فهرست مطالب

نشریه جستارهایی در مدیریت
پیاپی 1 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی ضرغامی، علی اصغر هادی زاده*، محمدرضا بهرام زاده صفحات 1-20

  هر پیشرفتی در زمینه های مختلف صورت می گیرد ضمن اینکه آن حوزه را تحت تاثیر قرار می دهد در حوزه های دیگر نیز باعث پیشرفت می شود. ارایه کیفیت خدمات مناسب یکی از استراتژی های اساسی برای بقا سازمان می باشد. فعالیت های کارکنان در سازمان های خدماتی با مشتریان سازمان در ارتباط است. این فعالیت ها عامل حیاتی در توسعه روابط موثر با مشتری می باشند. ایجاد رابطه موثر بین مدیران و کارکنان یکی از نقاط مورد توجه در نظریه بازاریابی داخلی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بازاریابی داخلی با کیفیت خدمات از طریق نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بیمه پارسیان شهر مشهد) می باشد. به منظور نیل به این هدف فرضیاتی مطرح گردید. ازلحاظ روش تحقیق در گروه تحقیقات پیمایشی-توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش حاضر باتوجه به موضوع، فرضیات و هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد. در راستای جمع آوری داده ها تعداد نمونه 384 پرسشنامه (شامل 55 گویه) و از مقیاس 5 امتیازی لیکرت در بین مشتریان بیمه پارسیان در شهر مشهد توزیع گردید. درنهایت جهت توصیف آماری متغیرهای پژوهش از آماره های میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و نمودارهای ستونی به کمک نرم افزار SPSS (25) استفاده گردید. فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری SEM و با استفاده از نرم افزار Smart PLS (3) بررسی و تجزیه وتحلیل خواهند شد. یافته ها بیانگر آن هستند که بین ابعاد بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد. همچنین سرمایه اجتماعی نقش تعدیلگر معناداری بین بعد فرهنگ سازمانی بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات دارد. و همچنین سرمایه اجتماعی نقش تعدیل گر معناداری بین بعد آموزش بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات دارد. درنهایت نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در رابطه بین بعد ارزیابی عملکرد بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، کیفیت خدمات، سرمایه اجتماعی
 • نازنین نورمحمدزاده، هادی طاهرپور کلانتری*، احسان میرزاده صفحات 21-39

  طی سال های اخیر تلاش های بازاریابی دیجیتال به طور قابل توجهی بر روی اعتماد مصرف کنندگان تاثیرگذار بوده است. در همین راستا ما شاهد آن هستیم که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکه های اجتماعی سبب تسهیل انتشار سریع اطلاعات شده است. ما در این پژوهش به بررسی رابطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات در بازاریابی دیجیتال محصولات صنعت خوراک دام و طیور پرداخته ایم. به منظور نیل به این هدف فرضیاتی مطرح گردید. ازلحاظ روش تحقیق در گروه تحقیقات پیمایشی-توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش حاضر باتوجه به موضوع، فرضیات و هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد. در راستای جمع آوری داده ها تعداد نمونه 175 پرسشنامه (شامل 25 گویه) و از مقیاس 5 امتیازی لیکرت در بین کلیه مشتریان و افرادی که از طریق فضای مجازی در رابطه با برندهای دام و طیور به تعامل و گفتگو می پردازند، توزیع گردید. درنهایت جهت توصیف آماری متغیرهای پژوهش از نرم افزار SPSS (24) استفاده گردید. فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری SEM و با استفاده از نرم افزار Smart PLS (3) بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها بیانگر آن هستند که از بین ابعاد بازاریابی دیجیتال فقط بین کیفیت اطلاعات، سودمندی اطلاعات، ریسک درک شده با ماهیت اعتماد رابطه وجود دارد. در همین راستا بین ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات رابطه وجود دارد. همچنین بین مقبولیت اطلاعات و قصد خرید رابطه وجود دارد. در نهایت مقبولیت اطلاعات رابطه بین ماهیت اعتماد و قصد خرید را میانجی گری می کند.

  کلیدواژگان: تبلیغات دهان به دهان الکترونیک، اعتماد، مقبولیت اطلاعات، بازاریابی دیجیتال
 • ایمان مدبری، محمدرضا بهرام زاده*، الهام بهپور صفحات 40-55

  امروزه مسیولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمانها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می رود . مسیولیت اجتماعی شرکتها مساله ای حیاتی است و پیامدهایی استراتژیک را برای شرکت ها در تمام صنایع به همراه دارد. یکی از ارزشمندترین دارایی های هر شرکت، نام و نشان تجاری آن شرکت است. ارزش ویژه نام و نشان تجاری، سرمایه ای است که شرکت در سایه آن می تواند منافع زیادی را کسب کند و هم ارزش شرکت را حفظ می کند. بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معروفیت برند با ارزش ویژه برند با ملاحظه مسیولیت اجتماعی شرکت (مورد مطالعه : شعب بانک آینده شهر مشهد). صورت گرفت . این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ همبستگی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل تمامی مشتریان بانک آینده در شهر مشهد می باشد. جامعه آماری پژوهش نامعلوم و نامشخص بوده و برای تعیین حجم نمونه از روش قاعده سرانگشتی استفاده شده که تعداد 238 نفر جهت نمونه به روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر ضریب برای متغیرهای مسیولیت اجتماعی شرکت (942/0)، معروفیت (شهرت) برند (897/0) و ارزش ویژه برند (913/0) به دست آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها برای روش های آمار توصیفی از طریق نرم افزار Spss27 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم افزار SMART PLS3 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد؛ معروفیت (شهرت) برند و مسیولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری با ارزش ویژه برند دارند. همچنین مسیولیت اجتماعی شرکت رابطه بین معروفیت (شهرت) برند و ارزش ویژه برند را تعدیلگری نمی نماید.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، معروفیت (شهرت) برند، ارزش ویژه برند
 • سبحان معمارباشی، محمدرضا بهرام زاده*، الهام بهپور صفحات 56-74

  مصرف کنندگان به طور فزاینده ای تحت تاثیر میزان بازاریابی آنلاینی که با آن مواجه می شوند غرق می شوند و مانند رسانه های آفلاین،از ابزارهای متعددی برای اجتناب از چنین پیام هایی استفاده می کنند. رسانه های اجتماعی تقریبا تمام جنبه های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند، به کاربران اجازه می دهند با افراد همفکر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مورد علاقه آنها را ارایه دهند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رویکرد اجتماعی شدن مصرف کننده و درک اجتناب از تبلیغات با میانجیگری نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی در مشتریان دیجی کالا است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و و به لحاظ هدف کاربردی و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر تصادفی در دسترس است که از بین 385 نفر از مشتریان دیجی کالا جمع آوری گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که پس از اصلاح و نظر خبرگان و اساتید دانشگاه نهایی گردید. پردازش آماری داده ها در سطح توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس و در سطح استنباطی با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون استنباطی فرضیه ها، نشان داد بین نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی با اجتناب از تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی رابطه وجود دارد و بین حساسیت نفوذ همتایان، استفاده از پلتفرم رسانه های اجتماعی و حساسیت به نفوذ رسانه های اجتماعی بر نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی رابطه وجود دارد. بین حساسیت نفوذ همتایان، استفاده از پلتفرم رسانه های اجتماعی و حساسیت به نفوذ رسانه های اجتماعی با اجتناب از تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی با میانجیگری نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی رابطه وجود دارد

  کلیدواژگان: حساسیت نفوذ همتایان، استفاده از پلتفرم رسانه های اجتماعی، حساسیت به نفوذ رسانه های اجتماعی، اجتناب از تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی، نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی
 • زهره فرخ، علی اصغر هادی زاده*، محمدرضا بهرام زاده صفحات 75-92

  امروزه شرکت های پارک علم و فناوری جهت تبدیل ایده ها و نوآوری ها به محصول،تجاری سازی تحقیقات، هم افزایی علم و ثروت و توانمند سازی و هدایت دانش آموختگان جهت ورود به فضای کسب و کار ایجاد می شوند.این کسب و کارها از نظر ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری و بهره برداری از فرصت های جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصادی کشور دارند . هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت های پارک علم و فناوری خراسان رضوی) بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت های پارک علم و فناوری خراسان رضوی به تعداد 600 نفر درنظرگرفته شده بود. که تعداد 234 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شدند و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های استاندارد بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفتند. درنهایت جهت توصیف آماری متغیرهای پژوهش از آماره های میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و نمودارهای ستونی به کمک نرم افزار اس پی اس اس (24) استفاده گردید. فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری سم و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (2) بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. در پایان نتایج نشان داد که بین فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین انگیزه کارآفرینی با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: فرصت های فناورانه، تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه، انگیزه کارآفرینی
 • رضا صفریان سینی، محمدرضا بهرام زاده*، الهام بهپور صفحات 93-107
  افزایش سریع رقابت ها در میان سازمان ها، مدیران را بر آن واداشته به برنامه ریزی و به کارگیری برنامه های بازاریابی اثرگذار در جلب رضایت مشتریان بپردازند. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر ارتباط میان کارکنان و مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت از طریق رضایت مشتریان کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد که تعداد آن ها نامشخص است، می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش غیرتصادفی در دسترس و بر اساس قاعده سرانگشتی ده برابری حداقل برابر با 370 نفر برآورد گردید؛ که درنهایت 388 پاسخ نامه قابل قبول جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد نگوین و همکاران (2019) است که جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تایید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که ارتباط بین کارکنان و مشتریان بر رضایت مشتریان کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت در کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، رضایت مشتریان تاثیر ارتباط بین کارکنان و مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت را میانجی گری می کند. اما، ارتباط بین کارکنان ومشتریان بر تبلیغات شفاهی تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی مثبت، رضایت مشتریان، ارتباط بین کارکنان و مشتریان، کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد
 • محمد مودتی، محمدرضا بهرام زاده*، الهام بهپور صفحات 108-125

  امروزه پژوهشگران معتقدند که برندها این قابلیت را دارند که هویت مطلوب فرد را مجسم کرده، اطلاع دهند و به دیگران ابلاغ کنند. پژوهشگران معتقدند افراد بر اساس هویت اجتماعی خود دست به انتخاب برندها میزنند و برندی را برمی گزینند که منعکس کننده هویت آنها باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین برندمحوری و عملکرد برند بواسطه نقش میانجی جامعه هواداران برند (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه) است. پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه می باشد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ، پرسشنامه ها جهت اظهار نظر در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره قرار گرفته و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. حجم نمونه با استفاده از قانون سرانگشتی معادلات ساختاری برابر 200 تعیین می شود و به دلیل احتمال وجود پرسشنامه مخدوش و ناقص 10% بیشتر توزیع خواهد شد (220) و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس می باشد. داده های خام به دست آمده از جامعه آماری با استفاده از تکنیک های آماری مناسب و نرم افزار Smart PLS 2.0 و SPSS 24 مورد تجزیه وتحلیل و پس از پردازش به شکل اطلاعات ارایه شده است. نتایج نشان داد بین برند محوری با عملکرد برند بواسطه نقش میانجی جامعه هواداران برند رابطه معنادار وجود دارد. بین برند محوری و عملکرد برند رابطه وجود دارد. بین برند محوری و جامعه هواداران برند رابطه وجود دارد. بین جامعه هواداران برند و عملکرد برند رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: هواداران برند، برند محوری، عملکرد برند
 • رضا بهرامی، هادی طاهرپور*، طاهره قاسمی پاشا کلائی صفحات 126-142

  امروزه رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات سازمان عامل مهم شکست یا موفقیت هر سازمانی است. رضایت مشتری موجب وفاداری، بازگشت مجدد مشتری و کاهش شکایات مشتریان می شود. تحقیقات مختلفی در حوزه رضایت مشتری انجام شده است اما مطالعات کمی پیرامون رفتارهای مشتریان که موجب رضایت آنها می گردد، پرداخته اند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتریان بر ارزش ادراک شده و رضایت آنها می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان 20 رستوران از معروف ترین رستوران های شهر مشهد می باشد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 و Smart PLS 2 و با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان دادند رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ادراک شده مشتریان دارد. ارزش ادراک شده مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت آنها دارد. همچنین نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه بین رفتار شهروندی- رضایت مشتری و رفتار مشارکتی- رضایت مشتری مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی مشتری، رفتار مشارکتی مشتری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده
|
 • Ali Zarghami, Aliasghar Hadizadeh *, Mohammadreza Bahramzadeh Pages 1-20

  Every progress takes place in different fields, while it affects that field, it also causes progress in other fields. Providing the right service quality is one of the basic strategies for the survival of the organization. The activities of employees in service organizations are related to the customers of the organization. These activities are a vital factor in developing effective relationships with customers. Creating an effective relationship between managers and employees is one of the points of interest in internal marketing theory. The purpose of this research is to investigate the relationship between internal marketing and service quality through the moderating role of social capital (case study: Parsian Insurance of Mashhad). In order to achieve this goal, hypotheses were proposed. In terms of the research method in the survey-descriptive research group, it is of the correlation type. According to the subject, assumptions and purpose, the present research is a part of applied research. In order to collect data, a sample of 384 questionnaires (including 55 items) and a 5-point Likert scale was distributed among the customers of Parsian Insurance in Mashhad. Finally, for the statistical description of the research variables, average, standard deviation, minimum and maximum statistics and column charts were used with the help of SPSS software (25). Research hypotheses will be investigated and analyzed with the help of SEM structural equation method and Smart PLS(3) software. The findings show that there is a positive relationship between internal marketing dimensions and service quality. Also, social capital has a significant moderating role between internal marketing organizational culture and service quality. Also, social capital has a significant moderating role between internal marketing education dimension and service quality. Finally, the moderating role of social capital in the relationship between internal marketing performance evaluation dimension and service quality was not confirmed.

  Keywords: Internal Marketing, Service Quality, Social Capital
 • Nazanin Noormohammadzadeh, Hadi Taherpour Kalantari *, Ehsan Mirzadeh Pages 21-39

  In recent years, digital marketing efforts have significantly impacted consumer trust. In this regard, we have seen that electronic word-of-mouth advertising in social networks has facilitated the rapid dissemination of information. In this research, we have examined the relationship between electronic word-of-mouth advertising and the nature of trust and acceptability of information in the digital marketing of livestock and poultry feed industry products. In order to achieve this goal, hypotheses were proposed. In terms of the research method in the survey-descriptive research group, it is of the correlation type. According to the subject, assumptions and purpose, the present research is a part of applied research. In order to collect data, a sample of 175 questionnaires (including 25 items) and a 5-point Likert scale was distributed among all customers and people who interact and talk about livestock and poultry brands through virtual space. Finally, SPSS software (24) was used for the statistical description of research variables. Research hypotheses were investigated and analyzed with the help of SEM structural equation method and using Smart PLS(3) software. The findings indicate that among the dimensions of digital marketing, there is only a relationship between information quality, information usefulness, perceived risk and the nature of trust. In this regard, there is a relationship between the nature of trust and acceptability of information. There is also a relationship between information acceptability and purchase intention. Finally, information acceptability mediates the relationship between the nature of trust and purchase intention.

  Keywords: electronic word-of-mouth advertising, Trust, information acceptability, Digital marketing
 • Iman Modaberi, Mohammadreza Bahramzade *, Elham Behpour Pages 40-55

  Today, corporate social responsibility is an important issue for most organizations and their managers. Corporate social responsibility is a critical issue and has strategic implications for companies in all industries. One of the most valuable assets of any company is its name and trademark. The special value of the brand name and logo is a capital that the company can gain a lot of benefits under which it maintains the value of the company. So; The purpose of this research is to investigate the relationship between the brand's reputation and the special value of the brand, taking into account the social responsibility of the company (Study case: branches of Eindho Bank in Mashhad). done . This research is applied in terms of purpose and descriptive - correlational (survey) in terms of data collection method. The statistical population of the research; It includes all customers of Aindeh Bank in Mashhad. The statistical population of the research is unknown and unspecified, and the rule of thumb method was used to determine the sample size, and 238 people were selected for the sample by the available non-random sampling method. A questionnaire was used to collect information. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaires, and the coefficient values for the variables of corporate social responsibility (0.942), brand reputation (0.897) and brand equity (0.913) were obtained. The content validity and face validity of the questionnaire were also confirmed by the supervisor. To analyze the data, descriptive statistics methods were used through Spss27 software and inferential statistics (structural equation method) with the help of SMART PLS3 software. The research findings showed; Brand reputation and corporate social responsibility have a positive and significant relationship with brand equity. Also, corporate social responsibility does not moderate the relationship between brand reputation and brand equity.

  Keywords: corporate social responsibility, brand reputation, brand equity
 • Sobhan Memarbashi, Mohammadreza Bahramzade *, Elham Behpour Pages 56-74

  Consumers are increasingly overwhelmed by the amount of online marketing they encounter and, as with offline media, use multiple tools to avoid such messages. Social media affects almost every aspect of people's lives, allowing users to connect with like-minded people and provide information of interest to them. The purpose of this research is to investigate the relationship between the consumer's socialization approach and the perception of advertising avoidance with the mediation of attitude towards social media platform advertisements in Digikala customers. Descriptive-survey research method and in terms of practical purpose and non-random sampling method is available in this research, which was collected from 385 customers of DigiKala. The research tool was a standard questionnaire that was finalized after modification and opinion of experts and university professors. Statistical processing of the data was done at the descriptive level with SPSS software and at the inferential level using structural equations and SmartPLS3 software. Checking the reliability and validity of the questionnaire was also measured and confirmed using Cronbach's alpha test, combined reliability and convergent and divergent validity. The findings of the research and the inferential testing of the hypotheses showed that there is a relationship between the attitude towards social media platform advertisements and the avoidance of social media platform advertisements, and between the sensitivity to peer influence, the use of social media platforms and the sensitivity to social media influence. There is a relationship between attitudes towards social media platform advertising. There is a relationship between susceptibility to peer influence, social media platform use, and susceptibility to social media influence with avoidance of social media platform advertisements mediated by attitude toward social media platform advertisements.Keywords: sensitivity to peer influence, social media platform use, sensitivity to social media influence, avoidance of social media platform advertising, attitude towards social media platform advertising

  Keywords: Sensitivity to peer influence, social media platform use, sensitivity to social media influence, avoidance of social media platform advertising, attitude towards social media platform advertising
 • Zohre Farrokh, Aliasghar Hadizadeh *, Mohammadreza Bahramzade Pages 75-92

  Today, science and technology park companies are established to transform ideas and innovations into products, commercialize research, synergize science and wealth, and empower and guide graduates to enter the business environment. New opportunities play an important role in the country's economic success. The purpose of this research was to examine the relationship between technological opportunities and entrepreneurial marketing decisions through entrepreneurial motivation (case study: Khorasan Razavi Science and Technology Park companies). The research method used in this research was descriptive, correlation survey. The statistical population of this research was considered to be 600 employees of Khorasan Razavi Science and Technology Park companies. 234 people were considered as samples by simple random sampling and through Morgan's table. The research data were collected by library and field method, and standard questionnaires were used as tools. The reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha coefficient test and the validity of the instrument was confirmed using the content method. Finally, for the statistical description of the research variables, average, standard deviation, minimum and maximum statistics and column charts were used with the help of SPSS software (24). The research hypotheses were investigated and analyzed with the help of the structural equations method and using the SmartPLS (2) software. In the end, the results showed that there is a positive and significant relationship between technological opportunities and entrepreneurial marketing decisions due to entrepreneurial motivation. There is also a relationship between entrepreneurial motivation and entrepreneurial marketing decisions.

  Keywords: technological opportunities, entrepreneurial marketing decisions, entrepreneurial motivation
 • Reza Safarian Sini, Mohammadreza Bahramzadeh *, Elham Behpour Pages 93-107
  Increasing competition among organizations makes managers plan on them and use effective evaluation programs to satisfy customers. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the effect of communication between people and customers on positive word of mouth advertising through a visit to Mashhad Yekta Technology Abrasham factory. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this research is the Yekta Silk Technology Factory of Mashhad, whose number is unknown. The sample size was determined using a non-random method in 388 people. The data collection tool in this research is the standard letter of Nguyen et al. (2019), which uses Cronbach's alpha to check the reliability of the questionnaire and confirmatory factor analysis for the validity of the questionnaire. In addition, divergent validity was also investigated, to analyze the data using structural equation methods and using the free smart pls software. It indicates that communication between employees and customers has a positive and significant effect on the satisfaction results of Yekta Silk Technology Factory of Mashhad. Customer satisfaction has a positive and significant effect on positive word of mouth advertising in Yekta Silk Technology Factory of Mashhad. Also, it mediates the effect of communication between customers and customers on positive word of mouth. However, communication between customers does not affect word of mouth advertising.
  Keywords: positive word of mouth, Customer Satisfaction, Relationship between Customer, Employee, Yekta Silk Technology Factory of Mashhad
 • Mohammad Mavedati, Mohammadreza Bahramzade *, Elham Behpour Pages 108-125

  Today, researchers believe that brands have the ability to embody, inform and communicate the desired identity of a person. Researchers believe that people choose brands based on their social identity and choose a brand that reflects their identity. The purpose of this research is to examine the relationship between brand orientation and brand performance through the mediating role of brand fans (case study: Refah chain stores). The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of this research is the customers of Refah chain stores. In order to determine the validity of the questionnaire, the questionnaires were given to the respected professors, advisors and experts for their comments and their validity was confirmed. The reliability of the questionnaires was also obtained using Cronbach's alpha coefficient higher than 0.7, which means that the tool has adequate reliability. The sample size is determined as 200 using the rule of thumb of structural equations, and due to the possibility of a distorted and incomplete questionnaire, 10% more will be distributed (220) and non-random sampling method is available. The raw data obtained from the statistical population was analyzed using appropriate statistical techniques and Smart PLS 2.0 and SPSS 24 software, and after processing, it was presented in the form of information. The results showed that there is a significant relationship between brand-centricity and brand performance due to the mediating role of the brand fans community. There is a relationship between brand-centricity and brand performance. There is a relationship between brand-centricity and brand fan community. There is a relationship between brand fan community and brand performance.

  Keywords: brand fans, brand focus, Brand Performance
 • Reza Bahrami, Hadi Taherpour Kalantari *, Tahereh Ghasemi Pasha Kalaei Pages 126-142

  Today, customer satisfaction with the organization's products or services is an important factor in the success or failure of any organization. Customer satisfaction leads to loyalty, returning customers and reducing customer complaints. Various researches have been conducted in the field of customer satisfaction, but few studies have been conducted on customer behaviors that lead to their satisfaction. In this regard, the present research examines the impact of citizenship behavior and cooperative behavior of customers on their perceived value and satisfaction. The statistical population of the research includes the customers of Mashhad restaurants. Based on Cochran's formula, 384 people were selected as a statistical sample by cluster sampling method. The data collection tool was a questionnaire. Face validity was confirmed using experts' opinions, construct validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis, and reliability of questionnaire variables was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done using SPSS 24 and Smart PLS 2 software and structural equation modeling method. The findings showed that citizenship behavior and cooperative customer behavior have a positive and significant effect on the perceived value of customers. The perceived value of customers has a positive and significant effect on their satisfaction. Also, the mediating role of perceived value in the relationship between customer satisfaction citizenship behavior and customer satisfaction cooperative behavior was confirmed.

  Keywords: customer citizenship behavior, customer cooperative behavior, Customer Satisfaction, perceived value