فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک - پیاپی 1 (زمستان 1398)

نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
پیاپی 1 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید رضا صالحی امیری* صفحات 11-28

  ورزش علاوه بر ابعاد فردی، دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می باشد و از این نظر، بسیار مورد توجه مسیولان و سیاست گذاران در تمامی کشورها قرار دارد. در عصر کنونی دیپلماسی نرم و دیپلماسی فرهنگی و ورزشی جایگزین دیپلماسی سخت شده است و بنابراین ورزش ابزاری است که دارای تاثیرات بسیار مهمی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می باشد. با توجه به این موضوع، در این مقاله تلاش شده است، با نگاهی به دیپلماسی ورزشی که مقدمه آن دیپلماسی فرهنگی است، به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه بپردازیم. بی تردید برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده سیاست گذاری استراتژیک و بلندمدت بسیار ضروری است و بدون آن هر فعالیت و اقدام سلیقه ای و کوتاه مدت بی ثمر خواهد بود.

  کلیدواژگان: قدرت نرم، دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی ورزشی، سیاست گذاری استراتژیک
 • مهرداد نوابخش* صفحات 29-49

  روند شکل گیری کنش ورزشی در طی فرایند تاریخی به عنوان واقعیت اجتماعی  همه گیری ورزش درساختار  نهادهای مختلف هر جامعه ای تبدیل به یک نهاد نیرومند واقعیت ساز اجتماعی و فرهنگی که در مسایل مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و... نقش برجسته ای را ایفا می کند بطوریه در محیط های مختلف جغرافیای جامعه پذیر شده و افراد چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی به تشکیل گروه های مختلف به  رقابت میدانی  می پردازند شکل گیری گروه های اولیه،  خمیر مایه انسجام در روابط افراد غریبه و آشنا رقم می زند  وهمچنین ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد توجه   و تامل، جایگاه برجسته ای در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به خود گرفته است . شکل گیری هیات ها، انجمن ها، نهادها، اتحادیه ها و کمیته هایی اصلی و فرعی در نظام اجتماعی که به موضوع ورزش چه به صورت شناختی و یا رفتاری می پردازند در راستای حمایت از فعالیت های ورزشی،  در سطح محلی ، ملی وجهانی  و در سطح رسمی و غیر رسمی ،در جهت همگرایی ،  انسجام محلی و ملی هم در  سطح گروه های کوچک و هم در سطح گروه های کلان به فعالیت می پردازند که در این میان انسجام درون گروهی و برون گروهی دارای اهمیت زیادی در پیشبرد اهداف نظام اجتماعی و فرهنگی  ورزش می باشد

  کلیدواژگان: نقش، نهاد ورزش، انسجام اجتماعی، همنوایی
 • مجتبی سالمی خوزانی، محمدعلی اصلانخانی*، کاوه خبیری، رضا بهدری صفحات 49-73

  پرخاشگری پدیده ای عمومی است که ورزشکاران اکثرا بطور مستقیمیا غیر مستقیم با آن سروکار دارند. به ندرت می توان موضوعییافت که به اندازه پرخاشگری و خشونت در ورزش قابل توجه باشد. تبیین علل و رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالبا موضوع پژوهش ها در علمجامعه شناسی است. در این پژوهش این معضل بین 300 نفر از ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای تکواندو  در دو گروه 150 نفره مورد بررسی قرار گرفت.  در پایان نیز مدل پرخاشگری تکواندوکاران حرفه ای تحلیل جامعه شناختی شد.روش استفاده شده در این پژوهش،روش پیمایش است. در واقع هدف یافتن روابط بین متغیر پیش بین و ملاک است وتلاش برای تبیین تغییرات یاواریانس متغیروابسته می باشد.در نهایت از بین انواع پرخاشگری ها، پرخاشگری کلامی در بین ورزشکاران حرفه ای بیشتر بوده و باقی انواع پرخاشگری تفاوت زیادی نداشته است، همچنین بین مولفه اعتقادات مذهبی با پرخاشگری رابطه معنی داری حاصل نگردید.

  کلیدواژگان: ورزشکاران، حرفه ای، تکواندو، پرخاشگری کلامی، پرخاشگری بدنی، اعتقادات مذهبی
 • سروش فتحی * صفحات 73-103

  ورزش یکی از نهادهای اجتماعی   است که از گذشته کهن با زندگی روزمره افراد جامعه عجین شده یطوریکه اشکال مختلفی از ورزش را در تاریخ می توان دید،  با توجه با شرایط اقلیمی فرهنگ آن جامعه اشکال متفاوتی از ورزش را   شاهد هستیم  که کنشگران در میدان مسابقه به رقابت می پردازند بطوریکه در برخی از  جوامع رقابت در ورزش منجر به مرگ ورزشکاری می شده است که برای بینندگانش لذت بخش بوده است  با توجه به اینکه  ورزش یک نهاد اجتماعی است ودر ساختار نهاد های اجتماعی بحث از تعامل و روابط متقابل بین انسانها مطرح است در نتیجه رفتارهای هنجار و ناهنجار (انومیک) در تعامل و روابط انسانها تعریف می شود و رفتار انومیک  را می توان یک پدیده اجتماعی تلقی نمود این پدیده اشکال متفاوتی با توجه به شرایط اقلیمی،جا ومکان،متغیرهای اجتماعی مانند سن، جنس، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی و خرده فرهنگ ها بخود می گیرد   بطوریکه  شاهد رفتار انومیک متفاوتی هستیم. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار انومیک در میان هواداران فوتبال می باشد که با روش پیمایشی انجام شده است جامعه آماری کلیه هواداران فوتبال که حداقل یکبار تجربه رفتن به استادیوم را تجربه کرده اند .پس از وارسی ادبیات تجربی و نظری به جمع آوری دادها در میدان تجربه اقدام شده است.

  کلیدواژگان: رفتار بهنجار، وندالیسم، رفتار نابهنجار، خشونت، پرخاشگری، ورزش، رفتار انومیک
 • علیرضا کلدی * صفحات 105-124

  مشارکت های غیر رسمی با سابقه ای دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی هایی که طی صد سال اخیر پدید آمده،  هنوز هم در جامعه ایران مشهود می باشد و همواره در طول تاریخ بر مشارکت های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته است. هدف این تحقیق بررسی روش های تسهیل مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت های گروهی و ورزشی است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطف در گیلانغرب می باشد. یافته ها نشان می دهد که میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گروهی و اجتماعی در حد متوسطی می باشد و ساختار قدرت در خانواده (مشورت محور)  و تشویق در حد بالایی قرار داشته اند یعنی ساختار خانواده در بین جامعه آماری بیشتر بصورت مشورتی می باشد و همچنین تشویق موجب مشارکت گروهی و اجتماعی بیشتر می شود و رضایتمندی و اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی آنها نیز در حد متوسطی می باشد که مشارکت گروهی و اجتماعی کمتری را به دنبال دارند.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، فعالیت های ورزشی، اعتماد اجتماعی، گروه های اجتماعی
 • مهدی مختارپور * صفحات 125-155

  تحقیق حاضر به دنبال بررسی مسایل مربوط به جامعه پذیری ورزشی بوده و بحث خود را روی عواملی متمرکز نمودیم  که سبب ورود فرد و ادامه فعالیت در عرصه ورزش می شود. موضوع تحقیق را اینگونه مطرح نمودیم که با توجه به نقش و اهمیتی که جامعه شناسان ورزش برای عوامل جامعه پذیری در روی آوردن افراد به ورزش قایل اند و نیز اهمیتی که خانواده در فرایند جامعه پذیری افراد دارد، ورزش به عنوان یکی از الگوهای رفتاری که تحت تاثیر جریان عمومی جامعه پذیری شکل می گیرد چه تاثیری از عوامل جامعه پذیری،خصوصا خانواده می پذیرد. این تحقیق با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در مرحله بعد به تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. براساس سوالات تحقیق، نتایج به دست آمده نشان می دهد بین میزان ورزشی بودن خانواده، حمایت خانواده از ورزش، نگرش خانواده در مورد ورزش، رسانه ها، همسالان با جامعه پذیری ورزشی رابطه وجود دارد. از مجموع مطالعات انجام شده این نتیجه به دست آمد که خانواده در فرایند جامعه پذیری ورزشی افراد دارای نقش مهمی است.

  کلیدواژگان: خانواده، جامعه پذیری، ورزش، رسانه، گروه همسالان
 • محمدتقی شیخی، داوود مرادی*، نیما سعیدی صفحات 157-174

  هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توسعه توان رقابتی باشگاه های ورزشی شمال غرب تهران با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار می باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی شمال غرب تهران به تعداد 474 نفر می باشند که با بهره گیری از فرمول حجم نمونه کوکران، 213 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای بود. در این تحقیق، بازارگرایی و کیفیت خدمات به عنوان متغیرهای مستقل، عملکرد بازار به عنوان متغیر میانجی و توان رقابتی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. پرسشنامه مورد نظر نیز از نوع استاندارد بوده که پس از تایید روایی (صوری و محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) میان افراد جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توسعه توان رقابتی باشگاه ها به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقش میانجی عملکرد بازار) بود.

  کلیدواژگان: بازارگرایی، کیفیت خدمات، عملکرد بازار، توان رقابتی
 • امیرمسعود امیرمظاهری * صفحات 175-207

  تکنولوژی های نوین ارتباطی و گسترش جهان موازی به موازات جهان واقعی یکی از جلوه های  زیست کنونی بشر است . در این مقاله در صدد هستیم با رجوع به برخی  داده های اسنادی  از منظر دیگر تعامل رسانه ها و ورزش را مورد بحث قرار دهیم و بجای مفهوم رسانه های ورزشی  از کلید واژه "ورزش رسانه ای"  برای توصیف  پیوستگی عمیق  امر ورزش و رسانه بهره جسته شده است. به همین جهت در این مطالعه به مرور تعدادی از نمود های رسانه های ورزشی در زندگی روزمره کشورهای غربی  با تاکید برفوتبال جزیره و چگونگی بازنمایی آن پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ورزش رسانه ای، نمود ها، زندگی روزمره، بازنمایی، رسانه های ورزشی
|
 • Seyed Reza Salehi Amiri * Pages 11-28

  In addition to the individual dimension, sport has various social, cultural, economic andpolitical dimensions, and in this regard, it is highly considered by officials andpolicymakers in all countries. In the current era, soft diplomacy and cultural and sportsdiplomacy have replaced hard diplomacy, and so sport is a tool that has very importantimplications, both domestically and internationally. In this regard, in this article, wehave tried to address the need for policy-making and planning in this field by looking atsports diplomacy, the introduction of which is cultural diplomacy. Undoubtedly,strategic and long-term policy-making is essential in achieving the intended goals, andwithout it, any short-term activities and actions will be ineffective.

  Keywords: Soft power, Diplomacy, cultural diplomacy, Sports Diplomacy, Strategic Policy
 • Mehrdad Navabakhsh * Pages 29-49

  The process of formation of sports action during the historical process as a social reality of sports epidemic in the structure of different institutions of any society has become a powerful social and cultural realist institution that plays a role in various social, cultural, economic and political issues. It plays an outstanding role in different geographically socialized environments, and individuals, whether formally or informally, form different groups to compete on the field. As well as being considered and considered as a social phenomenon, sport has taken a prominent place in various local, national and global levels. Formation of boards, associations, institutions, unions and main and sub-committees in the social system that deal with the issue of sports, whether cognitive or behavioral, in order to support sports activities, at the local, national and global levels, and in Formal and informal, in order to converge, local and national cohesion work both at the level of small groups and at the level of large groups, among which intra-group and extra-group cohesion are very important in advancing the goals of the social system and Culture is a sport.

  Keywords: Role, Institutionalization, Social cohesion, conformity
 • Mojtaba Salemi Khuzani, Mohammad Ali Aslankhani *, Kaveh Khabiri, Reza Behdari Pages 49-73

  Behavioral scientists such as Freudian-Florence believe that aggression is a behavior rooted in human nature. These two believe that aggression as a latent force in humans has a hydraulic state that gradually becomes compacted and compressed in the individual, and eventually needs to be discharged. Aggression is a common phenomenon that athletes often deal with directly or indirectly. Rarely can you find a topic that is as significant as aggression and violence in sports. Explaining the causes and behavior of violence in humankind is often the subject of research in sociology. In this study, the problem was studied between 300 professional and semi-professional taekwondo athletes in two groups of 150 people. Finally, the aggression model of professional taekwondo practitioners was analyzed sociologically. The method used in this study is a survey method that is described and aims to show a picture of the conditions or phenomena studied to know more about the conditions in the participants. In fact, the goal is to find the relationship  between the predictor variable and the criterion for trying to explain the variations in variable orientation. Finally, among the types of aggression, verbal aggression was higher among professional athletes and the rest of the types of aggression did not differ much, also, there was no significant relationship between the component of religious beliefs and aggression.

  Keywords: Athletes, professional, taekwondo, Verbal Aggression, Physical Aggression, religious beliefs
 • Soroush Fathi * Pages 73-103

  Sport is one of the social institutions that has been associated with the daily life ofthe people of the society since ancient times, so that different forms of sports can beseen in history, according to the climatic conditions of the culture of that society. Insome societies, competition in sports has led to the death of an athlete who has beenenjoyable for his viewers, given that sport is a social institution and the structure ofsocial institutions discusses human interaction and interaction. The result ofnormative and abnormal behaviors (anomic) is defined in human interactions andrelationships, and anomic behavior can be considered a social phenomenon. , Thesocial class and subcultures take over as we see different anomic behaviors. Thepurpose of this article is to investigate the factors affecting anomic behavior amongfootball fans, which was done by survey method. The statistical population of allfootball fans who have experienced at least once going to the stadium. Afterreviewing the experimental and theoretical literature, Experience has been gainedin the field.

  Keywords: Normal Behavior, Abnormal Behavior, Violence, aggression, Exercise, Anomic Behavior
 • Alireza Kaldi * Pages 105-124

  Informal partnerships with a long history and despite the changes that have takenplace over the last hundred years are still evident in Iranian society and havealways been superior to formal and institutionalized partnerships in this landthroughout history. The aim of this study is to investigate ways to facilitate people'ssocial participation in group and sports activities. The research method is surveyand the statistical population of high school students in Gilangharb. The findingsshow that the level of student participation in group and social activities is moderateand the power structure in the family (counseling) and encouragement have beenhigh, i.e. the family structure is more consultative among the statistical community.Encouragement also leads to greater group and social participation, and theirsocial satisfaction and trust and social cohesion are moderate, leading to less groupand social participation.

  Keywords: Social participation, Sports Activities, Social trust, Social groups
 • Mehdi Mokhtarpour * Pages 125-155

  The present study seeks to investigate issues related to sports socialization and wefocused our discussion on the factors that cause a person to enter and continueworking in the field of sports. We have addressed the issue of research in such a waythat considering the role and importance of sports sociologists for socializationfactors in turning people to sports and also the importance of the family in theprocess of socialization of individuals, sport as one of the behavioral patterns underThe effect of the general flow of socialization is formed What effect does the factorof socialization, especially the family, have? This research has been done usingdocumentary and library studies. In the next step, the collected information wasanalyzed. Based on the research questions, the results show that there is arelationship between the level of sportsmanship of the family, family support forsports, family attitudes about sports, media, peers and sports socialization. From allthe studies, it has been concluded that the family plays an important role in theprocess of sports socialization of individuals.

  Keywords: Family, Socialization, sports, Media, Peer Group
 • Mohammadtagi Sheikhi, Davoud Moradi *, Nima Saeidi Pages 157-174

  The purpose of this study is to determine the impact of market orientation andservice quality on the development of competitiveness of sports clubs innorthwestern Tehran with regard to the mediating role of market performance. Thisresearch is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of datacollection. Data collection tools were also a questionnaire that was used to compilebook and field studies. The statistical population of the present study is 474 peoplewho are managers and coaches of sports clubs in the northwest of Tehran. Using theCochran's sample size formula, 213 people were selected as the statistical sample.The sampling method was also stratified random. In this study, market orientationand service quality were considered as independent variables, market performancewas considered as a mediating variable and competitiveness was considered as adependent variable. The questionnaire was also of the standard type, which wasdistributed among the members of the statistical population after confirmation ofvalidity (formality and content) and reliability (Cronbach's alpha). The results ofusing structural equation modeling in the software environment of Lisrel software,showed the positive and significant effect of market orientation and service qualityon the development of competitive ability of clubs directly and indirectly (throughthe mediating role of market performance).

 • Amir Massoud Amir Mazaheri * Pages 175-207

  New communication technologies and the expansion of a parallel world parallel tothe real world are one of the manifestations of current human life. In this article, weare going to refer to some documentary data from another perspective to discuss theinteraction between media and sports, and instead of the concept of sports media,use the keyword "media sports" to describe the deep connection between sports andmedia. Has been. Therefore, in this study, we have reviewed a number ofmanifestations of sports media in the daily life of Western countries, emphasizingthe island's snowball and how it is represented.

  Keywords: Media Sports, manifestations, everyday life, Representation, Sports Media