فهرست مطالب

رهیافت - پیاپی 84 (زمستان 1400)
 • پیاپی 84 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد امانی*، سید سپهر قاضی نوری، ابوالقاسم سرآبادانی، طاهره صاحب صفحه 1

  مطالعات اخیر حاکی از آن است که موضوعات و مسایل نوآوری، از نگرش فنی صرف، فاصله گرفته و مفاهیم نوآورانه نیز از رویکرد رایج شومپیتری که نوآوری را در محصول، فرایند، بازار و سازماندهی جدید می دید، فراتر رفته است. در این راستا، گونه هایی از نوآوری ها برجسته شده که پیشران نوآورانه آن ها دیگر فناوری به معنای مرسوم در اندیشه های سیاستگذارانه نبوده است و از نوآوری های گذشته و به تعبیری شومپیتری فاصله گرفته اند؛ از این رو در پژوهش حاضر، نوآوری های پساشومپیتری خطاب شده اند. نوآوری های پساشومپیتری گزینه های مناسبی برای شکستن رژیم صلب فناورانه محصولات و خدمات، از طریق تغییر مسیر فناورانه آن ها از الگوهای شومپیتری هستند. در این پژوهش، نوآوری در موقعیت و ابرانگاره، نوآوری اجتماعی، نوآوری طراحانه و بازطراحانه، نوآوری معنایی و نمادین، نوآوری فراگیر و جهان شمول و نوآوری مقرون به صرفه و فقرزدا، پساشومپیتری خطاب شده اند. در بخش اول پژوهش، به منظور استخراج چالش ها، پس از بررسی زمینه های موضوع، برای شناسایی مقوله ها و مضامین مستتر در مصاحبه ها و اسناد، از فنون کدگذاری و در بخش دوم نیز از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است؛ لذا هم از روش کیفی و هم از روش کمی در پاسخ به مسیله پژوهش بهره گرفته شده است. تازگی پژوهش ها در این حوزه، وابستگی به مسیر گذشته، استیلای بوم سازگان اقتصادمحور در کشور، فقدان و یا کمبود زیرساخت های قانونی صنایع و شرکت های خلاق، نهادهای سیاستگذار و متولیان چندگانه، از مواردی هستند که چالش این گذار شناسایی شده اند.کلیدواژه ها: نوآوری پساشومپیتری، گذارهای غیرفناورانه، سیاست نوآوری، مدیریت نوآوری، صنایع خلاق و فرهنگی.

  کلیدواژگان: نوآوری پساشومپیتری، گذارهای غیرفناورانه، سیاست نوآوری، مدیریت نوآوری، صنایع خلاق و فرهنگی
 • سهیلا پورجاوید*، بهمن خسروی پور، امیرحسین علی بیگی صفحه 2

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشاورزی در مسیر پیشرفت خود با تغییراتی چون تحولات سریع تکنولوژیکی، تغییرات عمده در بازار کار، انتظارات ذینفعان، بودجه، رقابت های ملی و بین المللی و محرک های بی شمار دیگری مواجه هستند که تهدیدی برای شیوه های سنتی در دانشگاه ها محسوب شده و نیاز به انجام بهتر، سریع تر و کم هزینه تر فعالیت ها را ضرورت بخشیده است. برای کسب موفقیت در این شرایط چابکی جهت بقاء و حفظ پیشرفت، یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند که می توان با نوآوری و کیفیت در تولید علم آن را حفظ نمود. دانشگاه های چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته، نیازهای مشتریان را براساس خدمات و برای رویارویی با محیط پیچیده کسب و کار آماده و مهیا می سازند. این در حالی مطرح است که تحقیقات به عمل آمده گواه آن است که سطح چابکی سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مطلوب نیست. از این رو است که عواملی که باعث ایجاد چابکی دانشگاهی می-گردند، همواره مورد تاکید برنامه ریزان و سیاست گذاران دانشگاهی بوده است. لذا، هدف این پژوهش کیفی شناسایی تسهیل کننده ها و پیش برنده های چابکی دانشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین عامل های موثر در چابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران بود. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با متخصصان و صاحب نظران آموزش عالی کشاورزی که از تجربه ی مدیریتی در سمت های ستاره دار دانشگاهی نیز برخوردار بودند (20 مصاحبه فردی)، جمع آوری و با روش تحلیل خط به خط و در قالب تحلیل محتوای متعارف با استفاده از نرم افزار MAXqda11 پردازش شدند. براساس یافته ها مولفه های شناسایی شده آسان کننده های چابکی شامل: ساختار منعطف، نیروی کار چابک، بهبود مستمر در تفکر و عمل، فرهنگ تغییر، استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشگاه و برقراری رابطه، تعامل و همکاری موثر با محیط (6 مولفه) می-باشند. توجه به شاخص ها و مولفه های چابکی یاد شده برای دست یابی به توانایی کسب اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران در موسسه های آموزش عالی کشاورزی ضروری هستند.

  کلیدواژگان: دانشگاه چابک، تسهیل کننده های چابکی دانشگاهی، مزیت رقابتی، آموزش عالی کشاورزی، بخش کشاورزی
 • ناصر باقری مقدم، حسین حیرانی*، علیرضا مسیبی صفحه 3

  امروزه علی رغم جذابیت ها و توانمندی های بسیار زیاد فناوری و نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز کشور ، حجم بسیار زیادی از ظرفیت های داخلی بلا استفاده مانده و نیاز است تا ضمن سیاست های مناسب توسعه صنعتی، علاوه بر ارتقاء توان فناورانه داخل ، به شکل گیری بازار و در نتیجه رشد اقتصادی توجه ویژه شود . پژوهش حاضر در نظر دارد با صبغه کیفی به این مفهوم مهم در صنعت نفت و گاز بپردازد . هدف پژوهش حاضر ارایه مطالعه عمیق اسناد بالادستی در حوزه سهم داخل و استخراج محتوای چارچوبی از سهم داخل ، عوامل و شرایط موثر بر آن می باشد . جهت تحقق این هدف از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و بررسی منابع و اسناد بالادستی استفاده شده است . بعد از بررسی ، سازماندهی و کدگذاری مناسب ، نتایج یافته های پژوهش در چهار طبقه کلی « شرایط علی » ، « شرایط زمینه ای » ، «شرایط مداخله گر» و « برون پیامد سهم داخل و درون پیامد سهم داخل » تقسیم بندی شدند که در نهایت، چارچوبی ترسیمی از اهمیت و توجه سهم داخل در صنعت نفت و گاز ارایه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد، ساده سازی قوانین و مقررات، استفاده مناسب از ابزارهای سرمایه گذاری و نقش تسهیل گری دولت در این زمینه، استفاده صحیح از سرمایه علمی و اجتماعی و توسعه فناوری و زیرساخت رقابت پذیر در میان شرکت های بومی ضمن افزایش توان دیپلماسی عمومی از مهم ترین مولفه های احصا شده می باشد که بر اساس آنها باید راهبردهای اجرایی مناسبی تنظیم گردد.

  کلیدواژگان: سهم داخل، صنعت نفت و گاز، توسعه فناورانه، اسناد بالادستی، تحلیل محتوای کیفی
 • فاطمه فامیل سعیدیان، حسن یگانه* صفحه 4

  تعاملات مجازی به بخش مهمی از زندگی مصرف کنندگان و مشاغل در طول دهه گذشته تبدیل شده است. این روند در طول همه گیری کووید-19 سرعت گرفته است و علاقه مندی به تعاملات مجازی بر روی "فراجهان" متمرکزشده است. و شرکت های بزرگ به سمت دنیای فراجهان رفته اند. اما مانند هر فناوری پایه جدید، فراجهان برای بسیاری گیج کننده و ناشناخته باقی مانده است. داده های جمع آوری شده فراجهان از کاربران بسیار گسترده تر و دقیق تر از فعالیت های ساده اینترنتی است، زیرا از رفتار کلی کاربر (ازجمله پاسخ های فیزیولوژیکی، حرکات آن ها و حتی الگوهای امواج مغزی) هم ناشی می شود، لذا بحث حقوق و مقررات در فراجهان بسیار فوری و ضروری می باشد. بر این مبنا هدف این نوشتار، مطالعه تطبیقی مقررات و سیاست های فراجهان کشورهای منتخب، به منظور بومی سازی آن برای ایران است. رویکرد این پژوهش، مطالعه تطبیقی و هدف آن توصیفی-تطبیقی مبتنی بر مطالب بروز است. نمونه های بررسی شده در این مطالعه مشتمل بر 3 کشور می باشد که شامل اتحادیه اروپا و کشورهای چین و هند می باشد. در این پژوهش پس از بررسی مسیله تحقیق، به رویکردهای اتخاذشده در کشورهای منتخب پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد کشورهای موردمطالعه دارای قوانین و مقرراتی هستند که می تواند در حوزه چالش های فراجهان بازدارنده باشند شامل قانون ایمنی برخط، حفاظت از داده و حریم خصوصی، مالکیت معنوی، مالکیت دارایی های دیجیتال  و غیره، اما در کشور ما بسیاری از این قوانین هنوز مصوب نشده اند یا به خوبی اجرایی نیستند. بنابراین علاوه بر بررسی فراجهان و وضع مقررات خاص آن باید قوانین کلی تر هم در کشور اصلاح، تصویب و اجرایی شوند و اقدامات پیشگیرانه قانونی مانند تصویب قوانین و مقررات موردنیاز در ایران، انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: فراجهان، تنظیم گری، حکمرانی، قوانین، مطالعه تطبیقی، رویکرد
 • حامد خانی (فرهنگ مهروش)* صفحه 5

  در دهه های اخیر شماری از محققان ایرانی به آسیب شناسی پژوهش های علمی توجه نشان داده اند. اینان هر یک از منظری و با رویکردی، خواسته اند اسباب و علل ناکامی های احتمالی را کشف کنند و راهی برای رفع آن ها بیابند. در مطالعه کنونی پیشینه این کوشش ها تا پایان سال 1393ش مرور و بازخوانی می شود؛ یعنی تا دورانی که انتظار می رود اغلب مطالعات آسیب شناسانه ای که تا پایان دولت دهم جمهوری اسلامی ایران (1388-1392ش) تالیف شده اند منتشر گشته باشند. صاحبان مطالعات یادشده در این دوره گاه بیش تر از منظر یک جامعه شناس علم به مسیله نگریسته اند، برخی روان شناسانه انگیزه های فردی محققان را کاویده اند، برخی دیگر هم چون شاهدانی عینی تجربه حضور خویش در دانشگاه های داخل و خارج ایران را مقایسه کرده اند، برخی به اقتضای مسیولیت های اجرایی از برخی مشکلات آگاه شده اند... و بر این منوال، هر یک به شیو ه ای بر ضرورت توجه به عواملی تاکید و تکیه نموده اند. گرچه اینان حتی گاه چنان تفاوت مشرب دارند که هدف گزاری ها و نگاه کلان شان به ماهیت علم هم با یکدیگر متفاوت است، باز می توان شباهت های فراوانی در نگاه شان به آسیب های پژوهش در کشور دید. از آن سو، با همه اختلاف رویکرد ها و تنوع آراء شان، به نظر می رسد برخی مشکلات و مسایل و رویکرد ها از نگاه همه ایشان مغفول مانده است. بنا ست که در این مطالعه با مروری بر تحول آسیب شناسی ها، و کوشش برای دسته بندی دیدگاه ها بکوشیم تصویری بهتر از موقعیت آموزش عالی ایران و جایگاه پژوهش در آن در دوره بحث (یعنی از آغاز چنین مطالعاتی تا پایان سال 1393ش) حاصل کنیم. می خواهیم بدانیم آسیب شناسی ها در هر دور های معطوف به حل چه مشکلاتی بوده، هر یک با چه توفیقاتی هم راه شده، و ضمنا، چه آسیب های دیگری هنوز نامکشوف و نکاویده باقی مانده است. چنین مطالعه ای می تواند گامی نخست برای بازشناسی سیر تحول درک های جامعه علمی ایران از پژوهشگری نیز باشد.

  کلیدواژگان: روش تحقیق، موانع پژوهش، علم سنجی، خلاقیت ادبی، ادبیات علمی، تاریخ انگاره پژوهش
 • محسن سلیمی، رضا رادفر*، سلیمان ایرانزاده، هاشم نیکو مرام صفحه 6

  مراکز دانش بنیان در عمل بستر توسعه واحدهای اقتصادی و مهم ترین ابزار توسعه فناوری اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند.هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده های توآورانه و سنجش آنها بوده است تا بتوان از این طریق ایده های مطرح شده را به درستی ارزیابی و ارزشگذاری نمود. لذا این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشگاهیان و نخبگان، مدیران و برنامه ریزان مراکز دانش محور و صاحبان و کارشناسان این مراکز بودند که از بین این گروه ها 333 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفته اند. برای سنجش اعتبار و روایی ابعاد و مولفه ها از نظرات خبرگان و کارشناسان و همچنین آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج سنجش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 90 درصد قابلیت اطمینان در مرحله اول پیش آزمون و 97 درصد در مرحله نهایی بوده است. نتایج مطالعه نشان داده است که مدل ارزشگذاری ایده های نوآورانه دارای 5 مولفه اصلی(ویژگی های ایده، ویژگی های افراد ایده پرداز و نوآور، عوامل درون و برون سازمانی، ساختار سازمانی و محیط فراملی و جهانی مراکز دانش محور) است که هر یک از این مولفه ها ضمن ارتباط با یکدیگر دارای اهمیت و وزنی مشخص یا به عبارت دیگر رتبه خاص خود در مدل تبیینی هستند. در این پژوهش به منظور رتبه بندی مناسب و دقیق هر یک از مولفه های پژوهش ابتدا از آزمون فریدمن و در صورت وجود تفاوت، با استفاده از آزمون ویلکاکسون مقایسه دو به دوی مولفه ها انجام شد و در نهایت مولفه های تحقیق رتبه بندی شدند. نتایج نشان داده که مولفه ویژگی های ایده شامل وجود تقاضا برای ایده، وجود بازار مناسب برای ایده، وجود رقبا ایده های رقیب و مشابه و سهولت بهره برداری از ایده و فرایند تبدیل ایده به محصول قابل ارایه در بازار دارای بالاترین وزن و رتبه را در سازه الگویی ارزشگذاری ایده های نوآورانه در مراکز دانش محور را دارد. در اولویت های بعدی مولفه هایی نظیر ویژگی های ایده پردازان، عوامل درون و برون سازمانی و ویژگی های ساختار سازمانی و محیط فراملی و جهانی مراکز دانش محور بطور کلی در قالب 61 ایتم بعنوان شاخص های ارزشگذاری ایده های نوآورانه شناسایی و رتبه بندی شدند

  کلیدواژگان: ارزشگذاری ایده، دانش بنیان، نوآورانه، مدیریت، دانش محور
|
 • Javad Amani *, Sepehr Ghazinoory, Abolghasem Sarabadani, Tahere Saheb Page 1

  Recent studies indicate that the topics and issues of innovation have moved away from a purely technical approach, and innovative concepts have gone beyond the common Schumpeterian approach that saw innovation in the product, process, market, and new organization. In this regard, some types of innovations have been highlighted, whose innovative drivers are no longer technology in the conventional sense of policy-making ideas, and they have distanced themselves from past innovations in a Schumpeterian sense; Therefore, in present research, post-Schumpeterian innovations have been addressed. Post-Schumpeterian innovations are suitable options for breaking the rigid technological regime of products and services by changing their technological path from Schumpeterian patterns. In this research, position and paradigm innovation, social innovation, design and redesign innovation, semantic and symbolic innovation, inclusive and universal innovation, and frugal and pro-poor innovation have been called post-Schumpeterian. In the first part of the research, in order to extract the challenges, after studying the subject areas, coding techniques were used to identify hidden categories and themes in the interviews and documents, and in the second part, the interpretive structural modeling (ISM) approach was used; Therefore, both qualitative and quantitative methods have been used to answer the research question. The newness of research in this field, path dependency, domination of economy-oriented ecosystems in the country, lack of legal infrastructure of industries and creative companies, policy-making institutions and multiple trustees, are some of the issues that have been identified as the challenges of this transition.Keywords: Post-Schumpeterian innovation, Non-technological transitions, Innovation policy, Innovation management, Creative and cultural industries.

  Keywords: Post-Schumpeterian innovation, Non-technological transitions, innovation policy, innovation management, Creative, cultural industries
 • Soheila Pourjavid *, Bahman Khosravipour, Amirhossein Alibaygi Page 2

  Agricultural universities and institutions of higher education are faced with changes such as rapid technological developments, major changes in the labor market, stakeholder expectations, budgets, national and international competition and countless other drivers that threaten traditional methods in their development. Universities are considered and the need to do better, faster and less expensive activities has become necessary. In order to achieve success in these agile conditions for survival and maintaining progress, it creates a competitive advantage that can be maintained with innovation and quality in the production of science. Agile universities synchronize the processes and people of the organization with advanced technology, prepare and prepare the needs of customers based on services and to face the complex business environment. This is mentioned while the research done proves that the level of organizational agility of the country's universities and higher education institutions is not favorable. This is why the factors that create academic agility have always been emphasized by academic planners and policy makers. Therefore, the purpose of this qualitative research was to identify the facilitators and promoters of university agility as one of the most important effective factors in making the management of agricultural higher education in Iran more agile. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews, and analyzed using MAXqda11 software. Based on the findings Agility facilitators identified as flexible structure, agile workforce, continuous improvement in thinking and action, culture of change, use of Information technology by the university, and establishing the relationships, interactions and effective cooperation of agricultural university with Environment (6 components). Considering the above components is essential for agility of higher agricultural education system, and improving of decision making process in agricultural universities.

  Keywords: Agile University, University Agility Facilitators, Competitive Advantage, Agricultural Higher Education, Agriculture section
 • Naser Bagheri Moghaddam, Hossein Heirani *, Alireza Mosayebi Page 3

  Local Content is an industrial activity that provides the necessary opportunities for the oil industry to increase the profitability of its operations in host countries with vast oil and gas resources. The development of domestic share in the oil industry is a new concept that has attracted the attention of academics only in recent years; Therefore, there are a limited number of scientific journals in this field. Therefore, the present study intends to address this important concept in the oil and gas industry with a qualitative aspect. The aim of the present study is to provide a new framework of internal share and its conditions, factors and indicators by in-depth study of upstream documents in the field of internal share and extracting its content. In order to achieve this goal, the method of qualitative content analysis with analogy approach and review of upstream sources and documents in the fields of " Local Content ", "oil and gas" and "domestic share policies" such as the vision document of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 2025 , General policies of science and technology, General policies of resistance economy, Comprehensive scientific map of the country, General policies of national production, Support of Iranian labor and capital, 5-year development plans, General policies of the system in the energy sector, Policies and executive criteria Oil and other readable documents were used. After reviewing, organizing and coding properly, the research findings are divided into four general categories: "causal conditions", "contextual conditions", "intervening conditions" and "internal share output and internal share outcome". They were divided and finally, a framework was drawn to show the importance and attention of Local Content in the oil and gas industry.

  Keywords: Local Content, oil, gas industry, Technological Development, Upstream documents, qualitative content analysis
 • Fatemeh Famil Saeedian, Hassan Yeganeh * Page 4

  Virtual interactions have become an increasingly important part of life for consumers and businesses over the past decade. During the COVID-19 pandemic, this trend has accelerated, and attract more focus on Metaverse. So big companies have moved toward developing Metaverse. But Metaverse is still confusing and unknown to many. The data collected by Metaverse from users is much broader and more accurate than simple Internet activities, because it also arises from the general behavior of the user (including physiological responses, their movements and even brainwave patterns), so the discussion of rights and regulations in Metaverse is very urgent and necessary. Accordingly, the purpose of this paper is a comparative study of the rules and policies of the selected countries in order to localize them for Iran. The approach of this research is a comparative study and its purpose is descriptive-comparative based on updated content. The sample available in this study included three countries consists of as European Union, China and India. In this study, after examining the research issue, approaches adopted in selected countries are discussed. The findings of this study show that the countries under study have laws and regulations that can be deterrent in the field of Metaverse challenges, including online safety law, data and privacy protection, intellectual property, ownership of digital assets, etc., but in our country many of these laws still not approved or not well implemented. Therefore, in addition to reviewing Metaverse and setting specific regulations of it, more general laws must be amended, approved and implemented in our country and legal preventive measures such as the approval of the laws and regulations required in Iran, should be carried out.

  Keywords: Metaverse, Regulatory, Governance, Laws, Comparative study, Approaches
 • Hāmed Khāni (Farhang Mehrvash) * Page 5

  In recent decades, a number of Iranian researchers have paid attention to the pathology of Iranian scientific researches. Each of them, from a perspective and with an approach, wanted to discover the causes of possible failures and find a way to solve them. In the current study, the history of these efforts until the end of 2013 is reviewed and reread; That is, until the time when it is expected that most of the pathological studies written until the end of the 10th government of the Islamic Republic of Iran (1392-1388) have been published. The authors of the mentioned studies in this period sometimes looked at the problem more from the perspective of a sociologist of science, some psychologically explored the individual motivations of the researchers, others compared their experience of being in universities inside and outside Iran as objective witnesses, some of them have become aware of the problems due to the executive responsibilities They have had... and in this way, each of them has emphasized and relied on the necessity of paying attention to certain factors. Although they sometimes have such a strong differen visions that their objectives and macro view of the nature of science are different from each other, we can still see many similarities in their view of the harms of research in the country. On the other hand, with all the differences in their approaches and the diversity of their opinions, it seems that some problems and issues and approaches have been overlooked by all of them. In this study, by reviewing the evolution of pathologies, and trying to categorize views, we will try to get a better picture of the situation of higher education in Iran and the place of research in it during the discussion period (ie, from the beginning of such studies to the end of 2013). We want to know what problems the pathologies were aimed at solving in each round, what successes each was accompanied by, and at the same time, what other injuries have still remained undiscovered and unexamined. Such a study can be the first step to recognize the evolution of the Iranian scientific community's understanding of research.

  Keywords: Research Method, Research Obstacles, Scientometrics, Literary Creativity, Scientific Literature, History of the Idea of Research
 • Mohsen Salimi, Reza Rad Far *, Soleiman Iranzadeh, Hashem Nikoomaram Page 6

  In practice, knowledge-based centers provide a platform for the development of small and medium-sized economic units through entrepreneurs, which are the most important tools for the development of economic technology in many developing countries. The purpose of this article is to identify the evaluation model of interactive ideas and measure them so that the ideas can be properly evaluated and valued and the owners of ideas and knowledge-based centers to be aware of the intellectual value and ideas produced. Therefore, this research was conducted by descriptive-analytical method and its statistical population included academics and elites, managers and planners of knowledge-based centers and owners and experts of these centers. Experts and experts, as well as Cronbach's alpha, have been used to assess the validity of the dimensions and components. The results of Cronbach's alpha for the whole questionnaire were equal to 90% reliability in the first stage of the pre-test and 97% in the final stage. The results of the study show that the evaluation model of innovative ideas has 5 main components (idea characteristics, characteristics of idea makers and innovators, internal and external organizational factors, organizational structure and transnational and global environment of knowledge-based centers), each of which The components have a certain importance and weight while relating to each other, or in other words, their special rank in the explanatory model. In this study, in order to properly and accurately rank each of the research components, first the Friedman test and if there is a difference, using Wilcoxon test, a two-to-two comparison of the components was performed and finally the research components were ranked. The results show that the components of the idea of the idea include the existence of demand for the idea, the existence of a suitable market for the idea, the existence of competitors and competing and similar ideas and the ease of exploiting the idea and the process of turning the idea into a marketable product with the highest weight and rank. It is a model structure for valuing innovative ideas in knowledge-based centers. With this description, in the next priorities, components such as the characteristics of idea makers, internal and external factors and the characteristics of organizational structure and transnational and global environment of knowledge-based centers in general in the form of 61 items as indicators for evaluating innovative ideas in this research are identified and ranked.

  Keywords: Idea evaluation, Innovative ideas, Knowledge management, Knowledge-based centers, eggtgv