فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • احمد جعفرنژاد *، لعیا الفت، نیما مختارزاده، مهدی الیاسی، سعیده سادات آهنگری صفحات 9-48
  امروزه باتوجه به پیچیدگی و عدم قطعیت بالا در محیط کسب وکار، نیاز به پیوستن به اتحادهای استراتژیک علی-الخصوص در جهت توسعه فنی و فناوری یا انتقال تکنولوژی، به عنوان منبع نوآوری و کسب مزیت رقابتی بیش از گذشته احساس می شود. اما مطالعات متعدد نرخ بالای شکست در این نوع اتحادها را نشان می دهد. اتحاد زمانی موفق است که هم بنگاه های مشارکت کننده، به طور مشترک ارزشی را خلق نمایند و هم هرکدام از طرفین سهم خود از اتحاد را تصاحب کند. اما چالش اصلی درهنگام تصاحب ارزش به وجود می آید. در این مقاله "تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه" به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر موفقیت یا عدم موفقیت این نوع اتحادها مورد بررسی قرارگرفته و به عنوان "مجموع ارزش اختصاصی بنگاه از اتحاد به علاوه سهم بنگاه از ارزش مشترک خلق شده" تعریف شده است. پس از مرور ادبیات و شناسایی عوامل موثر بر ابعاد ارزش تصاحب شده، به بررسی میزان اهمیت هریک از این عوامل با روش بهترین-بدترین فازی در صنعت خودروسازی کشور پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت جذب، قدرت چانه زنی و تجربه عمومی قبلی بنگاه بااهمیت ترین عوامل اثرگذار بر تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه است و بنگاه ها باید برای کسب ارزش بیشتر از یک اتحاد بر این عوامل تمرکز داشته باشند.
  کلیدواژگان: اتحادهای استراتژیک فناورانه، خلق مشترک ارزش، تصاحب ارزش، روش بهترین-بدترین فازی
 • زهره رحیمی راد *، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی صفحات 49-77
  با وجود پتانسیل بسیار بالای ایران در تولید برق از سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک، انتشار این سیستم ها بسیار کند است. پژوهش حاضر که در بازه ی زمانی1397-1395صورت گرفته، با ترکیب رویکردهای چند سطحی و نظام نوآوری فناورانه، در پی شناسایی و بررسی موانعی برآمده که رژیم اجتماعی – فنی برق فسیلی ایران در بستر تاریخی و فرهنگی خود موجبات عدم گذار به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک را فراهم آورده اند. بدین منظور، در مرحله نخست، ابتدا پس از مرور ادبیات، مصاحبه با خبرگان و سپس تحلیل مضمون داده های حاصله، موانع گذار با تاکید بر رژیم شناسایی شدند و سپس از تکنیک دلفی فازی جهت آزمون نتایج و خبره سنجی استفاده گردید که نهایتا 10 مانع در 4 دسته ی اقتصادی، نهادی، سیاسی و فنی طبقه بندی شدند که از جمله ی آنها می توان به کنترل بازار توسط رژیم حاکم، بکارگیری استراتژی های گفتمانی ، تنظیم مقررات و استانداردها و… اشاره کرد. در مرحله ی دوم نیز مصاحبه با خبرگان و استفاده از روش تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) مشخص کرد که این موانع بیشترین تاثیر را بر کارکردهای مشروعیت بخشی، تخصیص منابع و جهت دهی به سیستم داشته اند. در نهایت نیز تعدادی سازوکار برای غلبه بر این موانع پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: رژیم اجتماعی-فنی، نیچ، نظام نوآوری فناورانه، سیستم های خورشیدی فتوولتاییک، برق فسیلی
 • علی مبینی ده کردی*، جهان گیر یدالهی فارسی، کمال سخدری، آرمین خالقی صفحات 79-108
  فرآیند شتاب دهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسب وکارهای متقاضی آغاز می شود. شناخت معیارهایی که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد استفاده قرار می گیرند از یک سو برای شتاب دهنده ها و از سوی دیگر برای متقاضیان پذیرش در دوره های شتاب دهی حائز اهمیت است. این پژوهش با بهره گیری از روش آمیخته کیفی-کمی به شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب دهنده ها می پردازد. ابتدا با مرور سیستماتیک مقالات مرتبط با شتاب دهنده ها و همینطور مصاحبه با خبرگان حوزه شتاب دهی، معیارهای ارزیابی در سه بعد مسئله-راه حل، تیم کارآفرین و شتاب دهنده استخراج گردید. سپس با تحلیل پرسشنامه های گردآوری شده از مدیران و مربیان شتاب دهنده های فعال ایرانی با استفاده از نرم افزار SPSS، معیارهای ارزیابی فرصت و دلایل عدم پذیرش فرصت مورد بررسی و تایید کمی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که شتاب دهنده ها با استفاده از 11 معیار در پی ارزیابی ریسک های چهارگانه بازار، فناوری، کارگزاری و سرمایه هستند. خوشه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی برای شتاب دهنده ها نشان می دهد که رویکردهای ارزیابی به دو دسته ارزیابی تیم محور و بازار محور قابل تقسیم است.
  کلیدواژگان: معیار ارزیابی فرصت، رویکرد ارزیابی فرصت، شتاب دهنده ، پرورش کسب وکار
 • مصطفی ابراهیم پور ازبری، محمود مرادی، رضوانه میرفلاح دموچالی * صفحات 109-136
  توسعه محصول جدید فعالیتی راهبردی برای بسیاری از شرکت ها جهت کسب مزیت رقابتی است. این مهم مستلزم بررسی متغیرهای موثر بر عملکرد توسعه محصول جدید می باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته شده و در این ارتباط نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش نیز بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت می باشد و پرسشنامه ها توسط مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ها تکمیل شده است. به منظور ارزیابی برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها، از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها نشان داد که قابلیت فناوری اطلاعات موجب افزایش عملکرد توسعه محصول جدید می شود. نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین و همچنین نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش در رابطه بین قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد توسعه محصول جدید تایید گردید.
  کلیدواژگان: قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت مدیریت فرآیند کسب وکار، قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین، عملکرد توسعه محصول جدید
 • حسین نیک بین *، علی بدیع زاده، علی داوری، غلام حسین حسینی نیا صفحات 137-159
  مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و استخراج 346 سازه اولیه از فهم شناختی آنها از مدل کسب وکار موثر، با یاری روش تحلیل محتوا، 37 سازه ثانویه بدست آمد. در مرحله دوم با ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان به منظور نظامند کردن سازه های مدل کسب وکار موثر جمع آوری شد. مشارکت نظری این پژوهش بیان چارچوبی از مدل کسب وکارموثردر حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با استفاده از روش شبکه خزانه می باشد. این چارچوب می تواند برای شروع و توسعه کسب وکار برای کارآفرینان مفید بوده و برای درک مدل کسب وکار موثر در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل کسب وکار، روش شبکه خزانه، ساختار محور، استراتژی محور، تکنولوژی محور
 • سعید روشنی *، سروش قاضی نوری، مهدی گودرزی صفحات 161-184
  هدف این پژوهش بررسی مدارک دگرگون ساز در حوزه نظری قابلیت های پویا است. قابلیت های پویا که یکی از نظریات اساسی در گستره مدیریت استراتژیک است به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چرا برخی از بنگاه ها در شرایط رقابت نسبت به سایر بنگاه ها از عملکرد بهتری برخوردارند. این نظریه که ریشه در اندیشه منبع محور به بنگاه و نظریه اقتصاد تطوری دارد پس از گذشت نزدیک به 20 سال از طرح به یکی از غنی ترین نظریات و پرمناقشه ترین نظریات در حوزه مدیریت استراتژیک تبدیل شده است.
  روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع علم سنجی بوده و تلاش شده است تا با استفاده از تحلیل استنادی در گام نخست نرخ شکوفایی مدارک علمی مختلف استخراج و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی مدارک، مرکزیت بینابینی هر مدرک مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت با استفاده از شاخص سیگما تلاش شده است تا مدارک دگرگون ساز در این حوزه نظری استخراج گردد.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که 23 مدرک در این حوزه دارای نقش دگرون سازی بوده و پاشنه های توسعه این حوزه نظری را رقم می زنند. از سوئی دیگر این 23 مدرک به 3 مکتب اصلی یعنی نظریات پشتیبان، توسعه دهندگان و کاربست نظریه منتهی می شوند
  کلیدواژگان: قابلیت های پویا، شاخص سیگما، تحلیل هم استنادی، نرخ شکوفایی
|
 • Ahmad Jafarnejad*, Laya Olfat, Nima MOkhtarzadeh, Mehdi Elyasi, Saiedeh Sadat Ahangari Pages 9-48
  Nowadays, due to the complexity and uncertainty in the business environment, joining strategic alliances, as a source of innovation and gaining competitive advantage, especially for the technical and technological development or technology transfer is required more than ever. Several studies show the high rate of failure in these types of alliances. The alliance is successful at the same time as the joint ventures create a common value, and each party acquires its share of the alliance. But the main challenge comes from the value acquisition. In this paper, "the value takeover in the technological strategic alliances" has been investigated as one of the important factors influencing the success or failure of this type of alliances and is defined as "the total firm value of the union, plus the share of the firm of the joint value created." After reviewing the literature and identifying the factors affecting the dimensions of value capturing, the importance of each of these factors was examined using fuzzy best-worst method (FBWM) in the automotive industry. The results indicate that absorptive capacity, bargaining power and previous general experience of the firm are the most important factors affecting value capturing in the technological strategic alliances, and firms must focus on these factors in order to gain value from an alliance.
  Keywords: Technological Strategic Alliances, Common Value Creation, Value Capturing, Fuzzy BWM
 • zohreh rahimi rad*, mahmood yahyazadefar, tahereh miremadi, mehrdad madhoshi Pages 49-77
  Despite the enormous potentials of Iran to generate electricity from photovoltaic solar systems, diffusion of these systems is very slow. The present study, which was performed during the period of 2016-2018 by combining multi-level approaches and technological innovation system, seeks to identify and investigate the barriers that Iran's fossil-fuel socio-technical regime has created in its historical and cultural context caused non-transition to photovoltaic solar systems. For this purpose, firstly, after reviewing the literature, interviewing the experts and thematic analysis, transition barriers with emphasis on the regime were identified and then Fuzzy Delphi technique was used to test the results. Eventually, 10 obstacles were categorized into four economic, institutional, political and technical categories, including market control by the ruling regime, the use of discursive strategies, regulation and standards in stabilizing the ruling regime, massive investment in oil and gas distribution and extraction. In the second phase, interviews with experts and the use of the Strategic Options Development and Analysis (SODA) method indicated that these barriers had the greatest impact on the functions of resource allocation, legitimization, and system orientation. Finally, some mechanisms have been proposed to overcome these obstacles
  Keywords: Socio-Technical Regime, niche, Technological Innovation System, solar photovoltaic systems, fossil fuel
 • Ali Mobini Dehkordi*, Jahangir Yadollahi Farsi, Kamal Sakhdari, Armin Khaleghi Pages 79-108
  The acceleration process starts with the evaluation and selection of startups. Identification of the criteria used in the evaluation and selection process is important on the one hand for accelerators, and on the other hand, for the admission of applicants in acceleration periods. This study has been used mixed method to identify the criteria for evaluating opportunities in accelerators. In this regard, first, by systematically reviewing articles related to accelerators, as well as interviewing the experts, the evaluation criteria from three dimensions of the problem-solution, the entrepreneurial team and the accelerator were derived. Then, by analyzing the collected questionnaires completed by directors and trainers of active Iranian accelerators, opportunity assessment criteria and reasons for non-acceptance of opportunity were examined using SPSS software. The results of factor analysis show that accelerators use 11 criteria to evaluate the quadruple risks of market, technology, agency and capital. Clustering the importance of evaluation criteria for accelerators shows that evaluation approaches can be divided into two groups of team-oriented and market-oriented evaluation
  Keywords: Opportunity Evaluation Criteria, Opportunity Evaluation Approach, Accelerator, Business Incubation
 • mostafa Ebrahimpour, mahmoud moradi, rezvaneh mirfallah domochali* Pages 109-136
  New product development is a strategic activity for many companies to gain competitive advantage and managers need to improve the performance of their new product development. This important issue involves examining the variables that affect the performance of new product development. This paper examines the impact of information technology (IT) capabilities and supply chain integration capabilities on the performance of new product development, and in this regard, the moderating role of knowledge absorption capacity has been also studied. The research method is descriptive and of survey type. The statistical population of the research is the active manufacturing companies located in the industrial city of Rasht, and the questionnaires were completed by the managers and senior experts of these companies. To evaluate the model fit and test the research hypotheses, 120 companies were surveyed. A questionnaire was used to collect the data. In order to analyze the data, structural equation modeling with partial least squares approach and PLS software was used. The findings show that IT capability increases the performance of the new product development. The moderating role of knowledge absorptive capacity in the relationship between IT capability and supply chain integration capability as well as the moderating role of knowledge absorptive capacity in the relation between supply chain integration capability and the new product development performance were confirmed.
  Keywords: information technology Capability, Supply Chain Integrity Capability, New product development Performance, Knowledge Absorptive capacity
 • Hossein Nikbeen*, Ali Badizadeh, Ali Davari, Gholamhossein hosseininia Pages 137-159
  The concept of business model is important to succeed for organizations in the competitive world as well as gaining a global position in the field of entrepreneurship. This paper presents the use of personal construct theory and repertory grid methodology which is a new method for extracting entrepreneurial cognitive understanding of a business model. This research is a descriptive survey. First, using 13 semi-structured interviews with entrepreneurs in the field of electronics business and extracting 346 primary structures from their cognitive understanding of effective business models, 37 secondary structures were obtained using content analysis method. Then, using a questionnaire, the experts' opinions were collected to systematize the structures of the effective business model. The theoretical contribution of this research is to present a business model framework for the electronics business using repertory grid technique. This framework can be useful for start-ups and business development for entrepreneurs and can be used to understand the effective business model in the future research works
  Keywords: Business Model, Repertory Grid Technique, Structure Oriented, Strategy Oriented, Technology Oriented
 • saeed roshani*, soroush ghazinouri, Mehdi Goodarzi Pages 161-184
  The purpose of this study is to investigate the transformative documents in the theoretical domain of dynamic capabilities. Dynamic capabilities, which is one of the key ideas in the field of strategic management and innovation management, seeks to answer the fundamental question why some firms have better innovative performance in terms of competition than the others. The method used in this research is of scientometrics type and it is tried to use co-citation analysis in the first step to extract the burstness rate of different scientific documents and then, using a homogeneous analysis of the documents, the betweenness centrality of each document is measured. Finally, using the Sigma Index, it is attempted to extract transformative documents in this theoretical domain. The results of this research show that 23 documents have the role of transformation and development pivot in this theoretical field. On the other hand, these 23 documents lead to three major schools, ie, supportive theories, developers and the application of theory, which form the most basic and most important scientific documents in this field. The study shows that at least 5 very important theoretical contexts in this knowledge area, namely, "source-based approach to enterprise", "the theory of economical evolution", "knowledge-based approach to enterprise", “the theory of dynamic capabilities”, and "behavioral theory" can be searched
  Keywords: Dynamic Capabilities, Sigma Index, Betweenness Centrality, Burstness Rate, Scientometrics