فهرست مطالب

منابع انسانی ناجا - پیاپی 58 (زمستان 1398)

نشریه منابع انسانی ناجا
پیاپی 58 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خیلی واعظی*، داریوش رحمتی، اسکندر مومنی صفحات 9-26

  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه دربرگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار می باشد.از این رو در مطالعات و پژوهش های شهری همواره امنیت به عنوان یکی از شاخ صهای مهم کیفیت زندگی مورد توجه برنامه ریزان و شهرسازان قرار گرفته و در این خصوص نظریه های متنوعی نیز ارایه شده است. که از مهمترین آنها نظریه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد ابن تحقیق با هدف دستیابی به الگوی رفتار فردی مطلوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرامین و تدابیر حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) به نگارش در آمده است.تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع، کاربردی، و به روش توصیفی، تحلیلی انجام شده است. جامعته آماری شامل متن کلیه بیانات، خطبه ها، نامه ها، احکام، تدابیر و فرامین حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) تا سال  1395 و  استفاده از خبرگان با شرایط پیش بینی شده که تعداد 70 نفر احصاء شده اند.. .پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج به این صورت است که در بعد الگوهای رفتار فردی هفت شاخص احصاء و مشخص گردید که در آراء حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) ،مولفه هایی چون انگیزش و ادراک و ارزشها و رضایت شغلی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

  کلیدواژگان: رفتار فردی، الگو، نیروی انتظامی، فرامین امام خامن های، نظم و امنیت
 • مرتضی شریفی* صفحات 27-46

  تیپ شناسی و شخصیت‏شناسی کارکنان در سازمان های مختلف، موضوعی نو، مهم و ضروری است. کاربردی که این موضوع می تواند در مدیریت منابع انسانی داشته باشد، روزبه روز گرایش به شناخت ویژگی های شخصیتی کارکنان را بیشتر می نماید. در این میان ازجمله جامع ترین شیوه های شناسایی مهم ترین این مولفه ها، تیپ شناسی شخصیتی است. مقاله حاضر باهدف شناخت و طبقه بندی شخصیت کارکنان متخلف و ارایه الگوی علمی پیش بینی ارتکاب تخلف با استفاده از فنون داده کاوی انجام گرفته است. این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی توصیفی است که در دو فاز مرتبط با یکدیگر اجرا شده است. فاز اول تیپ شناسی شخصیتی کارکنان متخلف و فاز دوم الگوی خوشه بندی پیش بینی ارتکاب تخلف کارکنان بر مبنای داده کاوی را ارایه داده است. نتایج حاصله از فاز اول تحقیق گویای آن است که بیشترین فراوانی تیپ های شخصیتی در میان کارکنان متخلف به ترتیب متعلق به چهار تیپ شخصیتی ISTJ» ، «ESTJ»،«ISTP» و «INTJ» بوده و این چهار تیپ 41/78 درصد از مجموع کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می دهند. جرایم مالی بیشترین فراوانی ارتکاب جرم را در بین گروه مورد تحقیق داشته اند. عناوین بعد به ترتیب متعلق به جرایم اخلاقی، جرایم مواد مخدر و جرایم خاص انتظامی است. همچنین نتایج فاز دوم نشان می دهد که کارکنان متخلف قابل خوشه بندی در سه خوشه اصلی هستند و الگوی دسته بندی و پیش بینی تخلفات کارکنان در مدلی با یازده بعد احصاء گردید.

  کلیدواژگان: تی پشناسی، کارکنان متخلف، داده کاوی، شخصیت، خوشه بندی
 • مسعود قهرمانی*، ابراهیم قربانی، متین احمدپور صفحات 47-72
  بر اساس بخشی از بیانیه ارزش ها، فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه.ش باید مبتنی بر قانون گرایی، آزادی مسوولانه، انضباط اجتماعی، سبک زندگی اسلامی- ایرانی، اخلاق مداری، سالم، ایمن، مفید، برخوردار از نیروی انسانی متخصص، ماهر، موثر و کارآمد باشد. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توانمند سازی منابع انسانی به منظور مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی توسط سازمان های مسوول در استان آذربایجان غربی انجام شد. روش تحقیق، کیفی - کمی و از نوع اکتشافی بود. گردآوری داده های کیفی و کمی، به ترتیب با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا، انجام شد. جامعه آماری شامل 15 نفرخبرگان انتظامی، مدیریتی و دانشگاهی و 110 نفر مدیران و کارکنان ارشد پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی استان آذرباجان غربی که با استفاده از جدول مورگان 86 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آمار توصیفی و استنباطی، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، و نرم افزارSpss22  استفاده شده است. مطالعه حاضر منجربه شناسایی چهار بعد موثر در توانمندسازی منابع انسانی به منظور مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی گردید. همچنین، پنج شاخص برای هر بعد از الگوی تحقیق احصاء و اثربخشی هر یک از ابعاد و شاخص های تحقیق از دید پاسخگویان مثبت ارزیابی گردید. الگوی نهایی توانمندسازی منابع انسانی به منظور مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی توسط سازمان های مسوول در استان آذربایجان غربی، ارایه شد.
  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی منابع انسانی، قاچاق کالا، فضای مجازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)ناجا(_ سازمان تعزیرات حکومتی
 • محمدرحیم اسفیدانی*، علیرضا مسیبی، هانیه فتحی صفحات 73-94

  پژوهش های متعدد بیانگر این مطلب است که مزیت رقابتی در جذب و وفاداری مشتریان، خلق و کاربست بازار گرایی در مجموعه ی سازمان است. سازمان هایی که با تمرکز بر بازار گرایی، به شدت بر بازار خارجی تمرکز دارند، به نیاز های فعلی به خوبی پاسخ می دهند و نیاز های آینده مشتریان را پیش بینی می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بازارگرایی بر عملکرد سازمان با تبیین نقش شایستگی دانش بازار، نوآوری ناب و آشفتگی محیطی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، توسعه ای- کاربردی است. جامعه مورد بررسی بیماران بیمارستان بقیه الله می باشند. و جهت انتخاب کارکنان با استفاده از فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود و با درصدی بیشتر جهت رویارویی با مشکل پر نشدن برخی پرسشنامه ها 420 نفر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها اثر بازارگرایی بر شایستگی دانش بازار، شایستگی دانش بازار بر نوآوری ناب و نوآوری ناب بر عملکرد سازمانی تایید، و همچنین اثر بازار گرایی بر نوآوری ناب و نقش تعدیل گری آشفتگی محیطی در رابطه با بازارگرایی بر نوآوری ناب و بازار گرایی بر شایستگی دانش بازار مورد تایید واقع نشد.

  کلیدواژگان: بازارگرایی، عملکرد نوآورانه سازمانی، شایستگی دانش بازار، نوآوری ناب، آشفتگی محیطی
 • هادی برغمدی*، فرید ناهید صفحات 95-116
  هدف این مقاله، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و متغیرهای زمینه ای با تفکر راهبردی در بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجاست. روش این پژوهش از نظر مسیر، توصیفی، از نظر هدف کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کمی)و از نظر زمان مقطعی بوده است. در مرحله ی گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد که در بخش اسنادی، اطلاعات موجود درباره ی موضوع، گردآوری و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و در بخش پیمایشی وضع موجود توسط پرسش نامه بررسی شد. یافته های پژوهش گویای آن است که از بین عوامل پنج گانه ی شخصیتی، «وظیفه شناسی» و «برون گرایی» با میزان تفکر راهبردی دارای رابطه ی معنادار به ترتیب مستقیم و معکوس بودند، ولی «توافق پذیری»، «تجربه گرایی» و «ناپایداری هیجانی» فاقد رابطه ارزیابی شدند. دیگر متغیرهای زمینه ای از جمله سن، میزان تحصیلات، محل تحصیل، نوع رشته ی تحصیلی، سابقه ی خدمت در ناجا، سابقه ی خدمت در پست فعلی و مدیر یا فرمانده بودن رابطه ی معناداری با میزان تفکر راهبردی در بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تفکر راهبردی، ویژگی های شخصیتی، مدل پنج عاملی، ناجا، فرماندهان و مدیران ارشد
 • اسماعیل خان احمدی* صفحات 117-144

  این پژوهش با هدفصورت گرفت هاست. که از سوی نظام اسامی در ابعاد اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، » نیروهای مسلحاجتماعی، فرهنگی و در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد و از سویی متاثر از رسالت خطیرنیروهای مسلح در نظام سیاسی اسام، در تحقق اهداف متصور؛ و تاکید مضاعف مبانی ارزشی، تجارب دفاع مقدس، جنگ های جدید و صاح بنظران حوزه راهبردی بر نقش سرمایه انسانی نیروهای مسلح در تحقق اهداف می باشد. این پژوهش که در زمره تحقیقات توسعه ای - کاربردی محسوب می شود. از حیث هدف،تحقیقی کاربردی، از حیث سطح تحلیل، تحقیق توصیفی- تحلیلی و از حیث طبقه بندی متکی به روش کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری و مراجعه به تارنماهای اینترنتی و پرسشنامه محقق ساخته است.با تعیین عوامل و شاخ صها با استفاده روش های آماری خ یدو) کای مجذور (آزمون فریدمن، رگرسیونچند متغیره با تعیین چهار عوامل و نوزده شاخص میزان تاثیر عوامل و شاخص ها بر سنجش عملکرد سرمایه2، رهایی / 2، جذب با رتبه 11 / انسانی در نیروهای مسلح محاسبه گردید. براساس نتایج توسعه با رتبه 621 بر عملکرد سرمایه انسانی موثر هستند. تایید فرضیه ها، طیف کاملی / 1، و نگهداری با رتبه 26 / با رتبه  71 از گزینه ها کی دفاع لای هبندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت در حوزه امنیت پایدار- امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اعتقادی، امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی ، برای نظام اسامی شکل می گیرد که درمبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است.

  کلیدواژگان: اهداف، سرمایه انسانی، نیروهای مسلح، عملکرد، رسالت
|
 • Khalil Vaezie *, Darioush Rahmatie, Askandar Momanie Pages 9-26

  The police mission requires it to be at the heart of people’s lives. Themission of the police force and the constant and continuous communicationof its employees with different segments of the people havespecial subtleties and sensitivities, and it is important from different aspectsand dimensions. These characteristics have led by the Supreme Leader.In his statements to the commanders of the police force, he said that theyshould be reminded of the importance of this connection and consider it asone of the distinguishing features of the police force from other agencies.Ibn Pajuhesh (institute) has been written with the aim of achieving the desiredorganizational behavior pattern of the law enforcement force of the IslamicRepublic of Iran based on the orders and measures of Imam Khamenei.The present study is applied, developmental in terms of purpose and has beenmixed and described in a descriptive, analytical, correlational and case-by-casemanner. The statistical population includes the text of all statements, sermons,letters, rulings, measures and orders of Imam Khamenei until 2016 and theuse of experts with the foreseen conditions that 70 people have been counted.The results of the research show that this model has three dimensions andtwelve components and 78 indicators

  Keywords: Organizational Behavior, Model, Law Enforcement, Imam Khamenei’s orders
 • Morteza Sharifi * Pages 27-46

  The typology and personality of employees in different organizationsis a new, important and necessary issue. The application of this issuein human resource management causes an increasing tendency to recognizethe personality traits of employees and has led to the development of variouspersonality typology tests. Therefore, the study of the relationship betweendifferent personality types with topics such as productivity, motivation andemployee abuse rate has been considered by researchers in the field of management.The present study aims to identify and categorize the offender’sstaff and provide a scientific model for predicting offenses using data miningtechniques. This research is applied and is a descriptive survey that has beenimplemented in two phases related to each other. The first phase of the personalitytypology of the offender and the second phase of the model and theclustering of prediction of employee abuse on the basis of data mining hasbeen presented. The results of the first phase of the research indicate that thehighest frequency of personality types among the offender staff belongs to thefour types of personality “ISTJ”, “ESTJ”, “ISTP” and “INTJ” respectively.These four types constitute 78.41% of the total number of interviewees. The“financial crimes” have been the most frequent crime committed by the group.The following titles belong to “moral crimes”, “drug crimes”, and “specialmilitary offenses”. Also, the results of the second phase show that clandestineemployees are clustered in three main clusters, and the categorization patternand employee offense prediction were calculated in a 10-dimensional model.

  Keywords: The Phd Student Of It Technology Of Azad University (Tehran Unit) Morteza, Sharifi@ Chmail.ir
 • Masoud Ghahremani *, Ebrahim Ghorbani, Matin Ahmadpor Pages 47-72
  According to part of the declaration of values, the Islamic Republic ofIran’s virtual space in 2025 must be based on legality, responsiblefreedom, social discipline, Islamic-Iranian lifestyle, ethical, healthy, safe, useful,be professional, skilled, effective and efficient human resources. the purposeof this study was to present a model of human resource empowermentto combat virtual space trafficking by responsible organizations in west Azerbaijanprovince. The research method is qualitative - quantitative and exploratory.qualitative and quantitative data were collected using semi-structuredinterviews and a valid and reliable researcher-made questionnaire. The statisticalpopulation consisted of 15 police, administrative and academic elite and110 senior police officers and managers of the police command awareness andgovernment punishment organization of west Azerbaijan province that usingMorgan table, 86 people were selected as statistical sample. descriptive andinferential statistics, chi-square and Friedman nonparametric tests, and spss22software were used. The present study leads to the identification of four effectivedimensions in empowering human resources, respectively: 1- Improvingcommunication skills and media literacy, 2- Improving organizational support,3- Access to hardware and software tools, and 4- Strengthening defenseand coping teachings. It became virtual. The final model of human resourceempowerment was presented by the responsible organizations in West AzerbaijanProvince in order to deal with the smuggling of goods in cyberspace.
  Keywords: human resources empowerment model, Trafficking, Virtual Space, Islamic Republic of Iran Police (NAJA), government punishment organization
 • MohammadRahim Esfidani *, Alireza Mosayebi, Hanieh Fathi Pages 73-94

  Today, addressing the issue of performance of health care centers froman intra-organizational perspective, for better decision-making andfrom an extra-organizational perspective, is of direct impact on the health ofthe individual, family and society. Therefore, in this study, considering differentstudies and interviews and a model is presented to improve the performanceof medical service centers by explaining the role of pure innovation,knowledge competencies and market orientation. The community is beingstudied by the staff of Baqiatallah Hospital. For sampling, random samplingmethod was used with limited statistical population and 420 questionnaireswere distributed among hospital staff and managers based on research variables.Content validity was obtained using the opinions of 7 scientific andexperimental experts. Also, the validity of the structure has been used in twocriteria: convergent validity and divergent validity and Cornbrash’s alphamethod and combined reliability have been used for reliability. To test the researchhypotheses, structural equation modeling method using SmartPLS3.0software has been used. The results of the research show that in conditions ofenvironmental turmoil, organizational architecture and appropriate structureto improve the internal and external observation of ideas and also improve theknowledge management process, market orientation is done, on the competenceof employees’ knowledge, pure innovation and The performance of theorganization is effective.

  Keywords: Market orientation, innovative organizational performance, market knowledge competence, pure innovation, environmental turmoil
 • Hadi Barghamadi *, Farid Nahid Pages 95-116
  The aim of this paper is to study the relationship between personalitytraits, background variables and strategic thinking among seniorcommanders and managers of NAJA. This practical quantitative researchis descriptive in terms of method and cross-sectional in terms of time. Thedata is gathered by a survey along with a documentary research collectingand studying available knowledge. Based on research results, among big fivepersonality traits, “conscientiousness” and “extraversion” have respectivelypositive and negative significant correlations with strategic thinking value;but other traits –agreeableness, openness to experience and neuroticism, donot have any significant relationship with it. Background variables includingage, academic major and degree, work experience and post type don’t exhibitsignificant relationship with strategic thinking skill.
  Keywords: Strategic Thinking, Personality Traits, Five-factor model, Naja, Senior commanders, managers
 • Ismail Khanahmadi * Pages 117-144

  Review: The purpose of this study was to investigate the factors affectingthe measurement of human capital performance in the process offulfilling the mission of the Armed Forces. Affected by the transcendent goalsof the Islamic system in terms of belief, political, economic, social, cultural,and at national, regional, and international levels. Influenced by the importantmission of the Armed Forces in the Islamic political system in the realizationof the intended goals, and the double emphasis on value-based principles, sacreddefense experiences, new wars, and strategists on the role of humanitarianforces in the Islamic Republic. This research is one of the developmentappliedresearches. In terms of purpose, applied research, in terms of level ofanalysis, descriptive-analytical research, and in terms of library-based taxonomy,using survey tools and web sites and questionnaires. By determiningthe factors and indices using Friedman test, the multivariate regression wascalculated by determining the four factors and nineteen indices of the effectof factors and indices on the measurement of human capital performance inthe armed forces. Based on the results of development with a rating of 2.62,absorption with a rating of 2.11, a release with a rating of 1.71, and a holdingwith a rating of 26.26, they affect the financial performance. Confirming theHypotheses, a full range of options forms a layered defense under the headingof five capacities in the domain of sustainable security - political security,social security, religious security, economic security, cultural security - whichis addressed in the concluding remarks.

  Keywords: human capital, Armed forces, performance, mission