فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی - پیاپی 5 (زمستان 1400)
 • پیاپی 5 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید محمد باقری، سید سعید میر کمالی، صادق دلشاد صفحات 1-15

  پزوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موانع کارکردی، روانی و احساسی بر مقاومت شناختی و عاطفی در حوزه بانکداری اینترنتی انجام شد.جامعه آماری متشکل از کلیه مشتریان بانک پارسیان در استان البرز بوده که با استفاده از فرمول کورکران و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 32 سوال اقتباس شده از داس سانتوس و همکاران، 2021 و کاسترو و همکاران، 2020 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از نرم افزارهای ,SPSS Excel و برازش مدل و آزمون فرضیات از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد موانع کارکردی، روانی و احساسی بر مقاومت شناختی و عاطفی مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: موانع کارکردی، موانع روانی، موانع احساسی، مقاومت عاطفی، مقاومت شناختی، بانکداری اینترنتی
 • رسول طریقی *، سید مجتبی علیمرادی، فرشید عابدی، ملیحه صالحی رستمی صفحات 16-29

  برنامه های آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است، به طوری که پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید برنامه نظام مندی برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر ” تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران” بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران یکی از بازی های خانگی تیم نساجی مازندران در فصل 1399-1398 که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفتند، بود. در این تحقیق  حجم جامعه بی نهایت در نظر گرفته شده است لذا  اندازه نمونه برابر با 384 شده است. همچنین برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول‌ کوکران برای جوامع نامحدود‌ استفاده شده است‌. عوامل پرسشنامه از مطالعه مقالات پیشین در این زمینه استخراج شده است. روایی پرسشنامه توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد که در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار آورده شد و در بخش استنباطی جهت نرمال بودن توزیع داده ها از از آزمون  کولموگوروف-اسمیرنوف (K-S) و نیز جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری(SEM)، با استفاده از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. یافته ها نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال تاثیر دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمد باشگاه های حرفه ای فوتبال از حضور هواداران در ورزشگاه ها تامین می شود، لذا پیشنهاد می شود باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران از نتایج پژوهش حاضر در جهت رضایتمندی و حضور مجدد هوادارانشان در استادیوم های ورزشی استفاده نمایند

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، بازاریابی ورزشی، هواداران فوتبال، معادلات ساختاری
 • مریم خادملو* صفحات 30-40

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشان شهرستان ساری، انجام پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی 00–1399 برابر با 18606 نفر که مطابق با جدول کرجسی و مورگان (1970)، تعداد نمونه برابر 377 نفر شد. برای انتخاب افراد نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب نوع مدرسه: دولتی، غیردولتی و تیزهوشان) استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران (1398) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک متغیری (انوا)) در سطح معناداری 0/05=α انجام شد. یافته ها نشان داد میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر از مدارس دولتی و غیر دولتی است. هم چنین، از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس های آن بعد از دانش آموزان مدارس تیزهوشان، دانش آموزان مدارس غیردولتی و در آخر دانش آموزان مدارس دولتی قرار دارند.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، متوسطه دوم، دولتی، غیردولتی و تیزهوشان
 • حسن سلیمانی* صفحات 41-48

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با اضطراب، افسردگی و استرس  دانش آموزان، انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 00 – 1399 بود که تعداد 370 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی حسن زاده و اولادزاد (1394) و افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزارSPSS 23  و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، افسردگی، اضطراب، استرس
 • الهام دل انگیز* صفحات 49-57

  پژوهش حاضر با هدف کلی مقایسه رضایت شغلی معلمان با دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهرستان ساری در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19، انجام شد. روش تحقیق، کاربردی، توصیفی از نوع پس رویدادی یا علی-مقایسه ه ای بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی شهر ساری در سال تحصیلی 1400–1399 و آن دسته از معلمانی که با گروه معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی از نظر جنسیت، سن، سطح تحصیلات و سابقه کاری، همتاسازی شده بود. به این ترتیب، تعداد 50 نفر از معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و تعداد 50 نفر از معلمان عادی و در مجموع، تعداد یکصد نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اعضاء نمونه آماری به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه رضایت شغلی گریکسون (1987) با 30 گویه بود. آزمون پارامتری t مستقل در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) نشان داد میزان رضایت شغلی معلمان با دانش آموزان عادی بیشتر از رضایت شغلی معلمان با دانش آموزان کم توان ذهنی در دوران همه گیری اپیدمی کوید-19 است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای خود مراقبتی، خوش بینی، سلامت روان، سرطان سینه
 • معصومه حسن پور*، سید عابدین خدادادی صفحات 58-65

  پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان هوش هنری دانش آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد. این پژوهش، کاربردی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته هوش هنری با 55 گویه بود که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 94/0 محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون t تک گروهی بود. یافته ها نشان داد که میزان هوش هنری و مولفه های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) در دانش آموزان متوسطه اول استان مازندران بیشتر از متوسط است.

  کلیدواژگان: هوش، هوش هنری، دانش آموزان متوسطه اول
 • ذبیح الله اللهی*مجید کهرازهی، فاطمه پودینه صفحات 66-76

  برنامه معلم پژوهنده در قالب فرآیند هایی چون اقدام پژوهی با اهداف متنوعی بررسی و شناسایی ظرفیت های پژوهشی معلمان و کاربست این یافته ها بصورت مستقیم در فرآیند های آموزشی و پرورشی جایگاه برجسته ای در تعلیم و تربیت داراست. این مطالعه به بررسی اهدافی چون میزان آشنایی معلمان با فرآیند اقدام پژوهی، تاثیر مولفه جنسیت در رغبت به مشارکت معلمان نسبت به این برنامه به همراه راهکار و اولویت بندی آنها پرداخته است. روش بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود که جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان مقطع ابتدایی استان سیستان و بلوچستان تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 379 نفر (214 زن و 165 مرد) بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل مصاحبه ساختاریافته، گروه های کانونی و پرسشنامه محقق ساخته بود که داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (t تک نمونه ای و گروه های مستقل) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان نسبت به فرآیند های اجرایی اقدام پژوهی در حد پایین است. همچنین میان جنسیت و میزان آشنایی با اقدام پژوهی ارتباط معنادار وجود دارد. علاوه بر این، اولویت بندی راهکارهای ترغیب معلمان نسبت به برنامه معلم پژوهنده بیانگر آن بود که به ترتیب راهکار های آموزشی و راهکار های سازمانی بالاترین اولویت و در مقابل، راهکار های مربوط به پشتیبانی مدرسه کمترین اولویت را نزد معلمان در این زمینه دارد.

  کلیدواژگان: معلم، معلم پژوهنده، برنامه معلم پژوهنده، اقدام پژوهی
 • فریبا زروکیان* صفحات 77-85

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثیر یادگیری معکوس بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش اموزان پایه دوم شهرستان آمل در دوران همه گیری کوید 19 انجام شد.  این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش به همراه پیش آزمون و پس آزمون به منظور بررسی تغییرات حاصله پیش و پس از اعمال متغیر آزمایشی در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دوره ابتدایی شهر آمل در سال تحصیلی 1401-1400 بود. روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. لازم به ذکر است در میان مدارس 2مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب شد و پس از آن یک کلاس دوم این مدارس به صورت تصادفی به گروه کنترل و یک کلاس دیگر به گروه آزمایش اختصاص داده شد. از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1998) و پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) استفاده شد. روایی این پرسشنامه به وسیله روایی محتوایی و پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ بررسی و تایید شد. .داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس یکطرفه تحلیل گردید. نتایج بیانگر این بود که روش یادگیری معکوس بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: یادگیری معکوس- کووید19- پیشرفت تحصیلی - عملکرد تحصیلی
 • حسین کرمی *، سارا مهاجر صفحات 86-96

  پژوهش حاضر با هدف سه هفته تمرین استقامتی بر ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی و عضلانی مدیران مدارس زاهدان، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 00-1399 بود که به طور کاملا تصادفی و با رعایت ملاحظات اخلاقی و علاقمندی به شرکت در طرح پژوهشی، 40 نفر انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تمرین/تمرین و تمرین/ بی تمرین تقسیم شدند. در گروه آزمایش، وزن برابر 88/6±10/76 کیلوگرم، قد برابر 6/82±175/10 سانتی متر و نمایه توده بدنی برابر kg/m2  24/70±0/60 و در گروه کنترل وزن برابر 6/55±77/85 کیلوگرم، قد برابر 6/42±176/05 سانتی متر و نمایه توده بدنی برابر  kg/m2 24/95±0/84 بود. ابزار اندازه گیری شامل بارفیکس و دراز و نشست جهت اندازه گیری استقامت عضلانی، پرس سینه و اسکات پا جهت اندازه گیری قدرت عضلانی و حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) جهت  اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=a) انجام شد. یافته ها نشان داد که سه هفته تمرین استقامتی بر ضعف ها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی و عضلانی مدیران مدارس زاهدان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، استقامت قلبی-عروقی، ناهنجاری های اکتسابی
 • امیرحسین خانی کوچکسرایی*، سمیه رضایی سنگتابی صفحات 97-107

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهرستان قایم شهر در سال تحصیلی 00 – 1399 بود که تعداد 24 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب، تعداد 12 نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد 12 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات آموزش با افزودن محتوای الکترونیکی به روش آموزش‌‌ سنتی رایج در درس ریاضی، طی 8 جلسه و به مدت یک ماه اجرا شد. ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس (1970)، خلاقیت تورنس (1974) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)‌ بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری  0/05=a بود. یافته ها نشان داد که یادگیری الکترونیکی بر انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت، عملکرد تحصیلی
 • فاطمه آهنی صفحات 108-116

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان، تعیین شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه یابی (پیمایشی) و جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر زاهدان در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که مطابق با جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 384 نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 30 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید و ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/87 محاسبه شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α) راهکارهای پیشنهادی تاب آوری، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل آموزشی و عوامل خانوادگی بر مقابله با افزایش گرایش به اعتیاد در دانش آموزان تاثیرگذار بوده، به طوری که رتبه بندی این راهکارهای پیشنهادی به ترتیب اولویت به صورت تاب آوری، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی، تعیین شد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتارهای خود مراقبتی، خوش بینی، سلامت روان، سرطان سینه
 • یاسمن عباس زاده *، مارال عباس زاده صفحات 110-121

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چند رسانه ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، انجام شد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان قایم شهر در سال تحصیلی 00–1399 بود که تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت کاملا تصادفی (بر اساس قرعه کشی) در گروه های آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش فلسفه برای کودک بر پایه چند رسانه ای، با روش پیشنهادی فیلیپ کم (1994) طی 8 جلسه و به مدت یک ماه، اجرا شد. در حالی که، اعضاء گروه کنترل در این مدت آموزش مشابه ای دریافت نکردند. ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه حل مسئله هپنر (1988) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) انجام شد. یافته ها نشان داد که چند رسانه ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر معناداری دارد. هم چنین، چند رسانه ای فلسفه برای کودک (P4C) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر معناداری دارد. بنابراین، معلمان پایه سوم ابتدایی برای بهبود، ارتقاء و یا تقویت حل مساله و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان می توانند از چند رسانه ای فلسفه برای کودک (P4C) بهره گیرند.

  کلیدواژگان: فلسفه برای کودک (P4C)، حل مسئله، عملکرد تحصیلی، چند رسانه ای
 • فاطمه محمدنژاد *، فرشته پیرمردی صفحات 116-124

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رابطه گرایش به کار تیمی و مسیولیت پذیری کارکنان آموزش و پرورش، انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 00-1399 بود که از این جامعه آماری تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد گرایش به کار تیمی باکر و همکاران (2010) و مسیولیت پذیری احمدی آخورمه و همکاران (1392) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی) از طریق نرم افزار SPSS23 در سطح اطمینان 95 درصد (05/0=a) انجام شد. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین گرایش به کار تیمی و ابعاد آن یعنی ساختار گروه، رهبری، کنترل موقعیت، حمایت متقابل و برقراری ارتباط با مسیولیت پذیری کارکنان وجود دارد. به طوری که تحلیل رگرسیونی تایید کرد که این متغیرها 3/82 درصد از مسیولیت پذیری کارکنان را تبیین (پیش بینی) می کنند. در این میان، حمایت متقابل بیشترین سهم را در پیش بینی مسیولیت پذیری کارکنان دارد و بعد از آن در مراتب بعدی، کنترل موقعیت، رهبری، برقراری ارتباط و ساختار گروه  قرار دارند.

  کلیدواژگان: گرایش به کار تیمی، مسئولیت پذیری، آموزش و پرورش
 • زهرا مشفق خاکپور، فاطمه آهنی، ریحانه ظفریابی صفحات 117-126

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سوق دهنده به ترک مصرف مواد مخدر (دیدگاه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد) انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه یابی (پیمایشی) و جامعه آماری متشکل از کلیه مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان بود. مطابق با جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 234 نفر و انتخاب اعضاء نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 32 گویه بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید و ضریب آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه شد. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α) رتبه بندی عوامل سوق دهنده تاثیرگذار بر ترک مصرف مواد مخدر در افراد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد به ترتیب اولویت عبارت است از عوامل فردی، عوامل اطلاع رسانی و تبلیغاتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل خانوادگی و عوامل فرهنگی و اجتماعی.

  کلیدواژگان: عوامل سوق دهنده، ترک مصرف مواد مخدر، مراکز ترک اعتیاد