فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریبا قادری* صفحات 1-8
  مقدمه

  سیاهدانه گیاهی دولپه ای، علفی، یکساله و متعلق به تیره آلاله است که از خواص دارویی بالایی برخوردار است. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه این گیاه از بیشتر کشورهای جهان گزارش شده است. این پژوهش به منظور بررسی وقوع این بیماری و شناسایی عامل های آن در جنوب غربی ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  مزرعه ها سیاهدانه در استان کهگیلویه و بویراحمد، جنوب غربی ایران، بازدید شد و بوته های دچار پوسیدگی طوقه و ریشه  نمونه برداری شدند. بافت های بیمار طوقه و ریشه بعد از شستشو با آب و خشک کردن روی محیط کشت نیمه انتخابی آرد ذرت-آگار قرار داده شدند. هفده جدایه شبه قارچ از بافت های پوسیده طوقه و ریشه سیاهدانه جداسازی گردیدند. آزمون بیماریزایی این جدایه ها روی گیاهچه های سه هفته ای رقم بافت سیاهدانه تحت شرایط گلخانه انجام شد.

  یافته ها

  مطالعه خصوصیات ریخت شناسی جدایه های بدست آمده نشان داد که 11 جدایه Pythium aphanidermatum و شش جدایه Phytophthora drechsleri هستند. هر دو این شبه قارچها روی رقم بافت سیاهدانه بیماریزا بودند.

  نتیجه گیری

  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در مزرعه های سیاهدانه در جنوب غربی ایران وجود دارد. عوامل این بیماری در این منطقه Pythium aphanidermatum و Phytophthora drechsleri هستند. رقم زراعی بافت سیاهدانه به این بیمارگرها حساس است.

 • لاله ابراهیمی*، زهرا تنهامعافی، حسین کربلایی خیاوی، قربان دیده باز مغانلو، یحیی آذرمی، رئوف زمانی صفحات 9-15
  مقدمه

  نماتدهای سیستی، گونه های Heterodera  از نماتدهای مهم انگل غلات هستند. نماتدهای سیستی، گونه های Globodera ، نیز از خطرناکترین آفت های سیب زمینی در جهان هستند. پایش مداوم این نماتدها برای پیشگیری از بروز خسارت آنها  ضروری است. این پژوهش برای  تعیین پراکنش و تراکم این نماتدها در استان اردبیل در شمال غربی ایران، که در آن  سیب زمینی در تناوب با غلات کشت می شود، انجام شد.

  مواد و روش ها

    یک صدودو نمونه خاک مزرعه های سیب زمینی حومه شهر های اردبیل، نیر و نمین در سال اول و 116 نمونه خاک مزرعه هایی که در تناوب با سیب زمینی زیرکشت گندم بودند، در سال دوم جمع آوری شدند. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و از نظر وجود نماتدهای سیستی پژوهش شدند. پس از جداسازی سیست ها، شناسایی گونه براساس مشخصات مرفولوژی و مرفومتری سیست و لاروها انجام گردید.

  یافته ها

  پژوهش نمونه های جمع آوری شده در هر دو سال نشان دهنده وجود نماتد سیستی غلات در بعضی نمونه ها بود، ولی نماتدهای سیستی سیب زمینی در هیچ یک از نمونه ها مشاهد نگردیدند. جمع بندی داده های ریخت شناسی و ریخت سنجی سیست های غلات جداسازی شده و مقایسه آن ها با کلیدهای معتبرشناسایی، منجر به تشخیص گونه Heterodera filipjevi گردید. میانگین سیست های دارای تخم و لارو در خاک های نمونه برداری شده در سال اول 76/0 و در سال دوم 11/0 در 100 گرم خاک بود. مزرعه های گندم حومه اردبیل بیشترین و مزرعه های حومه نیر کمترین درصد آلودگی به نماتد سیستی غلات داشتند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان دهنده آلودگی بعضی مزرعه های گندم استان به نماتد  H. filipjevi  و عدم آلودگی مزرعه های سیب زمینی به نماتدهای سیستی بود.

  کلیدواژگان: Globodera، Heterodera، سیب زمینی، گندم
 • سید رضا فانی*، محمد مرادی، منصوره میرابوالفتحی صفحات 16-30

  پسته ارزشمندترین محصول باغی صادراتی ایران است. پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های Phytophthora مهم ترین بیماری پسته است که سالیانه منجر به نابودی تعداد قابل توجهی درختان بارور و نابارور می گردد. عامل بیماری از تمامی استان های پسته خیز گزارش شده است. عامل بیماری خاک زاد است و با اسپورانژیوم یا زئوسپورانژیومهای رها شده از آن به کمک آب پخش شده و درختان سالم را به بیماری مبتلا می کند. حساسیت طوقه درختان پسته به فیتوفتورا و آبیاری به شیوه غرقابی در اغلب باغات از عوامل کلیدی توسعه بیماری است. سوختگی سرشاخه در اوایل بهار، سبزخشکی برگ ها در طول فصل رشد، خروج صمغ از ناحیه طوقه و پوسیدگی ریشه از جمله نشانه های بیماری است. مدیریت تلفیقی بیماری با احداث باغ در زمین های غیرآلوده، استفاده از رقم های مقاوم یا متحمل، استفاده از نهال های سالم، اصلاح روش آبیاری و پرهیز از تماس مستقیم آب با طوقه، جداسازی کرت های آلوده از سالم، استفاده از قارچ کش مناسب و مهار زیستی بر پایه گونه های Trichoderma و Bacillus است.

  کلیدواژگان: انگومک، پوسیدگی طوقه و ریشه، پسته، Phytophthora
 • مهدی آزادوار*، حمیدرضا علیزاده، موسی نجفی نیا، محمدرضا صفرنژاد، صمد اسفندیاری صفحات 31-37

  بیماری نوظهور مرگ ناگهانی درختان مرکبات طی سال های اخیر تعداد زیادی از درختان مرکبات با پایه بکرایی در جنوب استان کرمان را از بین برده است. این بیماری ناشی از همراهی باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus است و عوامل دیگری از جمله آلودگی هم زمان به بیمارگرهای خاکزی یا  Ca. Phytoplasma aurantifolia و وجود تنش های گرمایی و خشکی سبب تشدید بیماری و بروز زوال در این درختان می شود. استفاده از نهال سالم و گواهی شده، استفاده از پایه نارنج یا ولکامرلمون بجای بکرایی و لیموترش، مبارزه با حشرات مکنده هم زمان با بروز جست های جدید، تغذیه مناسب، آبیاری بهینه و با توزیع مناسب بویژه در فصل تابستان، مبارزه با نماتدها و قارچ های بیمارگر خاکزی، خودداری از ایجاد هرگونه تنش در گیاه و هرس مناسب از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری و مدیریت بیماری مرگ ناگهانی درختان مرکبات در جنوب استان کرمان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بکرایی، زوال، فیتوپلاسما، Liberibacter
 • میثم آزادی مقدم، ذبیح الله اعظمی ساردویی*، مهدی ازادوار صفحات 38-44

  بیماری شانکر باکتریایی یکی از مخرب ترین بیماری های گردو است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول، خشکیدگی شاخه ها و زوال درختان گردو می شود. این بیماری به دو شکل عمقی و سطحی به ترتیب توسط دو  باکتری Brenneria nigrifluens و B. rubrifaciens ایجاد می شود. مهم ترین راه ورود بیمارگرها در تنه و شاخه ها، زخم های ناشی از فعالیت های انسانی یا وسایل برداشت مکانیکی می باشد. این بیماری با افزایش درجه حرارت، رطوبت بالای ناشی از آبیاری کرتی یا غرقابی و تغذیه ناکافی شدت می یابد. در مقاله حاضر تاریخچه، اهمیت، نشانه ها، زیست شناسی و دامنه میزبانی باکتری ها، نحوه نمونه برداری، جداسازی و خصوصیات افتراقی باکتری ها و روش های مدیریت بیماری بیان شده است.

  کلیدواژگان: باکتری، شانکر، گردو، Brenneria
 • حسین وفائی* صفحات 45-57

  بیماری سوختگی ناشی از Mycosphaerella rabiei مهمترین عامل محدودکننده تولید نخود در دنیا است. بررسی جمعیت قارچ از نظر بیماریزایی و ژنتیکی برای مدیریت بیماری ضروری می باشد. راهبردهای مختلفی از قبیل تیمار بذر با قارچکش ها، استفاده از رقمها مقاوم، تنظیم تاریخ کاشت و تلفیق مقاومت با کاربرد قارچکش ها پس از آلودگی برای مدیریت این بیماری توصیه شده است. استفاده از رقم های مقاوم بهترین ساز و کار مدیریتی جهت کاهش خسارت ناشی از سوختگی است ولی اثربخشی رقم های مقاوم به دلیل مقاومت ناقص ژرم پلاسم نخود و تغییرپذیری بیماریزایی جمعیت بیمارگر دارای محدودیت می باشد. در این مقاله زیست شناسی، تنوع بیماریزایی و ژنتیکی بیمارگر، توارث مقاومت در میزبان و مدیریت بیماری بیان شده است.

  کلیدواژگان: سوختگی، نخود، قارچکش، تیمار بذر، Mycosphaerella
 • سپیده فکری کهن، رضا مستوفی زاده قلمفرسا* صفحات 58-69

   گندم یکی از مهم ترین گیاهان زراعی است که به طور گسترده در ایران و جهان برای غذای انسان و دام کشت می شود. این محصول توسط عوامل مختلفی از جمله قارچ ها مورد حمله قرار می گیرد. قارچ های گندمیان زی بیمارگران مهمی هستند که در گندم پوسیدگی ریشه و طوقه، لکه برگی و نقطه سیاه ایجاد می کنند. روش هایی با کارایی زیاد و ایمن برای انسان و محیط زیست برای مبارزه با آن ها به کار گرفته شده است. از آن جا که فعالیت این قارچ ها به عواملی مانند دما، اسیدیته، رطوبت و مواد غذایی موجود در خاک بستگی دارد، انجام درست عملیات زراعی قبل از کاشت و آبیاری و کوددهی مناسب، در مهار این عوامل بسیار موثر خواهد بود. از طرف دیگر انواعی از گونه های Trichoderma و قارچ ریشه های آربوسکولی و برخی باکتری ها به روش هایی مانند تولید بیوفیلم، افزایش رشد گیاه و تولید آنزیم بیماری را مهار می کنند. به طور کلی مبارزه تلفیقی با استفاده از چند روش به طور هم زمان بهترین نتیجه را می دهد.

  کلیدواژگان: گندم، Pleosporaceae، پوسیدگی ریشه، لکه برگی
 • نورالله حسن پور، مهدی ارزنلو* صفحات 70-76

  درخت زبان گنجشک نماد مهمی از فضای سبز شهری در دنیا هست که از چوب آن در ساخت لوازم خانگی و ورزشی نیز استفاده می شود. بیماری سرخشکیدگی زبان گنجشک، ناشی از قارچ Hymenoscyphus fraxineus در اکثر کشورهای اروپایی در پهنه های جنگلی و فضای سبز شایع شده است. این بیماری برای اولین بار در اوایل سال 1990 در کشورهای لهستان و لیتوانی مشاهده گردید. پراکنش جغرافیایی عامل بیماری در دو دهه اخیر وسیعتر شده و به عنوان یک تهدید جدی برای زبان گنجشک به حساب می آید. آلودگی اولیه توسط آسکوسپورهای آزاد شده از آپوتسیوم های تشکیل شده روی برگ های ریخته شده از سال قبل به وجود می آید. مدیریت بیماری با روش های پیشگیری و قرنطینه، اقدامات بهداشتی، شناسایی و کشت رقمهای مقاوم و استفاده از سمهای شیمیایی عملی است. این بیماری تاکنون از ایران گزارش نشده است، با این وجود احتمال ورود بیماری به کشور در آینده دور از ذهن نیست، لذا در این مقاله جنبه های مختلف بیماری شامل نشانه ها، زیست شناسی بیمارگر و روش های مدیریت آن شرح داده شده اند.

  کلیدواژگان: زبان گنجشک، سرخشکیدگی، مدیریت، Hymenoscyphus
 • زهره داودی*، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی صفحات 77-85

  تعیین توالی دی ان ا در همه شاخه های علوم زیستی کاربرد دارد. در میان اولین فن آوری های پیشرفته نسل توالی یابی، دانشمندان با ظهور توالی یابی سنگر، توانستند اطلاعات ژنتیکی گونه ها را در هر سیستم بیولوژیکی مشخص کنند. اگرچه هنوز هم این تکنیک به دلیل کیفیت توالی های خوانده شده، مورد توجه است، اما محدودیت هایی چون مقیاس کار، سرعت و تفکیک پذیری موانعی است که مانع دسترسی دانشمندان به اطلاعات اساسی مورد نیاز شده است. برای غلبه بر این موانع، فنآوری توالی یابی نسل جدید (NGS) در شروع قرن 21 ارائه شد. این فن آوری، توالی یابی بسیار کارآمد، سریع و کم هزینه را نسبت به فن آوری استاندارد و سنتی توسعه یافته در اواخر دهه 1970، فراهم نمود. در سال 2009 فن آوری NGS برای چندین جنبه ویروس شناسی گیاهی از جمله توالی یابی ژنوم، کشف و ردیابی، اکولوژی، اپیدمولوژی و تکثیر ویروس ها و ویروئیدها استفاده شد. انتظار می رود که فن آوری NGS نقش بسیار مهمی در بسیاری از تحقیقات ویروس شناسی گیاهی داشته باشد.

  کلیدواژگان: توالی یابی دی ان ا، ویروئید، ویروس، Illumina، Solexa
 • سعید تابعین*، سید علی اکبر بهجت نیا صفحات 86-101

  جمینی ویروس ها دارای ژنوم دی ان ا تک لای حلقوی کوچک با ظرفیت بیان پروتیین محدود هستند. ژنوم این گروه از ویروس ها با بیان چهار تا هفت پروتیین و از طریق ایجاد تغییر در فرآیندها و مسیرهای زیستی مختلف در سلول باعث ایجاد آلودگی می شوند. از جمله تغییرات به وجود آمده به هنگام آلودگی توسط جمینی ویروس ها می توان به تحریک و تغییر چرخه سلول های آلوده برای ورود به فاز تکثیری به منظور حمایت از القای همانندسازی دی ان ا ویروسی اشاره نمود. جمینی ویروس ها به منظور تغییر یا متوقف کردن واکنش های دفاعی میزبان و مسیرهای پیام رسانی هورمون ها، الگوی بیان ژن های میزبان را تغییر می دهند، از مسیرهای مرگ سلولی ممانعت به عمل می آورند، رفت وآمد مولکول های بزرگ را تغییر داده و در مسیرهای پیام رسانی سلول و اصلاح پروتیین ها مداخله می کنند. علاوه براین، جمینی ویروس ها چندین سرکوب گر خاموشی ژن را بیان می کنند که نحوه تولید آران اهای کوچک مداخله گر، متیلاسیون دی ان ا گیاه و مسیرهای میکرو آران ا را تغییر می دهند و به همین دلیل در اغلب موارد سبب نمو غیر عادی گیاه می شوند. در این مقاله علاوه بر معرفی جمینی ویروس ها، به نقش هر کدام از پروتیین های بیان شده توسط ژنوم آنها و نیز برهمکنش این پروتیین ها با مسیرها و فرآیندهای مختلف سلول میزبان جهت ایجاد یک آلودگی پایدار، پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: جمینی ویروس، چرخه سلولی، پروتیین، دی ان ا تک لا
 • آیدا احمدی زاده اصفهانی، مهدی صدروی*، شعله کاظمی صفحات 102-109
  مقدمه

  سوختگی زودهنگام ناشی از گونه های Alternaria یکی از بیماری های مهم گوجه فرنگی در جهان است. این بیماری از بیشتر مناطق ایران با آلودگی تا 90 درصد گزارش شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانوکیتوزان بر شدت بیماری برای استفاده از آن به عنوان جایگزین قارچکش شیمیایی کلروتالونیل انجام شد.

  مواد و روش ها

  مزرعه ها و گلخانه های تولید گوجه فرنگی استان فارس، در جنوب ایران، بازدید و از بوته های بیمار نمونه برداری شد. بیمارگرها از بافت های بیمار جداسازی، خالص سازی وبا مطالعه خصوصیات ریخت شناسی شناسایی گردیدند. تاثیر نانوکیتوزان در سه غلظت سه، پنج و هفت گرم بر لیتر قبل و بعد از تلقیح دو بیمارگر و قارچکش کلروتالونیل بر شاخص های شدت بیماری در رقم های Sunseed و  16، در شرایط گلخانه در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار آزمایش شدند.داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین ها مقایسه شدند.

  یافته ها

  بیمارگرها A. solani و A. alternata شناخته شدند. نتیجه آزمایش گلخانه ای نشان داد که قدرت بیماریزایی A. solani  بیشتر از A. alternata است، رقم 16 مقاومت نسبی بیشتری به بیماری دارد و نانوکیتوزان در 5 و 7 میلی گرم در لیتر قبل از تلقیح بیمارگرها و در غلظت 7 میلی گرم بعد از تلقیح بیمارگرها شاخص های شدت بیماری را به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها کاهش می دهد.

  نتیجه گیری

    نانوکیتوزان می تواند به عنوان یک قارچکش زیستی جایگزین مناسب قارچکش شیمیایی کلروتالونیل برای مدیریت بیماری باشد.

  کلیدواژگان: سوختگی، نانوکیتوزان، گوجه فرنگی، Alternaria
 • وحیده رفیعی*، ضیاءالدین بنی هاشمی صفحات 110-121
  مقدمه

  قارچ هایی که قادر به رشد در دمای بالاتر از 40 درجه سلسیوس هستند به عنوان قارچ های گرمادوست شناخته می شوند. پژوهش ای روی قارچ های مناطق بیابانی ایران تاکنون صورت نگرفته است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف جداسازی و شناسایی قارچ های موجود در مناطق کویری استان یزد انجام شد.

  مواد و روش ها

  چهار منطقه کویری استان یزد بازدید و از خاک و ریشه گیاهان نمونه برداری شد. قارچها به روش تهیه رقت از خاک روی محیط کشت عصاره سیب زمینی-آگار جداسازی  شدند. تشخیص جنس و گونه های قارچها بر اساس کلیدهای معتبر شناسایی موجود صورت گرفت.

  یافته ها

  هیجده قارچ از هشت جنس Aspergillus ، Penicillium ، Alternaria ، Ulocladium ، Stemphylium ، Paecilomyces ، Rhizopus و Fusarium  در این پژوهش شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  بیشترین فراوانی در خاک های کویری این استان را گونه های Penicillium و Aspergillus دارند. تمام قارچ های شناسایی شده برای اولین بار از خاک های کویری ایران گزارش می شوند.

  کلیدواژگان: مناطق بیابانی، قارچ های گرمادوست، Aspergillus، Penicillium
|
 • Fariba Ghaderi* Pages 1-8
  Introduction

  Black cumin, an annual flowering plant in the family Ranunculaceae, is a medicinal herb with many pharmacological properties. Crown and root rot disease of this plant has been reported in most countries worldwide. This study was conducted to investigate the occurrence of this disease and identifying the causal agent in southwest of Iran.

  Materials and Methods

  Black cumin farms were visited in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province and southwest of Iran. Plants with crown and root rot were sampled. Pieces of infected root and crown were washed with tap water, dry blotted and plated on CMA-PARP. In total, 17 isolates of two different fungus-like species were isolated from rotted root and crown. Species identification was done based on morphological characteristics and temperature requirement. Pathogenicity test of the isolates were done on 3-week-old seedlings of Baft cultivar under greenhouse condition.

  Results

  Eleven isolates were identified as Pythium aphanidermatum and six isolates as Phytophthora drechsleri. Both of these fungus-like species were pathogenic on the tested black cumin variety.

  Conclusion

  Crown and root rot disease is present in the farms of black cumin in the southwest of Iran. The causal agents of this disease were identified as Pythium aphanidermatum and Phytophthora drechsleri. The black cumin cultivar Baft is susceptible to these pathogens.

  Keywords: Nigella sativa, Phytophthora, Pythium
 • Laleh Ebrahimi*, Zahra Tanhamaafi, Hossein Karbalaei KHIAVI, Gorban Didehbaz MOGHANLO, Yahya Azarmi, Rauf Zamani Pages 9-15
  Introduction

  Cereal cyst nematodes (CCN), Heterodera species, are important parasitic nematodes of cereal. Potato cyst nematodes (PCN), Globodera species, are also serious pests of potato world-wide. Continuous monitoring of these nematodes is necessary to prevent their damage to their host plants. This study was conducted to determine the distribution and density of these nematodes in Ardabil province, northwest of Iran, where potatoes are planted in rotation with cereals.

  Materials and Methods

  One hundred and two soil samples were collected from potato fields in the suburbs of Ardebil, Nair and Namin cities in the first year, and 116 soil samples were collected from the wheat fields that were cultivated in the rotation with potato in the second year. The samples were transferred to the laboratory and examined for cyst nematodes. After isolating the cysts, identification of the species was performed based on morphological and morphometrical characteristics of the cysts and the second stage larvae.

  Results

  Examination of the collected samples in both of two years indicated the presence of CCN in some soil samples, but PCN were not observed in none of the soil samples. The morphological and morphometrical data of isolated cereal cysts and comparison with valid identification keys led to the identification of Heterodera filipjevi. Mean numbers of the cysts with eggs and larvae in those samples that were collected in the first and second year were respectively 0.76 and 0.11 in 100 g of the soil. Wheat fields of Ardebil had the highest and fields of Nair had the least number of cyst nematode.  

  Conclusions

  The results of this study showed that some of the wheat fields in the province were infected with H. filipjevi and potato fields were not infected with any cyst nematode.

  Keywords: Globodera, Heterodera, Potato, Wheat
 • Seyed Reza Fani*, Mohammad Moradi, Mansoureh Mirabolfathy Pages 16-30

  Iranian Pistachio is one of the most important horticultural product in export market. Crown and root rot caused by Phytophthora species is the most serious disease of plant, which annually destroys a considerable number of mature and young trees. This disease has been reported from all provinces of Iran. The pathogen is soil-borne and is distributed by sporangia or the released zoospores and infects the healthy trees. In the most Pistachio orchards, the key factors of disease development are the sensitivity of pistachio crown to Phytophthora and the flooding method of irrigation. The symptoms of the disease are include blight in early spring, drying of the green leaves during the growing season, gum exudation from the crown of tree  and the root rot. Gummosis can be successfully controlled by integrated disease management including orchard constructing in non-infected areas, using resistant or tolerant cultivars, using healthy rootstocks, improving the irrigation methods and avoiding the direct contact of water with tree crown, isolating the contaminated parts of the orchard from the healthy parts, using suitable fungicide, and biological control based on Trichoderma and Bacillus species.

  Keywords: Gummosis, Pistachio, Phytophthora, Root, crown rot
 • Mehdi Azadvar*, Hamidreza Alizadeh, Mousa Najafinia, Mohammadreza Safarnejad, Samad Esfandiari Pages 31-37

  During recent years, the newly emerging disease, citrus sudden decline (CSD) has destroyed many of citrus trees grafted onto bael rootstock in the south of Kerman Province. The disease is caused by Candidatus Liberibacter asiaticus and its simultaneous infection to soil born pathogens or Ca. Phytoplasma aurantifolia, or heat and drought stresses can increase the disease severity and appearance of the decline symptoms. Using the healthy and certified rootstock, using the Sour Orange or Volkamer Lemon as rootstock, control of the sucking insects at the time of flushing, optimum irrigation with appropriate distribution especially during the summer season, control of soil born fungi and nematodes, avoiding stress to plant and appropriate pruning are recommended for prevention and management of CSD disease in the south of Kerman Province.

  Keywords: Bael, Decline, Liberibacter, Phytoplasma
 • Meysam Azadi, Zabihollah Azami Sardooei*, Mehdi Azadvar Pages 38-44

  Bacterial canker disease is one of the most destructive diseases of walnut trees that causes die back and plant decline and also great damages to quality and quantity of fruits. The disease can be observed in two forms, at depth and the surface of the bark which cause by two bacteria, Brenneria nigrifluens and B. rubrifaciens, respectively. The most important way of the pathogen penetration is the wounds in the trunk and branches which are occurred due to human ‎activities or mechanical harvesting equipment. The disease becomes severe with the deep irrigation and when the nutrition is insufficient and ‎temperature and humidity are high.‎ Current paper explains history, importance, symptoms, biology, host range, sampling and isolation method also differential characteristics of bacteria and methods of disease management.

  Keywords: Bacterium, Brenneria, Canker, Walnut
 • Seyed Hossein Vafaei* Pages 45-57

  Blight disease caused by Mycosphaerella rabiei is the major constraint for chickpea production worldwide. Pathogenicity of pathogen and the analysis of its genetic diversity in pathogen population are necessary for management of the disease. Different strategies such as seed treatment, application of resistant cultivars, adjustment sowing date and integration of resistant genotype with post-infection application of fungicides have been recommended to reduce the losses caused by the disease. The use of resistant cultivars is the best management strategy to minimize yield losses due to blight. But because of the considerable variation in pathogenicity of the fungal population and partial resistance in germplasm of chickpea the effectiveness of resistant cultivars is limited. Different aspects of the biology, pathogenic and genetic diversity, resistance inheritance and the management options are discussed in this paper.

  Keywords: Blight, Chickpea, Fungicide, Seed treatment, Mycosphaerella
 • Sepideh Fekrikohan, Reza Mostowfizadeh Ghalamfarsa* Pages 58-69

  Wheat is one of the most important cereals grown as human and animal food in the world, including Iran. This crop is infected by various pathogens such as fungi. Graminicolous fungi are important pathogens which cause root and crown rot, leaf blight and black spot on wheat. Some methods, with high efficiency and safety for human and environment, have been employed for controlling these diseases. Since the activity of these fungi depends on some factors such as soil temperature, pH, moisture and nutrients, the proper agricultural practices before planting and suitable irrigation and good fertilization would be effective in pathogen control. Various species of Trichoderma, arbuscular endomycorrhizal fungi and some bacterial species may control the disease through some mechanisms such as biofilm production, plant growth promotion and enzyme production. Generally, integrated management with the aid of simultaneous application of several control measures would give the best results.

  Keywords: Wheat, Pleosporaceae, Root rot, leaf spot
 • Noorallah Hassanpour, Mehdi Arzanlou* Pages 70-76

  Ash tree is an important symbol of the urban green space in the world, which is also used in the construction of home and sport equipment. Ash dieback disease caused by Hymenoscyphus fraxineus is widespread in the most forests and green areas of the European countries. The disease was first observed in Poland and Lithuania in the early 1990s. The geographical spread of the pathogen has increased in the last two decades and so it is now is considered as a serious threat to the Ash trees. Initial infection is caused by ascospores released from apothecia formed on the previous year's leaves dropped. Disease management can be achieved by prevention and quarantine methods, sanitation, identification and cultivation of resistant cultivars and the use of chemical fungicides. The disease has not been reported from Iran so far, however, the possibility of entering the disease in the future is unclear. Therefore in this article we discuss the various aspects related to this disease including symptoms, pathologic biology, and management methods.

  Keywords: : Ash, Dieback, Management, Hymenoscyphus
 • Zohreh Davoodi*, Jahangir Heydarnejad, Hossein Masoomi Pages 77-85

  DNA sequencing is used by virtually all branches of biological research. Among the first advanced sequencing technologies, scientists were able to elucidate genetic information from any particular biological system using the Sanger sequencing method. Although Sanger sequencing generates high quality sequencing data, its limitations such as scalability, speed and resolution often preclude scientists from obtaining the essential information. To overcome these barriers, next generation sequencing technique (NGS) was introduced at the beginning of the 21st century. This technique provided a highly efficient, rapid, and low cost DNA sequencing platform beyond the reach of the standard and traditional DNA sequencing technologies that developed in late 1970s. In 2009, NGS technologies began to be applied to several areas of plant virology including virus/viroid genome sequencing, discovery and detection, ecology, epidemiology and replication. It is expected that NGS plays very significant roles in many plant virology researches.

  Keywords: DNA sequencing, Viroid, Virus, Illumina, Solexa
 • Saeid Tabein*, Seyed Ali Akbar Behjatnia Pages 86-101

  Geminiviruses (Geminiviridae family) with small circular ssDNA genome are encoding just four to seven proteins on virion and complementary-sense strands of their genomes. To have a progressive infection, they are dependent mostly on host cellular machineries and interact with wide range of different host plants factors and processes. Geminiviruses alter the cell cycle in infected plants and they can support replication of viral DNA. They change host gene expression patterns, inhibit cell death pathways, alter macromolecule trafficking and interfere with protein modification to redirect or suppress host defenses and hormones signaling. Geminiviruses encode gene silencing suppressors to interfere with post-transcriptional gene silencing and alter plant DNA methylation and microRNA (miRNA) pathways, often causing developmental abnormalities. Here, the geminiviruses are discussed as one of the most destructive plant viruses and their proteins interactions with host cell factors and pathways are described.

  Keywords: Geminivirus, Cell cycle, Protein, ssDNA
 • Aida AHMADIZADEH ESFAHANI, Mehdi SADRAVI*, SHOLEH KAZEMI Pages 102-109
  Introduction

  Early blight caused by Alternaria species is one of the most important tomato diseases in the world. The disease has been reported from most areas in Iran with up to 90% infection. This study was conducted to investigate the effect of nano-chitosan on the severity of the ‎disease and its use as a replacement‎ of the chemical fungicide, chlorothalonil.

  Materials and Methods

  Diseased tomato plants of fields and greenhouses of Fars province in southern Iran were sampled. Pathogens were isolated from diseased tissues, purified and identified by studying their morphological characteristics. The effect of nano-chitosan at three concentrations of three, five and seven grams per liter and the fungicide chlorothalonil were tested before and after inoculation of two pathogens. The disease severity indexes were measures in Sunseed and 16 cultivars of tomato under greenhouse conditions using a factorial experimental in completely randomized design with four replications. The data were analyzed with comparing the means.

  Results

  The isolated pathogens were identified as A. solani and A. alternata. Results of the greenhouse experiment showed that A. solani was more aggressive than A. alternata and the cultivar 16 was more resistant to the disease. Nano-chitosan at 5 and 7 mg/ l significantly reduced disease severity indexes when use before pathogen inoculation, and at 7 mg/l when use after pathogen inoculation.

  Conclusion

  Nano-chitosan can be used as a bio-fungicide to replace chlorothalonil as a chemical fungicide for disease management.

  Keywords: Blight, Nano-chitosan, Tomato, Alternaria
 • Vahideh Rafiei*, Zia Banihashemi Pages 110-121
  Introduction

  The Fungi which are able to grow at the temperatures above 40 degrees Celsius are known as thermophilic fungi. So far, no study has been carried out on fungi in desert areas of Iran so the present study was aimed to isolate and identify the fungi in desert areas of Yazd province.

  Materials and Methods

  Four desert regions of Yazd province were visited and samples were taken from soil and plant roots. The fungi were isolated by soil dilution method and were cultured on potato-agar extract medium. Genus and species of fungi were identified by valid identification keys.

  Results

  Eighteen fungi from eight genera vs. Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Ulocladium, Stemphylium, Paecilomyces, Rhizopus and Fusarium were identified in this study.

  Conclusion

  The species of Penicillium and Aspergillus were the most abundant species in desert soils of this province. All fungi identified in this study are reported for the first time from Iranian desert soils.

  Keywords: Desert soil, Thermophilic fungi, Penicillium, Aspergillus