فهرست مطالب

توسعه فضاهای پیراشهری - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/19
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدرضا رضوانی، مصطفی هرائینی، آرش قربانی سپهر*، مهتاب امرایی صفحات 1-16

  در این پژوهش تلاش شده با تهیه پرسشنامه محقق ساخته از مهاجرین روستایی آق قلایی به تحلیل و بررسی شبکه های اجتماعی این مهاجرین در مقصد پرداخته شود. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی، شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و از روش های میدانی شامل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق آق قلایی های مقیم روستای مرتضی گرد و نمونه آماری 243 نفر از افراد بالای 18 سال مهاجرین ساکن در آن بود که به صورت تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت تعیین پایایی سوال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 783/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکویر و آزمون t) انجام گرفت. براساس یافته های تحقیق، بیش از 61 درصد از این مهاجرین قبل از مهاجرت به مرتضی گرد توسط یکی از اقوام و آشنایان خود تشویق به مهاجرت به این محل شده اند و انواع حمایت های عاطفی و شغلی را از شبکه دریافت نموده اند به طوری که دریافتن شغل 85 درصد از این مهاجرین، دوستان و خویشاوندان نقش داشته اند و همگام با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی خود وجوهی را به زادگاه خود برای خانواده ارسال نموده و ارتباط خود را غالبا به صورت ماهانه با زادگاه حفظ کرده اند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، پیوندهای مهاجرین، پیراشهر، اهالی آق قلا، مرتضی گرد
 • اسماعیل نصیری هنده خاله*، شهرام امیرانتخابی، پریسا حسین زاده صفحات 17-32

  سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری به عنوان یکی از اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر،  باکیفیت منظر  ناهمگن روبرو هستند. هدف این مقاله بررسی کیفیت منظر  سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری از دیدگاه ذینفعان است. مطالعه موردی این پژوهش  محله خط چهار حصار کلانشهر کرج است.پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. اطلاعات حاصل از طریق بررسی رابطه ی همبستگی (همبستگی پیرسون) بین متغیرهای مستقل و وابسته ی تعریف شده  و با استفاده از نرم افزار spss و به روش کمی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 5 درصد تعداد 384 به دست آمد.مولفه ها و متغیرهای مورداستفاده در پژوهش عبارت اند از خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی ، هویت. نتایج آزمون نشان می دهد که عوامل خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی، هویت، رابطه معناداری در کیفیت منظر  محدوده موردمطالعه دارند. متغیر خوانایی از شدت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است؛ بیشترین تاثیرات خوانایی در گویه های  X7 (نمادین بودن)، X8 (وضوح)، X9(نورپردازی در شب) و X10 (وحدت بصری) وجود دارد و درمجموع گویه وضوح با وزن رگرسیون 741/0 و نمادین بودن با وزن رگرسیون 741/0 بیشترین تاثیر را بر کیفیت منظر شهری دارند. متغیر خوانایی و متغیر پذیرندگی به صورت مستقیم بر کیفیت منظر تاثیرگذار می باشند و دو متغیر (سرزندگی و هویت) تاثیر غیرمستقیم بر میزان کیفیت منظر در محدوده موردمطالعه دارند

  کلیدواژگان: کیفیت منظر، سکونتگاه های غیررسمی، پیراشهر، ذینفعان، کلانشهر کرج
 • کوروش علی نژاد امامقلی، محمدعلی احمدیان*، هادی قنبرزاده دربان صفحات 33-50

  مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان، همواره خطری جدی برای شهرها و مناطق پیرامون آن ها بوده اند. لذا مدیریت بحران، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که در کاهش میزان خسارت ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی تاثیر فراوانی دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران (موردمطالعه: مناطق پیراشهری قوچان) می باشد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی است. جمع آوری داده ها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. در این پژوهش، 20 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، در 11 سازمان موردبررسی، به عنوان جامعه آماری مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار LISREL و مدل Fuzzy VIKOR انجام گرفته است. نتایج نرم افزار LISREL نشان داد، تمامی نشانگرهای انتخابی (عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختی و نهادی، عوامل آموزشی و اطلاعاتی، عوامل دانش و آگاهی، عوامل حمایتی و مالی)، دارای مقدار t بیشتر از 60/2 هستند و در سطح 99 درصد معنی دار می باشند. این نتایج نشان می دهد که نشانگرهای انتخابی محقق برای اندازه گیری این مفهوم، هر یک دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از این عامل را اندازه گیری می کنند. نتایج مدل ویکور فازی نشان داد، در بین سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در استفاده از راهکارهای موثر در کاهش مخاطرات طبیعی، فرمانداری با Q به دست آمده (1) و راه و شهرسازی با Q به دست آمده 056/0، بالاترین و پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، سازمان ها، مخاطرات طبیعی، مناطق پیراشهری، قوچان
 • همایون نورائی*، احمد رحیمی جونقانی، مهسا فتاحیان صفحات 51-68

  ارزیابی رضایت مندی ساکنین مساکن اجتماعی به منظور اتخاذ تصمیم به ادامه یا تجدیدنظر امری ضروری در برنامه ریزی شهری تلقی می گردد. این موضوع به ویژه در مواردی که عواملی مانند گران بودن زمین های درونی شهر، عدم امکان تزریق جمعیت به بافت موجود و کمبود خدمات عمومی، سبب مکان یابی طرح های مسکن اجتماعی در پیرامون شهر و تشکیل سکونتگاه های پیراشهری شده است، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. در همین ارتباط، هدف مقاله حاضر، ارزیابی میزان رضایت مندی از محیط مسکونی شهرک منظریه شهرکرد به عنوان مسکن گروه های کم درآمد دریکی از سکونتگاه های پیراشهری بر اساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین منظور ابتدا داده های موردنیاز با استفاده از روش اسنادی و میدانی (از نوع پرسشنامه و توزیع 100 عدد پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای) جمع آوری گردیده و سپس جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون آماری T تک نمونه ای بهره گرفته شده است. در ادامه نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اوزان شاخص ها محاسبه و بر مبنای مقادیر کمی به دست آمده، شاخص ها رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رضایت مندی کلی ساکنان شهرک منظریه شهرکرد در سطح متوسط قرار دارد و ساکنین از امکان دسترسی پیاده و دوچرخه به مراکز خدماتی محله، تسهیلات حمل و نقل عمومی و امنیت بیشترین رضایت مندی و از نحوه جمع آوری دفع آب های سطحی و چشم اندازهای قابل رویت از داخل به خارج واحدهای مسکونی کمترین میزان رضایت مندی را اظهار نموده اند

  کلیدواژگان: کیفیت محیط مسکونی، رضایت مندی، سکونتگاه های پیراشهری، شهرک منظریه، شهرکرد
 • مهرشاد طولابی نژاد*، محسن سهرابی صفحات 69-94

  توجه به توسعه پایدار روستاهای پیراشهری عاملی مهمی در راستای برنامه ریزی روستایی می باشد. چراکه توسعه پایدار این مناطق بهبود شرایط محیط فضاهای پیراشهری، بهبود زندگی ساکنان این مناطق و حفاظت از محیط زیست آن ها را به دنبال دارد. در این زمینه یکی از رهیافت های مهم توجه به نقش مدیران روستایی می باشد. هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا می باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستاهای پیراشهری تا فاصله 8 کیلومتر از مرکز شهرستان (شهر پلدختر) می باشد (4078 N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای 351 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین از کل روستای هم جوار شهر پلدختر روستاهای تا 8 کیلومتر فاصله (33 روستا) که دارای دهیاری بوده به عنوان روستاهای هدف انتخاب شدند. از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی- کالبدی، و برای بررسی تطبیقی عملکرد دهیاری ها در 33 روستای موردمطالعه از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) و آزمون توکی (Tukey HSD) استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به بعد زیست محیطی با میانگین (69/3)، بعد اجتماعی (59/3)، و اقتصادی (46/3)  بوده است. مقایسه عملکرد دهیاران منطقه موردمطالعه نشان می دهد که بین عملکرد دهیاری ها در روستاهای هدف شهرستان پلدختر تفاوت معنی داری وجود دارد. در بین 33 روستای دارای دهیار، بهترین عملکرد دهیاران مربوط به چهار روستای پران پرویز با میانگین (66/4)، چال کل بالا (72/4)، میدان بزرگ (72/4) و چم مورت (80/4) بوده است. ضعیف ترین عملکرد دهیاری ها نیز مربوط به سه روستای سراب حمام (54/1)، واشیان کرم حسین (56/1) و گری بلمک (01/2) بوده است. از نتایج این پژوهش علاوه بر ارایه وظایف دهیاران در قالب شاخص های بیان شده، برای بهبود عملکرد آن ها می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، مدیریت روستایی، پیراشهر، پلدختر
 • عیسی پوررمضان* صفحات 95-110

  امروزه، اهمیت نقش موثر مردم و مشارکت آن ها درحرکت به سمت توسعه روستایی بر کسی پوشیده نیست.  برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها وتوزیع عادلانه امکانات، مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مشارکت روستاییان در توسعه سکونتگاه های روستایی پیراشهری خشکبیجار، شهرستان رشت می باشد. بر این اساس مطالعه بر روی 386 نفر از روستاییان، در 21 روستای پیرا شهری خشکبیجار شهرستان رشت انجام گرفته و در آن از دو روش اسنادی و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسش نامه و تعیین اعتبار روایی و پایایی آن با مقدارآلفای کرونباخ (87/0)، پرسش نامه ها در بین روستاهای نمونه دربین  افراد توزیع شده و از نتایج آن ها برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده شده است. برای سنجش مولفه های تحقیق از آزمون های F واسپیرمن استفاده گردید و نتایج حاکی از آن است که بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی، سن، درآمد، تحصیلات و شغل اصلی با میزان مشارکت آنان در راستای توسعه روستایی، رابطه معناداری وجود داشته و علاوه بر آن میزان مشارکت مردم، نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی موردمطالعه ایفا می کند.

  کلیدواژگان: جامعه محلی، مشارکت، توسعه روستایی، پیراشهر، خشکیبیجار، شهرستان رشت
 • مسعود صفری علی اکبری*، حجت الله صادقی صفحات 111-128
  برخی از روستاهای پیراشهری به دلیل ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری، از جایگاه مناسبی برخوردار هستند. این جایگاه به واسطه اثرات توسعه گردشگری است. شناخت بهتر این اثرات می تواند به توسعه این روستاها و شهر حوزه نفوذ منجر شود. هدف این تحقیق بررسی اثرات گردشگری در تحولات سکونتگاه های پیراشهری به صورت مطالعه موردی، روستای گردشگری کولفرح در شهرستان ایذه است. تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. جمعیت روستا بالغ بر 1189 نفر بوده که حجم نمونه 290 نفر محاسبه و پرسشگری در این روستا انجام شد. آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 محاسبه شد. نتایج آزمون پارامتریک میانگین ها نشان داد که بیش از 4/72 درصد افراد نسبت به ورود گردشگر به روستا رضایت مندی مناسبی دارند. همچنین این آزمون از  افزایش درآمدها با میانگین 02/4 و ایجاد فرصت های شغلی با میانگین 91/3 از مهم ترین دلایل نگرش مثبت مردم به گردشگری اشاره دارد. آزمون ویلکاکسون به معناداری تفاوت در ورود گردشگر از شهر ایذه، استان و استان های هم جوار به روستا، بعد از دهه 90 اشاره دارد. البته برای شاخص افزایش ورود گردشگر خارجی، این تفاوت وجود ندارد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای در سطح معناداری کمتر از 05/0 نشان داد بیشترین اثر اجتماعی مربوط به کاهش مهاجرت و تثبیت جمعیت با میانگین 89/3 و افزایش خانه های دوم در روستا با میانگین 83/3 است. بیشترین تاثیر از نظر اقتصادی در سطح معناداری کمتر از 05/0 مربوط به شاخص افزایش فرصت های شغلی با میانگین 98/3  و گسترش مشاغل خدماتی با میانگین 61/3 بوده است. شاخص ورود دلالان شهری در بحث زمین با میانگین 51/3  به عنوان یکی از اثرات منفی اقتصادی گردشگری است. بیشترین اثر کالبدی گردشگری در روستا مربوط به شاخص نگهداری و مرمت آثار تاریخی با میانگین 13/4 است. بارونق گردشگری میزان تعاملات و پیوندهای روستایی -شهری نیز افزایش یافته است
  کلیدواژگان: گردشگری، تحولات مکانی فضایی، سکونتگاه-های پیراشهری، شهرستان ایذه
 • مریم کریمیان بستانی*، مهیار میر، داود شهرکی صفحات 129-142
  امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق راهبرد های توسعه موردتوجه قرارگرفته اند. هدف از ایجاد این گونه مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد رفاه اقتصادی مناطق و روستا های پیراشهری می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، اثرات جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی-فیزیکی روستا های پیراشهری می باشد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی است. جمع آوری داده ها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از نرم افزارهای SPSS، Expert choice و مدل ELECTRE انجام گرفته است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی روستا های پیراشهری با اطمینان 95 درصد ازلحاظ آماری اثرگذار می باشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به سطح معناداری 000/0، گویای رابطه معناداری بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستا های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی می باشد. در ادامه نیز یافته های حاصل از تعیین وزن شاخص ها با استفاده از روش نرم افزار Expert choice نشان داد، شاخص های اشتغال و درآمد با وزن به دست آمده 226/0، بالاترین رتبه و شاخص خدمات با وزن به دست آمده 053/0، پایین ترین رتبه را در توسعه اقتصادی و کالبدی روستا های پیراشهری داشته باشند. نتایج مدل ELECTRE نشان داد که در بین روستا های پیراشهری، روستا های تیس و مرادآباد بیشترین میزان تاثیر اقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص داده اند
  کلیدواژگان: منطقه ویژه اقتصادی، توسعه، روستاهای پیراشهری، چابهار
 • نقی ناظمی شادباش، حسین اصغری*، علیرضا پور شیخیان، تیمور آمار صفحات 143-156

  روابط میان شهر و روستا به صورت های گوناگون بر شکل پذیری سکونتگاه های روستایی و همچنین بر ساختار و کارکرد آن ها اثرگذار است. با توجه به نقش این روابط در فرایند تحولات و توسعه کانون های شهری و روستایی، شناخت پیامد های نامطلوب این روابط و تلاش برای کاهش اثرات منفی روابط متقابل شهر و روستا در راستای ساماندهی آن ها، زمینه ساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود. پژوهش حاضر باهدف تحلیل روابط متقابل بین شهر و روستا و پیامد های نامطلوب در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت خواهد بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری آن را ساکنین روستا های چهار دهستان موردمطالعه و متخصصان تشکیل می دهد. به منظور بررسی و رتبه بندی مهم ترین پیامد های نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا در نواحی پیراشهری خمام، از دیدگاه متخصصین، از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است، نتایج نشان داد، از بین پیامد های نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا، پیامد کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با وزن 187/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، در ادامه نیز با استفاده از مدل تصمیم گیری WASPAS سعی شده است تا رتبه هر یک از دهستان های بخش خمام را بر اساس پیامدهای مطرح شده سنجیده شود. نتایج نشان داد، به ترتیب دهستان چاپارخانه با مقدار 654/3، دهستان کته سر با وزن به دست آمده 532/3، دهستان فرشکی با وزن 421/3، دهستان اشکیک با وزن به دست آمده 321/3، بالاترین و پایین-ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند

  کلیدواژگان: روابط متقابل بین شهر و روستا، پیامدهای نامطلوب، نواحی پیراشهری کلانشهر رشت، شهرستان خمام
 • معصومه فدایی، بیژن رحمانی*، جمیله توکلی نیا صفحات 157-178
  یکپارچگی شهر و روستا به ترکیب بهینه ای از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و مکانی اشاره دارد. میزان یکپارچگی این دو مکان بستگی به این دارد که تا چه میزان سیستم های شهری و روستایی (اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی) به یکدیگر نفوذ می کند، با یکدیگر ارتباط می یابند، مکمل یکدیگرند و مزایا را به اشتراک می گذارند. در این پژوهش هدف بررسی روابط اقتصادی و اجتماعی بین شهر فارسان و روستاهای منطقه پیرامون است. روش تحقیق توصیفی و ازنظر هدف،کاربردی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستایی شهرستان فارسان تشکیل داده اند. حجم نمونه 380 سرپرست خانوار در 19 روستا است. نتایج پژوهش بر اساس آزمون T تک نمونه ای نشانگر آن است که بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون، روابط اقتصادی و اجتماعی برقرار است. تمام شاخص های روابط اجتماعی نشان دهنده اثر مثبت و دوسویه هستند، اما در روابط اقتصادی، شاخص های جریان سرمایه از شهر به روستا، میزان اشتغال و میزان درآمد به ترتیب با اختلاف میانگین(800/0-، 827/0-، 518/0) نشان دهنده اثر یک سویه و سلطه شهر فارسان بر روستاهای پیرامون می باشد. نتیجه مدل سازی معادلات ساختاری برای ارتباط بین روابط اجتماعی و اقتصادی به ترتیب با تبیین 98/0 و 89/0 نشان داد که روابط اجتماعی بیشتر و قوی تری نسبت به روابط اقتصادی بین شهر فارسان و روستاهای پیرامون برقرار می باشد
  کلیدواژگان: روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، شهر و روستا، فارسان
 • فهیمه معتضدیان*، ارسلان لاری صفحات 179-196

  در منازل مسکونی سازمانی موجود در کشور، به دلیل عدم توجه به نیازهای اقوام و گروه های گوناگون و مساعد نبودن شرایط ایجاد تعامل میان ساکنین، دچار یک خلاء بزرگ در ایجاد تعلق مکانی و پایداری اجتماعی شده اند. در راستای بهبود این شرایط مستلزم بهره گیری از چارچوب نظری و تدوین شاخص ها و مولفه های شهرسازانه برای ارتقاء هویت مکانی و پایداری اجتماعی می باشیم. به این منظور ابتدا بر اساس مطالعات مبانی نظری، به ساختار یک مدل تجربی نایل شده و سپس با بهره گیری از نقطه نظرات صاحبان اندیشه در رشته های طراحی شهری و معماری و همچنین 150 خانوار پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در منازل سازمانی واقع در سواحل دریای عمان حضور دارند، به دنبال اثبات مدل برآمده که به این منظور از روش تحلیل عاملی، شاخص های ارزیابی شده در ساختار مدل را بررسی کرده و از نرم افزارهای SPSS و AMOS برای تحلیل مسیر بهره گرفته و مدلی براساس روابط میان این عوامل و ضرایب همبستگی آن ها تدوین و پایش شد. بر این اساس شاخص ها در 2 گروه اصلی هویت مکانی و پایداری اجتماعی قرار گرفتند که بر اساس کیفیت و رضایت از زندگی در دست یابی به یک طراحی شهری مطلوب همبستگی آن ها مورد تایید قرار گرفت. افزایش کیفیت فضاهای شهری و طراحی مناسب منظر شهری بتواند زمینه حضور ساکنان را در سطح شهر فراهم سازد. درنتیجه سرزندگی و نشاط ناشی از حضور شهروندان در رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه و احساس هویت شهروندی و مکانی موثر خواهد بود

  کلیدواژگان: هویت مکانی، پایداری اجتماعی، حس مکان، سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی
 • محمد حجی پور* صفحات 197-219
  فضاهای پیراشهری یکی از نتایج رو به تزاید رشد شهرنشینی است. این رویه، در اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه و کم رشد به اپیدمی در نظام سازمان یابی فضایی تبدیل شده است؛ چراکه اکثر این فضاها بدون برنامه ریزی از پیش طرح ریزی شده رشد یافته است. یکی از رسالت های خطیر نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه فضا، تکاپو برای قاعده مند ساختن نظام تحولات در سازمان یابی فضاهای پیراشهری و حاکمیت رویه توسعه زا در بطن این سکونتگاه ها است. در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی توسعه در فضاهای پیراشهری، این تحقیق تلاش داشته تا به بررسی و تحلیل مکانی - فضایی وضعیت سرمایه های معیشتی در سکونتگاه های لبه شهر بیرجند بپردازد. نتایج نشان داد رشد ناپایداری و گسترش ناخرسندی ها در اقتصاد فضای مناطق منجر به سرریزهایی از جمعیت و نیروی انسانی مستعد در پیرامون شهرها شده است و این کانون ها را به محل انباشت "سرمایه انسانی کم بنیه/کم درآمد" در مناطق جغرافیایی تبدیل نموده است. با عنایت به اینکه دارایی مالی از ضعیف ترین نوع سرمایه های پنج گانه معیشتی در فضاهای پیراشهری است، منجر به ایجاد و دامن زدن به دیالکتیک ساخت و بازساخت «تله فضایی فقر» در مجاور کلانشهر منطقه (بیرجند) شده است. به لحاظ مکانی نیز، سکونتگاه های پیراشهری که هم دارای کمترین موانع طبیعی بر سرراه توسعه فیزیکی بوده و به لحاظ موقعیت قرارگیری در مجاورت راه های دسترسی اصلی بین شهری هستند، کانون جذب جمعیت مهاجر از شهر و روستاها بوده است. همچنین در این گروه از کانون های پیراشهری، می توان شاهد بالاترین میزان سرمایه های پنج گانه معیشتی در مقایسه با دیگر سکونتگاه ها بود. در خصوص شهر بیرجند نیز این گونه فضاهای پیراشهری عمدتا در غرب آن تجمع یافته است.
  کلیدواژگان: معیشت پایدار، سرمایه، تله فضایی فقر، پیراشهر، بیرجند
|
 • Page 0
 • Mohammadreza Rezvani, Mostafa Haraeen, Arash Ghorbani Sepehr *, Mahtab Amraie Pages 1-16

  in this research, an attempt has been made to analyze and examine the social networks of these immigrants at the destination by preparing a researcher-made questionnaire made by Aqqalai rural immigrants. The present study was used in terms of descriptive-analytical method, documentary data collection method and field methods including questionnaire. The statistical population of this study was Mr. Qalaei living in Morteza Gard village and the statistical sample was 243 people over 18 years of age of immigrants living in it who were randomly selected based on Cochran's formula. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire questions, the value of which was 0.783. Data analysis was performed using SPSS software and descriptive statistics and inferential statistics (Kai Square and “T”). Based on the results, more than 61 percent of the migrants were encouraged by one of their acquaintances and relatives to migrate to Mortezagerd and received a variety of emotional and professional support from the network so that friends and relatives were involved in finding jobs for 85 percent of these immigrants. They sent funds to their hometowns for family along with the improvement of their economic situation and maintained association with their hometown monthly.

  Keywords: Social Networks, immigrants network, Aq Ghala immigrants, Mortezagerd, Tehran Metropolis
 • Esmael Nasiri Hend Khaleh *, Shahram Amirentekhabi, Parisa Hossienzadeh Pages 17-32

  Informal settlements of Pirahshahr, as one of the components of the physical and spatial structure of the city, face heterogeneous landscape quality. The purpose of this article is to examine the landscape quality of informal settlements in the city from the perspective of stakeholders.This research has been carried out in the Chahar Hesar neighborhood of Karaj metropolis. The present research is applied in terms of type and descriptive-analytical method. The required data were collected using library studies, field studies and a researcher-made questionnaire.. The obtained data have been quantitatively analyzed by examining the correlation relationship (Pearson correlation) between the independent variables and the dependencies defined using SPSS software. Statistical population includes stakeholders (residents, businesses and local communities in the neighborhood of Khat Chahar Hesar in Karaj metropolis and urban management).The statistical sample size was obtained using Cochran's formula and the error level of 5% was 384. The components and variables used in the research are readability, acceptability, vitality, individuality.The test results show that the factors of readability, acceptability, vitality, individuality, have a significant relationship in the landscape quality of the study area. The readability variable is more intense than the other variables; the most readable effects are in the items X7 (symbolism), X8 (resolution), X9 (night lighting) and X10 (visual unity) and In total, the resolution weight of 0.741 and symbolism with regression weight of 0.741 have the greatest impact on the quality of the urban landscape. The variability of readability and the variable of acceptance directly affect the quality of landscape and two variables (vitality and individuality) have an indirect effect on the quality of landscape in the study area.

  Keywords: Landscape quality, Informal Settlements, Pirashahri, Stakeholders, Karaj Metropolis
 • Kourosh Ali Nejad Imamgoli, Mohammad Ali Ahmadian *, Hadi Ghanbarzadeh Darban Pages 33-50

  Natural hazards, with their various types and extent of influence, have always been a serious threat to cities and their Peripheral areas. Therefore, crisis management, is one of the most important factors in reducing the amount of damage and loss of life, in times of natural disasters have great influence. In this regard, the purpose of this study is to Analysis of Natural Hazard Reduction Strategies in Organizations Related to Crisis Management (Case Stady: Quchan Peripheral Areas). The research method of this research is analytical. Data collection was done by two methods documentary and field (interview and questionnaire). In this study, 20 experts and related specialists in 11 organizations were interviewed as a statistical population. Data analysis was performed using LISREL software and VIKOR Fuzzy model. The results of LISREL software showed that all selected indicators (social factors, infrastructural and institutional factors, educational and information factors, knowledge and awareness factors, supportive and financial factors), they have a value of t greater than 2.60 and are significant at the 99% level. These results show that the indicators selected by the researcher to measure this concept are each important and they measure an important part of this factor. The results of the fuzzy VIKOR model showed that among the organizations related to crisis management in using effective strategies to reduce natural hazards, Governor’s office with Q obtained (1) and road and urban development with Q obtained 0.056, have the highest and lowest ranks.

  Keywords: crisis management, Organizations, Natural hazards, Peripheral areas, Quchan
 • Homayoon Nooraie *, AHMAD Rahimi Juneghani, Mahsa Fatahian Pages 51-68

  Assessing the satisfaction of social housing residents in order to make a decision to continue or revise is considered necessary in urban planning. This issue is especially important in cases where factors such as the high cost of inner city land, the impossibility of injecting population into the existing fabric and the lack of public services, have led to the location of social housing projects in urban peripheral settlements. In this regard, the purpose of this article is to evaluate the level of satisfaction of residential environment in Shahrekord Manzarieh town as one of the urban peripheral settlements. Based on this, descriptive-analytical research method has been used; For this purpose, the required data were first collected using the documentary and field method (questionnaire and distribution of 100 questionnaires based on cluster sampling method). Then, descriptive statistics and one-sample t-test were used to analyze the data. Then, using the analytic hierarchy process (AHP) method, the weights of the indicators are calculated and based on the quantitative values obtained, the indicators are ranked. The results show that the general satisfaction of the residents of Manzarie town in Shahrekord is at a medium level and the residents are most satisfied with the level of water supply network and sewage collection and population density and access to parks and green spaces, job centers and Leisure facilities have expressed the lowest level of satisfaction.

  Keywords: Quality of residential Environment, Satisfication, Peripheral settlements, Shahrekord Manzarieh Town
 • Mehrshad Tuolabi Nejad *, Mohsen Sohrabi Pages 69-94

  Paying attention to the sustainable development of suburban villages is an important factor in the direction of rural planners. Because the sustainable development of these areas to improve the environmental conditions of suburban areas, improve the lives of residents of these areas and protect their environment. In this regard, one of the important approaches to achieve sustainable development of suburban spaces is to pay attention to the role of rural managers. The purpose of this study is a comparative study of the performance of rural residents of Poldakhtar city in order to sustainable development of Poldakhtar villages. The present research is descriptive-analytical in terms of purpose, method and method. Data collection tools are questionnaires and interviews. The statistical population includes households in rural areas up to 8 km from the city center (Poldakhtar city) (N = 4078). Using Cochran's formula and quota sampling method, 351 households were selected as the sample. Also, from the whole neighboring village of Poldakhtar city, villages up to 8 km away (33 villages) that had Dehyari were selected as target villages. A one-sample t-test to assess the satisfaction of local people with the performance of villagers in social, economic and environmental-physical dimensions, and a comparative study of the performance of villagers in 33 villages the study of post hoc tests and Tukey test (Tukey HSD) was used. The results showed that the highest satisfaction of local people with the performance of villagers was related to social, environmental and economic, respectively. Comparison of the performance of villagers in the study area shows that there is a significant difference between the performance of villagers in the target villages of Poldakhtar city. Among the 33 villages with villagers, the best performance of villagers was related to the four villages of Paran Parviz, Chalakol Bala, Maidan Bozorg and Chammort.

  Keywords: comparative study, rural performance, Sustainable Rural Development, Pirashahr areas, Poldakhtar city
 • ‪Eisa Pourramzan * Pages 95-110

  Today, the importance of the effective role of the people and their participation in the movement towards rural development is not hidden from anyone. People's participation is the main and pivotal solution to achieve the desired development pattern or the correct use of resources and opportunities and fair distribution of facilities. The purpose of this study is to measure the participation of villagers in the development of rural settlements in Khoshbijar, Rasht Township. Accordingly, an investigation on 386 people of villagers in 21 sample villages of “Khoshk-e Bijar” in Rasht has carried out, in which, two documentary methods (the library) and field study, by using questionnaire, have been applied to determine the participation of sample villages. To achieve this goal, after preparing questionnaire, and investigating its validity and reliability and the number of Cronbach’s alpha (0.88), questionnaires have been distributed among people of sample villages, and their results have been used to confirm or reject hypothesizes. To test hypothesis, the components of education level, household economic status, satisfaction rate, and participation of villagers, in rural development process, have been used through the Wilcoxon, Spearman correlation, and Kruskal-Wallis test. Performed studies indicate that, in the field of study, in addition to villagers’ potentials and participation context in rural development, there is some limitations and problems in economic, social, cultural, and political dimensions, which villagers to active participation, will encounter them, that resolving each of them needs applying essential strategies. Above mentioned operations require providing strategy and planning, based on available capabilities in desired rural areas.

  Keywords: Village, Participation, Rural development, Peripheral, Khoshk-E Bijar
 • Mashood Safari Ali Akbari *, Hojatollah Sadeghi Pages 111-128
  The purpose of this study is to investigate the effects of tourism on the developments of peripheral settlements as a case study, Koolfarah village in Izeh County. The research is descriptive-analytical and based on field studies using a questionnaire tools. The population of the village was 1189 people and the sample size was 290 people and the questionnaire was conducted in this village. The results of parametric test of means showed that more than 72.4% of people satisfied with the arrival of tourists in the village. Also, this test points to the increase in incomes with an average of 4.02 and the creation of job opportunities with an average of 3.91 are the most important reasons for the positive attitude of people towards tourism. Wilcoxon test indicates a significant difference in tourist arrival from Izeh city, province and neighboring provinces to the village, after the 90decade. Although, there is no difference for the index of increasing foreign tourist arrival. The result of one-sample t-test at a significance level of less than 0.05 showed that the highest social effect was related to the reduction of migration and population stabilization with an average of 3.89 and the increase of second homes in the village with an average of 3.83. The most economic impact at a significant level of less than 0.05 was related to the index of increasing job opportunities with an average of 3.98 and the expansion of service jobs with an average of 3.61. The index of urban brokers in the land debate with an average of 3.51 is one of the negative economic effects of tourism. The most physical effect of tourism in the village is related to the index of maintenance and restoration of historical monuments with an average of 4.13. With improving in tourism,
  Keywords: Tourism effects, Peripheral settlements, Izeh County
 • Maryam Karimian Bostani *, Mahyar Mir, Davod Shahraki Pages 129-142
  Abstracttoday, free zones are considered as a pervasive phenomenon and a tool for the implementation of development strategies. The purpose of creating such areas is to provide suitable conditions for increasing production, creating jobs And Economic prosperity growth areas And the Peripheral villages. Therefore, the purpose of this study is to The Effects of Chabahar city location with focus (Special Economic Zone In the economic - physical development of Peripheral villages. The research method of this research is analytical. Data collection has been done in two ways: documentary and field (questionnaire). For the data analysis software SPSS, Expert choice, and was ELECTRE model. The results of one-sample t-test showed that the city of Chabahar with a focus (special economic zone) on the economic and physical development of rural areas with 95% confidence is statistically effective. Also, the results of Spearman correlation test, considering the significance level of 0.000, indicate a significant relationship between the economic-physical development of Peripheral villages and Chabahar city with the focus on special economic zone. Furthermore, the findings of determining the weight of indicators using the Expert Choice software method showed that employment and income indicators with a weight of 0.226, the highest rank and service index with a weight of 0.053, have the lowest rank in the economic and physical development of Peripheral villages. The results of ELECTRE model showed that among Peripheral villages, Tis and Moradabad villages have the highest amount of economic and physical impact from Chabahar city with emphasis on special economic zone.
  Keywords: Special Economic Zone, Development, Peripheral Villages, Chabahar
 • Naghi Nazemi Shadbash, Hosein Asghari *, Alireza Poursheikhan, Timor Amar Pages 143-156

  The relationship between city and village in various ways affects the formability of rural settlements as well as their structure and function. Considering the role of these relations in the process of transformation and development of urban and rural centers, recognizing the unfavorable consequences of these relations and trying to reduce the negative effects of urban-rural relations in order to organize them, pave the way for sustainable development of rural and urban areas. will be. The aim of this study is to analyze the interrelationships between urban and rural areas and adverse outcomes in the metropolitan areas of Rasht. The method of descriptive and analytical research and its statistical population consists of residents of the villages of the four rural areas studied and specialists. In order to study and rank the most important adverse consequences of urban-rural relations in the suburbs of Khomem, from the perspective of experts, Expert Choice software has been used. The results showed that among the adverse consequences of inter-relations between City and village, as a result of the weakening of the traditional rural housing model and the development of urban architecture style with a weight of 0.187, has the highest rank, then using the WASPAS decision model has tried to rank each The villages of Khomem section should be measured based on the proposed consequences. The results showed that, respectively, Chaparkhaneh village with the value of 3.654, Kathehsar village with the obtained weight of 3.532, Farshki village with the weight of 3.421, Ashkik village with the obtained weight of 3.321, the highest and the lowest, respectively. They have the highest rankings.

  Keywords: Mutual relations, human settlements, adverse consequences, Suburban Areas, Khomem County
 • Masumeh Fadaei, Bijan Rahmani *, Jamileh Tavakolinia Pages 157-178
  Urban and rural integration indicates to the optimal combination of natural, economic, social and spatial factors. The degree of integration of these two places depends on the extent to which urban and rural systems (economic, social and environmental) penetrate each other, they connect with each other, complement each other, and share benefits. The aim of this study is to investigate the economic and social relations between Farsan city and the periphery villages. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. Data were collected using a questionnaire. The statistical population of the study consists of rural household heads in Farsan city County. The sample size is 380 heads of households in 19 villages.The results of the research based on a one-sample t-test indicate that there are economic and social relations between Farsan city and periphery Villages. All indicators of social relations show a positive and two-way effect, but in economic relations, the indicators of capital flow from city to village, employment rate and income rate with average differences(-0.800, -0.827, -0.518) show the one-sided effect and dominance of Farsan city on the periphery Villages. The result of modeling structural equations for social and economic relations by explaining 0.98 and 0.89, respectively, showed that social relations are more and stronger than economic relations between Farsan city and periphery Villages.
  Keywords: economic relations, social relations, city, village, Farsan
 • Fahimeh Motazedian *, Arsalan Laari Pages 179-196

  In the army residential complexes of Iran, due to the lack of attention to the needs of different ethnic groups and the lack of favorable conditions for the interaction between residents, such sets have a great vacuum in creating a place of belonging and also causing social instability. In order to improve such conditions, we need to use the theoretical framework and formulate indicators and urban components for the promotion of spatial identity and social sustainability. To this end, based on theoretical foundations, we achieved the structure of an empirical model and then, using the views and opinions of the owners of thought in the field of urban and architectural design as well as 150 families of naval personnel of the Army of the Islamic Republic of Iran, Located on the shores of the Oman Sea. We sought to prove the model for which the factor analysis method evaluated the indexes in the structure of the model and, using SPSS and AMOS software for analyzing the pathway, a model based on the relationships between this. The factors and their correlation coefficients were compiled and monitored. Accordingly, indicators were categorized in two main groups of spatial identity and social sustainability, which were confirmed by their quality and life satisfaction in reaching a favorable urban design.

  Keywords: spatial identity, Social Sustainability, Sense of Place
 • Mohammad Hajipour * Pages 197-219
  Suburban spaces are one of the growing consequences of urban growth. This practice has become an epidemic in the space organization system in most countries, especially developing and declining ones; Because most of these spaces have grown without pre-planned. One of the serious missions of the space development planning and management system is to strive to regulate the system of changes in the organization of suburban spaces and the rule of development in the heart of these settlements. In order to achieve the goals of development planning in suburban areas, this study has tried to study and analyze the spatial-spatial status of living capital in settlements on the edge of Birjand. The results showed that the growth of instability and the spread of dissatisfaction in the space economy of the regions has led to overflows of population and talented manpower around the cities and has turned these centers into places of accumulation of "low / income human capital" in geographical areas. Considering that financial assets are one of the weakest types of five livelihood capitals in suburban areas, it has led to the creation and fomenting of the dialectic of construction and reconstruction of the "space poverty trap" near the metropolis of the region (Birjand). Spatially, suburban settlements, which also have the least natural barriers to physical development and are adjacent to the main intercity access roads in terms of location, have been the focus of immigrant population from cities and villages. Also in this group of suburban centers, you can see the highest amount of five livelihood capitals compared to other settlements. Regarding the city of Birjand, such suburban spaces are mainly concentrated in its west.
  Keywords: Sustainable livelihood, capital, poverty space trap, Urban Peripheral, Birjand