فهرست مطالب

مطالعات روانشناسی بالینی - پیاپی 39 (تابستان 1399)

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
پیاپی 39 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیوا گرانمایه پور، پرویز آزادفلاح*، فضل الله احمدی، نیما قربانی صفحات 1-17

  پیشینه پژوهشی در روان درمانی همواره بر اهمیت خودآگاهی و مدیریت انتقال متقابل و قابلیت کاربرد آن در تمامی موقعیت های روان شناختی تاکید کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی رابطه فرایندهای خودنظم بخشی با انتقال متقابل است. در این راستا، از روان درمانگران شهر تهران، 180 نفر که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، مقیاس های پژوهش را تکمیل کردند. به منظور بررسی فرایندهای خودنظم بخشی از مقیاس های بهوشیاری، خودشناسی انسجامی و فرم کوتاه خودمهارگری و برای بررسی انتقال متقابل از پرسشنامه انتقال متقابل استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودشناسی انسجامی و خودمهارگری رابطه منفی با انتقال متقابل دارند و خودشناسی انسجامی در ارتباط خودمهارگری با انتقال متقابل، نقش تعدیل کننده ایفا می-کند. نتایج پژوهش گسترش قابلیت ها و ساز و کارهای هشیاری و مهار هشیارانه در فرآیند روان درمانی را مورد تاکید قرار می دهند. واژگان کلیدی: انتقال متقابل، فرایندهای خودنظم بخشی، بهوشیاری، خودشناسی انسجامی، خودمهارگری

  کلیدواژگان: انتقال متقابل، فرایندهای خودنظم بخشی، بهوشیاری، خودشناسی انسجامی، خودمهارگری
 • فاطمه اسداللهی، حمید طاهر نشاط دوست*، محمدرضا عابدی، حمید افشار صفحات 19-46

  هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر شفقت (CFT) با سیستم روان درمانی تحلیل شناختی - رفتاری (CBASP) بر علایم افسردگی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری روان شناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم است. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی است و ارزیابی به صورت پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری دو ماهه انجام شده است. نمونه این مطالعه 24 بیمار مبتلا به افسردگی مداوم بود که به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفتند. هر کدام از گروه های آزمایشی 14 جلسه درمان را دریافت کردند و در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پرسش نامه های افسردگی بک، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، انعطاف پذیری روان شناختی و شفقت به خود را تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد؛ یعنی هر دو گروه به یک اندازه در متغیرهای مورد مطالعه پژوهش بهبود پیدا کرده بودند. تحلیل های دقیق تر نشان داد که هر کدام از درمان ها به تنهایی در طول مراحل زمانی در بهبود چهار متغیر مورد مطالعه موثر بوده اند. این یافته ها حاکی از آن است که درمان ترکیبی می تواند به اندازه سیستم روان درمانی تحلیل شناختی - رفتاری به عنوان درمان تاییدشده برای افسردگی مداوم، موثر واقع شود و هر دو درمان می توانند به عنوان درمان های مکمل درکنار درمان دارویی برای افراد مبتلا به اختلال افسردگی مداوم به کار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: سیستم روان درمانی تحلیل شناختی - رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان مبتنی بر شفقت، اختلال افسردگی مداوم، علائم افسردگی، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری روانشناختی، شفقت به خود
 • مرتضی کشمیری*، فرشته موتابی، لادن فتی، محسن کچویی صفحات 47-73
  هدف

  شرم از جمله هیجانات خودآگاه است که نقش مهمی در زندگی انسان دارد. با توجه نقص دانش بافتاری و فرهنگ محور در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم شرم در جمعیت غیربالینی و ارایه مدل مفهومی برای آن انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 16 نفر (8 مرد و 8 زن) بود که انتخاب افراد در ابتدا به صورت هدف مند و در ادامه بر اساس نمونه گیری نظری انجام شده است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه بدون ساختار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کوربین و استراوس (2014) و از نرم افزار (2018) MAXQDA استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش، سه مقوله اصلی در توصیف مشارکت‎کنندگان از تجربه شرم عبارت بود از «قضاوت درونی‎شده»، «سرافکندگی» و «خودواقعی نبودن». به علاوه تجربه شرم همراه بوده است با راهبردهای متنوعی که برای پیشگیری از شرم یا خلاصی از آن استفاده می شده است. پیامد این راهبردها در دو مقوله «خودواقعی نبودن» و «نگرش منفی به خود» با سه زیر مقوله «بی عرضگی»، «کافی نبودن» و«متفاوت بودن» خلاصه گردید.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه شرم در جمعیت غیربالینی با ژرفای بیشتری بررسی شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر چشمگیر این هیجان بر کیفیت زندگی افراد بود و بر اهمیت اقدامات آموزشی در مدیریت این هیجان تاکید داشت.

  کلیدواژگان: شرم، هیجان، هیجان خودآگاه، نظریه داده بنیاد
 • فاطمه یعقوبیان، محمدباقر کجباف*، حسینعلی مهرابی صفحات 75-104
  اهداف

  سالمندی علاوه بر ناتوانی های فیزیکی و بیماری های مزمن بر مشکلات رفتاری و روان شناختی نیز اثرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی بسته مداخله ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولوی با درمان ACT بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان شهر اصفهان انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح این پژوهش به صورت نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه است. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای صورت گرفت. در مرحله اول، از میان مناطق شهر اصفهان، منطقه 8 و 2 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مرحله دوم، از میان سالمندان این مناطق که مقیم آسایشگاه نبودند، 36 نفر به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های ورودی پژوهش انتخاب شدند. سپس این مراجعان به روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند(هر گروه،12 نفر). ابزار به کار رفته در این پژوهش مقیاس اضطراب مرگ(DAS) بوده که از روایی و پایایی خوبی برخوردار بوده است. بعد از اجرای پرسشنامه ها، فرضیه های پژوهش با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نمرات اضطراب مرگ در گروه های مورد مطالعه نشان داد، تفاوت معناداری بین نمرات متغیر اضطراب مرگ آزمودنی ها در گروه ها وجود دارد(01/0p <). لذا نتیجه گرفته می شود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و بسته مداخله ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولوی در کاهش اضطراب مرگ آزمودنی ها موثر بوده است. همچنین بین دو گروه مداخله ای در تاثیر گذاری بر اضطراب مرگ تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  در مجموع این پژوهش می تواند حمایت های تجربی برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و بسته مداخله ای مرگ محور بر کاهش اضطراب مرگ فراهم کند.

  کلیدواژگان: مرگ، مولوی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب مرگ، سالمندان
 • فرهاد غدیری، اسماعیل سلیمانی* صفحات 105-134
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین اثربخشی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی بر ارتقای سطوح نظریه ذهن در کودکان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان دارای اختلال اوتیسم 6 تا 12 ساله شهر ارومیه (274 نفر) در سال تحصیلی 99-98 از مدرسه ویژه اختلال اوتیسم بودند، از بین کل جامعه هدف به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر اوتیسم با عملکرد بالا با استفاده از مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام (گیلیام،1995) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) و کنترل (20) قرار گرفتند، سپس پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز(هوتچینز و همکاران،2012) توسط والدین هر دو گروه تکمیل گردید. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش تحت آموزش برنامه کارکردهای اجرایی قرار گرفت، این برنامه توسط پژوهشگران طراحی شد که شامل 24 جلسه بود که در آن 4 مهارت(حافظه کاری، بازداری، انعطاف پذیری و توجه) آموزش داده می شد، در این مرحله کودکان گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند و دوباره پس آزمون اجرا شد و داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  اطلاعات به دست آمده نشان دهنده تفاوت معنی داری (p <01) بین دو گروه کنترل و آزمایش در نمرات متغیر پس آزمون و نظریه ذهن بعد از تعدیل تاثیر پیش آزمون نظریه ذهن می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس این پژوهش می توان مطرح کرد که با ارتقاء کارکردهای اجرایی می توان سطوح نظریه ذهن را افزایش داد.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، نظریه ذهن، اوتیسم
 • سجاد ناصری نیا، محمود برجعلی* صفحات 135-155

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در بهبود علایم وسواس و اضطراب در بیماران مبتلا به کرونا در شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون_پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامع آماری پژوهش کلیه مبتلایان به بیماری کرونا در شهر خرم آباد بودند. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از بهبود یافتگان مبتلا به کرونا بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. گروه آزمایش، درمان متمرکز بر هیجان را به مدت هشت جلسه گروهی دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه وسواسی_اجباری ییل براون (Y-BOCS) و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)، و برای تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درمان متمرکز بر هیجان موجب بهبود علایم وسواس و کاهش اضطراب در افراد گروه آزمایش شد؛ و در نهایت درمان متمرکز بر هیجان تلویحات کاربردی مفیدی در بهبود علایم روانشناختی بیماران مبتلا به کرونا دارد.

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر هیجان، علائم وسواس، اضطراب، کرونا
|
 • Shiva Geranmayeh, Parviz Azadfallah * Pages 1-17

  The relationship between countertransference and self-regulation process in Iranian psychotherapists Abstract Psychotherapy literature has always emphasized on the significance of self-knowledge, managing countertransference, and its application in all psychological situations. The goal of this article is to investigate the relationship between self-regulation processes and countertransference. 180 psychotherapists that have worked in Tehran voluntarily participated in this research and they completed the questionnaires. In order to investigate self-regulation three scales were used; Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Integrative Self-Knowledge Scale (ISK), and Brief Self-Control Scale (BSC). Countertransference inventory (CI) was used to measure countertransference. Resulted data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression. Results revealed that integrative self-knowledge and self-control were negatively correlated with countertransference and self-knowledge moderates the relationship between self-control and countertransference. These results emphasize the importance of expanding conscious capacities and mindful control mechanisms in process of psychotherapy and other psychological interventions. Keywords: Countertransference, Self-regulation processes, Mindfulness, Integrative Self-Knowledge, Self-control.

  Keywords: Countertransference, Self-regulation processes, Mindfulness, Integrative Self-Knowledge, self-control
 • Fatemeh Asadollahi, Hamid Taher Neshat Doost *, Mohamad Reza Abedi, Hamid Afshar Pages 19-46

  The aim of the present study was comparing the effect of the combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) with Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) on depressive symptoms, quality of life, psychological flexibility, and self-compassion in women with persistent depressive disorder. The research design is quasi-experimental and pretest-posttest and a two-month follow-up assessment have been conducted. The convenience sampling method was used to select 24 patients with persistent depression and then they randomly assigned to two experimental groups. Each experimental group received 14 sessions of treatment and completed Beck Depression Inventory-II, World Health Organization Questionnaire on Quality of Life, Psychological Flexibility Questionnaire, and Self-Compassion Scales in pretest, posttest and follow-up. Repeated measures ANOVA was used to analyze data. The results showed that there was no significant difference between the two groups, which means that the scores of these four variables changed over time in both groups in the same way. More accurate analyzes show that each of the therapies has been effective in improving the four studied variables during research phases. These findings indicate that combination therapy can be as effective as Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy as a validated treatment for persistent depression and both treatments can be used as adjunctive therapies in addition to pharmacotherapy for people with persistent depressive disorder.

  Keywords: Cognitive-Behavioural Analysis System Psychotherapy, Acceptance, commitment therapy. Compassion focused therapy, Persistent depressive disorder, Depressive symptoms, Quality of life, Psychological flexibility, Self-compassion
 • Morteza Keshmiri *, Freshteh Mootabi, Ladan Fata, Mohsen Kachoeei Pages 47-73
  Purpose

  Shame is one of the self-conscious emotions that play an important role in human life. Due to the lack of contextual and cultural knowledge in this field, the present study aimed to explain the concept of shame in the non-clinical population and to provide a conceptual model for it.

  Method

  This was a qualitative research study, which was performed using the grounded theory method. Participants included 16 adults (8 men and 8 women). The selection of participants was initially purposeful and then based on theoretical sampling. Data were collected using unstructured in-depth interviews. Corbin and Strauss’ (2014) method and the MAXQDA software (2018) was used to analyze the data.

  Findings

  According to our results, the three main categories in describing participants' experiences of shame were "internalized judgment", "humiliation" and "duplicity". Also, the experience of shame has been associated with a variety of strategies that they used to avoid or get rid of shame. The consequences of these strategies were summarized in two categories: "duplicity" and "negative attitude toward self" along with three subcategories: "incompetence", "inadequacy" and "being different".

  Conclusions

  shame in the non-clinical population was studied in more depth, the results of which showed a significant effect of this emotion on the quality of life. The importance of educational interventions in managing this emotion is also discussed.

  Keywords: Shame, emotion, self-conscious emotion. Grounded theory
 • Fatemeh Yaghoubian, Mohamad Bagher Kajbaf *, Hosseeinali Mehrabi Pages 75-104
  Aims

  In addition to physical disabilities and chronic diseases, aging also affects behavioral and psychological problems. This study aimed to compare the effectiveness of a death-oriented intervention package based on Molavi's view with ACT treatment on the rate of death anxiety in the elderly in Isfahan.

  Materials and methods

  The design of this study was a quasi-experimental with two experimental groups and one control group and evaluation was done at the pre-test, post-test, and one-month follow-up. Sampling was done in several steps. In the first stage, among the areas of Isfahan, districts 8 and 2 were selected by the available sampling method. In the second stage, among the elderly in these areas who were not residents of the sanatorium, 36 people were purposefully selected based on the inclusion criteria. Then, these clients were randomly assigned to two experimental groups (12 people in each group) and a control group (12 people). The instrument used in this study was the Death Anxiety Scale (DAS), which has good validity and reliability. After administering the questionnaires, the research hypotheses were evaluated by repeated-measures analysis of variance. The

  Results

  Comparing the mean scores of death anxiety in the study groups showed that there was a significant difference between the variable scores of death anxiety in the groups(p < 0.01). Therefore, it is concluded that the treatment based on acceptance and commitment and death-oriented intervention package based on Molavi's view has been effective in reducing the death anxiety of subjects. Also, there is no significant difference between the two intervention groups in influencing death anxiety.

  Conclusion

  In general, the results of this study can provide empirical support for acceptance and commitment-based therapy and the death-oriented intervention package based on Molavi's view on reducing death anxiety.

  Keywords: Death, Molavi. Acceptance, Commitment Therapy, death anxiety, Elderly
 • Farhad Ghadiri, Esmaeil Soleimani * Pages 105-134
  Objective

  The purpose of this study was to design and determine the effectiveness of educational package of executive functions on improving the levels of theory of Mind in children with high Performance autism spectrum disorder.

  Method

  The research method is semi-experimental with post-test pre-test with control group. The statistical population of the present study was children with autism disorder aged 6 to 12 years in Urmia (274 people) in the academic year of 2019-20 were from the exceptional school for children with autism, out of the target population, Out of the total target population 40 high-performance autism were selected using Gilliam Autism Rating Scale(Gilliam,1995) and randomly assigned to two experimental (20) and control (20) groups, and the Hutchins Mind Theory Questionnaire(Hutchins et al., 2012) was completed by parents of both groups. After performing the pre-test, the experimental group was trained in the executive functions program. The program was designed by researchers and consisted of 24 sessions in which 4 skills (working memory, inhibition, flexibility and attention training) were taught, At this stage, the children in the control group did not receive any training. The post-test was performed again and the data obtained from the pre-test and post-test were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  The data showed a significant difference(p < 01) between the control and test groups in the post-test of variable theory of Mind scores after adjusting the effect of pre-test of theory of Mind .

  Conclusion

  Based on this study, it can be suggested that improving the executive functions can increase the levels of theory of Mind.

  Keywords: executive functions, Theory of Mind, Autism
 • Sajad Naserinia, Mahmood Borjali * Pages 135-155

  The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion-focused therapy in improving the symptoms of obsessive and anxiety in patients with corona disease in khorramabad. The research method is semi-experimaental pretest-posttest-follow up with control group. The ststistical comprehensive study included all patients with corona disease in khorramabad. The sample consisted of improved with corona disease who were selected by available sampling method and randomly assigned to the control and experimental groups. The experimental group received emotion-focused therapy for eight group sessions. While the control group did not receive any intervention until the end of the project. The Yale Brown Obsessive-Compulsive inventory (Y-BOCS) and the Coronavirus Anxiety Scale (CDAS) were used for data collection, and the multivariate analysis of variance test was used for analysis. Findings showed that emotion-focused therapy improved the obsessive symptoms and reduced anxiety in the experimental group. Finally, emotion-focused therapy has useful implications for improving the psychological symptoms of patients with corona disease.

  Keywords: Emotion-Focused Therapy, Obsessive Symptoms, Anxiety, Corona