باشند

  کلیدواژگان: رفتار رانندگی، سوانح ترافیکی، تخطی رانندگان، ویژگی های شخصیتی
 • رضا رضایی*، اصغر ضرابی صفحات 183-213

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ترافیک کلان شهر اصفهان است. نوع پژوهش، کاربردی - توسعه ای و روش پژوهش، اسنادی و پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس.اس و برای رتبه بندی مولفه ها و نماگرهای موثر بر مدیریت ترافیک از مدل «تاپسیس» و «ویکور» استفاده شده است.
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل فرهنگ ساز ترافیک و افزایش سواد ترافیکی با سطح معنی داری (000/0sig:) رابطه وجود دارد و به تبع آن هرچه سواد ترافیکی بیشتر احساس گردد، به همان اندازه مشارکت شهروندان در مدیریت ترافیک افزایش می یابد و برعکس، هرچه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت ترافیک افزایش یابد، به همان اندازه نیز ترافیک کاهش خواهد یافت. بر اساس تحلیل های آماری صورت گرفته، مولفه های فرهنگ سازی و آموزش ترافیک در اولویت اول، اصلاح سخت افزاری و مدیریت سفر در اولویت دوم، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در اولویت سوم و توسعه حمل ونقل همگانی در اولویت چهارم، افزایش سیاست های عرضه ترافیک در رتبه پنجم و نهایتا معکوس عوامل ترافیکی آسیب زا در سلامت روان در رتبه ششم قرار گرفته اند.
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که از 6 مولفه موثر در تحقق فرهنگ ترافیک در کلان شهر اصفهان، وجود یکی مستلزم وجود دیگری است؛ برای مثال اگر زیرساخت های ترافیک نظیر چراغ راهنما، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پارکینگ ها و غیره به اندازه کافی در سطح معابر شهری وجود نداشته باشد، به همان اندازه نیز قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان نیز تحت تاثیر این مولفه ها قرار خواهد گرفت که در خاتمه پیشنهاد هایی ارائه شده که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و برنامه ریزان حمل ونقل و ترافیک در کلان شهر اصفهان می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت ترافیک، ترافیک شهری، کلان شهر اصفهان، مدل تاپسیس و ویکور
|
 • Rahim Gholami Pages 9-51

  The field and purpose:

  In this research, two critical issues of crisis management and road network in the strategic layer have been investigated by recognizing the criteria that have been emphasized in urban planning. Specifically, with the development of traffic-police designs and taking into account the requirements for coping with crises, it could be a good framework for establishing compatibility between traffic strategies and measures to reduce the effects of natural and man-made disasters. The purpose of this study is to simulate traffic nodes against possible earthquakes and to secure traffic on the road network in times of earthquake accidents.

  Method

  This research is in terms of practical and in method of descriptiveanalytic. Data used were documentary, field and library and internet

  methods

  were used for collecting and collecting information that the information on the research indicators was obtained through questionnaire with the advice of expert experts and municipality experts, crisis management and traffic police and evaluated and analyzed with the methods mentioned in the discussion.

  Findings

  At the analytical stage, at first the data of all indicators were descriptively analyzed through a questionnaire and extracted values based on Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert selection methods by weighting the relevant indexes. Then using the GIS software, the  vulnerability map of the area of Tehran region 21 FUZZY logic is presented.

  Results

  The results of the study show that in the earthquake with the intensity of 7 mercilial, the most traffic nodes are in the range of very high, high, moderate, low and very low in area 3, region 2 and region 1 of the municipality respectively. In the end, the result was that in the event of an
  earthquake with a 7-Mercantile earthquake in North Chitgar, Esteghlal, Villashahr and Werdavar have the highest traffic nodes in the very high range, which indicate a high degree of vulnerability to physical and traffic factors. The result is that the road network of Tehran 21 area in terms of crisis management requires a strategic plan and systematic solutions and is in the first priority of planning.

  Keywords: road network, Vulnerability, crisis management, traffic nodes, earthquake, AHP, Fuzzy, GIS
 • Mehdi Mohammadi, Gholamali Shafabakhsh *, Ali Naderan Pages 53-81

  The field and purpose:

  The identification of the impact of various means of travel in the event of severe accidents can lead to improved trends of long-term urban transport planning. the present research is reviewed to study the relationship between different vehicles in the event of severe urban  accidents. The purpose of this research is to estimate severe accidents at the level of urban traffic areas in order to use it in trend of transport planning that have been neglected in previous studies. For this purpose, for the first time, from the share of different vehicles travel has been used as independent research variables.

  Method

  severe accidents data as well as separate travel data related to 2008 in Mashhad city is used for performing research. Also, in this study, two generalized linear modeling methods with logarithmic transformation and negative binomial distribution, and weighted geographic  regression were used.

  Findings

  According to the results obtained from the generalized linear model with logarithmic transformation and negative binomial distribution, respectively, bus services, school services, motorcycles and personal vehicles have the greatest impact on the event of urban severe accidents in Mashhad. Also according to results obtained from weighted geographic regression model, respectively, bus services, pedestrians and personal cars have the greatest impact on the event of sever accident in Mashhad city.furthermore, according to both methods used, The presence of more taxis in traffic areas has reduced the number of sever accidents in those areas. Therefore, due to the relationship between the sever accidents rates and the share of different vehicles travel, using the method presented in this research and applying management policies can reduce the severe accidents.

  Keywords: sever accidents, estimate, urban accidents, transport security, transport planning
 • Mohsen Aboutalebi Esfahani *, Seyed Khashayar Sheikh Aboumasoudi Pages 83-115

  The field and purpose:

  How to use and use intelligent tools to control and direct traffic to reduce air and noise pollution, congestion, waste of time, increase in costs, abnormalities and accidents, is an important issue in the developing countries.One of these tools are variable message signs that display the message, just moment, guides the flow of traffic. The proper functioning of the system, depends on parameters such as locating of signs, color, font and how to display message . Correctly using any of the state has an important role in the performance of these signs. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the variable message boards, readability evaluation, size, color, number of lines and how to display messages in the above boards.

  Method

  for this purpose, by designing questionnaires and appropriate questions (four options) and conducting in-person interviews with citizens who travel within the boundaries of the signs and those who are knowledgeable about the subject take action to collect information. In the continue, while analyzing responses collected data were entered into the SPSS software and analyzed by appropriate statistical tests.

  Results

  Analysis of the obtained results of the questionnaires shows that despite the high need and the necessity of these boards, attention and redirection, because of messages, was moderate. Also culture also considered vital, and media was introduced as one of the best tools. Most people knew moderate, font readability and text message size and the best message’s color per day ,red and green, and the worst, orange was introduced. On the other hand red color at night and foggy condition, was determined. Display the message in two-line was inappropriate and most people preferred display message with image and were preferred.how to display a message in two phases . Suggestions: Therefore, it is necessary to plan and implement appropriate measures in the field of culture. Also, while not presenting the message in two
  lines, the design of the images with the text is done and displayed in red and green.

  Keywords: Efficiency of Signs, Font, Color, how to display, Variable Message Signs, Intelligent Control
 • Taibeh Ferdowsi, Arshad Sayadi Pages 117-154

  Background and Purpose:

  "Stress or psychological pressure," a word borrowed from physics, is nowadays used to refer to psychosomatic pressures. The aim of this study is an attempt to identify sources of stress among intracity bus drivers.

  Method

  The research method in this study is descriptive of the field of surveying. For this purpose, in this research, a researcher-made questionnaire and the available sampling method was performed on 384 drivers to implement it. After completing the questionnaires, SPSS software was used for extracting and analyzing the data Findings and

  Conclusions

  The result showed that the most important sources of stress among bus drivers include: safety of the passengers, future condition of the family, safety of bikers, and wellbeing of the driver's family. Analysis indicated that there was a significant positive relationship between
  "demographic features" (such as: age, marital status, education) and various types of "stressors" (like: educational status of drivers children, familial predicaments, being on time when reaching terminals, passengers satisfaction and the ambient temperature in the bus.) There was a significant negative relationship between some stressors like the issues related to marital condition of the drivers. Furthermore, there was also a significant negative relationship between "the interval of getting one's driving license" to "the predicaments related to the corporation," and "experience in bus driving" to "food" and "satisfying one's intake" and a significant positive relationship to "being worried about nourishment" and "thirst." Lastly, drivers reported that they were more concerned about some stressors after having [vehicle] accident in comparison to the drivers who did not. The findings of this study by identifying the most important stressors help those in charge of the affairs to overcome problems and obstacles in public transportation and promote its security.

  Keywords: Stress, stressors, bus drivers, [vehicle] accident, demographic features, experience in bus driving, interval of getting driving license
 • Tahereh Ansari *, Javad Einipour Pages 155-182

  The field and purpose:

  Traffic accidents is one of major public health problem and is considered as main causes of death and injury in the world. in recent years, the effect of human factors in driving accidents has become increased. This paper conducted aimed to investigate the relationship between
  personality traits and violation of traffic rules.

  Method

  The statistical population included all drivers of Rasht city that 120 drivers selected randomly as a sample from drivers referring to Fajr basic 1 school of Rasht. The tool used for collecting data were Manchester Driving Behavior Questionnaire (1990) and personality the five personality traits measurement questionnaire (NEO) (1989).

  Results

  Stepwise multivariate regression analysis showed that the neuroticism (Beta=0.40), extraversion (Beta=0.16) and conscientiousness (Beta=0.18) are the most important the predictors of violation rules. Also findings showed that 45% of the variance of violation of traffic rules was explained by linear combination of neuroticism, extraversion and conscientiousness (R2=0.45).

  Conclusion

  Features such as anxiety, anxiety, obsession and actions too carefully explain the reasons for Predictability conscientiousness for the violation of traffic rules. Also compulsivity of individuals with neuroticism and increased irritability and competitiveness of individuals with  extraversion explain the reasons for Predictability of these two personality styles for violation of traffic rules.

  Keywords: Driving behavior, traffic accidents, drivers violations, Personality Traits
 • Reza Rezayi *, Asghar Zarrabi Pages 183-213

  The field and purpose:

  The present study is "Assessing the Effective Factors on Traffic Management in the Metropolis of Isfahan". The type of research is practical – development.

  Method

  the research method is documentary and survey that a questionnaire was used to collecting data and SPSS software was used to analyze the data and The "Topsis" and "Vicore" models have been used to rank the components and indicators that affect traffic management.

  Findings

  The findings of the research show that there is a relationship between the variables of the traffic culture-building factors and the increase in traffic literacy with a significant level (sig :0.000). And consequently, whatever traffic literacy will feel more and equally, citizens' participation in traffic management will increase as much as possible and conversely. whatever the amount of citizens' participation in traffic management will increase, Traffic will decrease as much as possible. Based on statistical analyzes performed, are located the culture-building factors and traffic education in the first priority, hardware upgrading and travel management in the second priority, observance of traffic rules and regulations in the third priority, and the development of public transportation in the fourth priority, increasing traffic supply policies in fifth priority and finally the reversal of traumatic traffic factors in mental health in sixth priority.

  Results

  The results of this study show that from 6 factors affecting the realization of traffic culture in Isfahan metropolis, existence of one requires another existence. For example, if traffic infrastructures such as help lights, traffic signs, parking lots and etc... was not enough at the level of urban roads, the traffic laws and regulations and also citizen traffic Behaviors will be affected by these components as much as possible which is at the end, suggestions are provided that require serious attention of urban planners and managers and transportation and traffic planners in the Isfahan metropolis .

  Keywords: Traffic Management, Urban Traffic, Isfahan metropolis, Topsis, vicore models