فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
پیاپی 4 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حدیث هدایتی صفحات 1-28

  پژوهش بدون شک برای شناخت ماهیت حقوقی یک نظریه و چگونگی تاثیر آن بر قرارداد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی که ممکن است تعریف جامع و مانعی از آن ارایه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر  درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنکه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از کشورها درباره مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر درباره آثار حقوقی آن بیانگر این  واقعیت است که مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق کنونی هنوز کاملا شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی  باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند. به موحل از آنجا که بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و کامل آن دارد، طبیعتا بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تامین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب می شود، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده، اجرای آن را دشوار، پر هزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمی کند. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفته اند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل پیش گیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است.

  کلیدواژگان: فقه و حقوق، تغییر اوضاع و احوال، تحول قرارداد ها
 • مریم سلمانپور صفحات 29-35

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر گرایش دانش آموزان به ارزش های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب، انجام شد. این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهرستان ساری بود که تعداد 377 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با 20 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان و صاحب نظران تایید و مقدار پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 88/0 محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون t تک گروهی بود. یافته ها نشان داد که تاثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر گرایش دانش آموزان دختر شهرستان ساری به ارزش های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب بیشتر از متوسط است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سواد رسانه ای، گرایش به ارزش های دینی، فرهنگ عفاف، حجاب
 • رسول طریقی *، امین کرمی قادیکلای، ملیحه صالحی رستمی صفحات 36-50

  تماشاگران در مسابقات، یکی از بزرگترین سرمایه های است که تیم های ورزشی می توانند در اختیار داشته باشند لذا در مسابقات ورزشی، توجه به جلب رضایت به منظور جذب تماشاگران اهمیت فراوانی دارد. به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه الگوی انگیزه های رفتاری و حضور مجدد هواداران  باشگاه های حرفه ای فوتبال می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران بوده اند. حجم نمونه بی نهایت و اندازه نمونه برابر با 384 نفر می باشد. همچنین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول‌ کوکران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شد. محقق با مطالعه ی متغییرهای بسیاری از مقالات خارجی پرسشنامه محقق ساخته ای را تهیه نموده است. که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن آلفایی کرونباخ تایید گردیده است. آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق مدل یابی معادلات ساختاری ESM  و تحلیل عامل تاییدی CFA بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه عوامل این پژوهش شامل جذابیت، نوع ورزش، برنامه زمانی مسابقات، مکان برگزاری بازی ها، شرایط اقتصادی، علاقه به بازیکنان، عوامل احساسی(انگیختگی)، تفریح، ایمنی و امنیت، تعامل اجتماعی، نمایش(نتیجه مسابقه)، ترویج و مصرف از طریق رسانه تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال نساجی مازندران دارند. لذا با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی و لزوم خودکفایی باشگاه ها در بخش اقتصادی پیشنهاد می شود مدیران باشگاه نساجی مازندران از نتایج این پژوهش در جهت جلب رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنان در ورزشگاه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، هوادار، فوتبال، باشگاه های حرفه ای
 • حافظ نجفی صفحات 51-62

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی اینترنتی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه فرزندان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد واحد ساری به تعداد 612 نفر بوده  با استفاده از فرمول کوکران تعداد 235 نفر با روش روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه ای که بصورت استاندارد توسط ژو و لی(2020) طراحی شده، بود. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار های SPSS  و PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که آموزش کارآفرینی اینترنتی بر دانش کارآفرینی،  توانایی کارآفرینی و قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دانش کارآفرینی و توانایی کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی اینترنتی، بر قصد کارآفرینانه، فرزندان شاهد و ایثارگر
 • فایزه اصغری، محبوبه جباری صفحات 63-71

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی و استرس شغلی در کارکنان آموزش و پرورش، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی کارکنان آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال 1400 بود که تعداد 361 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، رضایت شغلی گریکسون (1987) و استرس شغلی اسیپو و اسپوکان (1987) بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاریSPSS23  و سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) استفاده شد. جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرها از شاخص های آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سرمایه روان شناختی و رضایت شغلی رابطه مثبت  معنی دار و بین سرمایه روان شناختی با استرس شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، رضایت شغلی، استرس شغلی، کارکنان آموزش و پرورش
 • مارال عباس زاده *، یاسمن عباس زاده صفحات 72-81

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و مهارت های ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قایم شهر در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19، انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قایم شهر در سال 1399 بود که 278 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، پرسشنامه مهارت های ارتباط بین فردی ماتسون (1983) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1992) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی) از طریق نرم افزار SPSS23 در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین سرمایه روان شناختی و مهارت های ارتباط بین فردی با عملکرد شغلی معلمان وجود دارد، به طوری که این متغیرها 54 درصد از عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19 را تبیین (پیش بینی) می کنند. یعنی، سهم هر یک از  متغیرهای سرمایه روان شناختی و مهارت های ارتباط بین فردی در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان قایم شهر در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19 متفاوت است. در این میان، متغیر مهارت های ارتباط بین فردی بیشترین سهم را در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان دارد و بعد از آن سرمایه روان شناختی قرار دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، سرمایه روان شناختی، مهارت های ارتباط بین فردی
 • بیتا محمودیان *، کوثر محمودپور صفحات 82-91

  پژوهش حاضر با هدف پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه رهبری معنوی با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در سال 1399 به تعداد 326 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 181 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی فرای و ماترلی (2005)، سلامت سازمانی مایلز (1969) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق نرم افزار SPSS23 در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) انجام شد. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت معنادار بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی و بین رهبری معنوی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، سلامت سازمانی، عملکرد شغلی
 • بهرام سالاری صفحات 92-100

  پژوهش حاضر با هدف  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری عبارت از تمامی معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان خواف به تعداد 1015 نفر بود که تعداد 285 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی مایلز (1969) با 40 گویه، اعتماد سازمانی مایر و داویز (1999) با 17 گویه و تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) با 24 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از طریق برنامه نرم افزاریSPSS23  استفاده شد. جهت توصیف ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرها از شاخص های آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری و آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها، نشان داد که رابطه مثبت معنی دار بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی وجود دارد. تعهد سازمانی معلمان توسط متغیرهای سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی قابل پیش بینی است. به طوری که این متغیرها 3/60 درصد از تعهد سازمانی معلمان را تبیین (پیش بینی) می کنند. در این میان، متغیر سلامت سازمانی بیشترین سهم را در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان دارد و بعد از آن اعتماد سازمانی قرار دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، سلامت سازمانی، تعهد سازمانی
 • الناز غفوری بجدنی صفحات 101-109

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش، خلاقیت و خودکارآمدی دانشجویان هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام شد. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی  95 - 1394 به تعداد 188 نفر بود. به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های جهت گیری های انگیزشی والرند و همکاران (1992)، خلاقیت عابدی و تورنس (1974) و خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982)‌ بود که در  پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزاریIBM SPSS 23  و آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که روش های آموزش مبتنی بر الگو طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش، خلاقیت و خودکارآمدی دانشجویان تاثیر دارند و مقدار آن را افزایش می دهند..

  کلیدواژگان: طراحی آموزشی بایبی، انگیزش، خلاقیت، خودکارآمدی، دانشجویان
 • شهرزاد هدایتی صفحات 110-118

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با خود توسعه ای معلمان متوسطه دوم، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 448 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت تعداد 210 نفر (120 نفر مرد و 90 نفر زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2004) و خود توسعه ای پرالت (2008) بود که از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب برابر 90/0 و 87/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) انجام گرفت. یافته ها نشان داد رابطه مثبت معنی دار بین رابطه رهبری تحول آفرین (و ابعاد آن: ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی) با خود توسعه ای معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد وجود دارد.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی
 • نفیسه ماجانی *، نازنین ماجانی صفحات 119-131

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت مندی زناشویی با سلامت روان در زنان متاهل شهرستان ساری انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل که به تنها مرکز بهداشت شهرستان ساری در شش ماه اول سال 1400، مراجعه نموده بود. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 148 نفر از زنام متاهل به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های سلامت روان GHQ 28، گلدبرگ و هیلیر(1979)، ویژگی های شخصیتی NEO-FFI کاستا و  مک کر(1986)، و رضایتمندی زناشویی انرویچ (1990) بود. به منظور تجزیه و تحلیل  داده ها از آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی) انجام شد. یافته ها نشان داد ویژگی شخصیتی نوروز گرایی با سلامت روان زنان متاهل رابطه معنی دار منفی و ویژگی های شخصیتی برون گرایی، سازگاری، خودآگاهی، پذیرش و رضایتمندی زناشویی با سلامت روان زنان متاهل رابطه معنی دار مثبت دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد ویژگی های شخصیتی به استثنای خودآگاهی و رضایتمندی زناشویی زنان متاهل قدرت پیش بینی کنندگی سلامت روان آنان را دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، رضایت مندی زناشویی، سلامت روان، زنان متاهل