فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید محسنی نیا، جعفر باباجانی*، قاسم بولو صفحات 7-38
  حسابرسی داخلی دارای نقش مهم و حیاتی در مدیریت و راهبری عملیات سازمان است. سازمان هایی که از واحد حسابرسی داخلی کارآمد و اثربخش برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرات کسب و کار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. در این مقاله سعی گردید با بهره گیری از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از 210 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی، ضمن شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مورد تایید خبرگان، الگویی مناسب برای محیط ایران طراحی شود. بدین منظور و بر اساس مطالعه پیشینه 29 معیار احصا گردید که در چهار بخش شامل الف. صلاحیت حسابرسان داخلی با یازده معیار؛ ب. استقلال واحد حسابرسی داخلی با هشت معیار؛ ج. معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی با هفت معیار؛ و د. سایر معیارها با سه معیار، طبقه بندی شد. داده ها با مدل تحلیل عاملی تاییدی و به کمک نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از پذیرفته شدن 18 معیار از معیارهای یادشده می باشد که الگویی برای کیفیت حسابرسی داخلی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی، استقلال، صلاحیت و اجرای عملیات حسابرسی داخلی
 • محمد مرادی*، فاطمه محقق، ثریا ویسی حصار صفحات 39-55
  یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری، میزان ریسک حاصل از آن تصمیمات است و در این راستا شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف این مقاله، بررسی رابطه بین پیش بینی های مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با درنظر گرفتن نقش محیط اطلاعاتی مطلوب است. خطای پیش بینی مدیریت از طریق قدرمطلق تفاوت بین پیش بینی اولیه سود خالص توسط مدیریت و مبلغ واقعی سود خالص اندازه گیری شده است. همچنین به منظور سنجش ریسک غیرسیستماتیک از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. محیط اطلاعاتی شرکت نیز بر اساس شاخص اندازه شرکت به عنوان شاخصی برای میزان اطلاعات قبلی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 و حجم نمونه 528 مشاهده (سال - شرکت) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین خطای پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، محیط اطلاعاتی مطلوب بر این رابطه به صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می کاهد.
  کلیدواژگان: خطای پیش بینی سود خالص، ریسک غیرسیستماتیک، محیط اطلاعاتی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
 • باقر رسولخانی*، موسی بزرگ اصل صفحات 57-85
  در این مقاله تاثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1392 تا 1396 و نمونه ای مشتمل بر  850 سال- شرکت بررسی شده است. با توجه به مفهوم انتقال اطلاعات1 و مطالعات پیشین مربوط به کیفیت سود، پیش بینی می شود کیفیت سود بالاتر شرکت های مرتبط اقتصادی، ریسک سیستماتیک شرکت را کاهش دهد. به همین جهت این پژوهش با استفاده از مجموعه‎هایی از شرکت‎های مرتبط اقتصادی، شواهدی در ارتباط با اثرات جانبی کیفیت اطلاعات مالی و شواهد قابل قبولی را در تایید تاثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار ارایه می‎دهد که خود تاییدی بر وجود انتقال اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادارتهران است. به طور مشخص، نتایج نشان می‎دهد، کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی که در یک گروه صنعتی قراردارند باعث کاهش بار اضافی بازده شرکت در عامل بازار می‎شود. شایان ذکر است، برای اندازه گیری کیفیت سود از سه معیار مختلف استفاده شده که هر سه نتایج مشابهی ارایه می‎دهد.
  کلیدواژگان: انتقال اطلاعات، اثرات جانبی کیفیت سود، ریسک بازار، شرکت‎های مرتبط اقتصادی، کیفیت سود
 • محمود کمالی اردکانی، مهدی ناظمی اردکانی*، محمود معین الدین صفحات 87-115
  امروزه، در اکثر کشورها به منظور کاهش اثرات منفی عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش هزینه سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی اینترنتی روی آورده اند. در این نوع گزارشگری، شرکت ها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل ملاحظه ای به افشای سایر جنبه های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیرمالی می تواند موجب از بین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارایه شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گردد. در مقاله حاضر به رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی در تارنمای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. تعداد نمونه پژوهش به روش قضاوتی، 12 نفر انتخاب شدند که اغلب آن ها دارای مرتبه دانشیاری و استادیاری در رشته های حسابداری و مالی هستند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش دلفی فازی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است. نتایج حاصل بیانگر این است که امکان دانلود و یا چاپ اطلاعات مالی و لینک به وب سایت های نهادهای مرتبط و سند چشم انداز شرکت مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی می باشند.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی اینترنتی، اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی، اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی
 • محسن رشیدی* صفحات 117-140
  هدف این مقاله بررسی هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی است. به همین منظور داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1395 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تایید فرضیه های پژوهش می باشد. به عبارتی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هموارسازی سودهای تقسیمی تابعی از معیارهای کیفیت افشا است. همچنین، کیفیت محیط اطلاعاتی نیز بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیر معناداری دارد اما در هنگام تغییر سطح کیفیت افشا، کیفیت اطلاعاتی نیز تغییر یافته و بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت افشا و کیفت محیط اطلاعاتی، هموارسازی سودهای تقسیمی نیز دچار نوسان و تغییر می شود.
  کلیدواژگان: هموارسازی سودهای تقسیمی، کیفیت افشا، کیفیت محیط اطلاعاتی
 • محمدرضا حسینی معصوم، منصور گرکز*، پرویز سعیدی، علیرضا معطوفی صفحات 141-168
  امروزه تعداد روزافزونی از شرکت ها و سازمان ها عملیات خود را با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حاکمیت شرکتی، پایدار کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی نمایند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش گزارشگری پایداری بر مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 1098 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1395 گردآوری شده است. شاخص گزارشگری پایداری با بررسی ابعاد مختلف گزارشگری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حاکمیت شرکتی اندازه گیری شده و روش آماری پژوهش معادلات ساختاری و مدل سازنده بوده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهند بین شاخص پایداری با مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه های سود اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با افزایش شاخص پایداری، مدیرانی که در معرض اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی قرار می گیرند با احتمال کمتری اقدام به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می کنند.
  کلیدواژگان: گزارشگری پایداری، عملکرد توسعه پایدار، مدیریت سود، اجتناب از کاهش سود، اجتناب از سود غیرمنتظره منفی
 • رضا ممشلی*، علی کارشناسان صفحات 169-208
  این مقاله با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکتهای ایرانی می پردازد. بدین منظور اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 (1218 سال-شرکت) بررسی شده است. ویژگی های مورد مطالعه برای کیفیت حسابرسی در این پژوهش شامل؛ تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس هستند. برخلاف مطالعات قبلی این پژوهش از رویکردی چند بعدی برای عملیاتی کردن کیفیت حسابرسی استفاده می کند. به علاوه احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از دو شاخص احتمال تقلب و مدیریت سود اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب و مدیریت سود دارد. اما، رابطه معناداری میان کیفیت حسابرسی و بیش اطمینانی مدیران یافت نشد.
  کلیدواژگان: احتمال گزارشگری متقلبانه، بیش اطمینانی مدیران، کیفیت حسابرسی، رویکرد چند بعدی (ترکیبی)
 • مسعود بختیاری، محمد کاشانی پور*، رضا غلامی جمکرانی، حسین جهانگیرنیا صفحات 209-234
  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد خارج از سازمان است و مدیریت عملکرد یکی از نقش های چهارگانه حسابداری مدیریت است که به تدارک اطلاعات برای ارزیابی عملکرد می پردازد که این اقدام ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی را به ارمغان می آورد. از طرفی یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد سازمان ها مدل کارت ارزیابی متوازن است. بر همین اساس تدوین مدل کارت ارزیابی متوازن مبتنی بر رویکرد اسلامی در جوامعی که خواهان حاکمیت ارزش های اخلاقی و معنوی در سازمان های خود هستند، ضروری است. جهت نیل به این هدف از رهیافت نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بدین منظور 29 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شده و تحلیل داده ها با نرم افزار maxqda انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد منظر مسیولیت اجتماعی با رویکرد اسلامی به ابعاد مدل BSC سنتی اضافه شود و قبل از منظر رشد و یادگیری قرار گیرد و رابطه علت و معلولی خود را با سایر منظرها حفظ کند. همچنین منظر رضایت مشتریان در دیدگاه سنتی به بعد تکریم مشتریان تغییر پیدا کرد و منظر مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شباهت زیادی با مدل BSC دارد ولی در شاخص های کلیدی عملکردی در هر منظر مطابق با آموزه های اسلامی تفاوت هایی مشاهده شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، رویکرد اسلامی، کارت ارزیابی متوازن، نظریه داده بنیاد
 • فاطمه عبداللهی*، الهام حمیدی صفحات 235-257

  امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطاعات و الزام شرکتها به ایفای مسیولیتهای اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز وکارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام راهبری شرکتی می باشد. راهبری شرکتی می تواند باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران شرکت شود، اما بدین منظور نیازمند بکارگیری سازوکار حمایتی است که بتواند تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد و اطلاعات حسابداری معتبری را برای تمامی ذینفعان فراهم کرده و باعث بهبود متغیر مالکیت شود. این سازوکار محافظه کاری حسابداری می باشد. نمونه آماری شامل 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (832 سال شرکت) است که در بازه زمانی 1389 تا 1396مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اندازگیری عملکرد شرکت از دو شاخص نرخ بازده دارایی و کیوتوبین استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری، قادر به تحکیم و تقویت تاثیر مثبت ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت از طریق کاهش تضاد منافع و تقارن اطلاعاتی نیست.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، عملکرد شرکت
|
 • Saeed Mohseninia, Jafar Babajani *, Ghasem Bolu Pages 7-38
  Internal audit has a critical role in managing and conducting the organization's operations. Organizations with an efficient and effective internal audit department, can more accurately evaluate the risks of businesses, processes and commercial systems. In current research, by using Delphi research methodology and a survey of 210 professional and academic experts, it was tried to identify the internal audit quality criteria approved by the experts, in order to design a suitable model for the Iranian environment. For this puepose, based on the literature review and the research background, 29 criteria were identified which were classified in four sections including: a. Competence of internal auditors with eleven criteria; b. Independence of the internal audit department with eight criteria; c. Criteria related to the performance of internal audit work with seven criteria; and d. Other criteria with three criteria. Data were analyzed by utilizing “R” software with a confirmatory factor analysis model. The results of the study indicate that 18 criteria have been adopted, which provides a model for the quality of internal audit.
  Keywords: Internal Audit, Internal Audit Quality, Independence, Competency, Performance of Internal Audit Work
 • Mohammad Moradi *, Fatemeh Mohaghegh, Soraia Weysihesar Pages 39-55
  In the present paper, the predictive error of management as one of the increasing non-systematic risk factors through the information asymmetry channel is discussed and explained. Also, the existence of a dynamic and appropriate information environment can reduce this relationship by reducing information asymmetry. The aim of this study was to investigate the relationship between management forecasts and the unsystematic risk with regard to the role of desirable information environment. In order to measure the unsystematic risk we used the capital asset pricing model. This research is based on the method of data collection in the field of descriptive accounting research. From the perspective of  the target, it is applied and in terms of the method is a correlation-regression analysis. The test research hypotheses, multivariate regression analysis and panel data approach with fixed effects is used. The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange between 2011 and 2016 and the sample size is 528 observations (year - company). Findings indicate that there is a positive relationship between management forecasts and the unsystematic risk and desirable information environment have the reverse effect on this relation and reduce the strength of this relationship
  Keywords: Predictive Error of Net profit, unsystematic risk, Information Environment, Asset pricing Model of Capital Assets
 • Bagher Rasoulkhani *, Mousa Bozorg Asl Pages 57-85
  In this paper, effect of economic related firms’ earnings quality on market risk has been reviewed, In Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2017 and a sample of 170 companies. According to the concept of information transfers and previous experimental studies related to earnings quality, it is expected that the higher earnings quality of related economic companies, reduces company systematic risk. Therefore by using sets of economically related firms. This study provides convincing evidence to confirm the impact earnings quality of economically related firms on market risk, provides economically related firms on market risk, which is a confirmation of the information transfers in the Tehran Stock Exchange and provides evidence of the adverse effects of the quality of financial information. Specifically, the results show that in addition to the earnings quality of the company, earnings quality to economically related firms which are part of an industrial groups, also reduces extra burden of company returns in market factor. Three different criteria were used to measure earnings quality that yielded similar results.
  Keywords: Economically related firms, Earnings Quality, Market Risk, information transfers, Cost of Equity Capital
 • Mahmoud Kamali Ardakani, Mahdi Nazemi Ardakani *, Mahmoud Moeinaddin Pages 87-115
  Today, in most countries, in order to minimize the negative effects of information asymmetry between management and owners, lowering agency costs, lowering capital costs, and increasing company value, mechanisms such as internet financial re-porting have come to the fore. In this reporting, companies, in addition to financial performance, have a noticeable interest in disclosing other aspects of their performance, such as environmental performance, social performance, and regulatory procedures. Disclosure of non-financial information can help bridge the gap be-tween the financial information provided in the traditional model and the information needs of users. Therefore, in view of the importance of internet financial reporting, the effect of this new reporting method on the value of the company has been studied in the present study. In this research for examine of financial reporting we divided to content items of internet financial reporting, present items of internet financial reporting. According to the results of the research, financial information and perspective of company have the most impact on quality of Internet financial reporting.
  Keywords: Internet financial reporting, content items of internet financial reporting, present items of internet financial reporting
 • Mohsen Rashidi * Pages 117-140
  The desire to change the dividend payment method is due to the lack of transparency in the financial situation and the undesirable structure of financial reporting so that managers try to limit the changes in dividends to cover the risks of lack of transparency. In this paper, the goal is to examine the dividend smoothing based on the quality of disclosure and the quality of the information environment. For this purpose, the data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period 1388 to 1395 have been extracted and the combined data regression model has been used to test the hypotheses of the research. The results of the research indicate the confirmation of research hypotheses. In other words, the results of the research indicate that dividends smoothing is a function of disclosure quality criteria. Also, the quality of information environment has a significant effect on the dividends smoothing. But when the level of disclosure quality changes, the quality of information also changes and it affects the dividend smoothing so that, by changing the level of interactive effect of disclosure quality and information environment, dividends smoothing also fluctuates and changes.
  Keywords: Dividend Smoothing, Disclosure Quality, Quality of the information environment
 • Mohammadreza Hoseinimasoom, Mansor Garkaz *, Parviz Saedi, Alireza Matoufi Pages 141-168
  Today many companies and organizations make established their operations using economic, social, environmental, and company domination. They also measure and announce their activity using sustainable reporting.  Accordingly, the current study aimed to investigate the role of sustainability reporting on the earnings management in achieving the earnings thresholds in the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this research, information on 183 companies accepted in Tehran Stock Exchange has been gathered from 2011 to 2016. Corporate sustainability has been analyzed by measuring the various dimensions of economic, social, environmental reporting and corporate governance and hypotheses have been analyzed using structural equation modeling and constructive model. The overall results of the research show that with increasing the sustainability index, managers who are exposed to avoid earnings decline and avoid negative earnings surprises are less likely to manage earnings through accruals. The results of the hypothesis tests show that there is a negative and meaningful relation between the sustainable index and the earning management with the aim of reaching the earnings thresholds, avoiding the earning decrease, and avoiding the negative earnings surprises. The overall results of the research show that with increasing the sustainability index, managers who are exposed to avoid earnings decline and avoid negative earnings surprises are less likely to manage earnings through accruals.
  Keywords: corporate sustainability performance, Earnings Management, Avoid earnings decline, Avoid negative earnings surprises
 • Reza Mamashli *, Ali Karshenasan Pages 169-208
  This paper investigates the effect of audit quality on managers' over confidence and the possibility of fraudulent reporting of Iranian company's by panel data technique. In this concern, financial data of 174 listed shared corporations in Tehran Stock Exchange during 1388 -1394 [1218 observation] proceeded. The study identifies some proxies for audit quality index which includes the degree of accountant specialization on industry, audit reliability, auditor experience time duration and finally audit independence index. Regarding operationally indication of audit quality the research applies multi-dimensional approach in adverse with last literature studies. Then the probability of fraudulent reporting measured by two indices including the probability of fraudulent and earning management. Research findings by multivariate regression method indicates that by 95 percent confidence, the audit quality has negative and significant effect on probability of fraudulent and earning management but there is no significant relationship between audit quality and management overconfidence.
  Keywords: probability of fraudulent reporting, manager's overconfidence, Audit Quality, multi-dimension approach hybrid
 • Masoud Bakhtiari, Mohammad Kashanipour *, Reza Gholami Jamkarani, Hossein Jahangirnia Pages 209-234
  The primary role of financial reporting is to effectively transfer information to individuals outside the organization, and performance management is one of the four roles of management accounting that provides information for performance evaluation, which enhances the quality of financial reporting. On the other hand, one of the important tools in evaluating the performance of organizations is the Balanced Scorecard model. Accordingly, it is necessary to develop a balanced scorecard model based on the Islamic approach in societies that seek to govern ethical and spiritual values ​​in their organizations. To this end, the grounded theory approach has been used. For this purpose, 29 semi-structured interviews with experts were conducted and data were analyzed using maxqda software. The findings showed that the Islamic social responsibility perspective dimension was added to the traditional BSC model and placed before the dimension of growth and learning and maintained its cause-and-effect relationship with other dimensions. Customer satisfaction has also changed in the traditional view of customer service afterwards, and financial, internal processes, and learning and development are very similar to the bsc model, but there are differences in key performance indicators in each dimension consistent with Islamic teachings.
  Keywords: Performance Evaluation, Islamic approach, Balanced Scorecard, Grounded theory
 • Fatemeh Abdollahie *, Elham Hamidi Pages 235-257

  Today, maintaining public interest, observance of shareholders' rights, transparency of information and the obligation of companies to perform social responsibility are among the most important ideals that have been considered more than past by various supervisory and enforcement agencies. The realization of these ideals requires the existence of solid laws and proper implementation mechanisms, the most important of which is corporate governance. Corporate governance can reduce the problem of agency between shareholders and managers, but for this purpose, it is necessary to use a support mechanism that can reduce the information asymmetry between managers and shareholders and provide credible accounting information for all stakeholders and improve the variable Ownership. This mechanism is an accounting conservatism.
  The sample of the study consisted of 104 firm listed in the Tehran Stock Exchange during the period 2010–2018. As for performance, it was measured by two proxies: return on assets (ROA) and Tobin’s Q the results of the survey show that accounting conservatism cannot consolidate and strengthen the positive impact of ownership structure on firm performance by reducing the conflict of interest and information asymmetry.

  Keywords: Accounting conservatism, Ownership structure, ownership concentration, institutional ownership, Firm Performance