فهرست مطالب

مطالعات فقه و حقوق اسلامی - پیاپی 18 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 18 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حبیب اجودانی *، حمید مسجدسرایی، محمد جواد باقی زاده صفحات 7-32
  در علم اصول ثابت است که واجبات غیری، توصلی بوده و نیازی به قصد قربت ندارند، حال آن که طهارات ثلاث با وجود واجب غیری بودن باید به قصد عبادیت اتیان شوند، وگرنه جنبه مقدمی نخواهند داشت. جهت حل این اشکال، اصولیان مسیرهای متعددی را پیموده اند که عبارتند از: قصد امر نفسی استحبابی در ضمن قصد امر غیری؛ قصد عنوان لازم القصد مجهولی که در ذات طهارات ثلاث است توسط قصد امر غیری؛ رسیدن به غرض در ذی المقدمه از طریق قصد امر غیری؛ تعدد امر؛ عبادیت طهارات ثلاث به برکت قصد امر نفسی ضمنی؛ صلاحیت مقربیت و نه وجود امر جهت قابلیت عبادی بودن یک عمل. با توجه به اشکالاتی که بر دیدگاه های فوق وارد شده به این نتیجه می رسیم که جهت تصحیح عبادیت طهارات ثلاث هیچ راهی نیست مگر این که استحباب نفسی طهارات ثلاث بعد از امر غیری همچنان باقی بماند؛ لذا با آمدن امر غیری، گرچه ذات استحباب از بین می رود اما حد استحباب باقی می ماند، از اینرو عبادیت طهارات ثلاث، از امر غیری نشات نمی گیرد بلکه از حد امر نفسی استحبابی منشا می شود.
  کلیدواژگان: واجب نفسی، واجب غیری، طهارات ثلاث، عبادیت، ترتب ثواب
 • محمد رسول آهنگران *، الهام غانم صفحات 33-48
  عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصور است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوع له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوع له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
  کلیدواژگان: عرف، خطاب، حکم، موضوع، متعلق، قضيه حقيقيه
 • احمد باقری *، سمیه بابایی، محسن مهدیان صفحات 49-66
  عقد و ایقاع اعم از این که لازم یا جایز باشد، تعهداتی را موجب می شود که متعهد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهد زمانی ذمه متعهد را بری می سازد که طبق مفاد عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرر واقع شود؛ به این معنا که الزاما باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهد، متضمن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مساله مورد توجه فقی هان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعددی را در فروض مختلف به همراه داشته است.
  بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تادیه فوری تعهد، اصل انجام تعهد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهد توسط طرفی از عقد که تادیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.
  کلیدواژگان: وفای به عهد، متعهد، متعهد له، زمان، مکان، هزینه
 • میرقاسم جعفرزاده *، عباس مرادی صفحات 67-93
  در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حق مالکیت مورد شناسایی قرارگرفته و حتی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقل، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصا حق اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخص شد که اعراض از حق اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حق ارتفاق و حق انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادی، حق اختراع معرض عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.
  کلیدواژگان: قاعده اعراض، مالکیت فکری، حق اختراع، مباحات، اموال عمومی
 • سید مجتبی حسین نژاد * صفحات 93-132
  مشروط یا مطلق بودن قوادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حد قوادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متاخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حد قوادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حد را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوادی به عنوان حد، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدی بودن مجازات قوادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادله ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادله می توان گفت: استناد به تبادر معنای صرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حد بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود، مقتضای قاعده درء با توجه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حد در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
  کلیدواژگان: قوادی، مطلق، مشروط، تبادر، مناسبت بین حکم و موضوع، شبهه
 • هادی غلامرضاراوی *، محمود یوسفوند صفحات 133-154
  بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهد، بر اثر قوه قاهره نتواند تعهد خود را ایفاء کند و به علت عدم ایفای تعهد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهد ناشی از قوه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مساله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادله می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفا بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیت منتفی است پس ضامن نیست.
  کلیدواژگان: قتل، جرح، قوه قاهره، جرم ناشی از ترک فعل، سبب
 • محمد رمضانی، رحیم نوبهار *، سید محمدرضا آیتی صفحات 155-182
  میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقی هان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معین یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتت آرای فقی هان در تعزیری یا حد قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی درباره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تادیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهادهای جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
  کلیدواژگان: حد، تعزیر، تعزیرات منصوص شرعی، روایات قضایی، روایات حکومتی
 • جعفر سلمان زاده *، مصطفی عباسی صفحات 183-202
  عدم نفوذ، نظریه ای غالب نسبت به وضعیت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایقاع، اکراه، ایقاع اکراهی، عدم نفوذ
 • حسین سیمایی صراف، محمد ابوعطا *، فاطمه برمانزن صفحات 203-230
  یکی از مهم ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهدات، متعهد بدون هرگونه عذر موجه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهد له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهد له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهم ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسوولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهد توسط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشات می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهد یا تجری او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
  کلیدواژگان: جریمه اجبار، وجه التزام، خسارت تنبیهی، دیه، قرارداد، متعهد
 • طیبه شاهرخی *، فرهاد میرزایی صفحات 231-254
  یکی از مهم ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرض قرار گرفته و در حد یک کالا تنزل می یابد. از سوالات بسیار مهمی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجه قرار می گیرد، آن است که با توجه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلا های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.
  کلیدواژگان: حمایت از زنان بزه دیده، جرایم علیه کرامت انسانی، کار اجباری، ازدواج اجباری، بکارگیری زنان در مراکز فحشاء، قاچاق زنان، خرید و فروش اعضای بدن
 • علیرضا عزیزی، محمدعلی مهدوی ثابت * صفحات 255-278
  سوالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر» ، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.
  کلیدواژگان: اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، جرم انگاری، عدالت قضایی
 • مهدیه غنی زاده، علی تولایی *، محمدرضا کیخا صفحات 279-304
  اتصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدد یا وحدت شخصیت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیت مستقل اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدد) و گاه شخصیت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مساله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولا، ضابطه تعیین وحدت یا تعدد شخصیت آنها؛ وحدت یا تعدد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیا، چنان چه دو قلوی متعدد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذر می گردد. ثالثا، چنان چه در فرض تعدد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعا، در فرض تعدد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدد مجنی علیه و مسوول شخصیت جانی در قبال هر دو می گردد.
  کلیدواژگان: دو قلوهای به هم چسبیده، وحدت شخصیت، تعدد شخصیت، جنایت بر عضو، قصاص عضو
 • مهدیه فیض اصفهانی *، حمید انصاری، علی مظهر قراملکی صفحات 305-330
  کبرای کلی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلی پیشنهاد می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توامان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلی در تناقض است.
  کلیدواژگان: طریق صحیح شرعی، واگذاری، انتقال، سرقفلی، موجر، مستاجر
 • محمود مجیدی * صفحات 331-356
  اتخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهم قانونگذاری و نیز تامین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدم، از اقدامات مهم قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحولات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهم تبیین شود که هنوز تا تحقق سیاست کیفری سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
  کلیدواژگان: مهدورالدم، سیاست کیفری، نظم عمومی، اصل قضایی بودن مجازات ها، قانون مجازات جدید
|
 • Habib Ajodani *, Hamid Masjedsaraie, Mohammad Javad Baghizadeh Pages 7-32
  In the OSUL science , it is clear that Wajebat Gheyri are appealing and do not require the intention of a charity while Taharat Salas , although they are considered Gheyri, must be intended for worshiping, otherwise they will not have precedence. In order to solve this problem, the Osuleyon have traversed several paths, which briefly include: The intention of a Nafci Estehbabi in Gheyri matters; the purpose of the necessary title which is Taharat Salas in essence by the intention of Gheyi matters; the attainment of the intention in the Zelmoghadameh through the intention of the Gheyi matters; the multiplicity of the matter; the worshiping of Taharat Salas by the intention of the implied Nafsi; The qualification of Mogharabiat and not the existence of the possibility of being worshipable as an act; in the end, according to the drawbacks of the aforementioned considerations, it is concluded that there is no way to correct Taharat Salas unless there is a way to survive the Estehbab Nafsi of Taharat Salas after Gheyri matters; therefore, when Gheyi matters come through, though the essence of the Estehbab is destroyed, limit Estehbab remains untouched; hence, the worshiping of Taharat Salas is not derived from the Gheyri matters, but rather from the nafsi Estehbabi Matter.
  Keywords: Wajeb Nafsi, Wajeb Gheyri, Taharat Salas, worshiping
 • Mohammad Rasol Ahangarn *, Elham Ghanem Pages 33-48
  In its dealing with the instances of customary issues, the custom can perform in two ways. First, changing the sentence for the instance by the custom due to consider the instance as unrelated to that issue is favored by jurisprudential commands. This rejection of the instance by the custom is acceptable. The second is that the custom considers the instance within the realm of the related issue, yet rejects the application of the sentence to the instance. Since the issues in the jurisprudential commands are factual, a sentence will be issued for the concept that underlies the external instances and so, includes all instances of that issue at all times. Therefore, as far as the issue truly underlies the instances, the negation of the sentence for the instances is impossible. Consequently, this rejection of the instance by the custom after it has been verified that the instance belongs to a specific issue is in fact interference with the legislator's job and is legislation of a new sentence: an act that is disallowed by all jurisprudents.
  Keywords: custom, command, sentence, issue
 • Ahmad Bagheri *, Somayeh Babaei, Mohsen Mahdian Pages 49-66
  A contract or unilateral legal act, whether irrevocable or voidable, results in some obligations that the obligor must fulfill. The obligor will be exempted of the obligation in case of acting upon the contract contents or the distinctiveness and conditions within it. In other words, it should take place in the exact agreed time and place stated in the contract context, and in case of any expense, it will be up to the party to whom the contract refers. However, in some cases, the contract might be unconditional in terms of time, place, and any expense of fulfilment of the obligation. This issue has drawn the jurists’ attention and has been subjected to lots of disagreements and debates in various assumptions.
  This paper, concludes that except for the revocable contract in which time is not estoppel, in the unrestricted contract, the principles of obligation immediate payment, obligation fulfillment in the place of ratification, and payment of the obligation fulfillment expenses by the party benefited from it, are the basic foundations to answer the questions in the all legal and lawful and jurisprudential parts.
  Keywords: fulfillment of the obligation, obligor, obligee, time, place, expense
 • Mir Ghasem Jafarzadeh *, Abbas Moradi Pages 67-93
  In most contemporary legal systems abandonment has been identified as one of the causes for the loss of property rights, and also in comparison with other rights are possible. But in Islamic and Iranian law, were cited as very minor and never has been discussed as independent. Therefore, in this paper we will try to respect the comments and works of early and contemporary scholars, as well as considering the opinion of Iranian lawyers, first the effects of abandonment in corporeal property was evaluated. And then according to these effects, the result of abandonment of intellectual property, especially patent right to be studied. Finally, it was determined, as well as the other right such as easement or profit right, abandon of patent is possible. And then unlike corporeal property, abandoned patents, including the appropriation of public property, and taking possession of it, would be impossible even by the inventor or previous owner.
  Keywords: Abandonment, Intellectual property, patent right, Permissible, Public Domain
 • Seyyed Mojtaba Hosseinnejad * Pages 93-132
  One of the challenging issues in the area of law enforcement is whether it is necessary to admit the Qavvadi conviction in the case of certain outcome or not. In the past, Jurist were on the agreement that there is no hesitation to implement the punishment as the abominable crime of Qavvadi should be subjected to Hadd punishment whether the outcome resulted from or not, while the contemporary Jurist think otherwise and are on agreement that such abominable crime will be subjected to Hadd punishment only if the outcome resulted from. Taking into consideration that there is a consensus on the need to admit that adulterer and adulteress (Qavvad) ought to be condemned to Hadd punishment , the author tried to analyze the narration by Abdullah ibn Senan to prove that this commitment is subject to Hadd punishment. He, then, examined the arguments that can be used as some pieces of evidence to be reasoned on. Reviewing the cases and reasons, it can be concluded that, rationally, it is not meaningful to interpret the mere meaning of a word like community is aggregation by adducing Tabador, due to some reasons including analogy and controversy, instead it can be proved through the relationship between commandment and case that the Hadd punishment will be imposed on the offender if a certain outcome is achieved. But even if this reason is not convincing enough or seems a little hard to accept, the Hadd punishment is not imposed due to the doubt about the truth of a cognition, the principle of Dara, so the Hadd punishment will be failed to apply if the certain outcome is not achieved.
  Keywords: absolute, conditional, Tabador, the relationship between commandment, case, doubt , Qavvadi
 • Hadi Gholamreza Ravi *, Mahmood Yosefvand Pages 133-154
  According to the Civil Code, if because of some force majeure one cannot fulfill his obligation and because of this non-fulfillment, the other party bears some losses, the former will not be responsible.
  A question arises here: if this forced non-fulfillment of obligation results in injury or murder, is the obligated one responsible or not? In the Iranian Law as well as in Shi‘i jurisprudence, nothing has been explicitly said regarding this point. From all arguments, however, it can be inferred that just like injury and murder which, if committed positively, create responsibility, the negative act, if it results in injury or murder, will cause penal responsibility for the committing one and so make him responsible before the victim. As for murder and injury, if there is some cause-and-effect relation between the act and result and conventionally the criminal result may be attributed to the agent, the committing one is responsible, otherwise he is not. Thus, if murder or injury is committed directly, since there is a cause-and-effect relation between the crime and agent then he is responsible and if it is committed indirectly, since there is no attribution relation, then he is not responsible.
  Keywords: murder, mayhem, force majeure, crime of omission, causing
 • Mohammad Ramezani, Rahim Nobahar *, Mohammad Reza Ayati Pages 155-182
  In Islamic traditional jurisprudence it is assumed that punishments are either had (prescribed punishment) or ta’zir (discretionary punishment left to the decision of the judge in each case). There are also some specific crimes which are considered as ta’zir while for which the quantity and quality of punishment is determined and fixed in some traditions. Islamic jurists have named such punishments as al-Ta’zirat al-Mansoos (Explicitly Mentioned Discretionary Punishments). This kind of punishment, in its turn, has increased ambiguity in the number of hodood (prescribed punishments) and yield in confusion in whether they are had(prescribed punishment) or ta’zir (discretionary punishment). The main question regarding this kind of punishments is that whether they are among changeable and discretionary punishments or unchangeable and fixed punishments. This article has considered the traditions mentioning the cases of specifically mentioned discretionary punishments as judicial traditions. This means that the quality and quantity of punishment in these cases are not unchangeable. Consequently, there is no substantial difference between this kind of ta’zir and other general ta’zirat. Therefore, it is of judge’s authority to determine the quantity and quality of the punishment as each case requires. Similarly, there is room to apply modern criminal institutes like suspension of punishment, adjournment of judgment and criminal prescription in Punishments in all instances of al-Ta’zirat al-Mansoos.
  Keywords: had, ta’zir, al-Ta’zirat al-Mansoos, judicial narrations, administrative narrations
 • Jafar Salmanzadeh *, Mostafa Abbasi Pages 183-202
  Invalidity is the prevailing theory about reluctant contracts and it is deemed a clear verdict in the Iranian legal literature. As common and recognized as the reluctant contract may be, the reluctant or involuntary unilateral contract is, on the other hand, vague, unfamiliar and subject of debate. Based on the unity of views and general principles of contract and unilateral obligation, some argue that similar to unilateral contracts, reluctant unilateral contracts must also be considered invalid; While the narrative evidence points to the invalidity of unilateral divorces and releases occurring under coercion. The present research aims at studying the quality and evidences of reluctant unilateral contract verdict.
  Keywords: unilateral contract, reluctance, reluctant unilateral contract, invalidity
 • Hossein Simaee Saraf, Mohammad Abouata *, Fatemeh Bermanzan Pages 203-230
  One of the most important rules that has been accepted in whole legal systems, is irrevocability of contracts whose the most clearest conclusion consists in the complete fulfilment of any contract by parties to it. Sometimes although the contract is absolutely valid and in force and the obligations there are applicable, the obligator does not fulfill his/her obligations without any justified excuse and deprive the other party of the benefits of the contracts. So every legal system on the basis of its theorical bases introduce some methods for requiring the refusing obligator in order to protect the obligee contractual rights. One of the significant ways and sanctions which have been considered and applied in some national legal systems is called fine. But there are, in addition to it, another ways for requiring the contract parties for example collateral and Punitive damages. The aim of Punitive damages is requiring the refusing obligator but the aim of collateral is determination of contractual liability or determination of violation damage or requiring the refusing obligator. In addition the base of Punitive damages comes from public order but in collateral, it comes from meeting of minds. Anyway, in this article, after introducing these ways perfectly, we will compare them.
  Keywords: fine, liquidated damages, punitive damages, blood money, cntract, Obligation
 • Tayebe Shahrokhi *, Farhad Mirzaei Pages 231-254
  One of the most important types of crimes is crimes against human dignity, in which the human's position of the victim is degraded as a commodity. From the very important questions that have been raised and constantly considered in the context of victim support for crimes, the fact that, given the key role of women in the family and community system, as well as their physical and mental status as a form of vulnerability, What is the mechanism for handling crimes against human dignity, which is specially designed to support the victimized women? In the present study, we use the analytical-descriptive method, in addition to explaining the mechanism of supporting the victim's women in such crimes, identifying legal gaps in this field and presenting appropriate and practical suggestions for improving existing solutions.
  Keywords: Support for victimized women, crimes against human dignity, forced labor, forced marriage, the use of women in prostitution centers, trafficking in women, the sale of organs
 • Alireza Azizi, Mohammad Ali Mahdavi Sabet * Pages 255-278
  The question that weighed on the criminal protection of legal rules, the philosophy of criminalization of some behaviors and justify the imposition of punishment on the violators of values. Governments have always tried to express in the name of acceptable opinion, to justify their criminalization. Answering about the philosophy of criminalization is also important for the Disturbing crimes in criminal procedure process, that the subject of this article. The investigation revealed that any crime disturb in the process of the criminal procedure benefit differents rules and principles of the criminalization. It can be considered the justification of criminal intervention, "The harm principle" in most cases of these crimes and "The public interest" & "The moralism" principles in the limited extent and in other instances of crimes, The Jurisprudential rule of "prohibition of help on Esm and Odwan". At the same time the rule of "La zarar" can not be used as a basis for the criminalization. The research method used is descriptive-analytic.
  Keywords: disturbing the criminal procedure process, criminalization, judicial justice
 • Mahdiyeh Ghanizadeh, Ali Tavallaei *, Mohammad reza Kaykha Pages 279-304
  In conjoined twins, join of body to each other results in multiplicity or unity doubt of personality. These individuals are sometime two separate and independent personalities in a common body (multiplicity twins) and some of them are a unit personality that has extra part in its body (unit twins). This is one the most important issue which gives them a distinct rule from ordinary people. The aim of current study is to investigate the criminality and victimization rules of this type of compos mentis in the case of crimes and retaliation for wounds by descriptive-analytic method. The most important findings reveal that firstly, the criteria for determining their unity or multiplicity of their character is multiplicity or unity of their vital forces such as brain and heart. Secondly if multiplicity twins commit a crime to the organ of a person that is equal to their common organ, retaliation involves paying the ransom surplus. But if the crime is committed by one of the twins, the execution of retaliation transform due to loss of the other non-criminal twin. Thirdly, if in the case of multiplicity of twins, a crime is committed by one of the common organs by one of the twins, belonging organ to both of them require the criminal twin to pay half of the compensation. Fourth, in the assumption of multiplicity; crimes committed on their common organ, cause multiplicity of victim of crime ( Majniyon- alayh) and the criminal is responsible toward both of them.
  Keywords: conjoined twins, unity of personality, multiplicity of personality, Crime against organ, organ Qisas (retaliation)
 • Mahdieh Feyz Isfahani *, Hamid Ansari, Ali Mazhar Gharamaleki Pages 305-330
  The general rule of Key Money or Goodwill, as is common among people in Iran, could be found in Note 2 of Article 6 of the Landlord-Tenant Relations Law passed in 1997, which states: "If the landlord transfers the key money to the tenant with a correct legal form, at the time of eviction, the tenant receives the right to legally demand key money on fair day rates." The legislator proposes two methods as examples of the "correct legal form". The question that arises here is that: By these two methods, is it possible to create a right with particular characteristics required in that general rule, so as to be able to jurisprudentially correct the common key money deals in accordance with the law, or not? By analyzing the jurisprudential foundations of these two methods, it becomes clear that no one can create a right to be transferable and legally demandable to the rate of the day. Therefore, the two methods mentioned in the Law of 1997 aren't competent to jurisprudentially correct the common key money deals, and are inconsistent with that general rule.
  Keywords: key money, goodwill, transfer, transaction, lease, landlord
 • Mahmoud Majidi * Pages 331-356
  Adoption of proper Islamic law basis towards the concept of one who deserves to be killed and determining criminal sanctions in the case of crimes against one who allegedly deserves to be killed is significant both for the purpose of observing important principles of lawmaking and providing public order and security. Recent approach of criminal policy of Iran in the context is hopeful, particularly after passing of new Islamic Penal Code in 2013. Enumerating examples and stipulating criminal sanction for murdering of one who allegedly deserves to be killed are among the most important steps taken by enacting new Islamic Penal Code. The measures can pave the way for providing more protection of the principle of enforcement of penalties by the judiciary and providing and maintaining public order and security. Having examined the developments in criminal policy of Iran, the paper seeks to demonstrate that there is a long way ahead to realize a perfect criminal policy. Thus, in addition to examining flaws of Islamic Penal Code in the context, the paper provides solutions to the problem. The solutions focus on the necessity of acceptance by the legislator of changes in the base of Islamic law for the concept in on hand and safeguard of the principle of enforcement of penalties by the judiciary at the other hand.
  Keywords: one who deserves to be killed, criminal policy, public order, principle of enforcement of penalties by the judiciary