فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد مهدی احمدیان دیوکتی *، حسن علی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیرمنصور طهران چیان صفحات 9-27
  آنچه مسلم است، توجهی که به سیاست علم و فناوری مبذول می شود، بیشتر از بابت پیامدهای اقتصادی آن است. زمانی سیاستگذاری علم و فناوری موفق قلمداد می شود که خروجی آن در بازار، توان رقابت داشته باشند. هدف پژوهش حاضر دست یابی به مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف از رویکرد نظریه پردازی داده بنیان استفاده گردید. مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های گذشته، جامعیت مدل و عملیاتی بودن آن است، که همزمان به اغلب مولفه های موثر در سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی توجه نموده است. همچنین تصویر کاملی از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مرتبط با عنوان تحقیق ارائه گردیده است که می توان از آن به عنوان الگویی مناسب به منظور سیاستگذاری علم و فناوری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری علم و فناوری، پیچیدگی اقتصادی، روش داده بنیان، اقتصاد دانش بنیان
 • رحمت الله قلی پور سوته، مجتبی امیری، حمید ضرغام بروجنی، زهره کیانی فیض آبادی * صفحات 29-53
  گردشگری پزشکی پدیده ای رو به رشد در قرن21 است که یکی از سریع ترین رشدهای بازار گردشگری را داراست. علی رغم قابلیت های ایران در گردشگری پزشکی، آمارها نشان می دهد سهم ایران از درآمدهای این صنعت ناچیز است. با توجه به فرصت های رو به رشد و رقابت فزاینده بین المللی در این حوزه از یک سو و عدم بهره برداری مناسب از قابلیت های کشور از سوی دیگر، این پژوهش سعی دارد با روش پژوهش ترکیبی، به شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی در ایران و همچنین اقدامات و ابزارهای سیاستی مناسب جهت اجرای آن راهکارها بپردازد. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست(کیفی)، با روش تحلیل مضمون، راهکارها و اقدامات مناسب احصاء شده و در مرحله دوم(کمی)، با استفاده از آزمون های آماری، ضمن تائید راهکارها و رتبه بندی اهمیت آنها، اقدامات و ابزارهای سیاستی از نظر اثربخشی و امکان پذیری ارزشیابی شدند. نتایج نشان داد برای توسعه گردشگری پزشکی در ایران 20 راهکار و 37 اقدام سیاستی اثربخش و امکان پذیر وجود دارد که باید در سه حوزه کلی «اصلاح نظام اداری و خط مشی گذاری»، «زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی» و «ارتباط با بازارهای هدف» پیگیری شوند.
  کلیدواژگان: خط مشی گردشگری پزشکی، توسعه گردشگری، ابزارهای خط مشی، ارزشیابی، پژوهش ترکیبی
 • ناصر باقری مقدم، حسن احمدی* صفحات 55-74
  هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی در ایران می باشد. برای نیل به این هدف از پژوهش آمیخته استفاده شد که در ابتدا داده های کیفی و سپس بر اساس یافته های آن، داده های کمی نیز گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد فقدان انسجام بخشی عمودی و افقی، موانع ساختاری در سیاستگذاری آموزش عالی، تقابل حکمرانی درونی و بیرونی و فقدان پایگاه اطلاعاتی؛ آسیب هایی هستند که حکمرانی آموزش عالی را با مشکل مواجه کرده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد شاخص « فقدان پایگاه اطلاعاتی» از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه اول و شاخص «تقابل حکمرانی درونی و بیرونی» در رتبه چهارم تاثیرگذاری قرار دارد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، الگوهای حکمرانی، سیاستگذاری، نسل های دانشگاهی، ایران
 • رضا رستم لو، عباس نرگسیان*، عباس منوریان صفحات 75-90
  باوجود اهمیت گام تدوین خط مشی در موفقیت خط مشی های عمومی، مطالعات و پژوهش ها در رابطه با شوراها و قابلیت ها و ظرفیت های این نهاد در تدوین خط مشی های مطلوب از ضعف و کاستی بسیاری برخوردار است. موفقیت شوراها در تدوین خط مشی های مطلوب به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این پژوهش به شناسایی عوامل بازدارنده موثر بر این نوع خط مشی گذاری پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، عوامل بازدارنده خط مشی گذاری شورایی در چهار دسته کلی عوامل محتوایی، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و عوامل فردی شناسایی گردید. در انتها نیز بر اساس یافته ها، پیشنهادها و راهکارهایی در جهت بهبود خط مشی گذاری شورایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فرآیند خط مشی عمومی، گام تدوین خط مشی، خط مشی گذاری شورایی، عوامل بازدارنده خط مشی گذاری، مدل نخبگان
 • محسن مطیعی، محمدعلی مرادی *، ابوالقاسم عربیون، محمدرضا میگون پوری صفحات 91-112
  محدودیت منابع یکی از مهمترین مسائلی است که سیاستگذاران با آن مواجه هستند. این محدودیت ها سیاستگذاران را به سمت انتخاب اولویت ها در سیاستگذاری ها سوق می دهد. با توجه به اینکه کارآفرینان می توانند محور توسعه باشند، محدودیت های تامین مالی کارآفرینان یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذارن است. پاسخ به این محدویت ها نیازمند شناخت چارچوب سیاستگذاری تامین مالی کارآفرینی است. در این مطالعه هدف ارائه چارچوب مفهومی سیاست های تامین مالی کارافرینی فناورانه است، لذا با روش مرور سیستماتیک، سیاست های این حوزه گردآوری و بررسی گردیده است. در این مطالعه کیفی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، چارچوب این سیاست ها احصا می گردد. از آنجایی که کارآفرینی، دانشی جوان محسوب می شود، به تبع آن مطالعات میان رشته ای این حوزه از جمله سیاستگذاری کارافرین فناورانه نیازمند ارائه یک چارچوب مفهومی است. تبیین روند مطالعات و مفاهیم تشکیل دهنده این حوزه از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری کارآفرینی، سیاست های تامین مالی، تامین مالی، کارآفرینی فناورانه
 • مسعود مهدویان فر، حسین مسعود نیا *، محمدرضا یزدانی زازرانی صفحات 113-131
  سو ء مصرف موادمخدر در ایران همواره به عنوان یک دغدغه برای مردم و سیاستگذاران مطرح بوده است. نتایج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانی نیز نشان می دهد که ایرانیان اعتیاد را پس از بیکاری و گرانی، در رده سوم مسائل جامعه ایران قرار داده اند. مقاله حاضر تلاش دارد با رویکردی آسیب شناسانه ، علل ناکارآمدی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران را در پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد مخدر تعیین نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش کیفی نظریه داده بنیاد و جامعه مورد مطالعه نیز مشتمل بر چهار گروه سیاستگذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) است. داده های جمع آوری شده در مراحل کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و از حدود 282 مورد مفهوم اولیه،22 مورد مفهوم محوری و در نهایت 3 مقوله مشترک در آسیب شناسی سیاست ها احصاء گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه مقوله مشترک در قالب علل نظری، سیاستی و اجتماعی به عنوان علل اصلی ناکارآمدی سیاست های پیشگیری اولیه از سوءمصرف مواد مخدر در ایران مطرح بوده اند.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری عمومی، پیشگیری اولیه، سوء مصرف موادمخدر، نظریه داده بنیاد
 • حمید هوشنگی *، حسین اصلی پور صفحات 133-151
  امروزه بیشتر کشورهای جهان از لحاظ ترکیب گروه های زبانی، مذهبی و قومی در وضعیت ناهمگن و متنوعی به سر می برند. عدم تجانس حاصل از تنوع قومی در کشورها سوالات اساسی را درباره نحوه پاسخگویی به مسائل ناشی از این تنوع و سیاستگذاری قومی مناسب مطرح ساخته است. کشور ایران نیز از جمله کشورهایی به شمار می رود که همواره تنوع قومی داشته و سیاست قومی گوناگونی را در دوره های مختلف تجربه کرده است. بررسی تاریخچه تنوع قومی در ایران به ویژه در دوره معاصر نشان می دهد این مسئله یکی از بسترهای بهره گیری نخبگان قومی و کشورهای معارض برای فشار به حکومت های ایران در دوره معاصر بوده و هست. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از مدل سیاستگذاری عمومی بروس اسمیت و به کارگیری رویکرد کیفی پژوهش مبتنی بر روش تحقیق تحلیل مضمون، مسئله تنوع قومی و سیاست های جاری مرتبط با آن در نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. نتایج کدگذاری های کیفی انجام شده بیانگر آن است که سیاست های عمومی نظیر تمرکززدایی در سیاستگذاری، کادرسازی از میان اقوام، تقویت نظارت بر دستگاه های متولی و اعمال تبعیض مثبت به نفع اقوام در بهبود آسیب های وضع موجود و تحقق اهداف راهبردی مدیریت تنوع قومی به ویژه محتوای اسناد بالادستی و قانون اساسی کشور تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری، خط مشی عمومی، تنوع قومی، مدیریت دولتی، تحلیل مضمون
 • مصطفی حسینی گل کار، سید سپهر قاضی نوری نایینی *، فاطمه ثقفی، عبدالرحیم عیوضی صفحات 153-177
  آینده پژوهی دانش/ هنر معماری آینده است و سناریو خروجی آرمانی آن و به تعبیری از لحاظ متدولوژیک، وحدت بخش روش های متعدد مورد استفاده در فرآیند آن بوده و تنها حوزه آینده پژوهی است که در آن تعبیر «مکتب» بکار رفته است. مع الوصف تاکنون مطالعات تطبیقی کافی درباره مکاتب سناریونگاری صورت نگرفته است و اغلب تحقیقات در سطح متدولوژی متوقف مانده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی دو مکتب بزرگ سناریونگاری آینده پژوهی: لاپراسپکتیو (مکتب فرانسوی) و شل (مکتب انگلیسی) می باشد و در پی درک بهتر شاخص ها؛ ویژگی های مقوم؛ مبانی و مفروضات؛ رویکردها؛ روش شناسی و دستاوردهای سناریونگاری، شباهت ها و تفاوت های این مکاتب هستیم. روش منتخب مقاله، مطالعه تطبیقی مبتنی بر تحلیل تاریخی– گفتمانی - چارچوبی براساس منابع کتابخانه ای (مکتوب و برخط) موجود بوده است. مهمترین نتایج این پژوهش، دست یافتن به مولفه های کلیدی تمایز و تشابه دو مکتب در سطوح ترمینولوژی؛ معرفت شناسی؛ روش شناسی و... و همچنین استخراج مدل کلان مکاتب بوده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریونگاری، رویکرد تطبیقی، مکتب انگلیسی شل، مکتب فرانسوی لاپراسپکتی
 • علی حمیدی زاده*، حسن دانایی فرد، مهدی معافی، سید حسین اخوان علوی صفحات 179-203
  در دهه های گذشته با نوسازی دستگاه های دولتی منطبق با ایده های برآمده از مدیریت دولتی جدید، بحران کنترل، پراکندگی و ازهم گسیختگی بخش عمومی ودولت ها تشدید شد. در ایران نیز پراکندگی بخش عمومی که ریشه های دیگری نیز داشت، افزایش یافت. این شرایط منجر به طرح مجدد مسئله و مفهوم هماهنگی خط مشی ها شد. هدف این پژوهش، یافتن پیش آیندهای ظرفیت هماهنگی خط مشی در ایران است. برای فهم این پدیده با 17 نفر از مدیران ارشد که درگیر هماهنگی خط مشی ها بوده اند، مصاحبه شد و اسناد سیاستی شامل ابرخط مشی های هماهنگی، اسناد هماهنگی هیئت دولت و قوانین مرتبط با هماهنگی نیز بررسی شدند. تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حالی که به طور معمول برای ایجاد هماهنگی بر سازوکارها، فرآیندها و سخت افزارهای هماهنگی تاکید می شود، توجه به جنبه ها ی نرم افزاری و مغز افزاری برای ارتقای ظرفیت هماهنگی ضروری است. در پایان نیز مجموعه ای از خط مشی های پیشنهادی جهت بهبود ظرفیت هماهنگی خط مشی ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: هماهنگی خط مشی، ظرفیت هماهنگی خط مشی، پراکندگی دولت، حفره ها، همپوشانی ها
 • مجید وحید*، محسن رنجبر صفحات 203-223

  امروزه در سطح جهانی این عقیده بصورت فزاینده ای مورد پذیرش قرار گرفته است که «بحران آب» در واقع بحران حکمرانی آب است؛ با توجه به اهمیت مفهوم «حکمرانی آب» در سیاستگذاری منابع آب، این نوشتار در تلاش بوده تا « بعد سیاسی» که در واقع مهمترین بعد از ابعاد حکمرانی آب محسوب می شود در ایران را در یک دوره 24 ساله با کمک روش تحلیل شبکه‌ای مورد آسیب‌شناسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی آن است که به‌دلیل تمرکز بیش از حد قدرت تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی (بخصوص وزارت نیرو)، فقدان امکان مشارکت ذی‌نفعان و بخش غیر دولتی در فرایند سیاستگذاری منابع آب، بعد سیاسی حکمرانی آب در ایران کاملا مخدوش بوده و همین امر از جمله عوامل زمینه‌ساز ناکارآمدی سیاست‌های آب و در نهایت وقوع بحران آب در کشور بوده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی آب، بحران آب، سیاستگذاری منابع آب، تحلیل شبکه ای
 • حمید بهلولی * صفحات 205-229

  مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه تفسیری نظری از چیستی، چگونگی و چرایی ایجاد و رشد فساد در جوامع در حال توسعه و مرور مقایسه ای کشور های در حال توسعه که از فساد سازمان یا فته در رنج هستند از منظر سیاستگذاری عمومی می باشد.این نوشتار تلاش دارد با استفاده از زبان نیمه اکادمیک که برای اکثر مدیران، دانشجویان و مردم عادی قابل فهم و استفاده باشد، ضمن نشان دادن اهمیت جایگاه حوزه عمومی در حفاظت از جوامع انسانی در مقابل فساد، و با مقایسه کشورهای کم فساد و پر فساد بر روی یافته هایی که در فرآیند ایجاد فساد موثرند انگشت بنهد و زمینه ساز یافتن راهی برای خروج از بحران فساد رو به گسترش در کشور باشد. فساد پدیده اجتماعی پیچیده با ابعاد چند وجهی است که ریشه در سازوکار حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیستی داشته و در جریان یک چرخه معیوب این حوزه ها را بصورت متقابل متاثر می کند و خویش را بازافزایی می نماید. از منظر دانش سیاستگذاری عمومی می توان فساد در حوزه عمومی را نتیجه حکمرانی بد و اضمحلال و لاغری حوزه عمومی از جهتی و ایجاد فساد سیاستی از جهت دیگر دانست . فربهی و فراخی حوزه عمومی که از تطابق جامعه با حاکمیت ایجاد می شود (Habermas,1962) از مهمترین نتایج توسعه یافتگی و از معنی دارترین علایم حکمروایی خوب است و حمایت، حفاظت و توسعه حوزه عمومی ارتباط وثیقی با نهادینه شدن سیاستگذاری عقلایی و مشارکت عمومی درفرایند توسعه پایداردارد. حوزه عمومی فراخ امکان ایجاد و توسعه سرمایه و دارایی های حوزه عمومی چون افکار عمومی ، رسانه های عمومی ، منابع عمومی و بیت المال ، احساس مسئولیت عمومی، نظم عمومی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی را فراهم می نماید و پایداری توسعه درکشور معنی و مفهوم واقعی پیدا می کند. دروجه مقابل کوچک کردن، لاغر کردن و اضمحلال حوزه عمومی از طریق جداکردن جامعه و نظام سیاسی از همدیگر عامل و رکن اساسی در ایجاد و تشدید فساد سیستمیک و ساختاری می باشد. با جداشدگی جامعه از حاکمیت و اضمحلال حوزه عمومی، فرآیند تبدیل حاکمیت به حاکمیت بد، با ایجاد جدا شدگی و فاصله ما بین سه عنصر اختیار ، مسئولیت و پاسخگویی که خطوط اصلی ساختار حوزه عمومی را شکل می دهند ودر غیاب نقش نظارت جامعه تشدید می شود. این مقاله ضمن اشاره به جریانهای زمینه ای موثر در ایجاد سلامت یا فساد اجتماعی، تاثیر دو جریان ایدئولوژی و منافع را به اجمال بررسی می کند و در مورد پژوهی ایران، جریان ایدئولوژی رستگاری منبعث از بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران حاوی مشخصات ، عدالت گرایانه، مساوات گرایانه و اگالیتاریانیستی، جمع گرایانه، اخلاق کرایانه و در نهایت آخرت گرایانه و سعادت طلبانه را ضد فساد و جهت جریان منافع در کشور را فساد خیز تحلیل می کند. این نوشتار ضمن مقایسه کشورهای کم فساد و پر فساد، سطح، میزان و نوع فساد در کشورها را با سطح توسعه یافتگی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آنها هم راستا می بیند و عوامل فراخی حوزه عمومی همچون میزان سرمایه عمومی، سر مایه اجتماعی، شاخص های تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه ، سطح مشارکت اجتماعی و اثربخشی آموزش عمومی، نظام رفاه اجتماعی و سلامت و امثالهم را در این مسیر تعیین کننده تلقی می کند. در پایان این مقاله تاکید می کند که راه کنترل فساد افتادن در دام سیاست های هیجانی که خود عامل تشدید کننده فساد می باشند نیست و و مسیر خروج از شرایط فساد را حرکت به سمت توسعه پایدار با فراهم کردن فلسفه پشتیبان و مبانی نظری بومی توسعه پذیر، سیاستگذاری معقول، عزم ملی و آگاهی بخشی اجتماعی و از مسیرفربه کردن، فراخنایی و عزت بخشیدن به حوزه عمومی می داند و لاغری حوزه عمومی را موجب ایجاد تبعاتی چون نقصان و ضعف نظام نظری و مهارت های سیاستگذاری و ایجاد فساد سیاستی و تقلیل حق و مشارکت و جایگاه منابع عمومی وتلاشی مثلث اختیار، مسئولیت و پاسخگویی و در نهایت تقلیل جایگاه نظارت عمومی و کاهش قدرت و وسعت صدای مردم و رشد فساد می داند.

  کلیدواژگان: حوزه عمومی، فساد، توسعه پایدار، حکمرانی، سیاست هیجانی، ایدئولوژی رستگاری، سرمایه عمومی
 • محمد جواد اسماعیلی صفحات 251-269

  دو الگوی اثباتی و هنجاری بر شاخه جامعه شناسی سیاستگذار غالب شده است اما شاخه های مختلف جامعه شناسی که در یک دیدگاه عبارتند از شاخه حرفه ای؛ انقلابی، انتقادی هنجاری و مردم مدار؛ شاخه سیاستگذار را از حیث نظری «دانش ناممکن و نامشروع»، از حیث «کارآمدی» دانش غیرمفید؛ از حیث «سیاسی» دانش ایدیولوژیک و غیرانتقادی و از جهت «اخلاقی» دانشی بی اعتنا به ارزشهای عام انسانی و گروه های مردمی تلقی می‌کنند. با توجه به موقعیت مناقشه‌ برانگیز جامعه شناسی سیاستگذار در نزد مخالفان و موافقان، آیا رهیافت دیگری برای جامعه شناسی سیاستگذار قابل تصور است که خصلتی «آکادمیک»، «انتقادی -تاملی» و «اخلاقی» داشته باشد اما از سنخ «مهندسی اجتماعی» و «ایدیولوژی» نباشد؟ مقاله حاضر، این راه میانه و الگوی بدیل را در آرا و آثار ماکس وبر یافته است و آن را «الگوی جامعه شناسی سیاستگذار وبری» نام می‌نهد. این مقاله بر پایه نظریه وبری، تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشی، با اتکا به تحلیل درون‌متنی و تحلیل مضمون از روش مطالعه کتابخانه‌ای برای شناسایی و استخراج مولفه‌های اصلی الگوی وبری استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاستگذار وبری، ربط ارزشی، حکم ارزشی، ایدیولوژی، مهندسی اجتماعی
|
 • Mohammad Mahdi Ahmadian Divkoti * Hasan Ali Aghajani_Meysam Shirkhodaei_Amir Mansour Tehranchian Pages 9-27
  What is certain is that the attention paid to the policies of science and technology is mostly due to its economical consequences. Although science and technology plays a fundamental role in the success of societies, experience shows that without having a roadmap and policymaking for science and technology, achieving competitive advantage in the intense global competitive atmosphere is basically impossible. Science and technology policymaking is considered successful whenever its output in the market is able to compete. The objective of the current study is obtaining a model for science and technology policymaking based on the approach of economic complexity. In order to reach this objective, the data based theorization approach has been used. The instrument of the study is in-depth and semi-structured interviews. The participants of this study consisted of 18 journalists and opinion holders familiar with the subject of this study who have been chosen through the snowball and theoretical approach. In order to analyze the data, the continuous comparison approach is used in three stages of open, linear, and selective coding. The advantage of the current study in comparison to previous studies is the comprehensiveness and practicality of the model, which simultaneously pays attention to most of the effective factors of science and technology policymaking based on the economical complexity approach. A complete picture of Causal Conditions, core category or phenomenon, context conditions, intervening conditions, strategies, and the consequences related to the title of the study is also presented, which can be used as a suitable template for science and technology policymaking.
  Keywords: Science, Technology Policy making, Economic Complexity, grounded theory, Knowledge-based Economy
 • Rahmatollah gholipour, Mojtaba Amiri, Hamid Zargham Boroujeni, Zohre Kiani Feizabadi * Pages 29-53
  Medical tourism is a growing phenomenon in 21th century that has one of fastest growing markets in tourism. Despite Iran's medical tourism capabilities, statistics show a very small market share for the country. Due to good opportunities and increasing international competition in medical tourism on one hand, and not using our capabilities in this industry on the other, this mixed method research aims to identify medical tourism development solutions as well as appropriate measures and policy instruments to implement them in Iran. The study was conducted in two phases. In the 1st phase(qualitative) after interviewing 16 participants, appropriate solutions, measures and instruments were extracted using thematic analysis. On the 2nd phase, statistical tests were used to approve and prioritize solutions as well as to assess the policy instruments according to effectiveness and feasibility measures. According to the results, there are 20 solutions and 37 effective feasible policy measures for medical tourism development in Iran which should be pursued in three areas of "policy making and administrative structures", "medical tourism supply chain" and "medical tourism markets.
  Keywords: Medical Tourism Policy, Tourism Development, Policy Instruments, Assessment, Mixed method research
 • Naser Bagheri Moghadam, hasan ahmadi * Pages 55-74
  The purpose of the present study is to investigate the pathology of governance and higher education policy in Iran. To achieve the objective of the case study, quantitative data were first collected and then quantitative data were collected and analyzed based on its findings. The findings indicated that there was a lack of vertical and horizontal segregation (including the lack of coordination of policy-making institutions, mismatches among different policy sectors), structural barriers to higher education policy (including institutional and structural weaknesses , Managerial and political instability, lack of key indicators in assessing the performance of policy makers of science, the lack of a central and accountable system in the country's higher education system), the confrontation between internal and external governance (including the lack of attention to the use of policy science, the lack of alignment of organizations and interest groups in Higher education policy, misunderstandings in the study of university missions and student management The lack of databases (including the lack of monitoring of all approvals, the weakness of information networking and discourse, and the lack of verification of the policy reporting function report) are damages that have hampered higher education governance. Other results of the study also indicated that the "database missing" index with a path coefficient of 0.332 in terms of impact in the first place and the index of "conflict between internal and external governance" with a path coefficient of 249/0 ranked fourth in influencing the pathology of governance and Higher education policy.
  Keywords: Higher education, Governance Patterns, Modern Government Management, Public policy, Academic Generations
 • Reza Rostamlou, Abbas Nargesian *, Abbas Monavvarian Pages 75-90
  The place and importance of the councils in administering of the country are not overlooked. The councils play a fundamental role in formulating public policies; therefore, the success of such institutions to formulate favorable policies has a significant impact on the development and progress of the country. Despite the importance of policy formulation in the success of the public policy, Studies on the councils and capabilities of this institution in developing favorable policies has many weaknesses. The success of the councils in formulating good policies depends on various factors; In this study, we identified the restraining factors which affect this type of policymaking. In this qualitative study, the Supreme Administration council has been selected as the case study. Semi-structured interviews conducted with 15 administration experts and members of the Supreme Administration council who participated in formulate of the public policies. then we reviewed the existing documents and by using content analysis which is a qualitative method, the restraining factors of council policy-making were identified in four general categories which include of content factors, process factors, context factors and personal factors. In the end, based on the findings, suggestions and strategies have been presented to improve the council policymaking.
  Keywords: Public Policy Process, Policy Formulation, Council Policy Making, Elite Model
 • Mohsen Motiei, mohammad Ali Moradi*, Abolghasem Arabiun, Mohammad Reza Meigounpoory Pages 91-112
  Resource constraint is one of the most important issues policymakers face with. Hence the financing limitations of entrepreneurs have always been one of the main concerns of government officials and policymakers. The answer to these constraints is the need to understand the financing policy framework for entrepreneurship. Since the purpose of this study is the provision of technopreneurship financing policies, the systematic review of policies in this area has been gathered and reviewed. In this qualitative study, using the grounded theory analysis, the framework of these policies is counted. Owing to the newness of interdisciplinary studies in this area, technopreneurship requires attention to and development of the studies related to this knowledge. Reviewing the trend of technopreneurship financing polices studies, one of the most important achievements of this study is the provision of a technopreneurship financing polices framework in six conceptual areas.
  Keywords: entrepreneurship policy making, financial policy, financing policy, technopreneurship
 • Masuood Mahdavian far_hossein masoudnia * Mohammad Reza Yazdani Zazerani Pages 113-131
  Drug abuse has always been an issue for the people and policy makers in Iran. Based on the national survey of Iranian values and attitudes, Iranians have placed addiction after unemployment and gravity in the third rating of their society. The current paper, addresses the causes of policy ineffectiveness of the Islamic Republic of Iran in primary prevention of drug abuse. The method of research is the qualitative method of Grounded theory and the statistical population consisted of four groups of policymakers, executives, pundits and beneficiaries (improved addicts). The data collected in the coding process have been analyzed and about 282 primary concepts, 22 are axial concepts and, finally, 3 selective codes are recognized in the pathology of policies. Findings shows that the three common categories in terms of theoretical, political and social causes are the main causes of inefficiency in the primary prevention of drug abuse policies in Iran.
  Keywords: Public policy, Primary Prevention, Drug Abuse, grounded theory
 • Hamid Houshangi*, Hosein Aslipoor Pages 133-151
  Most countries in terms of the combination of linguistic, religious and ethnic groups are heterogeneous. The heterogeneity of ethnic diversity has raised fundamental questions about how to respond to the issues of this diversity and appropriate politics. Iran has always been ethnically diverse and has experienced a variety of ethnic politics. The study of the history of ethnic diversity in Iran, especially in the contemporary era, has shown that this is one of the grounds for abusing to pressure governments. This paper tries to investigate the issue of ethnic diversity and related policies in the Iran using Bruce Smith public policy model and applying a qualitative research approach based on thematic analysis research method. The results of the qualitative coding indicate that public policies such as decentralization in policy making, educating people of ethnic groups, strengthening monitoring of trusted institution in accessing the strategic objectives of ethnic diversity management, especially the content of Meta policies documents and the Constitution is influential
  Keywords: Policy Making, Public policy, ethnic diversity, public administration, thematic analysis
 • Mostafa Hosseini Golkar, Sepehr Ghazinoory *, Fatemeh Saghafi, Mohammad Rahim Eivazi Pages 153-177
  A scenario is a method that is considered the ideal output of the futures studies i.e. it unifies the different methods used in the process of futures study methodologically. The purpose of the present research is to compare two great futures studies scenario schools that are La Prospective (French school) and Shell (English school) and we are going to better understand the features which are the pillars, basics and assumptions, methodology and scenario’s achievements, similarities and differences. The method used for this research has been a comparative study based on a historical, discourse and framework analysis according to the available library sources (written and online materials). This study has been performed at the level of terminology, epistemology, methodology, etc. and resulted in extracting the macro model of scenario schools.
  Keywords: Futures Studies, School of scenario planning, Comparative study, Shell, Prospective
 • ali hamidizadeh *, Hassan Danaeefard, Mehdi Moafi, Seyed Hossein Akhavan Alavi Pages 179-203
  It is generally accepted that under the influence of new public management (NPM) principles, public sector reforms moved toward distributed governance, disaggregation and devolved government. In response to the increased fragmentation caused by NPM reform programs, many countries adopted coordination and integration strategies and a new generation of reforms emerged. NPM reforms made Iranian government more fragmented, albeit its fragmentation had other roots. In this paper we explored the antecedents of policy coordination capacity to rebuild and restrengthen policy coordination capacity. The findings stem from 17 in-depth interviews with national policy makers and public managers and in addition to analyzing a number of policy coordination documents which complemented data collection by data triangulation. The finding shows that the categories of policy coordination capacity is a triad consisting software, hardware and wetware of policy coordination capacity. Finally, a number of policy recommendation has been presented.
  Keywords: Policy coordination, Policy coordination capacity, government fragmentation, underlaps, overlaps
 • majid vahid, mohsen ranjbar Pages 203-223

  Today, globally, this idea is increasingly accepted that the water crisis in most of the countries is in fact the crisis of water governance. According to the importance of water governance in water resources policy, in this paper, we try to focus on the Iranian water policies over 24 years with the help of the network analysis method. The findings of this study indicate that due to the excessive focus of decision-making power in the hands of government agencies (particularly the ministry of energy), lack of the possibility of stakeholders and the non - governmental sector participation in the water resources policy, the political dimension of water governance in Iran has been a real failure. This is one of the most important factors that underlies the inefficiency of the water policy and finally a serious cause of water crisis in Iran.

  Keywords: Water governance, Water Resources Policy, network analysis Iran
 • hamid Bohloli * Pages 205-229

  This paper is designed to advance the theory of public sphere and its impact on the development of corruption control. Firstly, the role of public sphere in fostering anti-corruption institutions was tested by the theory based on Habermas (1989) and Parsons (1995). In particular, the concept of the public sphere was expanded to examine collective factors rather than individual attributes in administrative corruption. Secondly, the ranking of selected countries in the Corruption Perceptions Index (2017) was compared in terms of achieving sustainable development goals. The study also aimed to investigate the trend of corruption in developing countries by examining the values applied at the socio-economical levels of the target countries. The paper argues that the style of governance is the main cause of corruption in the developing countries rather than individual-centric approach.

  Keywords: Public Sphere, Corruption, Sustainable Development, Governance, Thrill Policy, Salvation Ideology, Public Capital
 • mohammad javad esmaili Pages 251-269

  Now, positive and normative approach have dominated on branch of policy sociology. But, branch of sociology that in the one view, it classified to professional, revolutionary, critical-normative & public; branch of policy sociology theoretically is illegitimate and impossible knowledge, dysfunctional useful, political is ideological and uncritical, ethical is ignorance to human universal value and is ignorance to public group. Respect to conflict policy sociology in the opinion of Proponents and opponents, is there an alternative for positive and normative approach that its Character be Academic, reflective-critical and Moral But lacking ideological and social Engineering. This Article has found this Middle way in Thoughts and writing of max Weber and named it Weberian approach to policy sociology. This Article on the base of Separation among value-relation (Wertbeziehung) and value- judgment (Werturtungen) , Relying on thematic and textual analysis, use from method of library for identify and extraction main components of Weberian model.

  Keywords: Social Engineering, Ideology, value-relation, value- judgment, Weberian policy sociology