فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الناز حامدی، بابک خیرخواه، کیومرث امینی صفحات 171-180
  مقدمه

  مایکوپلاسماها از مهم ترین آلوده‏کنندگان اصلی کشت سلولی محسوب می‏شوند. مایکوپلاسما هومینیس یکی از مهم ترین مایکوپلاسماهای انسانی است که در ارتباط با عفونت‏های مختلف در دستگاه ادراری تناسلی زنان و مردان می‏باشد. هدف از این مطالعه مقایسه روش‏های تشخیص آلودگی‏های مایکوپلاسمایی ترشحات دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور مراجعه‏کننده به مرکز ناباروری کرمان می‏باشد.

  مواد و روش‏ها

  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 100 زن و 100 مرد نابارور مراجعه‏کننده به مرکز ناباروری کرمان در طی 6 ماه انجام گردید. نمونه‏هایی که در محیط PPLO Broth به آزمایشگاه ارسال شدند از فیلترهای 45/0 میکرومتر عبور و طبق دستورالعمل، در محیط‏های اختصاصی مایع و جامد PPLO کشت و در دمای 37 درجه سانتی گراد و در مجاورت انکوباتور Co2 دار نگهداری شدند. پس از استخراج DNA با استفاده از روش PCR و به کمک پرایمرهای اختصاصی جنس مایکوپلاسما و گونه مایکوپلاسما هومینیس موردبررسی قرار گرفت.

  یافته‏های پژوهش

  از مجموع 200 نمونه بررسی شده با روش کشت 5/17 درصد کلنی مایکوپلاسما مثبت و با استفاده از تست‏های بیوشیمیایی 6 درصد مایکوپلاسما هومینیس بودند و با روش PCR 44 درصد نمونه ها آلوده به جنس مایکوپلاسما و 5/16 درصد آلوده به گونه مایکوپلاسما هومینیس بودند.

  بحث و نتیجه‏ گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‏دهد که PCR یک روش حساس و سریع برای تشخیص مایکوپلاسما هومینیس در نمونه‏های زنان و مردان نابارور است.

  کلیدواژگان: مایکوپلاسما هومینیس، دستگاه ادراری تناسلی، واکنش زنجیره ای چندگانه، ناباروری
 • فاطمه منصوری صفحات 181-189
  مقدمه

  سلول های بنیادی به عنوان سلول های طبیعی در بافت های جنینی و بالغین وجود دارند. مطالعات اخیر در جهت اثبات نقش قوی و قدرتمند سلول های بنیادی در زمینه درمان آغاز شده است. سلول های بنیادی پتانسیل خود تجدیدسازی و تمایز به انواع خاص سلول های سوماتیک را دارند. توانایی آنها برای تولید سلول های جدید در پزشکی، کشف دارو، سلول درمانی و تحقیقات بسیار مهم است. در دهه های گذشته تلاش های بسیار زیادی در جهت یافتن متدهای امن، کم هزینه و پیشرفته کشت سلول های بنیادی انجام شده است. هدف از این مقاله مروری: 1) توضیح کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی، کشف دارو، الگوی برداری از بیماری ها و مطالعات سم شناسی است. 2) تهیه خلاصه ای از پیشرفت های اخیر تکنولوژی سلول های بنیادی، مزیت ها و معایب متدهای رایج کشت می باشد.

  نتیجه گیری

  نتیجه این بحث نشان می دهد که استفاده از روش های کشت جدید میتواند برای استفاده بهینه سلول های بنیادی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی سلول های بنیادی، پزشکی، کشف دارو
 • میترا صالحی، صدف سامانی صفحات 190-196
  سابقه و هدف

  سودوموناس آئروژینوزا یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های سودوموناس آئروژینوزا باعث ایجاد پیچیدگی هایی در فرآیند های درمانی شده است. در بین دارو های معمول، مقاومت به فلوروکینولون ها اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی شیوع ژن qnrBدر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم پرداخته شد. این ژن مسئول ایجاد مقاومت به فلوروکینولون هاست.

  مواد و روش ها

  ایزوله های سودووناس آئروژینوزا از سطوح محیطی مراکز درمانی در تهران جمع آوری شدند. با آزمون های بیوشیمیایی و محیط های اختصاصی جداسازی و خالص شدند. حساسیت این سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های فلوروکینولون به روش دیسک دیفیوژن سنجیده شد. جهت بررسی ژن qnrB واکنش های زنجیره ای پلیمرازی PCR انجام شد.

  یافته ها

  حدود 40 % از نمونه های جمع آوری شده از مراکز درمانی، به عنوان سویه های سودوموناس آئروژینوزا شناسایی شدند. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که 100 % ایزوله ها به نالیدیکسیک اسید، 96 % به نوروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین مقاومت دارند و ژن qnrB در 3/3 % از نمونه ها حضور داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر و دیگر مطالعات نشان میدهد که افزایش مقاومت سویه ها نسبت به فلوروکینولون ها به دلایل مختلف از جمله استفاده بی رویه در مراکز کلینیکی می باشد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، ژن qnrB، فلوروکینولون ها
 • شهریار نژاد سلیم، ماندانا غلامی، فرشاد غزالیان صفحات 197-206
  زمینه و هدف

  تمرینات ورزشی دارای تاثیرات مثبتی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) است. با وجود این، مسیرهای اثرگذاری تمرینات ورزشی بر NAFLD مشخص نیست. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمودنی های پژوهش حاضر را 30 مرد دارای اضافه وزن مبتلا به NAFLD با میانگین سنی 5/2 ± 2/40 و وزن 19/3 ± 5/75 تشکیل می دادند که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر) و تمرین مقاومتی (15 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته و هفته ای سه جلسه انجام شد. بار تمرین از 40 درصد 1RM در هفته اول به 70 درصد 1RM در هفته آخر افزایش یافت. 48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین، نمونه های خونی جمع آوری و متغیرهای مورد نظر سنجیده شدند و داده ها با نرم افزار SPSS-24 و آزمون آنالیز کوواریانس (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج افزایش معنادار آیریزین و HDL (001/0 =p) و همچنین کاهش معنادار LDL، TG و کلسترول (001/0=p) را در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که بخشی از تاثیرات مثبت تمرینات مقاومتی در بیماران مبتلا به NAFLD را می توان به افزایش سطوح آیریزین نسبت داد و تمرینات مقاومتی می تواند نقش مهمی در تعدیل نیمرخ لیپید این بیماران داشته باشد.

  کلیدواژگان: کبد چرب، تمرین مقاومتی، آیریزین، نیمرخ لیپیدی
 • بهاره توکلی فر، بهاره مهدی نوه سی، طناز صالحی، آسیه حسینی، میترا رحیم زاده، محمدحسین دهقان، محمد عبداللهی، محمد نوری سپهر صفحات 207-212
  زمینه و هدف

  فسفید آلومینیوم یک آفت کش و جونده کش پر مصرف جهت نگهداری غلات و حبوبات انبار شده است. مسمومیت با این ترکیب در بسیاری از کشورها از جمله هند و ایران بسیار شایع می باشد به طوری که یک مشکل بهداشتی جدی در جامعه محسوب می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی فراوانی مسمومیت با فسفید آلومینیوم (قرص برنج) در شهر کرج است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به صورت گذشته نگر بر روی پرونده بیماران با تشخیص مسمومیت با قرص برنج (سال های 1385 تا 1390) و با تکیه بر اطلاعات موجود در پرونده آنها انجام گردید. اطلاعات شامل سن، جنس، تعداد قرص مصرفی، راه مصرف و سرانجام بیمار از پرونده ها استخراج گردید.

  یافته ها

  در طی زمان 5 ساله، 67 بیمار با مسمومیت قرص برنج در بیمارستان های شهر کرج به ثبت رسیده است. از این بین 7/53 % مرد و 3/46 % زن بودند. بیشتر مسمومین سن زیر 21 سال داشتند. شایع ترین علائم هنگام پذیرش شامل تهوع (4/79 %) ، استفراغ (5/76 %) ، درد شکمی (4/31 %) و اسیدوز متابولیک (1/41 %) بود. بیشترین دلیل مسمومیت به قصد خودکشی بود که منجر به8 /44 % موارد فوتی گردید. اغلب بیماران مرد بودند (05/0p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به مرگ و میر بالای ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و عدم وجود پادزهر اختصاصی، بهترین درمان، پیشگیری است. این نکته قابل ذکر می باشد که با این که در سالهای قبل، بیمارستان ها تمام موارد مسمومیت را ثبت نکرده اند، اما با این حال آمار بیمارستانی نشان دهنده مصرف بالای این قرص به عنوان یک عامل خودکشی در شهر کرج می باشد. جمع آوری قرص برنج از عطاری ها و داشتن نظارت های لازم بر عملکرد آن ها می تواند آمار مسمومیت با قرص برنج را در جامعه کاهش دهد.

  کلیدواژگان: فسفید آلومینیوم، مسمومیت، فراوانی، کرج، ایران
 • راضیه دهقانیان، سید ابراهیم حسینی، اسفندیار شریفی، داوود مقدم نیا صفحات 213-219
  زمینه وهدف

  قاصدک گیاهی دارویی با اثرات آنتی اکسیدانی مفید می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر عصاره الکلی گل قاصدک بر سطوح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 45 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی 250-200گرم به 5 گروه 9 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه شاهد ، سه گروه تجربی که روزانه 150و100و50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی گل قاصدک به صورت گاواژ دریافت کردند. بعد از پایان دوره 14 روزه، نمونه های خون جمع آوری شدند. پس از آن ، مقادیر هورمون های تیروئیدی TSH, T4, T3 سنجش گردیدند و داده ها با استفده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ANOVA و t-test آنالیز شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصله نشان داد که میانگین وزن بدن و سطح سرمی هورمون T4 در گروه تجربی دریافت کننده مقدارحداکثر عصاره الکلی گل قاصدک نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. سطح سرمی هورمون T3 در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره الکلی گل قاصدک نسبت به گروه کنترل تغییر معنی دار نشان نداد. سطح سرمی هورمون TSH در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره الکلی گل قاصدک نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد (05/0p≤).

  نتیجه گیری

  احتمالا عصاره الکلی گل قاصدک باعث کاهش سطوح سرمی هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ می گردد.

  کلیدواژگان: قاصدک، TSH، T4، T3، موش صحرایی نر بالغ
 • مهدی گودرزوند، زهرا عطایی صفحات 220-232
  گسترش روزافزون فن آوری نانو در دهه های اخیر و پیدایش کاربردهای بیشتر در حوزه های جدید تری از علوم، حکایت از اهمیت فوق العاده این علم دارد. بخش مهمی از فن آوری نانو به علوم داروئی و طراحی و ساخت سامانه های دارورسانی نانو مربوط می شود که موضوع این مقاله مروری است.
  در این مقاله ابتدا به ذکر کلیاتی درباره فن آوری دارویی نانو، تاریخچه، کاربرد و تقسیم بندی انواع نانو سامانه های دارویی پرداخته می شود. در ادامه به طراحی Abraxane که نانو دارویی از نوع نانو ذره باند شده به پروتئین می باشد، می پردازیم. لیپوزوم ها که یکی از بهترین نانو حامل های داروئی است که دارای یک چهارچوب معین جهت هدفمند سازی سیستم های داروئی به طور خودبخودی می باشد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته و سپس دو نمونه از این داروها، از جهت نحوه طراحی دارو، با تاکید بر موانع فیزیولوژیک و راهکارهای عملی غلبه بر آن ها از طریق فرمولاسیون، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هدفمند سازی خود بخودی در لیپوزوم ها، از سه طریق استفاده از پدیده افزایش نفوذپذیری و احتباس، به دام افتادن توسط سیستم فاگوسیتی تک هسته ای یا MPS و پگیله کردن لیپوزوم ها یا به عبارتی پوشش دادن سطح لیپوزوم ها توسط پلی اتیلن گلیکول، انجام می گردد.
  به طور کلی سیستم های لیپوزومی با حفظ تاثیر دارو همراه با کاهش عوارض و سمیت دارو به خصوص در مورد داروهای ضد سرطان، مورد توجه قرار گرفته اند. تجمع دارو در بافت هدف که ورود دارو به سایر بافت ها را کاهش می د هد، دلیل اصلی کاهش عوارض جانبی در این داروها می باشد. با توجه به عوارض شدید و گسترده داروهای ضد سرطانی معمول، اگر چه لیپوزوم ها در بیماری های مختلف مانند بیماری های عفونی، هپاتیت، بیماری های قلبی- عروقی، بیماری های التهابی و سیستم ایمنی، غدد و سایر بیماری ها کاربرد دارند، اما قسمت عمده ای از لیپوزوم های در حال بررسی، مربوط به بیماری سرطان می باشد.
  مطالعات آینده می تواند در جهت ایجاد یک چهارچوب برای هدفمندسازی فعال لیپوزوم ها و نیز تلاش برای فرمولاسیون های موثر جهت کاربردهای چالش برانگیزی مانند دارورسانی به سیستم اعصاب مرکزی، واکسن های DNA و انتقال ژن باشد.
  کلیدواژگان: فن آوری نانو، هدفمند سازی خود بخودی، نانو ذرات، لیپوزوم، سرطان
 • فاطمه کرمانیان، محمدرضا منصوری، شکوفه زمانی، شهرزاد پهلوان، عاطفه شموسی صفحات 233-242
  مقدمه

  سیستم عصبی مرکزی دارای ظرفیت محدودی برای احیای نورون های آسیب دیده است. فقدان درمان مناسب برای بیماری های نورودژنراتیو، بار مالی بزرگی را بر جامعه تحمیل کرده است. سلولهای بنیادی قادر به خود تکثیری بوده و در شرایط مناسب می توانند به انواع سلولهای بالغ تمایز یابند. خواص شیمیایی برخی گیاهان، بر سرعت رشد و تکثیر سلولی اثر می گذارد. مطالعات قبلی نشان داده اند که گیاه کندر در تشکیل خارهای دندریتی و ترمیم نورونها نقش دارد. در این مطالعه، تاثیر عصاره کندر بر تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان (BMSCs) به نورون بررسی شده است.

  مواد وروش ها

  سلول های بنیادی مغز استخوان موش در محیط کشت DMEM حاوی 10% سرم، FGF2 و EGF کشت داده شدند. عصاره کندر با سه غلظت %5 و %10 و %20 به محیط های کشت اضافه و به منظور ارزیابی عوامل مورفولوژیکی، تکثیر و تمایز، از مشاهدات میکروسکوپیک، تست MTT و آزمایش ایمونوسیتوشیمی استفاده شد.

  نتایج

  مشاهدات میکروسکوپی و آزمایش بقای سلولی نشان داد که عصاره کندر با غلظت 5? سمیتی بر سلول های BMSCs ندارد. نتایج ایمونوسیتوشیمی نشان می دهد که عصاره 5? عصاره کندر در محیط نوروژنیک می تواند تمایز BMSC ها را به سلول های نورون مانند افزایش دهد. با این وجود، زمانی که عصاره کندر 10? و 20? به محیط کشت افزوده شد، چنین افزایشی در گروه های تحت تیمار مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که استفاده از عصاره 5? کندر در محیط کشت سلولی تاثیر مطلوبی بر تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان به نورون دارد.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی، کندر، تمایز، نورون
 • محمد گلشن، اعظم دریجانی صفحات 243-247
  مقدمه

  الکل، پماد آنتی بیوتیک، نیترات نقره و مسدودسازی روش های درمان گرانولوم نافی هستند. پودر نمک بواسطه اثر هیپراسمولاریته خود می تواند موجب نکروز و خشکی بافت گرانولوم شود. مطالعه بالینی یک سویه کور حاضر بر نوزادان بیمارستان شاه ولی صورت گرفته تا اثرات پودر نمک را بر بهبود گرانولوم نافی نشان دهد.

  مواد و روش ها

  مطالعه در فاصله ژانویه تا اکتبر 2015 بر 60 نوزاد مبتلا به گرانولوم نافی انجام شد. نمونه مطالعه به صورت تصادفی از نوزادان مبتلا به گرانولوم نافی انتخاب شدند. در نوزادان گروه مورد پودر نمک در یک دوره 5 روزه (دو بار در روز هر بار به مدت 30 دقیقه) روی گرانولوم نافی قرار داده شد. نوزادان گروه شاهد در طی این 5 روز تنها مورد معاینه قرار گرفتند. برطرف شدن کامل گرانولوم نافی بعنوان نتیجه مطالعه در نظر گرفته شد.

  نتایج

  گرانولوم نافی در تمامی نوزادان گروه مورد که پودر نمک برایشان استفاده شده بود بطور کامل برطرف شد حال آنکه در گروه شاهد تنها در 4 نوزاد برطرف شدن گرانولوم بصورت کامل مشاهده گردید. تفاوت میزان بهبودی در دو گروه بصورت واضحی معنادار بود (000/0p=).

  نتیجه گیری

  استفاده از پودر نمک در درمان گرانولوم نافی در نوزادان در مقایسه با سایر روش های درمانی این بیماری موثر و بدون عارضه است

  کلیدواژگان: گرانولوم نافی، پودر نمک، نوزادان، عوارض
 • افسانه علیزاده اصلی، زینب جعفر نژاد لنگرودی صفحات 248-256
  هدف

  پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب آوری در زنان با تعارضات زناشویی شهرستان کرج انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرج بود. روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود و با این روش تعداد 30 نفر از زنان دارای تعارضات زناشویی انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. سپس گروه آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه ای طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی به شیوه گروهی شرکت کردند و گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های سازگاری زناشویی، تاب آوری، تعارضات زناشویی و صمیمیت در ازدواج جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی به طور معناداری موجب افزایش صمیمیت، سازگاری و تاب آوری و کاهش تعارضات زناشویی در گروه آزمایش شد (05/0< p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت از طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی در جهت افزایش صمیمیت، سازگاری و تاب آوری و همچنین کاهش تعارضات زناشویی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی سازی ارتباطی پذیرش و ذهن آگاهی، صمیمیت، سازگاری، تاب آوری، تعارضات زناشویی
|
 • Elnaz Hamedi, Babak Kheirkhah, Kumars Amini Pages 171-180
  Introduction

  Mycoplasma are from cell culture the main polluters. Mycoplasma hominis is one of the most important human mycoplasmas are associated with infections of the genitourinary system in women and men. The aim of this study compare methods of detection of mycoplasma contamination in the genital secretions of men and women referring to infertility center is Kerman.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 100 women and 100 infertile men referred to Kerman Infertility Center during 6 months. Samples that were sent to the laboratory in the PPLO Broth filter 0.45 micrometers were passed and in accordance with the instructions, they were cultured in PPLO solid liquid and solid media and stored at 37 ° C, Co2 incubator. After the extraction of DNA by using PCR method and especial primers, the species and genus of Mycoplasma hominis were determined and studied.
  Findings: Of the 200 samples examined by culture method, 17.5% of mycoplasma colonies were positive and using biochemical tests were mycoplasma hominis 6%. By PCR method, 44% of samples were infected with mycoplasma and 16.5% contaminated they were mycoplasma hominis.
  Discussion &

  Conclusion

  The results of this study show that PCR is a sensitive and rapid method for detecting Mycoplasma huminis in infertile women and men

  Keywords: Mycoplasma hominis, genitourinary tract, Polymerase chain reaction, Infertility
 • Fatemeh Mansouri Pages 181-189

  Stem cells as natural cells exist in embryonic and adult tissues. Recent studies have begun to prove the strong and powerful role of stem cells in the field of treatment. Stem cells have the potential for self-renewal and differentiation into specific types of somatic cells. Their ability to produce new cells in medicine, drug discovery, cell therapy and research is very important. In the past decades, many efforts have been made to find safe, low-cost methods and progress stem cell culture. The purpose of this review article is to: 1) explain the application of stem cells in medicine, drug discovery, modeling of disease and toxicology studies. 2) A summary of recent advances in stem cell technology, the advantages and disadvantages of the most commonly used culture methods.
  The result of this discussion shows that the use of new culture methods can be effective in the optimal use of stem cells

  Keywords: Stem cells Technology, Medicine, Drug discovery
 • Mitra Salehi, Sadaf Samani Pages 190-196
  Background

  Pseudomonas aeruginosa is one of the major causes of nosocomial infections. The rise in antibiotic resistance among Pseudomonas aeruginosa strains has led to many complications in treatment processes. Among commonly used drugs, resistance to Fluoroquinolones is especially of much importance. In this study the prevalence of qnrB gene was investigated in resistant Pseudomonas aeruginosa isolates. This gene is responsible for the development of resistance to Fluoroquinolones.
  Material and

  Methods

  Pseudomonas aeruginosa isolates were collected from surfaces of clinical centers in Tehran and identified employing selective media and biochemical tests. Kirby Bauer Disk diffusion method was conducted for antibiotic susceptibility testing. The presence of qnrB gene was examined using polymerase chain reaction (PCR).

  Results

  About %40 of the collected samples harbored Pseudomonas aeruginosa strains, %100 of which were resistant to nalidixic acid and %96 showed resistance to norfloxacin and ciprofloxacin. qnrB was present in %3.3 of the isolates.

  Conclusion

  Analyzing the data from present study and previous research indicates that the rise in resistance rate is due to the extreme usage of Fluoroquinolones in clinical centers, apart from other prevailing reasons of this phenomenon

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, qnrB gene, Fluoroquinolones
 • Shahriyar Nejadsalim, Mandana Gholami, Farshad Ghazaliyan Pages 197-206
  Background

  Exercise training have a positive effect on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, effectiveness pathways of exercise training on NAFLD is unknown. Therefore, the present study was conducted to aim of investigate the effect of eight weeks’ resistance training on serum levels of irisin and lipid profile in overweight men’s with nonalcoholic fatty liver disease.

  Methods

  This study subjects consist of 30 overweight men’s afflicted by NAFLD with average age 40.2 ± 2.5 and weight 75.5 ± 3.19, that randomly assigned in control (n=15) and resistance training (n=15) groups. Resistance training program performed for eight weeks and three sessions in week. Training load from 40 percent of 1RM in first week increased to 70 percent of 1RM in last week. 48 hours after last exercise session, blood samples collected and given variables measured and data were analyzed by means of SPSS-24 software and analyze covariance (ANCOVA) test.

  Results

  Results indicated significant increase of irisin and HDL (p=0.001) and significant decrease in LDL, TG and cholesterol (p=0.001) in resistance training group compared to control group.

  Conclusions

  It seems that, some of positive effect of resistance training in patient with NAFLD can be attributed to increase irisin levels and resistance training can play important role in modulate lipid profile in this patient

  Keywords: Fatty liver, Resistance training, Irisin, Lipid profile
 • Bahareh Tavakoli, Far, Bahareh Mahdi Navesi, Tannaz Salehi, Asieh Hosseini, Mitra Rahimzadeh, Mohammad Hossein Dehghan, Mohammad Abdollahi, Mohammad Noorisepehr Pages 207-212

   

  Background

  Aluminium phosphide (ALP) is a highly effective insecticide and rodenticide used frequently to protect stored grain. Acute poisoning with this compound is common in some countries including India and Iran, and is a serious health problem. The objective of this study was to survey ALP poisoning and the outcome in hospitals in Karaj, Iran.

  Materials and Methods

  The study was a retrospective study from April 2006 to April 2011. Records of all patients admitted and hospitalized to hospital during the five-year period were collected. Information including gender, age, amount of ALP consumed, route of exposure and outcome were extracted from the patients notes.

  Results

  During the five-year period, 67 patients, 53.7% men and 46.3% women were admitted with ALP poisoning. Most poisoned people were under the age of 21 years.The most common signs and symptoms at admission were nausea (79.4%), vomiting (76.5%), abdominal pain (31.4%) and metabolic acidosis (41.1%). Suicidal intention was the most common cause of poisoning leading to 44.8% deaths and most cases were male (P<0/05).

  Conclusion

  Due to high mortality, follow poisoning with ALP best treatment is prevention. It should be noted that although in previous years, hospitals did not record all cases of poisoning cases but data indicate a high consumption of this poisoning as a suicidal factor in Karaj city. Withdrawal of ALP tablet from the market and the monitoring of their performance can reduce the rate of poisoning in society

  Keywords: Aluminum phosphide, Poisoning, Abundance, Karaj, Iran
 • Razieh Dehghanian, Seyyed Ebrahim Hosseini, Esfandiar Sharifi, Davood Moghadamnia Pages 213-219
  Background

  Taraxacum Officinale is a medical plant with antioxidant benefit effects. The aim of the present study is to evaluate the effect of Taraxacum Officinale alcoholic extract on serum thyroid hormone levels in adult male rat.
  Material and

  Methods

  In this experimental study,45 adult male wistar rats were approximate average weight body of 200-250 gr were divided in to 5 groups of 9. Control ,sham ,and three experimental groups which received 50,100,150mg/kg of Taraxacum Officinale alcoholic extract by used gavage method. After this period (14 days) blood sample were collected and after measuring the amount of thyroid hormones of T3,T4,TSH hormones, data were analyzed by using SPSS software , ANOVA and t-test.

  Results

  The results showed that body weight average and serum level of T4 hormone in receiving maximum dose of Taraxacum Officinale alcoholic extract showed significant decrease comparing to control group. T3 serum level in experimental groups receiving Taraxacum Officinale alcoholic extract didn't show any significant difference comparing to control group. TSH serum level in experimental groups receiving Taraxacum Officinale alcoholic extract showed significant decrease comparing to control group (p<0.05).

  Conclusion

  The Taraxacum Officinale alcoholic extract reduced serum thyroid hormone levels in adult male rat

  Keywords: Taraxacum Officinale, T3, T4, TSH, Adult Male Rat
 • Mahdi Goudarzvand, Zahra Ataie Pages 220-232
  Progressive development of nanotechnology during the last decades and its increasing involvement in new fields represents its great importance in science and technology. One of its major parts is nanomedicine that is focused in this review. First general principles of medicinal nanotechnology, its history, application and classification are explained. Then Abraxane (a protein conjugated nano drug) design will be addressed. Liposomes as one of the best nano drug delivery systems with a platform for passive targeting are discussed next. Two examples of approved liposomal nanomedicines are described from the state-of-the-art design emphasizing physiologic barriers and formulation strategies to overcome these imposed limitations. Passive targeting to tumors is provided by "Enhanced Permeation and Retention" effect (EPR). Liposomes can be removed from circulation by the mononuclear phagocyte system (MPS) clearance in no time. This effect is also used to passively target liposomes in MPS to treat localized infections for example. Pegylation of liposomes which means attachment of polyethylene glycol chains to the surface of liposomes is one of the methods used to enhance liposome residence time in blood circulation in order to give the vesicles more chance to accumulate at the target site by EPR effect.
  Liposomal medicines have shown significant decrease in toxicity in comparison with free drugs. Their accumulation in target tissue by passive targeting is the main reason for reduction in drug toxicity.
  Liposomes are being used for treating different diseases such as infection, hepatitis, cardiovascular diseases and immune system disorders. However, the vast majority of investigational liposomes are anticancer drugs
  Keywords: Nanotechnology, Passive Targeting, Nanoparticle, Liposome, Cancer
 • Fatemeh Kermanian, Mohammad Reza Mansouri, Shokofeh Zamani, Shahrzad Pahlavan, Atefeh Shamosi Pages 233-242
  Introduction

  Central nervous system has the low potential for regeneration of damaged neurons. The lack of suitable treatments for neurodegenerative diseases has placed the huge financial burden on the community. Stem cells have self-renewing capabilities and can differentiate into adult cell types under the appropriate conditions. The chemical properties of some plants affect the growth rate and cell proliferation. Previous studies have shown that Olibanum plant plays a role in the formation of dendritic spines and neuronal regeneration. In the present study, the effect of olibanum on the differentiation of bone marrow-derived stem cells (BMSCs) to neuron was investigated. Material and

  Methods

  Bone marrow stem cells were cultured in a Dulbecco's Modified Eagle's Medium, 10% fetal bovine serum, Fibroblast growth factor 2, and Epidermal growth factor (DMEM, FBS, FGF2, and EGF). Olibanum extract 5%, 10%, and 20% were added to culture medium. Then microscopic observations, MTT assay, and immunocytochemistry examination were used to assess morphological, proliferation and differentiation factors.

  Results

  Microscopic observations and viability cell test showed that the 5% Olibanum extract was non-toxic to BMSCs. Immunocytochemistry result denoted that 5% Olibanum extract can increase the differentiation of BMSCs into neuron-like cells. However, when Olibanum extract 10% and 20% were added to the culture medium, such an increase was not seen in treated groups.

  Conclusion

  These findings suggest that the application of 5% Olibanum extract in cell culture medium was shown to have a suitable effect on BMSCs differentiation into the neuron

  Keywords: Stem cell, Olibanum, Differentiation, Neuron
 • Mohammad Golshan, Azam Darijani Pages 243-247
  Background

  Alcohol, antibiotic ointments, silver nitrate and ligation had been presented for treatment of umbilical granuloma. Salt powder due to its hyper osmolarity effects can induce drying and necrosis of granuloma tissue. Present parallel single blind randomized clinical trial was performed in neonates of shahvali hospital for assessment of salt powder in management of umbilical granuloma.
  Patients and

  Methods

  Present parallel single blinded randomized clinical trial was performed on 60 neonates with umbilical granuloma between January and October 2015. Our samples were selected randomly from neonates with healthy umbilical granuloma. Neonates in case group, salt powder was prescribed in five days (30 minutes two times per day) and located on the umbilical granuloma. During these five days neonates in control group were only clinically examined. Complete removal of umbilical granuloma was considered as study outcome.

  Results

  Umbilical granuloma removed in all neonates of case group who were treated with salt powder but in control group, only four neonates had complete granuloma removing. Recovery rate had significant difference between two trial groups (p=0.00).

  Conclusion

  Management of umbilical granuloma with salt powder in neonates had suitable therapeutic effects in comparison with other methods without any complications

  Keywords: Umbilical granuloma, Salt powder, Neonates, Complication
 • Afsaneh Alizadeh Asli, Zeinab Jafar Nezhad Langroudi Pages 248-256
  Introduction

  The aim of this study was to determine the efficacy of schema therapy based on admission enrichment program and mindfulness in intimacy, adaptability and resilience in women with marital conflicts in Karaj.

  Materials and Methods

  The research method was quasi-experimental. The statistical population of the study was all couples with marital conflicts referring to Karaj health centers. The sampling method was available in this study. In this method, 30 women with marital conflicts were selected and randomly assigned into two experimental and control groups (each group was 15). Then, the experimental group participated in 12 sessions of 90 minutes of schema therapy based on the admission and mindfulness communication enrichment program in a group manner, and the control group spent its daily routine. Data were collected using marital adjustment, resilience, marital conflicts and marital intimacy. Data were analyzed using covariance analysis and SPSS software.

  Results

  The results showed that the acceptance schema therapy based on the acceptance and mindfulness enrichment program significantly increased intimacy, compatibility and resilience and reduced marital conflicts in the experimental group (p<0.50).

  Conclusion

  Based on the results, we can conclude that the schema therapy based on the program of communication enrichment acceptance and mind-awareness in order to increase intimacy, compatibility and resilience, as well as reduction of marital conflicts

  Keywords: Acupuncture Enrichment Schema Therapy, Attention, Intimacy, Adaptability, Resilience, Marital Conflict