فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فائزه شجاعی باغینی، محمود بهرامی* صفحات 5-20
  زمینه و هدف
  محرومیت از کانون خانواده و زندگی در محیطهای مراقبت گروهی نظیر مراکز شبه خانواده، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را با شرایط هیجانی و رفتاری ویژهای مواجه میسازد. از این رو هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه ادراک شایستگی با اضطرب و احساس تنهایی در کودکان دختر مراکز شبه خانواده شهر تهران است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کودکان دختر 8 تا 11 ساله مقیم مراکز شبه خانواده وابسته به بهزیستی شهر تهران در سال 96 تشکیل داده اند و تعداد 120 نفر آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با کمک پرسشنامه های ادراک شایستگی کودکان هارتر(HPCS) با آلفای کرونباخ 92/0، احساس تنهایی آشر و ویلر(LQ) با آلفای کرونباخ 91/0 و مقیاس اضطراب اسپیل برگر(STAI) با آلفای کرونباخ 96/0، گردآوری و با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان داد که ادراک شایستگی رابطه منفی و معناداری با اضطراب و احساس تنهایی در کودکان دارد. بنابراین میتوان گفت که چنانچه احساس ادراک شایستگی در کودکان تقویت شود و یا منابع تضعیف کننده آن شناسایی و مرتفع شوند، میتوان برای کاهش احساس تنهایی و اضطراب و جلوگیری از تبعات ناخوشایند آن اقدام کرد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، ادراک شایستگی، اضطراب، کودکان بی سرپرست
 • محمدخالدیان، امجدهدایت* صفحات 21-40
  زمینه و هدف
  نسلجوان کنونی جامعه ایران، از ابتدای حیات با دنیای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی آشنا بوده است و بخش عظیمی از ارزشها و هنجارهای جامعه را از طریق این فناوری ها دریافت می‎کند. این تاثیرپذیری در مناطقی که دسترسی های آسانتر بوده، بیشتر است؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر ارزشهای فرهنگی جوانانشهر سنندج است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را جوانان-18ساله شهر سنندج به تعداد290550 نفر تشکیل داده اندو با روش نمونهگیری خوشه ایچندمرحله ای و بر اساس فرمول کوکران،380 نفر آنان موردپرسش قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا(آلفای کرونباخ 80/0) جمع آوری و با کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان دادکه جوانان موردمطالعه از شبکه هایاجتماعی مجازی استفاده متوسطی دارند. گرایش جوانان به ارزشهای فرهنگی سنتی، متوسط رو به بالا و گرایش آنها به ارزشهای فرهنگی مدرن، متوسط رو به پایین است و بین شبکه های اجتماعی و ارزشهای فرهنگی جوانان رابطه منفی و معناداری وجوددارد. به این ترتیب با آشکار شدن تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر ارزشهای فرهنگی جوانان شهر سنندج، می‎توان از ظرفیتهای این شبکه ها برای ترویج ارزش ها بهره برد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، ارزش های فرهنگی، ارزشهای فرهنگی سنتی، ارزشهای فرهنگی مدرن
 • ناهیدحسینی، زهرا نوبهار* صفحات 41-56
  زمینه و هدف
  افزایش جرایم زنان در حوزه موادمخدر به ویژه عرضه قاچاق و توزیع آن، حضور پلیس زن را در مقابله و پیشگیری از اینگونه جرایم بیش از پیش ضروری میسازد. برای حضور شایسته زنان پلیس در این عرصه، توجه به ویژگی ها و الزاماتی که میبایست به آن تجهیز شود، امری جدی است. این مقاله با هدف شناسایی الزامات و بایسته های پلیس زن در امر مبارزه با موادمخدر تدوین شده است.
  روش
  روش این مطالعه، از نوع مرور نظاممندمتون پژوهشی است و جامعه آماری آن را پژوهشهای این حوزه به تعداد13 موردتشکیل داده است. یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان دادنیازهای این حوزه در سه دسته جای میگیرند: 1- آموزشی: شامل برگزاری دوره های ضمن خدمت و بدو خدمت مهارت افزایی مبارزه با موادمخدر، آموزش بهره گیری از فناوری های نوین، آموزش شناخت انواع موادمخدر سنتی و صنعتی و شیوه های نوین جاسازی، 2- پژوهشی: شامل توسعه پژوهش ها در حوزه بکارگیری و ماموریتهای پلیس زن و به همین منظور تشکیل مرکز مطالعات آیندهپژوهی امنیت زنان در مبارزه با اعتیادزنان و 3- ساختاری: شامل تامین ساختار پلیس زن مرزبانی، تشکیل واحدامدادرسانی به زنان معتادو ارائه مشاوره به دختران و زنان در معرض آسیب.
  کلیدواژگان: پلیس زن، موادمخدر، آموزش، الزامات ساختاری، پژوهش
 • احمدسوری، بیوک تاجری، یوسف پویا* صفحات 57-72
  زمینه و هدف
  در دنیای کنونی فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری فراهم نموده است. این فضا در کنار مزایای بیشمار، میتواندآسیبهایی نیز برای کاربران به همراه داشته باشد. این پژوهش درصدداست تا به بررسی آسیب‎های روانی-اجتماعی ناشی از شبکه‎های اجتماعی و فضای مجازی در دانش آموزان بپردازد.
  روش
  این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم(دولتی) واقع در منطقه 15 شهر تهران به تعداد6071 نفر تشکیل دادهاندو نمونه 363 نفری از آن‎ها به روش نمونه‎گیری خوشهای چندمرحلهای موردپرسش قرار گرفتهاند. برای انتخاب نمونه‎ها، ابتدا از بین دبیرستان‎های دوره دوم منطقه 15، تعداد7 دبیرستان به طور تصادفی از ناحیه‎های مختلف منطقه تعیین و سپس از هر دبیرستان دو کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند. همچنین پس از تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع در بین گروه های هدف، یافته های حاصل از پرسشنامه‎ با کمک آزمون تی موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.در این پژوهش از اسنادو متون کتابخانه ای و منابع اینترنتی بهره گیری شده است. یافته‎ها و
  نتایج
  پژوهش نشان دادکه بین «انزوای اجتماعی»، «اضطراب» و «افسردگی» کاربران و غیر کاربران شبکه‎های اجتماعی و فضای مجازی تفاوت معناداری وجوددارد، اما بین «اختلال در کنش اجتماعی» کاربران و غیر کاربران تفاوت معناداری وجودندارد. داده های این پژوهش به وضوح نشان داده است که دانش آموزان دختر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دچار آسیبهای روانی و اجتماعی فراوان گردیده و نتایج به دست آمده حاکی از آن می باشدکه استمرار بدون کنترل این رویه، باعث آسیبهای جدی به گروه های هدف خواهدشد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، فضای مجازی، انزوا، اضطراب، دانش آموزان
 • محمدرضا آمویی، زهرا کاکای، تورج رستمی* صفحات 73-82
   
  زمینه و هدف
  پدیده فرار نوجوانان و جوانان، معلول مجموعه پیچیدهای از عوامل روانی و اجتماعی است که در همه کشورها به چشم میخورد. بروز این پدیده در ایران به خصوص در سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فرار دختران از منزل در شهر کرمانشاه انجام شده است.
  روش
  این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینهای است. جامعه آماری پژوهش را مراجعه‎کنندگان به مرکز مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در سال 1395 تشکیل داده اندو 20 نفر آنها به طور هدفمندموردپرسش قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق و ساخت نیافته و مطالعه های مرتبط با موضوع فرار دختران استفاده شده و داده ها بر اساس مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی تحلیل و دسته بندی شدهاند. یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان دادکه فرار دختران نتیجه ازدواج اجباری، شکاف نسلی، احساس حقارت، عدم توجه به خواسته های آنها و تحقیر در مقابل دیگران، فقر مالی، نابسامانی خانوادگی، ارتباطات نامتعارف و استفاده ناصحیح از فضای مجازی است.
  کلیدواژگان: فرار، دختران، کرمانشاه، فقر، اعتیاد
 • علی فتحی آشتیانی، پرویزآزادفلاح، طاهره اسدی فرهادی* صفحات 83-94
   
  زمینه و هدف
  دین به عنوان یک اصل وحدت بخش و نیروی عظیم می تواندبه سازگاری اجتماعی و عاطفی افرادکمک کند. یکی از موضوعات دینی که از سوی پژوهشگران به عنوان شاخص پیروی یا تمایل به آموزه های دینی مطرح شده، «جهت گیری مذهبی» است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی بر کیفیت زندگی بود.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه پژوهش را کارکنان یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران تشکیل داده اندو تعداد350 نفر آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و موردپرسش قرارگرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت(آلفای کرونباخ 72/0) و کیفیت زندگی(آلفای کرونباخ 80/0) گردآوری و با کمک آزمونهای همبستگی پیرسون و منویتنی تحلیل شد. یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان دادکه جهت گیری مذهبی بر کیفیت زندگی تاثیر داردو هرچه میزان جهت گیری مذهبی درونی افرادبیشتر باشد، عملکردجسمانی و سلامت روانی آنها بهتر خواهدبود. این نتیجه در موردجهت گیری مذهبی بیرونی صدق نمی کند. همچنین کیفیت زندگی زنان بهتر از مردان ارزیابی شددر حالی که جهت گیری مذهبی آنان(درونی و بیرونی) تقریبا مشابه است. بنابراین، دین همانندیک استراتژی مکمل می تواندموجب بهبودکیفیت زندگی شود.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، کیفیت زندگی، دین، سلامت روان، عملکردجسمانی