فهرست مطالب

نشریه چشم انداز برنامه درسی و آموزش
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه تاری*، نصیبه تاری صفحات 1-19
  با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش، معلمان ناگزیر به ارایه آموزش در بستر الکترونیک شدند. در این میان یکی از چالشهای اساسی معلمان، چگونگی حفظ و ارتقاء سطح انگیزش دانش آموزان می باشد. با توجه به اهمیت راهبردهای انگیزشی معلمان در این دوران، پژوهش حاضر درصدد شناسایی تجارب زیسته معلمان در زمینه ارتقاء انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی است. مقاله حاضر با روش پدیدارنگاری (تفسیری) انجام شده است. مشارکت کنندگان از میان معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در بستر الکترونیکی در سال تحصیلی1400-1399 بودند که 14 نفر از آنان با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه غیرحضوری نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از راهبرد کلایزی انجام شد. در مجموع، تعداد 5 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی استخراج شد. یافته های پژوهش نشان داد که راهکارهای موثر معلمان برای ایجاد و تقویت انگیزه دانش آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی شامل بهبود مولفه های آموزشی، توجه به ویژگی -های عاطفی - روانی دانش آموزان، رشد مهارت های اجتماعی، برجسته سازی تربیت علمی و نهایتا تقویت ظرفیت های زیباشناختی است. نتایج بیانگر آن است که بهبود مولفه های آموزشی بیشترین سهم و توجه به ابعاد زیباشناسانه کمترین سهم را در مجموعه راهکارهای انگیزشی معلمان این پژوهش داشته است. لذا جهت دستیابی به نتایج موفق و بهبود یادگیری دانش آموزان کاربرد انگیزاننده های تمام ساحتی با مدنظر داشتن اقتضایات خاص زیست بوم جدید یادگیری و نیز ظرفیت هایی که می تواند پیشروی دانش آموزان قرار دهد، لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، محیط یادگیری الکترونیکی، تجارب زیسته معلمان، دوره ابتدایی
 • محمود خروشی*، فیروز محمودی، داود طهماسب زاده شیخلار صفحات 22-33
  پژوهش حاضر در جهت مطالعه وضعیت دانش و مهارت TPACK معلمان مدارس هوشمند و عادی و به طبع آن تبیین تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان مدارس متوسطه دوره اول شهر اردبیل اجرا شده است. پژوهش حاضر در صدد بررسی و بیان تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه معلمان و دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اردبیل در سالتحصیلی 99-1398بود. ابزار پژوهش بدین ترتیب بود که برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه که یکی برگرفته از پرسشنامه TPACK و دیگری برگرفته از پرسشنامه اضطراب فناورانه استفاده شد. در رابطه با فرضیه بیان تفاوت میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان با توجه به نوع مدرسه و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان، با اینکه تعامل بین مدرسه و دانش تربیتی، مدرسه و دانش محتوایی با اضطراب فناورانه دانش آموزان رابطه معنی داری دارد اما چون در سایر مولفه ها رابطه معنی دار آماری مشاهده نگردید. به همین دلیل میانگین نمره اضطراب فناورانه دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی و سطح دانش و مهارت TPACK معلمان یکسان و برابر است و این فرضیه تایید نشد. دانستن عوامل اضطراب فناورانه می تواند به معلمان در اصلاح برنامه درسی و اثربخشی شیوه های تدریس کمک کند تا دانش آموزان در یادگیری خود موفق باشند.
  کلیدواژگان: دانش و مهارت TPACK، اضطراب فناورانه، مدارس هوشمند و مدارس عادی
 • فاطمه ذبیحی* صفحات 35-50
  زمینه و اهداف
  از آن جایی که تحقیقات نشان می دهد، فناوری هولوگرام سه بعدی، در کیفیت آموزش درس تاریخ تاثیر گذار است و می تواند به دانش آموزان کمک کند تا درک خود را از مباحث تاریخی بهبود ببخشد و هر مبحث تاریخی را به شکل واقعی و اصلی اش همانطوری که هزاران سال پیش ساخته شده است ببینند. هدف این پژوهش، شناسایی کاربردهای فناوری هولوگرام سه بعدی در زمینه ی آموزش درس تاریخ به دانش آموزان است.
  روش
  محقق در این پژوهش، از روش کتابخانه ای یا مطالعه ای، برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داده، هولوگرام های سه بعدی را می توان در زمینه ی آموزش شخصیت های تاریخی ویافته های باستان شناسی، در زمینه ی تدریس تاریخ از راه دور، تبادل معلم تاریخ بین مدارس و جلسات آموزشی معلمان تاریخ، به عنوان دستیار آموزشی برای معلمان تاریخ در کلاس درس، زنده کردن باستان شناسان ومعلم های تاریخ مشهور گذشته برای حضور در کلاس و بررسی مومیایی ها توسط دانش آموزان به صورت سه بعدی استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  استفاده از هولوگرام سه بعدی در کلاس درس تاریخ می تواند برای ایجاد علاقه و انگیزه ی بیشتر دانش آموزان برای یادگیری تاریخ، تقویت تفکر فضایی و مهارت های استدلال تاریخی دانش آموزان، نقشی اساسی ایفا کند.
  کلیدواژگان: آموزش تاریخ، دانش آموزان، فناوری هولوگرام، هولوگرام سه بعدی
 • سعید شریفی رهنمو*، آیت اله فتحی، رعنا پورملایی هریس صفحات 51-64
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان ابتدایی انجام پذیرفت.
  روش
  طرح پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان هریس در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از این جامعه، تعداد 40 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سازش یافتگی سینها و سینگ(2011)، احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران(2004) و خودپنداره تحصیلی یی سن چن(2004) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
  یافته
  میانگین نمرات خودپنداره تحصیلی و تعلق به مدرسه در پس آزمون در گروه آزمایش به ترتیب 05/33 ± 24/4 و 05/54 ± 54/4 به دست آمد. نتایج نشان داد؛ آموزش مهارت های اجتماعی بر احساس خودپنداره تحصیلی و تعلق به مدرسه دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر دارد(P≤0/01) و باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه می شود.
  نتیجه گیری
  براین اساس اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی مبنایی است که ارتباط های بین فردی بر پایه آن ساخته می شود. دانش آموزانی که مهارت های اجتماعی را به طور واقعی تمرین می کنند و به شایستگی به کار می گیرند، به طور حتم قادرند در ورود به گروه همسالان و دوست یابی موفق باشند و تعاملی مثبت و متقابل با دیگران برقرار کنند که چنین امری باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه در آنان می گردد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، خودپنداره تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • ژیلا فرح بخش*، شهرام رنجدوست صفحات 65-77
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب متوسطه اول و دوم بر اساس توجه به مشارکت سیاسی و دینی (مطالعه موردی: کتب مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت از نوع کیفی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کتاب های درسی دوره اول و دوم متوسطه بود. کتاب های مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش چک لیست تحلیل محتوا است که روایی آن توسط متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب پایایی مرکب 78/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و همچینی آزمون خی دو، آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مولفه مشارکت سیاسی، بیشترین فراوانی مربوط به شرکت در راهپیمایی ها با 6 مورد و کمترین فراوانی مربوط به گرامیداشت مناسبت های انقلابی و مذهبی و عضویت در نهادهای سیاسی با 0 مورد است. در مولفه مشارکت دینی، بیشترین فراوانی مربوط به هزینه کردن در مراسمات مذهبی با 6 مورد و کمترین فراوانی مربوط به نماز جمعه، مراسم شب های احیا، اعیاد مذهبی، مراسم اعتکاف، برگزاری مراسم دینی در منزل، امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت خمس و زکات و جهاد با 0 مورد می باشد. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان توجه به مولفه های مشارکت سیاسی و دینی در کتب مورد مطالعه وجود ندارد
  کلیدواژگان: متوسطه، مشارکت سیاسی، مشارکت دینی
 • پریسا مهدیزاده دایو، پروین احمدی*، پروین صمدی صفحات 79-96
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی است.رویکرد پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و جامعه پژوهش، کلیه کتاب های درسی پایه دوم ابتدایی و راهنماهای معلم هر کتاب بود. رویکرد برنامه درسی تلفیقی مضمون محور (مفهوم محور و مهارت محور) انتخاب شد. مفاهیم و مهارت ها از کتاب های درسی و اهداف هر درس از راهنماهای تدریس معلم استخراج شد و همزمان کدگذاری صورت گرفت. کدهایی که دارای زمینه مشترک بوده اند در یک مقوله قرار گرفتند و مضامین تلفیقی برنامه درسی را تشکیل دادند که 16 مضمون (تم) تلفیقی شکل گرفت. مضامین به دست آمده عبارتند از: آب، ، نیکوکاری، دعا، نظم، نماز، زمان، مهارت آراستگی، همکاری و مشارکت،... سپس نمونه طرح درس تلفیقی تدوین شد. یافته ها نشان داد مطالب و محتواهای درسی موضوعات مجزا کافی نیست و نیز به دلیل عدم وجود رابطه معنی دار بین محتوای دروس با زندگی و موقعیت های خارج از محیط آموزشی نیاز به برنامه درسی تلفیقی را محسوس تر می نماید. معلم ها با رویکرد تلفیقی در برنامه درسی آشنا نیستند و نیاز به راهنمای عمل برای اجرای رویکرد برنامه درسی تلفیقی مضمون محور احساس می شود که برای کاربرد در کلاس درس ایده بگیرند.رویکرد تلفیق برنامه درسی مضمون مدار می تواند چتر تلفیق را بین همه کتاب های درسی بگستراند. تمامی مفاهیم و مهارت های تلفیقی پایه دوم ابتدایی استخراج و راهنمای عملی برای برنامه درسی پایه دوم ابتدایی تدوین شد. پیشنهاد می شود که اجرای برنامه درسی تلفیقی پایه دوم ابتدایی طبق راهنمای تدوین شده در این پژوهش در دستور کار قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: تدوین برنامه درسی، راهنمای عمل برنامه درسی، برنامه درسی تلفیقی (یکپارچه)، دوره ابتدایی، پایه دوم ابتدایی
|
 • Farzaneh Tari *, Nasibe Tari Pages 1-19
  With the spread of the corona virus, the closure of schools and the need to continue education, teachers are forced to provide education on an electronic platform. Among these, one of the basic challenges is how to maintain and improve the motivation level of students. This research seeks to identify the lived experiences of teachers in the field of improving the academic motivation of elementary school students in the e-learning environment. This article is done with the phenomenological (interpretive) method. Participants in this study include all elementary school teachers who had experience of teaching in electronic context in the academic year 2020-2021, and 14 of them were selected using a purposive sampling method. To collect data, a semi-structured virtual interview was used. The analysis of the interviews was done using the Collaizi’s strategy. Finally, 5 main categories and 19 sub-categories were extracted. The findings showed that the effective strategies of teachers to strengthen the motivation of students in the e-learning environment include improving educational components, paying attention to the emotional-psychological characteristics of students, and developing social skills, highlighting scientific education and eventually strengthening aesthetic capacities. The results show that the improvement of educational components had the greatest contribution and the attention to aesthetic dimensions had the least contribution in the set of teachers' motivational strategies. Therefore, to achieve successful results and improve students' learning, it is necessary to use all-round motivators, taking into account the special requirements of the new learning environment and the capacities that can advance students.
  Keywords: academic motivation, E-learning environment, Teachers' lived experiences, Elementary School
 • Mahmud Khorushy *, Firooz Mahmoodi, Davoud Tahmasebzadeh Sheikhlar Pages 22-33
  Background and Objectives
  Currently about the study of students and experts TPACK teachers of scientific schools Smart and normal and naturally talk about it and think separately about international opinions and using the knowledge of students and TPACK trained teachers and also TPACK trained teachers and also presented in Ardabil. In this research, using the knowledge and ability of TPACK teachers and its relationship with respect to student’s technological anxiety has been published.  
  Methods
  The statistical population in this study included all teachers and high school students in Ardabil. Sampling in this study was done as a criterion. Thus, the total number of normal and smart schools considered for conducting the research was 16 schools. From the mentioned schools, 160 people were randomly selected to test the TPACK skills, and according to that, three students from each class of those schools were randomly selected to test the technological attitude of 480 people. The research tool was that a standard questionnaire based on TPACK and technological anxiety was used to collect information.  
  Findings
  In the study and analysis of research hypotheses, analysis of variance was used to express the difference between the mean score of student’s technological anxiety and the level of knowledge and skills of teachers' TPACK, which was presented in the form of four hypotheses. 
  Conclusion
  The results showed that knowing the factors of technological anxiety can help teachers to improve the curriculum and the effectiveness of teaching methods so that students are successful in their learning.
  Keywords: TPACK, technological anxiety, smart, normal schools
 • Fatemeh Zabihi * Pages 35-50
  Background and Objectives
  Research shows that 3D hologram technology is effective in the quality of history education and can help students to improve their understanding of historical topics and see each historical topic in its true and original form as it was thousands of years ago. the purpose of this research is to identify the applications of 3D hologram technology in the field of teaching history to students.
  Methods
  In this research, the researcher has used the library or study method to collect information. Since the researcher in this research needed information from the distant or recent past to reach the conclusion of the research, he used the library method; To reach theoretical saturation by studying various types of sources and information and present the results of this research
  Findings
  The findings of the research show that 3D holograms can be used as educational assistants in the field of teaching historical figures and archeological findings, in the field of remote history teaching, history teacher exchange between schools, and history teacher training sessions. For history teachers in the classroom, bring to life archaeologists and famous history teachers of the past to attend the class and examine the mummies by students in 3D.
  Conclusion
  The use of 3D hologram in the history classroom can play an essential role in creating more interest and motivation of students to learn history, strengthening spatial thinking and historical reasoning skills of students.
  Keywords: Hologram technology, 3D hologram, history education, students
 • Saeid Sharifirahnemo *, Ayatollah Fathi, Rana Pourmalai Harris Pages 51-64
  Background and Objective
  The present study was conducted with the aim of the effectiveness of social skills training on academic self-concept and sense of belonging to school in primary school students.
  Method
  The research design was semi-experimental and pre-test-post-test design with a control group. The statistical population was the elementary school students of Harris city in the academic year 2018-2019, from this population, 40 students were randomly selected and placed in 2 experimental (20 people) and control (20 people) groups. To collect data, Sinha and Singh (2011), sense of belonging to school (2004) and Yi Sen Chen (2004) academic self-concept questionnaires were used. Data analysis was done with the statistical method of multivariate covariance analysis.
  Finding
  The average scores of academic self-concept and belonging to school after the test in the experimental group were 4.24 ± 33.05 and 4.54 ± 54.05 respectively. The results showed; Teaching social skills has an effect on the sense of academic self-concept and belonging to the school of primary school students (P≤0.01) and increases the academic self-concept and sense of belonging to the school.
  Conclusions
  Therefore, the acquisition and application of social skills is the basis on which interpersonal relationships are built. Students who practice social skills in a real way and use them competently are definitely able to be successful in entering the peer group and making friends and establish a positive and reciprocal interaction with others, which increases Academic self-concept and the feeling of belonging to the school become in them..
  Keywords: Social Skills, academic self-concept, sense of belonging to school, Elementary School
 • Zhila Farahbakhsh *, Shahram Ranjdust Pages 65-77
  The purpose of the research is to analyze the content of the books of the first and second year of high school based on attention to political and religious participation (case study: social studies and sociology books). The present study is qualitative in terms of applied purpose and descriptive in terms of content analysis in terms of data collection method. The statistical population of the present study was the textbooks of the first and second courses of high school. Books of social studies and sociology were considered as examples. The research tool is the content analysis checklist, whose validity has been confirmed by experts and its reliability has been estimated using the composite reliability coefficient of 0.78.For data analysis, descriptive statistics and x2 test, Friedman's test were used. The results showed that in the component of political participation, the highest frequency is related to participation in marches with 6 cases and the lowest frequency is related to commemorating revolutionary and religious occasions and membership in political institutions with 0 cases. In the component of religious participation, the highest frequency is related to spending money in religious ceremonies with 6 items and the lowest frequency is related to Friday prayers, revival night ceremonies, religious holidays, itikaf ceremonies, , zakat, and jihad with 0 itemsAlso, the results of the chi-square test showed that there is no significant difference between the amount of attention paid to the components of political and religious participation in the studied books.
  Keywords: High school, political participation, religious participation
 • Parisa Mahdizade Dayo, Parvin Ahmadi *, Parvin Samadi Pages 79-96
  The main purpose of this study is to develop a practical guide for the integrated second grade elementary curriculum.The research approach was qualitative content analysis method and the research community was all second grade elementary textbooks and the teacher's teaching guides. The theme-based integrated curriculum approach (concept-based and skill-based) was chosen. Concepts and skills were extracted from textbooks and the objectives of each lesson were extracted from the teacher's teaching guides and coded at the same time. Codes had a common theme were categorized and formed the combined themes of the curriculum. Which formed 16 combined themes. The themes were: water, , charity, prayer, order, saving, time, beauty skills, Collaboration and participation. Then a sample lesson plan was developed.The findings showed that the course contents of separate subjects are not enough, and due to the absence of a meaningful relationship between the course content and life and situations outside the educational environment, the need for a consolidated curriculum is more noticeable. The teachers are not familiar with the integrated approach in the curriculum, and also the practice guide for the implementation of the theme-based integrated curriculum approach is felt to get ideas for an application in the classroom.The theme-oriented curriculum approach can extend the curriculum integration umbrella among all textbooks. According to the findings of this study, it is suggested that the implementation of the integrated curriculum of the second grade of elementary school be on the agenda according to the guidelines developed in this study.
  Keywords: Curriculum Development, Development of the practical guide, Integrated curriculum, Elementary, Second Grade Elementary