فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه منصوری* صفحات 1-10
  آثار اخیر کشف کرده اند که تمرکز بر تشخیص قبل از تولد در حال حاضر روش جدیدی برای تجزیه و تحلیل دقیق تر ژنتیک و ژنومیک جنین گشوده است. تکنیک های تشخیصی غیر تهاجمی ابزاری ایمن و موثر هستند که می توانند درک بیشتری از رشد و نمو جنین، اختلالات ژنتیکی جنین و رویکردهای جدیدی برای درمان فراهم کنند. شواهدی در حال افزایش است که ارزیابی جنین با استفاده از تجزیه و تحلیل های ترانسکریپتوم های جنینی مانند DNA آزاد و مولکول های RNA آزاد در خون مادری بیومارکرهای حیاتی برای تشخیص های قبل از تولد هستند. ترانسکریپتوم ها به طور پایدار در مایع آمنیوتیک و خون خانم های باردار وجود دارد و تعداد افزایشی این مولکول ها به صورت بیومارکرها در بیماری های مختلف و در هر مرحله حاملگی میتواند بررسی شود. اهداف این مقاله: I) بررسی پیشرفت های آزمایش های مولکولی برای تجزیه و تحلیل مراحل رشد و نمو جنین برای تشخیص پیش از تولد است. II) خلاصه ای از کاربرد و انواع مواد ژنتیکی برای استفاده در پزشکی شخصی ارائه داده شده است.
  بنابراین تجزیه و تحلیل ترانسکریپتوم ها بر برخی از محدودیت های روش های فعلی کمک خواهد کرد تا با انجام آزمایشاتی با کیفیت و ایمن منجر به کاهش روش های تهاجمی و سقط جنین شود.
  کلیدواژگان: تست های قبل از تولد، پزشکی شخصی، روش غیر تهاجمی
 • محمد گلشن تفتی*، محمد کربلایی زاده صفحات 11-16
  مقدمه
  هیپربیلی روبینمی در طب نوزادان یکی از شکایت های شایع است و بسیاری از نوزادان به آن مبتلا می شوند. مایع درمانی داخل وریدی (IVFT) می تواند در کنار فتوتراپی نیاز نوزاد به تعویض خون و بستری در بیمارستان را کاهش دهد. مطالعه حاضر برای بررسی اثرات IVFT همراه با فتوتراپی از نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی طراحی گردیده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور بوده و بر 50 نوزاد ترم در دو بیمارستان آموزشی در طول شش ماه (از ژانویه تا ژوئن 2015) انجام گرفته است. مداخله مطالعه افزودن cc/kg 70 محلول وریدی (مخلوط 3/33 % سالین نرمال و 6/66 % سرم قندی) به فتوتراپی و هدف مطالعه ارزیابی اثر IVFT بر سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی بود. پیامد مورد انتظار نیز کاهش میزان سرمی بیلی روبین در نوزادان بود. نوزادان بصورت تصادفی در گروه های مورد آزمون قرار گرفتند.
  نتایج
  25 نوزاد در گروه مورد و 25 نوزاد دیگر در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند و هشت ساعت بعد از شروع مطالعه سطح بیلی روبین توتال سرم در آنها اندازه گیری شد. اندازه گیری ها بصورت روزانه تکرار شد تا سطح بیلی روبین توتال به کمتر از mg/dl 12 رسید. CBC، گروه خونی و Rh، مادران و نوزادان، آزمایش کومبس مستقیم، اندازه گیری رتیکولوسیت ها نیز همراه با بیلی روبین توتال و مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در دو گروه مورد مطالعه در هشت ساعت اول و روز اول و دوم پس از مداخله تغییر معناداری در سطح سرمی بیلی روبین مشاهده نگردید. همچنین متوسط دوران اقامت در بیمارستان نیز در دو گروه مورد بررسی تفاوت معناداری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  IVFT اثر درمانی قابل توجهی بر سطح بیلی روبین سرم در نوزادان ندارد اما می تواند به منظور رفع دهیدراتاسیون مورد استفاده قرار گیرد و موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: مایع درمانی داخل وریدی، هیپربیلی روبینمی، فتوتراپی
 • فریبا نیک دوست، نیلوفر طهمورسی*، زهرا عباس پور آذر صفحات 17-26
  زمینه و هدف
  اگرچه الگوهای خوردن ناسالم نقش مهمی در مشکلات مرتبط با خوردن (چاقی و اختلال های خوردن) ایفا می کنند، اما فرایندهای زیربنایی این الگوهای خوردن ناسالم به طور کامل درک نشده است. در پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به چاقی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه افراد چاق 20 تا 35 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره، تغذیه و رژیم درمانی شهر کرج در سال 1396 به تعداد 49817 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381 نفر دارای شاخص توده بدنی بالای 30 کیلوگرم بر متر مربع به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر تصادفی بوده است. جهت گردآوری داده ها سه مقیاس روا و پایا شامل پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی و همکاران(2002) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر(2004) مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده با تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به چاقی رابطه معنی‏داری وجود دارد(01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان نقش معناداری در تبیین واریانس استرس ادراک شده در افراد مبتلا به چاقی دارند(01/0>p).
  نتیجه گیری
  این یافته ها اهمیت نقش تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان را به عنوان یک عامل خطر کلیدی برای الگوهای خوردن ناسالم و چاقی آشکار می سازد. همچنین، الگوهای خوردن محدود کننده و الگوهای پرخوری از لحاظ تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان متفاوت هستند. مداخلات درمانی باید به تنظیم هیجان بپردازند و شامل راهبردهایی برای مقابله با آنها باشند.
  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، تنظیم شناختی هیجان، دشواری در تنظیم هیجان، چاقی
 • سحر اصغری بیجارگاه، مسعود علیرضایی*، امید دزفولیان صفحات 27-34
  زمینه و هدف
  برگ زیتون یک منبع قابل ملاحظه از ترکیبات فنلی است که به لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و ظرفیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و قدرت خنثی کردن رادیکال های آزاد را دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات عصاره برگ زیتون بر بافت کبد متعاقب تجویز لیپو پلی ساکارید (LPS) بود.
  مواد و روش ها
  28 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به گروه های کنترل، LPS، عصاره برگ زیتون40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن + LPS و عصاره برگ زیتون 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن + LPS تقسیم شدند. به گروه های کنترل و LPS آب مقطر و به دو گروه دیگر عصاره برگ زیتون 40 یا 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای هر موش به صورت خوراکی به مدت 10 روز پیوسته تجویز شد. گروه های LPS و عصاره برگ زیتون 40 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز یازدهم یک دوز از LPS (دیواره باکتری سالمونلا تیفوزا) به میزان 5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل صفاقی دریافت کردند.
  نتایج
  آسیب ناشی از LPS بصورت افزایش معنی دار فعالیت سرمی آنزیم های کبدی ALT، ASTو افزایش غلظت تری گلیسرید نسبت به گروه کنترل مشخص شد (001/0>P). درمان با عصاره برگ زیتون سبب کاهش فعالیت آنزیم های ALT، AST و غلظت تری گلیسرید ناشی از مصرف LPS گردید(05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین می تواند در پیشگیری از مسمومیت کبدی ناشی ازLPS در موش های صحرایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: عصاره برگ زیتون، اولئوروپئین، لیپوپلی ساکارید، استرس اکسیداتیو، کبد
 • زهرا نادری فرجاد، نورالدین یوسفی*، سامان عبادی صفحات 35-44
  مقدمه و هدف
  سندرم داون از متداول ترین اختلالات کروموزومی مادرزادی است که همیشه عقب ماندگی ذهنی را به درجات مختلف همراه دارد. یکی ازپیامدهای این سندرم، اختلالات زبانی، حافظه، یادگیری و خواندن می باشد. هدف کلی این مطالعه بررسی فرایند آموزش خواندن زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش آموزان سندرم داون است. این مطالعه قصد ارائه راهکار های علمی و برنامه آموزشی برای این گروه افراد با نیازهای ویژه را دارد.
  مواد و روش ها
  رویکرد تحقیقی این مطالعه مورد پژوهی است که فهم عمیق و چند جانبه از فرد و مسائل پیچیده را در زمینه واقعی آن با استفاده از روش های متعدد جمع آوری داده فراهم می کند. جمع آوری داده ها بوسیله مشاهده مشارکتی، تصویر برداری، یادداشت برداری از جلسات بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفت .
  یافته ها
  بررسی داده ها و آزمون های پس از مداخلات، حاکی از تغییرات قابل توجه در خواندن کلمات انگلیسی بود. فرد توانایی خواندن کلمات انگلیسی را به دست آورد. مداخلات فشرده و بهره برداری از نقاط قوت این افراد از جمله حافظه تصویری و روش چندحسی و همچنین کاهش فشار بر روی حافظه کوتاه مدت وشنیداری مفید است.
  نتیجه گیری
  علیرغم مشکلات ژنتیکی و شناختی و حافظه، افراد مبتلا به سندرم داون توانایی یادگیری کلمات انگلیسی و خواندن کلمات زبان دوم را دارند. نقاط قوت آنها مانند حافظه تصویری می تواند برای جبران کاستی ها مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعه کاربرد های زیادی برای متخصصین پزشکی، مدرسین، والدین و همچنین برای تهیه و تدوین مطالب درسی دارد.
  کلیدواژگان: سندرم داون، آموزش زبان خارجی، روش چند حسی
 • علیرضا امیرکبیری، زهرا مخلص آبادی فراهانی*، میترا رحیم زاده کیوی، طاهره مخلص آبادی فراهانی، مهناز اکبری کامرانی صفحات 45-53
  مقدمه و هدف
  پرستاران بخش عمده ای از نیروی انسانی نظام سلامت را شامل می شوند که نقش مهمی در تداوم مراقبت و ارتقای سلامت دارند و بهره وری کارکنان پرستاری کل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که بر روی216 نفراز پرستاران مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز در بازه زمانی شهریور الی اسفندماه1394 انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی کپنهاگ و عملکرد شغلی اچیو مورد استفاده قرار گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحت برنامه آماری SPSS v.19 و درسطح معنی داری p<0.05 انجام گرفته است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین بعد مرتبط با کار فرسودگی شغلی با ابعاد وضوح (p=0.013, r =-0.187), مشوق (p=0.009, r =-0.187) و اعتبار(p=0.027, r =-0.163) عملکرد شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین بعد مرتبط با ارباب رجوع فرسودگی شغلی و بعد وضوح عملکرد شغلی (p=0.010, r =-0.189) ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به وجود ارتباط مستقیم بین فرسودگی شغلی وعملکرد شغلی پرستاران فراهم آوردن تمهیداتی به منظور بهبود فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های بیمارستانی توسط مدیران بیمارستانی ضروری است.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی، فرسودگی فردی، فرسودگی مرتبط با کار، فرسودگی مرتبط با ارباب رجوع
 • مهشید صفاپور، یاسمن طهماسبی نمین*، امیرحسین شکیبامهر صفحات 54-60
  زمینه و هدف
  کاربرد کامپوزیت ها و مواد ترمیمی با نور سخت شونده در دندانپزشکی رواج زیادی یافته است. موفقیت ترمیم های انجام شده تا حدود زیادی بستگی به کارائی مناسب دستگاه های لایت کیور شامل شدت اشعه خروجی و طول موج دستگاه دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر بخشی دستگاه های لایت کیور متداول در مطب های دندانپزشکی شهر کرج در سال 1395 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی،120 دستگاه لایت کیور QTH وLED در مطب دندانپزشکی شهر کرج به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق متغیرهای نوع دستگاه، سن دستگاه، مارک دستگاه، دفعات تعمیر دستگاه، علل تعمیر دستگاه، زمان آخرین تعمیر، دفعات تعویض لامپ، زمان آخرین تعویض، وجود شدت سنج در دستگاه، زمان تابش برای هر لایه کامپوزیت، دفعات استفاده از دستگاه در طول روز، روش استریلیزاسیون، تعداد روزهای کاری مطب در هفته و شدت نور بوسیله پرسشنامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل و کای دو توافقی در سطح 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد که شدت نور هیچ کدام از دستگاه ها کمتر از mw/cm2 200 نبود. شدت اشعه 1/11 درصد از دستگاه های QTH نامطلوب بوده و شدت اشعه هیچ کدام از دستگاه های LED نا مطلوب نبود. همچنین نتایج نشان داد که بین دو متغیر مارک دستگاه و شدت نور و بین دفعات تعویض لامپ و نوع دستگاه و بین دفعات تعویض لامپ و شدت اشعه دستگاه های لایت کیور و بین دفعات تعویض لامپ و سن کلینیکی دستگاه ها و بین دفعات تعمیر و نوع دستگاه رابطه معناداری وجود دارد (P≤0.05). اما رابطه معناداری بین نوع دستگاه و علت تعمیر آن یافت نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین سن کلینیکی دستگاه و شدت نور رابطه منفی وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین شدت نور دستگاه های لایت کیور QTH و LED در مطب های شهر کرج وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که شدت اشعه 1/11% از دستگاه های لایت کیور QTHنامطلوب و عمده ترین دلیل تعمیر هر دو نوع دستگاه شکستگی نوک دستگاه بود. همچنین مشخص شد که با افزایش سن کلینیکی دستگاه، شدت نور آن کاهش می یابد. بنابراین کنترل منظم کیفیت این دستگاه ها و تعویض بموقع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: دستگاه های لایت کیور، شدت نور، رزین کامپوزیت
 • محمد گلشن تفتی*، فائزه افتخاری، احمد شجری، سیدمحمدامین هاشمی پور صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  در ابتدای تولد به علت افزایش چرخه انتروهپاتیک، نوزاد در معرض خطر بالای ابتلا به زردی قرار دارد که منجر به زردی فیزیولوژیک می گردد. اگر چه فتوتراپی یک روش درمانی امن می باشد ولی ممکن است منجر به عوارضی از قبیل هایپرترمی، راش های اریتماتو، افزایش دفع نامحسوس مایعات و اسهال گردد. از این رو ارایه روش درمانی نوین درجهت کاهش سطح بیلی روبین و همچنین کاهش نیاز به فتوتراپی می تواند سودمند باشد باتوجه به بررسی های انجام شده، پروبیوتیک ها تنظیم کننده عملکرد روده ای و سیکل انتروهپاتیک هستند و از این رو ممکن است در درمان هایپربیلی روبینمی نوزادی موثر باشند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در کاهش سطح بیلی روبین غیرمستقیم خون می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیلی است که به روش clinical trials با طرح parallel و تلفیق ان با طرح b&a می باشد جامعه مورد مطالعه 80 نفر از نوزادان مبتلا به هایپربیلی روبینمی بودند که به صورت رندوم به دو گروه مواجهه و غیرمواجهه تقسیم شدند. نوزادان گروه غیرمواجهه فقط تحت درمان با فتوتراپی قرار گرفتند و نوزادان گروه مواجهه علاوه بر فتوتراپی روزانه 5 قطره پدیلاکت تا زمان ترخیص دریافت نمودند.
  مطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 11 و توسط آزمون های آماری t مستقل،t2 زوجی و ANOVA، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین میزان کاهش بیلی روبین غیر مستقیم در روز اول در گروه فتوتراپی mg/dl4/3 و در گروه فتوتراپی+پدیلاکت mg/dl5/3 می باشد و با 949/0 p-value= معنی دار نیست .میانگین میزان کاهش بیلی روبین غیرمستقیم در روز دوم پس از درمان در گروه فتوتراپی mg/dl6/3 و در گروه فتوتراپی+پدیلاکتmg/dl 7 بود که بیشتر از گروه فتوتراپی است و با177/0 p-value= معنی دار نیست. میزان کاهش بیلی روبین غیر مستقیم در روز سوم گروه فتوتراپی mg/dl5/6 بوده در گروه فتوتراپی+پدیلاکت mg/dl 1/7 می باشد که بیشتر از گروه فتوتراپی است و با 618/0p= معنی دار نیست.
  بحث و نتیجه گیری
  میانگین میزان کاهش بیلی روبین در گروه فتوتراپی+پدیلاکت کمی بیشتر از گروه فتوتراپی است ولی از لحاظ آماری معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک ها، زردی نوزادی، کاهش بیلی روبین غیرمستقیم
 • مجتبی احمدی نژاد، توران بهرامی باباحیدری، رضا نبی امجد*، علی هاشمی، میترا مقدسی صفحات 69-74
  مقدمه
  آپاندیسیت ائوزینوفیلی (AEA)یک بیماری نادر است که پاتوفیزیولوژی دقیق آن ناشناخته است. معرفی مورد: خانم 42 ساله که به علت درد شکم شدید به اورژانس مراجعه کرده بود. بیمار 45 روزقبل دچار واکنش حساسیتی شده و زبان و حلق وی دچار تورم شده بود. در آزمایشات گلبول سفید 7700 با PMN 60 %، ائوزینوفیل 12 % و لنفوسیت 28 % درصد مشاهده شد و در سونوگرافی تشخیص آپاندیسیت تایید شد.
  نتیجه گیری
  توجه به بیش حساسیتی در شرح حال این بیماران راهنمای مناسبی برای تشخیص و درمان بوده و در پیشگیری از عوارض گوارشی محتمل در این بیماران موثر است.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت، ائوزینوفیلی، بیش حساسیتی، گزارش موردی
 • شبنم کرمی، فرزانه فیروزه*، محمود صفاری، کامبیز عاملی زمانی صفحات 75-78
  مقدمه
  اندوفتالمیت مهمترین عارضه متعاقب عمل جراحی آب مروارید بوده و می تواند منجر به کاهش شدید و یا از دست رفتن بینایی گردد و یکی از عوامل مرگ و میر ناشی از عفونت های چشمی می باشد. پسودوموناس آئروژینوزا باسیل گرم منفی عامل کراتیت و اندوفتالمیت می باشد. بروز سویه های پسودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چندین آنتی بیوتیک مشکل بسیار جدی و پر اهمیتی می باشد. درمان اندوفتالمیت ناشی از پسودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چندین آنتی بیوتیک به دلیل محدودیت درمان موثر بر علیه آنها بسیار مشکل می باشد.
  معرفی بیمار: یک خانم 63 ساله که تحت عمل جراحی PE+PCIOL چشم راست قرار گرفته بود سه روز بعد با علائم درد شدید و تاری دید مواجه می شود که با تشخیص اندوفتالمیت بستری شده و پاسخ کشت وجود باکتری پسودوموناس آئروژینوزا را نشان داد. در بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه پسودوموناس آئروژینوزا دارای مقاومت به چند آنتی بیوتیک بود. بیمار تحت عمل ویترکتومی قرار گرفت. پس از عمل بیمار دچار از دست رفتن بینایی و در نهایت واکنش شدید ویتره منجر به فوت بیمار گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  اندوفتالمیت ناشی از پسودوموناس آئروژینوزا با پیشرفت سریع و از دست رفتن بینایی همراه می باشد. درمان اندوفتالمیت ناشی از پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک مشکل بوده و درمان سریع با آنتی بیوتیک مناسب براساس تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اندوفتالمیت، جراحی آب مروارید، پسودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Fatemeh Mansouri* Pages 1-10
  Recent works have discovered, the focus on prenatal diagnosis have now opened up new start for a more detailed analysis of fetal genetics and genomics. The non-invasive diagnostic techniques are safe and effective tools that can provide a greater understanding of the fetus development and progresses, genetic fetal disorders and new approaches for treatment. There is growing evidence that the fetal assessment using transcriptomic analyses such as cell-free DNA and RNA molecules in the mater nal blood are critical biomarkers for prenatal diagnosis. Transcriptoms are stable and present in blood circulation and amniotic fluid from pregnant women and rapidly growing number of reports of these molecules as biomarkers for various diseases and can be regulated by different stage of pregnancy. The objectives of this review are I) explain the advances in molecular testing for analyzing fetal development and progress for prenatal diagnostics. II) Provide a summary of application and type of genetic material to personalized prenatal medicine. Therefore analysis of the transcriptome will help to overcome some of the limitations of current methods to attain ensure the quality and safety of the test and led to reduction invasive procedures and miscarriage.
  Keywords: Prenatal testing, Personalized medicine, Non-invasive
 • Mohmmmad Golshan Taft*i, Mohammad Karbaliezadeh Pages 11-16
  Background
  Hyperbilirubinemia is common complaint in neonatal medicine and most of neonates were involved. Intravenous (IVFT) fluid therapy can decrease neonatal needs to blood exchange and hospitalization in accompanied with phototherapy. Present control trial was designed for determining the impacts of IVFT fluid therapy accompanied with phototherapy in neonates with hyperbilirubinemia.
  Methods
  Present parallel randomized double blinded control trial study was performed on fifty term infants of two educational hospitals during six months between January and June 2015. Study intervention was getting 70 cc/kg IV fluid (mixture of 33.3%normal saline and 66.6% dextrose serum) more than phototherapy. Study object was assessment of impact of IV fluid therapy on serum bilirubin of neonates with hyperbilirubinemia. Outcome was decrease in serum bilirubin level of neonates. Neonates were allocated to the trial groups randomly with table of accidental numbers.
  Results
  Finally 25 neonates in case and 25 neonates in control group included into analysis. Total Serum Bilirubin (TSB) was checked eight hours after study begging and continues daily until achieving to less than 12 mg/dl. Complete blood cells and group, maternal and infants Rh, direct combs test, reticulocyte count , total and direct bilirubin were measured accompanied with TSB. There was no significant differences in serum level of bilirubin between study groups in first eight hours, first and second day. Mean of hospital stay duration between two study groups had no significant differences.
  Conclusion
  IV fluid therapy had not significant therapeutic effects on TSB in neonates but it can be used for treatment of dehydration.
  Keywords: IV fluid therapy, Hyperbilirubinemia, Phototherapy
 • Fariba Nikdoost, Niloufar Tahmouresi*, Zahra Abaspoor Azar Pages 17-26
  Background
  Apart from important role of unhealthy eating patterns on eating-related problems (i.e. obesity and eating disorders), the underlying processes of such eating patterns are not fully understood. The purpose of this study was to predicting perceived stress based on cognitive emotion regulation and difficulties in emotion regulation in patients with obesity.
  Materials and Methods
  The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the patients with obesity refer to counseling centers, nutrition and treatment regimen of Karaj city in 1396 to 49817 patients with obesity. According to Cochran formula, participants in this analytical study were consisted of 381 obese individuals with a Body Mass Index (BMI) higher than 30 Kg/m2. The convenience sampling method was used in this research. Data collection tools included three valid and reliable scales global measure of perceived stress of Cohen and et al (1983) cognitive emotion regulation questionnaire of Granefski and et al(2002) and difficulties in emotion regulation scale of Gratz and Roemer (2004). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multi regression analysis.
  Results
  Findings showed that there was a significant correlation between perceived stress with cognitive emotion regulation and difficulties in emotion regulation in patients with obesity (P<0/01). Regression analysis indicated that cognitive emotion regulation and difficulties in emotion regulation play a significant role in explaining perceived stress in patients with obesity (P<0/01).
  Conclusion
  These findings highlight the importance of cognitive emotion regulation and emotion regulation as a key risk factor in unhealthy eating patterns. Moreover, the restrictive eating patterns and binge eating patterns difference each other in terms of cognitive emotion regulation and difficulties in emotion regulation. Treatment interventions must address the cognitive emotion regulation and difficulties in emotion regulation and include the strategies to cope with obesity.
  Keywords: Perceived stress, Cognitive emotion regulation, Difficulties in emotion regulation, Obesity
 • Sahar Asghari Bijargah, Masoud Alirezaei*, Omid Dezfoulian Pages 27-34
  Background
  Olive leaves are considered as significant sources of bioactive phenolic compounds with superior antioxidant capacity, anti-inflammatory and radical scavenging. The aim of the present study was to evaluate the effects of olive leaf extract on liver tissue following LPS administration.
  Materials and Methods
  28 male Wistar rats were divided into control group, LPS, olive leaf extract 40mg/kg BW plus LPS and olive leaf extract 60mg/kg BW plus LPS groups. Control and LPS groups were treated with distilled water and olive leaf extract 40 & 60 mg/kg groups were administrated with olive leaf extract as oral for ten consecutive days. LPS and olive leaf extract groups (40 and 60 mg/kg ) received LPS (Salmonella typhosa,once 5mg/kg) in the 11th day as intraperitoneally.
  Results
  LPS-induced hepatotoxicity was manifested by a significant elevation in serum levels of ALT and AST enzyme activities and triglyceride concentration in comparision with the control group (P<0.001). Olive leaf extract supplementation, significantly decreased serum activity of ALT and AST enzymes and triglyceride concentration.
  Conclusion
  Therefore, it seems olive leaf extract containing oleuropein, is able to prevent LPS-induced hepatotoxicity in rats.
  Keywords: Olive leaf extract, Oleuropein, Lipopolysaccharide, Oxidative stress, Liver
 • Zahra Naderifarjad, Nourodin Yousofi*, Saman Ebadi Pages 35-44
  Introduction
  Although much individual variability exists, most persons with Down Syndrome (DS) experience marked expressive language delays and challenges with speech production, hearing, and verbal memory that may negatively affect literacy development. There is a paucity of research regarding intervention literacy programs in their first language; however, there appears to be no comprehensive study about learning to read in a second language. The current study tries to develop a program for these individuals to gain literacy in second language as well as the first language.
  Method
  This was a longitudinal case study. The intervention started with teaching English alphabets .The study was done in three phases. Each phase was based on previous phase findings. Each session was recorded with the camera. Another tool of data gathering was researchers' diaries. Collecting data by filming sessions provided the opportunity to analyze sessions extensively.
  Results
  The result of the study showed that the case of the study gained the ability to recognize the letters and read them. This study shows that children with DS can be taught to read English words. The authors describe intervention literacy program that used a hybrid approach to reading instruction combining whole-word (i.e., visual) and analytic (i.e., phonic or sound-based) reading strategies.
  Conclusion
  Despite the genetic, cognitive and memory problems people with Down syndrome have the ability to learn English and read second language words. It seems that intensive interventions and exploitation of the strengths of these individuals such as the reduction of pressure on working memory and using visual memory and multisensory techniques can work. This study has many applications for medical professionals, teachers and parents.
  Keywords: Down syndrome, Foreign language literacy, Multisensory method
 • Alireza Amirkabiri, Zahra Mokhlesabadi Farahani*, Mitra Rahimzadeh, Tahereh Mokhlesabadi Farahani, Mahnaz Akbari Kamrani Pages 45-53
  Introduction
  Nurses includes a large part of the human resources of the health system, which plays an important role in continuing care and promotion of health, and affects the productivity of nursing staff throughout the organization. In this issue, the current survey aimed to investigate the relationship between occupational exhaustion and job performance among nurses working in educational centers of Alborz University of Medical Sciences.
  Material and
  Methods
  A descriptive-correlational study was conducted on 216 nurses from selected educational centers of Alborz University of Medical Sciences between September 2015 and March 2016. To collect data, two standard questionnaires of Copenhagen occupational exhaustion and job performance were used. Data analysis was performed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient under the SPSS v.19 program and at the significance level of less than 0.05.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant relationship between job exhaustion with dimensions (p = 0.013, r = -0.187), incentive (p = 0.009, r = -0.187) and validity (p = 0.027, r = -0.163). There is a significant relationship between job performance. The finding also showed that there is a significant relationship between occupational exhaustion and occupational exposure (p = 0.010, r = -0.189).
  Conclusion
  Due to the direct relationship between occupational exhaustion and nursing practice, it is necessary to provide hospital managers with tools to improve nursing job exhaustion in the hospitals.
  Keywords: Occupational exhaustion, Job performance, Individual burnout, Work-related exhaustion, Exhaustion related to client.
 • Mahshid Saffarpur, Yasaman Tahmasebi Namin*, Amir Hossein Shaikaba Mehr Pages 54-60
  Objective
  Light-cured composites and restorative materials are widely used in dentistry. The success of restoration largely depends on the effectiveness of the curing light, including the duration of irradiation and wavelength. This study was conducted to evaluate the effectiveness of curing light devices routinely used in dental offices of Karaj in 2016.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 120 QTH and LED curing light devices used in Karaj dental offices were randomly evaluated. A standard questionnaire was used to collect the variables of the device type, age, and brand, number of repairs, reasons for repair, time of last repair, number of bulb replacements, time of last bulb replacement, device being fitted with a measure severity, duration of irradiation for each composite layer, frequency of using the equipment in a day, sterilization method, light intensity, and number of office days in a week. Data were analyzed with SPSS using Spearman correlation coefficient, independent t test, and chi-square at a level of 0.05%.
  Results
  The results showed that the light intensity of all devices was above 200 mw/cm2. The light intensity of 11.1% of QTH devices was unfavorable while the light intensity of all LED devices was favorable. The results showed a significant correlation between brand and light intensity, between the number of bulb replacement and device type, between the number of bulb replacements and light intensity, between the number of bulb replacements and clinical age of the device, and between the number of repairs and the device type (P≤0.05). There was no significant relationship between the device type and repair reason. The results also showed an indirect relationship between the clinical age of the device and light intensity. A significant difference was found in light intensity between QTH and LED devices.
  Conclusion
  The light intensity of 11.1% of QTH devices was unfavorable, and the main reason for repair was tip breakage. Light intensity decreased with an increase in the clinical age of the device; therefore, regular quality control and timely bulb replacement are of great importance.
  Keywords: Curing light equipment, Light intensity, Resin-based composite
 • Mohammad Golshan Tafti*, Faezeh Eftekhari, Ahmad Shajari, Eyed Mohammad Amin Hashemipour Pages 61-68
  Objective
  At the beginning of the birth, due to an increase in enterohepatic cycle, the baby is at high risk for jaundice, leading to a physiologic jaundice. Although phototherapy is a safe treatment, it can lead to complications such as hyperthermia, erythematous rashes, inflammatory fluids, and diarrhea. Thus, a new therapeutic approach to lowering the level of bilirubin and also reducing the need for phototherapy can be According to the studies, probiotics (pedilact) regulate intestinal function of the enterohepatic vasculature and therefore may be effective in the treatment of neonatal hyperbilirubinemia. The aim of this study was to investigate the effect of probiotics on indirect indirect bilirubin levels in the blood.
  Material and
  Methods
  This analytical study was carried out using clinical parallels and parallelism with B & A design the study population consisted of 80 neonates with Hyperbilirubinemia who were randomly divided into two groups of exposed and non-invasive subjects. Non-existent group members were treated with phototherapy only and the newborns in the exposure group received 5 drops of probiotics daily for discharge until they were received. Data were analyzed using SPSS 17 software and independent t-test, paired t-test and ANOVA
  Results
  The mean of indirect bilirubin reduction on the first day was 3.4 mg / dl in the phototherapy group and 3.5 mg / dl in the phototherapy + probiotic group and was not significant with p-value of 949.0. The mean of indirect bilirubin reduction per day The second one was 6.3 mg / dl in the phototherapy group and 7.mg / dl in the phototherapy + probiotic group, which was more than the phototherapy group and had no significance with p-value = 0.177. Indirect bilirubin reduction on day 3 of the phototherapy group / 6mg / dl in the phototherapy + probiotic group was 7.1 mg / dl, which is more than phototherapy group and does not have significant significance with p-value=0.618.
  Conclusion
  The mean of bilirubin reduction in the phototherapy + probiotic group is slightly higher than that in the phototherapy group but is not statistically significant.
  Keywords: Probiotics, Neonatal Jaundice, Indirect Bilirubin Reduction
 • Mojtaba Ahmadinejad, Touran Bahrami Babaheidari, Reza Nabi Amjad*, Ali Hashemi, Mitra Moqadasi Pages 69-74
  Introduction
  Acute eosinophilic appendicitis (AEA) is a rare disease with unknown pathophysiology.
  Case Report: A 42-years old woman with acute abdominal pain referred to emergency department. Appendicitis confirmed after laboratory tests and sonography. She had a history of allergic reaction 45 days ago while tongue and throat were swollen. In alb test WBC was 7700 with PMN 60%, eosinophils 12% and Lymphocytes 28%.
  Conclusion
  Considering hypersensitivity in physical exam is a suitable way to determine and treatment and preventing of consequent gastro-intestinal complications.
  Keywords: A Case Report of Acute Eosinophilic Appendicitis
 • Shabnam Karami, Farzaneh Firoozeh*, Mahmoud Saffari, Kambiz Ameli Zamani Pages 75-78
  Introduction
  Endophthalmitis is the most devastating complications of cataract surgery that can lead to visual loss, blindness and death in severe cases. Pseudomonas aeruginosa is a gram negative rod that known to cause keratitis and endophthalmitis. The emergence of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa strains is a serious problem. The treatment of endophthalmitis by multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa strains is very difficult due to the limitation for the choice of effective antibiotic.
  Case Presentation
  A 63-year-old woman was admitted to the hospital with severe pain and blurred vision. She had (PE+PCIOL) surgery in her right eye three days ago. Endophthalmitis was diagnosed and the Pseudomonas aeruginosa was identified in culture. The study of antimicrobial resistance pattern showed the Pseudomonas aeruginosa strain was multidrug resistant. After vitrectomy the patient had vision loss and finally the severe vitreous reaction led to death.
  Conclusion
  Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis is a rapidly progressive infection and associated with sight loss. The treatment of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis is difficult and rapid treatment with appropriate antibiotic according to determination of antimicrobial resistance pattern is essential.
  Keywords: Endophthalmitis, cataract surgery, Pseudomonas aeruginosa, antibiotic resistance