فهرست مطالب

Journal of English Language Pedagogy and Practice
Volume:15 Issue: 30, Spring - Summer 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین میرزایی*، رحمان صحراگرد صفحات 1-21

  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین اضطراب زبانی، منبع کنترل و مهارت زبانی در کلاس های برخط انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 67 دانش آموز متوسط به بالا بودند که بین 18 تا 30 سال سن داشتند و از  موسسات زبان انگلیسی شیراز به صورت تصادفی انتخاب شدند. از دو پرسشنامه و یک آزمون مهارت به نام های مقیاس اضطراب زبانهای جهانی برخط، پرسشنامه منبع کنترل راتر و آزمون مهارت زبان انگلیسی استفاده شد. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک همبستگی منفی قوی بین منبع کنترل و مهارت زبانی پیدا شد ، بدین معنی که آن هایی که نمرات بالاتری درتست مهارت زبانی داشتند دارای منبع کنترل درونی بودند. علاوه بر این، یک همبستگی منفی قوی بین اضطراب زبانی و مهارت زبان یافت شد که نشان می دهد اضطراب تاثیرمعکوسی برمهارت زبانی دارد. سوم اینکه منبع کنترل و اضطراب زبانی هردو می توانند مهارت زبان را پیش بینی کنند، اما منبع کنترل پیش بینی کننده بهتری بود. این بدان معناست که تاثیر منبع کنترل بسیار بیشتر از اضطراب بر مهارت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی در کلاس های برخط است. این مطالعه به معلمان و دانش آموزان کمک می کند تا تفاوت های فردی را بهتربشناسند.

  کلیدواژگان: اضطراب زبانی، کلاس های برخط برای زبان آموزانEFL، منبع کنترل، مهارت زبانی
 • مریم موذنی لیمودهی، امید مازندرانی*، بهزاد قنسولی، ژیلا نایینی صفحات 24-46
  تحلیل اشتباهات گرامری ابزار با ارزشی در آموزش زبان انگلیسی به فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم/خارجه فراهم می کند. علی رغم پژوهش های فراوان در این زمینه، همچنان خلاء هایی در بررسی اشتباهات گرامری نوشتاری در میان فراگیران تک و دوزبانه پسر و دختر فارس و ترکمن وجود دارد. برای پوشش دادن به بخشی از این خلاء تعداد 158 زبان آموز فارس و ترکمن در استان گلستان دو متن توصیفی تهیه کردند و سپس این متون از نظر پرتکرارترین اشتباهات گرامری نوشتاری مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، این اشتباهات براساس چارچوب پژوهش تحلیل و مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط معنی داری میان اشتباهات گرامری نوشتاری زبان آموزان فارس و ترکمن و جنسیت آن ها نشان داد. فراوانی اشتباهات زبان آموزان تک زبانه فارس در مقایسه با زبان آموزان دوزبانه ترکمن به شکل معنی داری کمتر بود. این یافته ها می تواند مورد توجه مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه، طراحان سرفصل و مواد درسی قرار گیرد. افزون برآن، این یافته ها می تواند به عنوان پیشنیاز پژوهش ها دز زمینه بازخورد اصلاحی باشد و هم زمان درب های جدیدی به سوی مطالعات مرتبط باز کند
  کلیدواژگان: ترکمن های دوزبانه، تحلیل اشتباهات، تداخل زبان اول، فارس های تک زبانه، اشتباهات گرامری نوشتاری
 • مصطفی غفاری، داوود کوهی*، مرتضی اصل رسولی صفحات 47-69
  این پژوهش تلاشی برای بررسی ادراک معلمان ایرانی دوره متوسطه از آگاهی فرهنگی انتقادی بود (CCA). شرکت کنندگان در این پژوهش 307 نفر از معلمان دبیرستان های مختلف شهر قزوین بودند. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه آگاهی فرهنگی انتقادی را تکمیل کردند. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS شده و تحت آنالیز مولفه های اصلی قرار گرفتند. سه عامل استخراج و به عنوان آگاهی فرهنگی انتقادی در برنامه های آموزش زبان انگلیسی ، آگاهی فرهنگی انتقادی در مواد و کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی و آگاهی فرهنگی انتقادی در اصطلاح عمومی نام گذاری شدند که پاسخ های شرکت کنندگان بر اساس عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ادراک آگاهی انتقادی معلمان نسبت به کتب درسی و مواد آموزشی زبان انگلیسی بالاترین عامل است. نتایج تجزیه و تحلیل گویه ها نشان داد که معلمان نشان می دهند که همه فرهنگ ها باید در کتاب ها و مواد آموزشی زبان انگلیسی از وضعیت یکسانی برخوردار باشند. نتیجه گیری شد که آگاهی فرهنگی معلمان در خصوص ادغام فرهنگ با جریان اصلی تدریس باید افزایش یابد و در کلاس های خود به فرهنگ توجه بیشتری داشته باشند. یکی از کاربردهای مهم برای زبان انگلیسی به عنوان معلمان یادگیری زبان خارجی و همچنین طراحان برنامه درسی این است که یک برنامه درسی بین فرهنگی می تواند زبان آموزان را قادر سازد تا درک بهتری از مطالب مورد نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: آگاهی فرهنگ انتقادانه، کنش فرهنگی، معلمان زبان انگلیسی
 • مینا بصیرت، محبوبه تقی زاده* صفحات 70-95
  این پژوهش با هدف بررسی نقش مدرسان زبان انگلیسی و تعیین توانمندی های مورد نیاز جهت آموزش دوره های برخط زبان انگلیسی انجام شده است. برای این منظور، دیدگاه های 100 دانشجوی فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگیسی به عنوان زبان خارجه (TEFL) مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز توسط دو پرسشنامه در مورد نقش های مدرسان برخط و توانمندی های آنها به همراه دو سوال پاسخ باز انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که می توان نقش های مدرسان برخط را به ترتیب به عنوان نقش آموزشی، حرفه ای، اجرایی، اجتماعی، ارزیابی، فناوری و محقق رتبه بندی کرد. علاوه بر این، توانمندی های نقش آموزشی، حرفه ای و فناوری بالاترین میزان میانگین و توانمندی های نقش محقق کمترین میزان میانگین را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج به دست آمده داشتن دانش فناوری و استفاده از آن، دانش مربوط به درس یا محتوا، توانایی حفظ انگیزه زبان آموزان، مهارت های تدریس برخط و توانایی برقراری ارتباط موثر از دیگر توانمندی هایی بود که مدرس برای ایفای نقش خود در کلاس های برخط زبان انگلیسی به آنها نیاز دارد. یافته های این پژوهش می تواند بینش ژرف تری در زمینه چگونگی طراحی دوره های رشد حرفه ای مدرسان برخط در جهت افزایش کیفیت و توانمند سازی آنها به عنوان مدرس برخط زبان انگلیسی ارایه دهند.
  کلیدواژگان: تدریس برخط، نقش های مدرس برخط، مدرسان زبان انگلیسی، نقش آموزشی، توانمندی های مدرس برخط
 • متین رامک، حسین سیاه پوش*، مهران داوری بینا صفحات 96-118

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تمرین مهارت گفتاری در زبان دوم در شرایط با واسطهی رایانهای ناهمزمان و چهره به چهره بر توانایی گفتاری، اضطراب گفتاری، اعتماد به نفس توانایی زبان دوم و تمایل به صحبت کردن زبان آموزان به زبان دوم انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 40 نفر از دانشجویان کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در یکی از دانشگاه های ایران بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو شرایط آزمایشی (با واسطه کامپیوتری ناهمزمان) و کنترل (چهره به چهره) قرار گرفتند. در گروه آزمایشی، شرکت کنندگان در محیط برخط ناهمزمان به تمرین صحبت کردن پرداختند و در گروه کنترل، دانش آموزان بخشی از وقت کلاس خود را صرف انجام تکالیف مونولوگ (تکگویی) کردند. با استفاده از پرسشنامه، اضطراب گفتاری، اعتماد به نفس توانایی زبان دوم و تمایل به صحبت کردن زبان آموزان به زبان دوم شرکت کنندگان در ابتدا و در پایان ترم اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات توانایی تک گویی افراد در گروه با واسطه رایانه به طور قابل توجهی بیشتر از گروه حضوری بهبود یافت. یکی دیگر از یافته های این مطالعه، برتری شرایط رایانهای در نمرات به اعتماد به نفس گفتاری، دلهره گفتاری و تمایل به برقراری ارتباط شرکت کنندگان بود.

  کلیدواژگان: مهارت گفتاری در زبان دوم، شرایط با واسطهی رایانهای ناهمزمان، اضطراب گفتاری، اعتماد به نفس توانایی زبان دوم، تمایل به صحبت کردن زبان آموزان به زبان دوم
 • مریم موسوی، علی امیرقاسمی*، مهناز سعیدی صفحات 119-150
  این مطالعه کیفی با هدف بررسی منابع فرسودگی شغلی از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی انجام شده است. برای این منظور، سی و چهار معلم زبان انگلیسی مرد و زن ایرانی در مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند تا در مورد منابع فرسودگی شغلی نظر دهند و سپس آنها را از نظر اولویت رتبه بندی کنند. همچنین 100 معلم به یک پرسشنامه باز و برخط در مورد علل فرسودگی پاسخ دادند. بر اساس کدگذاری، پاسخهابه دو گره بیرونی و درونی، پنج شاخه اصلی و پانزده موضوع فرعی تقسیم بندی شدند. گره بیرونی شامل مشکلات مالی، سازمانی وموضوعات مربوط به تربیت معلم وگره درونی شامل ویژگی های روانی-عاطفی معلمان و مشکلات زندگی شخصی این افراد بود. طبق نتایج بدست آمده، شرکت کنندگان فرسودگی معلمین زبان انگلیسی را بیشتر به عوامل خارجی نسبت دادند تا عوامل درونی. ازعوامل بیرونی، دستمزد پایین معلمان، بدرفتاری سرپرست و حجم کار، واز عوامل درونی، پایین بودن توانایی حل مسیله، انگیزه پایین و کمبود حس خودکارآمدی معلمان در رتبه های بالایی قرار داشت. هیچیک از شرکت کنندگان فرسودگی شغلی را به جنسیت و سن معلمان نسبت نداد و تقریبا همه شرکت کنندگان به اتفاق آراء از سیستم مدیریت آموزشی ایران به دلیل عدم ارایه ابزار لازم برای تشخیص و پیشگیری از فرسودگی شغلی معلمان انتقاد کردند. این مطالعه تلویحات آموزشی برای سیاستگذاران و دست اندرکاران مسایل آموزشی دارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عوامل بیرونی، عوامل درونی، معلمین زبان انگلیسی ایرانی، پژوهش کیفی
 • مهناز عباسی، علی امیرقاسمی* صفحات 151-172

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو فعالیت پیش نگارشی "خواندن" (قبل از نگارش) و "گفتگو" (قبل از نگارش) بر مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی است. بدین منظور، پژوهشی نیمه آزمایشی روی 40 زبان آموز ایرانی در بازه سنی 16 تا 20 سال انجام گرفت. این زبان آموزان بر اساس آزمون مهارت زبانی آکسفورد انتخاب و به دو گروه آزمایشی خواندن و گفتگو تقسیم شدند. در گروه خواندن، زبان آموزان قبل از فعالیت اصلی نگارش، مطالب مرتبطی با موضوع نگارش خواندند و در گروه گفتگو، زبان آموزان قبل از نگارش، درباره موضوع نگارش گفتگو کردتد. پس از 10 جلسه آموزش، هر دو گروه در پس آزمون شرکت کردند. نتایج نشان داد که هر دو گروه پیشرفت معنی داری در مهارت نگارش داشتند ولی تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نگردید، گرچه میانگین گروه خواندن بیشتر از گروه گفتگو بود. یافته های این مطالعه تلویحاتی برای زبان آموزان، معلمان زبان، برنامه ریزان آموزشی و تهیه کنندگان مطالب درسی دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت پیش نگارشی، فعالیت پیش نگارشی خواندن، فعالیت پیش نگارشی گفتگو، مهارت نگارش
 • سولماز ایران نژاد، ناصر غفوری*، اصغر محمودی صفحات 173-194
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو نوع آموزش با نامهای فرایند محور و ژانر محور بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی در دو سطح خلاقیت کم و زیاد میباشد. این تحقیق با تعداد 72 زبان آموز همگون شده از تعداد 90 زبان آموز مشغول به تحصیل در یکی از آموزشگاه های خصوصی زبان انگلیسی در شهر ارومیه انجام شد. زبان آموزان بر اساس نتایج یک آزمون بسندگی زبان بنام آزمون تعیین سطح آکسفورد و یک آزمون تعیین خلاقیت بنان آزمون عبادی و شوماکر به چهار گروه 18 نفره تقسیم شدند. دوره آموزش با احتساب جلسات پیش و پس آزمون ده جلسه به طول انجامید. نتایج تحلیل آماری آنالیز کوواریانس نشان داد که نوع آموزش ژانر محور بطور معنی داری بیشتر از آموزش فرایند محور باعث پیشرفت توانایی نوشتاری زبان آموزان گردید ولی میزان خلاقیت زبان آموزان تاثیر چندانی در نوشتار آنان نداشت. همچنین مشخص شد که بین نوع آموزش و میزان خلاقیت زبان آموزان رابطه تعامل معنی داری وجود دارد. نتایج دارای پیامهای آموزشی مهم برای مدرسان زبان ، مولفان کتب درسی ، و کلیه افراد مربوط به آموزش زبان انگلیسی در توجه آنها بر سطح خلاقیت زبان آموزان می باشد
  کلیدواژگان: سطح خلاقیت زبان آموزان ایرانی، آموزش فرایند محور و ژانر محور مهارت نوشتاری
 • پروین رضایی، هانیه دواتگراصل*، نادر اسدی صفحات 195-221
  پژوهش تلفیقی (کمی-کیفی) حاضر پنج بعد تدریس فکورانه معلمان زبان انگلیسی در ایران را با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه تدریس آن ها بررسی می کند. در این راستا، پرسشنامه تدریس فکورانه مشتمل بر 29 گویه حاوی پنج بعد عاطفی، شناختی، انتقادی، فراشناختی و عملی به یک نمونه 142 نفری در دسترس معلمان مرد و زن ایرانی ارایه شد؛ طوریکه معلمان شرکت کننده در نظر سنجی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و با سابقه تدریس چهار تا 30 سال بودند. همچنین با 16 نفر از معلمان مصاحبه تدریس فکورانه به عمل آمد تا داده های عمیق و قابل اعتماد تری از اولویت ها و روش تدریس فکورانه آنان به دست آید. تحلیل مانوا (MANOVA) بر روی داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه نشان داد که تدریس فکورانه به شکلی معنی دار تحت تاثیر سابقه تدریس و مدرک تحصیلی می باشد. علاوه براین، تحلیل آماری نشانگر تعامل معنی دار این دو عامل مذکور با ابعاد تدریس فکورانه بود. نتایج مصاحبه ها هم حاکی از این موضوع بود که کمبود وقت، سر فصل دروس تجویز شده و اجباری، کتاب های درسی، و برنامه های آموزش غیراثربخش موانع عمده تدریس فکورانه معلمان ایرانی می باشند. یافته های تحقیق می تواند برای برنامه ریزان درسی، تهیه کنند ه های مطالب درسی، مربیان و معلمان تربیت معلم و آموزشگران زبان انگلیسی در ایران مفید باشد.
  کلیدواژگان: سطوح تامل، معلمان زبان انگلیسی، تاثیرات متقابل، مدرک تحصیلی، تجربه تدریس
 • داوود کوهی* صفحات 222-243
  ارتباط تنگاتنگ سنت پژوهشی فراگفتمان با فلسفه ی "آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه"، انتظارات اجتناب ناپذیری در مورد نحوه ی استفاده از این عناصر در آموزش نگارش آکادمیک ایجاد نموده است. در پرتو چنین انتظاراتی، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و نمودهای عینی این عناصر در فعالیتهای آموزشی 35 کتاب آموزش نوشتار آکادمیک منتشر شده در طول سه دهه گذشته پرداخته است. نتایج این ارزیابی که بر اساس الگوی فراگفتمان پیشنهاد شده توسط هایلند 2005 a انجام گرفت نشان میدهد که علیرغم ناکافی بودن (به لحاظ کمی) توجه به این عناصر از سوی مولفان کتب آموزشی، فرایند عملیاتی شدن مفاهیم انتزاعی حوزه ی نظری و تبدیل این مفاهیم به  ویژگیهای ملموس و عینی مورد استفاده در متون در وضعیت مطلوبی قرار دارد و سنت پژوهشی حوزه ی فراگفتمان آکادمیک به عملیاتی شدن موثر این مفهموم جهت تامین نیازهای عملی آموزش کمک فراوانی کرده است. مولف مقاله حاضر معتقد است که معرفی مفهوم فراگفتمان و عملیاتی نمودن آن برای اهداف آموزشی باعث تغییر نگرش در میان مولفان متون آکادمیک نسبت به اهمیت معنای بین فردی در چنین متونی خواهد شد و به زدوده شدن سوء تفاهم ناشی از حاکمیت نگرشهای اثبات گرا کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: نوشتار آکادمیک، کتاب آموزشی نوشتار آکادمیک، فراگفتمان، آگاهی از فراگفتمان
 • مهرنوش حاجی جلیلی، مهرداد سپهری*، سجاد شفیعی صفحات 244-265
  در سال های اخیر ویژگی ها و نگرش های فردی معلمان مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است. سطح مصونیت معلم یکی از مفاهیم جدید مطرح شده در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت بین سطح ایمنی معلمان زبان انگلیسی ایران در مراکز زبان و مدارس دولتی انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، 100 نفر از معلمان زبان انگلیسی که در مدارس دولتی (50 نفر) و مراکز زبان (50 نفر) در اصفهان تدریس می کردند، به روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. سپس پرسشنامه سطح مصونیت معلمان برای آنها اجرا شد و با آنها مصاحبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد معلمان شاغل در مدارس دولتی در مقایسه با معلمان شاغل در مراکز زبان از سطح ایمنی بالاتری برخوردار هستند. این یافته می تواند پیامدهایی برای تصمیم گیرندگان در وزارت آموزش و پرورش ایران داشته باشد تا امکانات کافی برای بهبود مصونیت معلمان در مراکز زبان فراهم کنند.
  کلیدواژگان: مراکز زبان، مدارس دولتی، مصونیت معلمان
 • مصطفی نراقی زاده، فرامرز عزیز ملایری*، حمیدرضا خلجی صفحات 266-290

  ارزشیابی نقش مهمی در کلاس های درس در درک چگونگی پیشرفت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری روزانه ایفا می کند. در این مقاله هر دو جنبه ارزشیابی و یادگیری ارزشیابی مورد توجه قرار گرفته است. نگرش معلمان نسبت به کاربرد استراتژی های ارزیابی جایگزین (AA) در کلاس درس زبان انگلیسی مهم تلقی می شود زیرا می تواند بر عملکرد کلی معلمان در کلاس تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات معلمان زبان انگلیسی در مورد راهبردهای ارزشیابی جایگزین و رابطه آنها با تامل معلم است و به منظور انجام این پژوهش، طرحی ترکیبی اتخاذ شده است. شرکت کنندگان در بخش کمی و کیفی 81 و 30 معلم زبان انگلیسی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بودند. مدرک در آموزش زبان برای انجام پژوهش از دو ابزار پرسشنامه بازتاب معلم (اکبری و همکاران، 2010) و ادراک معلمان از ارزشیابی جایگزین (الهرار، 2006) استفاده شد که یک پرسشنامه باز بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج برای داده های کیفی با استفاده از فراوانی و درصد ارایه شد و در مقاله مورد بحث قرار گرفت. این نتیجه مرحله کمی نشان داد که بین بازتاب معلمان زبان انگلیسی و اتخاذ راهبردهای ارزیابی جایگزین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های این مطالعه ممکن است مفاهیمی را برای معلمان زبان انگلیسی، مربیان معلمان و مدیران ارزیابی ایجاد کند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، تامل، ارزیابی جایگزین، ارزیابی تکوینی، سنتی
|
 • Hossein Mirzaie *, Rahman Sahragard Pages 1-21

  The present study investigated the interplay between language anxiety, locus of control, and language proficiency of EFL students in online classes. The participants of the study were 67 upper-intermediate students between 18 to 30 years old and were selected randomly from a few language institutes in Shiraz. Two questionnaires and a proficiency test were used: Chametzky’s Online World Language Anxiety Scale, Rotter’s Locus of control questionnaire, and The Examination for the Certificate of Proficiency in English. Pearson-product-moment correlation, multiple regression analysis, and independent-samples t-test were run to answer the research questions. The results of the study revealed a strong negative correlation between locus of control and language proficiency, meaning that those who had higher scores on the proficiency test were internal. In addition, a strong negative correlation was found between language anxiety and language proficiency, indicating that anxiety has adverse effects on language proficiency. Thirdly, both locus of control and language anxiety could predict language proficiency, but the former was a better predictor. This means that the effect of locus of control is much higher than anxiety on the language proficiency of Iranian EFL learners in online classes. This research can help students and teachers to recognize individual differences better.

  Keywords: language anxiety, Locus of Control, language proficiency, online classes for EFL learners
 • Maryam Moazzeni Limoudehi, Omid Mazandarani *, Behzad Ghonsooly, Jila Naeini Pages 24-46
  Error analysis is considered as an invaluable pedagogical tool in teaching English as a foreign/second language (EFL/ESL). Despite abundant research, there are still lacunae in studies investigating the written grammatical errors among monolingual and bilingual male and female Persian and Turkmen EFL learners. To fill the gap, 158 Persian and Turkmen EFL learners from Golestan Province wrote two descriptive scripts that were examined for their most recurrent written grammatical errors. The errors were then analyzed and compared based on the framework of the study. Statistical analyses indicated significant relationships between Persian and Turkmens’ written grammatical errors and their gender. The frequency of monolingual Persians’ errors was significantly lower than that of bilingual Turkmens. These findings might interest EFL teachers, syllabus designers, and materials developers. Moreover, they could be a prerequisite to corrective feedback research while opening doors to further pertinent studies.
  Keywords: bilingual Turkmens, Error analysis, L1 interference, monolingual Persians, written grammatical errors
 • Mostafa Ghaffari, Davud Kuhi *, Morteaz Asl Rasuoli Pages 47-69
  This study was an attempt to investigate the perception of Iranian senior high school teachers toward critical cultural awareness. The participants of the study comprised of 307 teachers in different high schools in Qazvin. All the participants filled in the Critical Cultural Awareness Questionnaire. The data were then fed into SPSS software and were subjected to Principal Components Analysis. Three factors were extracted and named as CCA in ELT Programs, CCA in ELT Textbooks and Materials, and CCA in General Terms, and the participants’ responses were analyzed based on these factors. The results indicated that the teachers’ critical awareness perception toward ELT Textbooks and Materials was the highest factor. The results of the item analysis revealed that teachers indicate all cultures should have an equal status in ELT textbooks and materials. It was concluded that the teachers’ cultural awareness regarding the integration of culture into mainstream teaching should be raised and they should pay more attention to culture in their classes. One significant implication of this study for EFL teachers and also syllabus designers is that an intercultural curriculum can enable learners to have a better understanding of the target materials.
  Keywords: critical cultural awareness, Intercultural Communicative Competence, culture, EFL teachers
 • Mina Basirat, Mahboubeh Taghizadeh * Pages 70-95
  Given the prevalence of COVID-19 pandemic and consequently the emergence of more online courses throughout the world, exploring teachers’ views about the shift from face-to-face to online environments seems significant. The objective of this study was thus twofold: (a) to investigate the roles EFL teachers take and (b) to determine competencies required to teach online English language courses. Mixed-methods research was conducted, and the participants were 100 MA students of TEFL at Iran University of Science and Technology (IUST). The required data were collected through administering two questionnaires, adapted by the researchers, on online teacher roles and competencies along with two open-ended questions. After carrying out descriptive statistics for the quantitative data and theme-based analysis for the qualitative ones, the results indicated that online teaching roles could be hierarchically ranked as pedagogical, professional, administrative, social, assessment, technological, and researcher. With regard to online teacher competencies, pedagogical, professional, and technological role competencies received the highest mean, while the researcher role competencies gained the lowest one. Pre-service EFL teachers held the view that having knowledge of technology and its use, knowledge of course/content, ability to sustain learners' motivation, online teaching skills, and ability to communicate were other competencies teachers require to fulfill their roles in online English language courses. The findings can provide more insights into how to redesign and map online teacher professional development courses to better prepare potential EFL teachers and boost their quality as online EFL teachers.
  Keywords: EFL teachers, Online teacher roles, Pre-service teachers, Pedagogical roles, Teacher competencies
 • Matin Ramak, Hossein Siahpoosh *, Mehran Davaribina Pages 96-118

  This study was conducted to examine the effect of asynchronous computer-mediated condition on L2 learners' speaking ability, speaking apprehension, L2 self-confidence, and willingness to communicate. The participants of this study included 40 intermediate undergraduate students of English language teaching at an Iranian university. The participants were assigned to two experimental (asynchronous computer-mediated) and control (face-to-face) conditions randomly. In the experimental group, the participants practiced speaking in an asynchronous online environment, and in the control group, the students spent a part of their class time accomplishing monologue tasks. Using questionnaires, the participants' speaking ability, speaking apprehension, L2 self-confidence, and willingness to communicate were measured at the beginning and at the end of the term. The findings showed that the monologue speaking ability mean score of those in the computer-mediated group improved significantly more than that of the face-to-face group. Another finding of this study was the superiority of the computer-mediated condition with regard to the participants' speaking self-confidence, speaking apprehension, and willingness to communicate. Overall, the results suggest that asynchronous computer-mediated condition can provide learners with a less-threatening condition that can improve the chances of their L2 monologue speaking ability.

  Keywords: L2 speaking ability, monologue, Willingness to communicate, speaking apprehension, L2 self-confidence
 • Seyedeh Maryam Mousavi, Ali Amirghassemi *, Mahnaz Saeidi Pages 119-150
  This qualitative study aims to investigate the sources of burnout from Iranian EFL teachers’ perspectives. To this end, thirty-four Iranian male and female EFL teachers participated in the semi-structured interview to comment on the burnout sources and then rank them in terms of priority. Also, one hundred teachers responded to an online open-ended questionnaire. The coding scheme revealed two external and internal nodes, five themes, and fifteen subthemes. Under the external node lay financial, organizational, and teacher training problems. The internal node involved teachers’ psycho-affective traits and personal life affairs. The results showed that external sources outweighed the internal ones. Among the external sources, teachers’ low pay, the supervisor’s maltreatment, and workload, and among the internal ones, teachers’ low problem-solving abilities, low motivation and self-efficacy held high ranks. No one attributed burnout to teachers’ gender and age, and almost all participants unanimously criticized the educational administration system of Iran for not providing teachers with the necessary means of burnout recognition and prevention. The study has implications for educational policymakers and practitioners.
  Keywords: burnout, external sources, internal sources, Iranian EFL Teachers, qualitative design
 • Mahnaz Abbasi, Ali Amirghassemi * Pages 151-172

  This study aimed at investigating the effect of reading-based vs. discussion-based pre-writing activities on the writing ability of Iranian EFL learners. To this end, a quasi-experimental study was conducted with 40 Iranian intermediate EFL learners within16 to 20 age range who were selected based on their performance on an Oxford Solution Proficiency Test. They were divided into two experimental groups: Reading Group and Discussion Group. The former group was made to involve in some reading activity prior to doing the main writing task, and the latter group was made to participate in a discussion activity before the main writing task. After the treatment for 10 sessions, both groups were post-tested. The pre-test and post-test involved free compositions, which were scored analytically. The findings indicated that both groups’ writing ability improved over the course of the study, but the difference between the performances of the groups on the post-test was not statistically significant, although the Reading group’s mean score was greater than the Discussion group. The results of this study have some implications for students, language teachers, syllabus designers and material developers.

  Keywords: pre-writing activity, reading pre-activity, discussion pre-activity, Writing Ability
 • Solmaz Irannezhad, Nasser Ghafoori *, Asgar Mahmoudi Pages 173-194
  This study aimed at investigating the effect of process-based and genre- based approaches to writing instruction on Iranian EFL learners’ writing performance across high and low creativity levels. The study followed a quasi-experimental design and it was conducted with a homogenous sample of 72 learners who were selected from an initial group of 90 participants from a private language institute in Urmia, Iran. Based on the results of an English proficiency test known as Oxford Placement Test and a test of creativity known as Abedi-Schumacher Creativity Test, the participants were assigned into four groups of 18. The treatment period lasted for 10 sessions including pretest and posttest sessions. The results of ANCOVA statistics showed that the type of instruction had statistically significant effect on the learners’ writing performance, with the higher performance of genre-based over the process-based writing instruction, while the level of creativity had no significant effect on the participants’ writing scores. Furthermore, a significant interaction was observed between instruction type and the learners’ creativity level. The findings of this study have pedagogical implications for teachers, syllabus designers, and practitioners to use appropriate instructional methods in ELT with special attention on learners’ creativity levels.
  Keywords: EFL learners, creativity level, genre-based, process-based, writing approach, writing performance
 • Parvin Rezaie, Hanieh Davatgari Asl *, Nader Asadi Pages 195-221
  The present mixed-method study examines the effect of Iranian EFL teachers’ teaching experience and academic degree on five dimensions of reflective teaching. In this line, a 29-item Likert scale Reflective Teaching Questionnaire composed of practical, metacognitive, critical, cognitive, and affective dimensions was administered to a convenient sample of 142 male/female B.A., M.A., and Ph.D. EFL teachers with 4-30 years of teaching experience. Moreover, a semi-structured interview was conducted with 16 EFL teachers yielding more in-depth triangulated data on their reflection levels and the related problems. The MANOVA results indicated the significant effect of teachers’ experience and academic degree on their reflective teaching with the least effect reported on the affective dimension. The results indicated significant interaction of the two research variables with the dimensions of reflective teaching. Moreover, the interview results indicated that lack of time, prescribed syllabi, and ineffective teacher training programs were the main obstacles of reflective teaching. The findings may bear implications for Iranian curriculum developers, materials writers, teacher trainers, administrators, and EFL instructors.
  Keywords: levels of reflection, academic degree, Teaching Experience
 • Davud Kuhi * Pages 222-243
  The well-established affiliation of metadiscourse research tradition to the philosophy of ESP raises some inevitable expectations on how much and how well the concept has been geared to meet the practical necessities of academic writing pedagogy. In light of such an expectation, a corpus of 35 academic writing coursebooks published during the last three decades were evaluated in terms of the possible realizations of key resources of interaction in pedagogical tasks. Due to its theoretical rigor and analytically operationalized nature, Hyland’s model of metadiscourse (2005a) was taken as the guiding framework for the current evaluation. The quantitative findings emerging from the analysis of the corpus did not sound sufficiently promising, suggesting that that theoretical developments have not yet been ideally translated into pedagogical designs; however, the rich range of resources identified in the tasks (i.e. the fifty five categories emerging from the evaluation of the corpus) suggest that the rigorous tradition of research in metadiscourse has contributed to the effective operationalization of the concept for pedagogical objectives. It has been argued that through the effective introduction of the concept of metadiscourse into pedagogical designs and its appropriate operationalization, novice participants of academic/scientific discourse communities would be enabled to redefine the nature of academic communication and get rid of a large number of misconceptions which have become fossilized through long years of the dominance of a positivistic thinking.
  Keywords: levels of reflection, academic degree, Teaching Experience
 • Mehrnoosh Haji Jalili, Mehrdad Sepehri *, Sajjad Shafiee Pages 244-265
  In recent years, the personal characteristics and attitudes of teachers have attracted the attention of various scholars. The teacher’s immunity level is one of the newly proposed concepts in this area. The present study aimed at exploring the difference between the immunity level of the Iranian EFL teachers at language centers and public schools. In order to achieve this objective, one hundred EFL teachers teaching in public schools (N = 50) and language centers (N = 50), in Isfahan, were selected through convenience sampling to participate in this study. Then, the Teachers’ Immunity Level questionnaire was administered to them, and they were interviewed as well.  The obtained results revealed that teachers working in public schools have higher levels of immunity compared to the ones working in language centers. This finding can have some implications for the decision-makers in the Iranian Ministry of Education to provide adequate amenities to improve teachers’ immunity in language centers.
  Keywords: language centers, public schools, teachers’ immunity
 • Mostafa Naraghizadeh, Faramarz Azizmalayeri *, Hamidreza Khalaji Pages 266-290

  Formative Assessment plays a significant role in classrooms in understanding how students progress in their learning activities. The attitudes of teachers towards application of Alternative Assessment (AA) strategies in English language classroom are considered important as they can affect the teachers’ overall performance in the classroom. The aim of the current study was to examine EFL teachers’ perceptions regarding alternative assessment strategies and their relationship while correlated with teacher reflections and perceptions. In order to conduct this study, a mixed-methods design was adopted. The participants who attended the quantitative and qualitative phases were 81 students and 30 EFL teachers, respectively. In order to collect the research data, two research instruments were used: the teacher reflection questionnaire (Akbari et al., 2010) and the teachers’ perceptions of alternative assessment questionnaire (Elharrar, 2006). The Pearson correlation coefficient statistical test was run for the quantitative data, and the data of the qualitative nature was processed through content-analysis procedure. The findings from the qualitative data were presented using frequency and percentage. Further discussions were provided using the findings from the quantitative data analysis. The results from this phase of analysis illustrated that there was a significant positive relationship between EFL teachers’ reflection and their experience of implementing alternative assessment strategies. The findings of this study may render implications for EFL teachers, teacher trainers, and the assessment administrates.

  Keywords: Assessment, Reflection, Alternative Assessment, Formative Assessment, Traditional assessment