فهرست مطالب

تاریخ و فرهنگ - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، بهار و تابستان 1401)

نشریه تاریخ و فرهنگ
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (پیاپی 108، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا ابوئی مهریزی* صفحات 9-37

  از ویژگی های حیات  دینی ایرانیان در دوره مغول، رشد گفتمانی از مذهب اهل سنت و جماعت است که خلافت خلفای راشدین و مقام امامت و ولایت ایمه اثنی عشر را در کنار هم نشانده و توامان به هر دو باور داشت. این موضوع هم زمان با تشخص عینی بسط مفهوم ممالک محروسه ایران زمین در متون این دوره به روشنی آشکار است. در این میان، حمدالله مستوفی جایگاه مهم و شایان توجهی دارد. هر سه تصنیف عمده وی، واجد جزییات فراوانی در تبیین اندیشه مذهبی حمدالله مستوفی و باورهای مذهبی رایج در ایران روزگار او است. تحقیق حاضر بر آن است تا به شیوه توصیفی و تحلیلی نشان دهد که نگاه مستوفی نسبت به این اندیشه مذهبی چگونه بوده است؟ بررسی مزبور بیانگر آن است که حمدالله مستوفی هر چند در تصنیف آثارش در پی تدوین متون دینی نبوده، لکن در خلال آن ها اطلاعات ارزشمندی از اوضاع دینی زمانه خود به دست داده است. وی ضمن بیان نحوه پراکندگی مذاهب مختلف در ایران، رویکردهای رایج و عمده مذهبی این دوره را به روشنی نشان داده است.

  کلیدواژگان: حمدالله مستوفی، ایران گرایی، تصوف، تسنن دوازده امامی، ایلخانان
 • سارا علی پور*، مهدی عبادی، فریبا پات صفحات 39-58
  با آغاز دوره موسوم به امیرنشین های ترکمن در آناتولی، معماری اسلامی این منطقه نیز دوره متفاوتی را تجربه کرد. می توان از تحولات معماری این دوره به مثابه دوره گذار یاد کرد. به رغم اینکه سبک معماری به جای مانده از عهد سلاجقه روم، به شکلی رایج در بنای آثار و ابنیه استفاده می شد، اما به تدریج تغییراتی ملموس در معماری برخی امیرنشین های ترکمن پدیدار شد. نکته قابل توجه در این تغییرات در امیرنشین های آناتولی مرکزی ازجمله قره مانیان، چندان چشمگیر نبود، اما در امیرنشین های غرب آن مانند آیدین و منتشا نوآوری های ملموسی در معماری به وقوع پیوست. ازاین رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی  معماری اسلامی این دوره از تاریخ آناتولی اسلامی و ترسیم ویژگی های آن، تحولات صورت گرفته را تبیین نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که، اگرچه سبک معماری مسجد و مدرسه در شهرهایی مانند قونیه، مغنیسیا (مانیسا)، ارمناک و تیره، مبتنی بر سبک معماری دوره سلجوقیان بود، اما در امیرنشین های ترکمن غرب آناتولی، با وجود استمرار ویژگی های کلی سبک دوره پیشین، معماران این دوره تغییراتی مانند افزایش مساحت زیر گنبد در بناها و مساجد را به انجام رسانده اند. بر این اساس، می توان از معماری دوره ملوک الطوایفی امیرنشین های ترکمن به واسطه ویژگی استمرار و تحول در معماری این منطقه، به عنوان حلقه وصل معماری دو دوره مهم تاریخی سلجوقیان و عثمانیان در آناتولی یاد کرد.
  کلیدواژگان: معماری اسلامی، آناتولی، سلاجقه روم، امیرنشین های ترکمن، قره مانیان، امیرنشین آیدین، امیرنشین منتشا
 • فاطمه مجیدی*، هادی یاوری صفحات 59-86

  این مقاله به بررسی بازتاب موضع ذهنی عطاملک جوینی در باب مغولان و مردم شهرهای خراسان در تاریخ جهانگشا می پردازد. به این منظور ابتدا گزارشی انتقادی از پژوهش های نسبتا متعددی که با این موضوع مرتبط است، ارایه می شود و آن گاه پس از نشان دادن نمونه هایی از به کارگیری برخی نشانه های متنی وجهیت دار و تقدس زا برای مغولان، به تناظرسازی جوینی بین روایت هجوم آن ها به خراسان با برخی آیات و احادیث به عنوان شیوه ای برای تقدس و مشروعیت بخشی  به چنگیز و جانشینان او پرداخته و نشان داده می شود که چگونه این ابزارهای دینی و اقناعی در کنار برخی مولفه های متنی دیگر، به کلیت روایت جوینی ساختاری منسجم و دارای سوگیری مشخص می بخشند و می توان بر آن مبنا در خصوص موضع ذهنی جوینی در باب مغولان و مردم خراسان اظهارنظر کرد.

  کلیدواژگان: تاریخ جهانگشا، تاریخ مغول، عطاملک جوینی، مشروعیت
 • ریحانه قاسم آبادی، حسین احمدی* صفحات 87-116
  نظر به حفظ کاربری بسیاری از ابنیه تاریخی- مذهبی مانند بقاع، تکیه ها و امامزاده ها در بین مخاطبان هدف آن ها در شهرها و روستاها، توجه به دیوارنگاره های روایی-مذهبی در آن ها و مرمتشان، حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر نقش مرمتگر در بازسازی تصویری این آثار صورت گرفته است. پرسش تحقیق این است که عوامل تعیین کننده نقش مرمتگر در بازسازی این دیوارنگاره ها از منظر توجه به ادراک مخاطبان هدف آن ها، کدام اند؟ جهت پاسخگویی به سوال تحقیق از روش کمی با ابزار پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای در گردآوری داده ها استفاده شده است. نمونه ها از جامعه مخاطبان هدف دیوارنگاره ها که رابطه فرهنگی - اجتماعی با این آثار برقرار می سازند، انتخاب شده و آزمون های آمار استنباطی (تی تک نمونه ای، کای اسکویر) جهت تجزیه و تحلیل یافته ها به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی از جمله ارزش فرهنگی و اجتماعی این آثار، انتظارات مخاطبان هدف، پیش زمینه های ذهنی شان، هویت و کاربری اثر، روایت نقاشی ها، کارکرد ارزشی آثار و اصول اخلاقی مرمت، می توانند مرمتگر را در تعیین هدف از بازسازی یاری دهند و از سوی دیگر بر نحوه بازسازی مرمتگر تاثیرگذار باشند. این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر اصفهان با عنوان "تبیین رویکرد اصلاحی در بازسازی دیوارنگاره های تصویری ابنیه ی مذهبی شیعی ایران، با نگرش ویژه بر مبانی مرمت در پیوند با ادراک مخاطب هدف" به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین احمدی می باشد.
  کلیدواژگان: دیوارنگاره های تاریخی-مذهبی، مرمت، بازسازی تصویری، ادراک مخاطبان هدف، جامعه شناسی مخاطبان
 • شهلا بختیاری*، رویا مشمولی پیله رود صفحات 117-141
  محمد بن حبیب از مورخان سده سوم هجری است که دو اثر مهم وی المنمق فی اخبار قریش و المحبر از منابعی هستند که برای مطالعه و بررسی تاریخ پیش و صدر اسلام به کار می آیند. این پژوهش به بررسی و نقد دیدگاه نویسنده و این دو اثر بزرگ پرداخته است. نگرش انتقادی آثار ابن حبیب به عنوان یک راوی مسلمان و همچنین آثار او به عنوان روایت هایی که در تاریخ جاهلیت و اسلام موردتوجه هستند، به شناخت روش وی در تاریخ نگاری اسلام کمک می کند.بررسی ها نشان می دهد که ابن حبیب در تاریخ جاهلیت به سنت های جاهلی مانند منافره و جار پرداخته و گزارش هایی آورده است. وی در تاریخ جاهلیت و اسلام نسبت به ثبت نام و نسب افراد و ابزارآلات و یا حیوانات (مانند اسب) دقت فراوانی داشته و گزارش هایی در این باره آورده که در دیگر منابع دیده نمی شود. فقدان نظم و انسجام در تدوین اخبار، همچنین روایات خلاصه وار از کاستی های این دو اثر است. مهم ترین نکته در تاریخ نگاری وی، رعایت امانت داری و ارایه سلسله اسناد است، به ویژه در حوزه تاریخ جاهلیت که بیشتر مطالب خود را به استناد استاد خود ابن هشام ثبت کرده است. در نهایت نگارندگان این پژوهش در مورد مذهب ابن حبیب که به تشیع منسوب شده است، را با توجه به بررسی های محتوایی آثار وی رد می کنند.
  کلیدواژگان: منبع شناسی، ابن حبیب، المنمق، المحبر، تاریخ پیش از اسلام، قریش
 • محسن محمدی، محمدابراهیم خلیفه شوشتری* صفحات 143-157

   اندیشه دینی و شیعی، جایگاه ویژه ای در میان شاعران مسلمان در عصور مختلف داشته است، ادبای عصر عباسی نیز به تاسی از عقاید دینی و مذهبی خود به این رویکرد شعری روی آوردند. حسین بن ضحاک، از شاعران ایرانی تبار، اهل خراسان و عربی سرای عصر عباسی اول بود که تاثیر پذیری از قرآن کریم و ابراز عقاید دینی و مذهبی و از جمله مضمون عاشورا و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، در کنار مضامین مرتبط با باده نوشی و غزل مذکر، محتوای غالب اشعار او را تشکیل داده است. شاعر با تاثیرپذیری از واقعه عظیم کربلا و عاشورا، در عصر خفقان عباسی به ابراز حزن و اندوه، مبارزه طلبی، اظهار ارادت، و محبت و بیان عزت و شرف اهل بیت رسول الله (ص) پرداخت و در واقع بدین شیوه توانست به اثبات جایگاه امام حسین و اهل بیت (ع) اشاره نماید. در این پژوهش به روش تحلیل محتوا، به اندیشه های مذهبی و محبت و ارادت شاعر، که با عواطفی صادقانه و احساسی سرشار و زبانی ساده و صریح که گاه با توریه و کنایه همراه بوده، پرداخته می شود، پویایی و رسایی این مضامین چنان است که مخاطب، حقیقت های موجود در زندگی اهل بیت (ع) را در واقعه عاشورا، به واقع در می یابد و احساسات خود را با آن واقعه عظیم پیوند می زند.

  کلیدواژگان: عصر عباسی، شعر، شیعه، اهل بیت (ع)، حسین بن ضحاک
 • بهاره جهانمرد*، مهدی محمدزاده صفحات 159-190
  نقوش سردر بناهای تاریخی اصفهان در حکم دیدن معنایی فراتر از زیبایی ظاهری و تمثیلی از فضایی بهشت گونه در نمای بناها است که با اساطیر، نمادها، باورها و عقاید مردم روزگارشان درآمیخته اند و از اجزای لاینفک تزیینات معماری هستند. هدف این پژوهش آن است تا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی -تحلیلی، سیر تحول نقوش بناهای اصفهان را نشان دهد که در طی چند سده با رویارویی سنت های صفوی در کنار مدرنیته پهلوی به شکلی هماهنگ موجب گسترش و غنی تر شدن نقش مایه ها شده است. این مقاله رهیافتی جهت مطالعه نقوش سردر بناهای مذهبی و غیرمذهبی شهر اصفهان و سیر تحول آن از دوره صفوی تا پهلوی  و  در پی پاسخ به این سوالات اساسی است که کدام نقش ما یه ها در سردر بناها بیش تر به کاررفته و از دوره صفوی تا پهلوی، چه تغییر و تحولی یافته اند و هرکدام چه مفاهیمی دارند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که نقوش گیاهی و هندسی بیش ترین نگاره ها بر تن سردر بناهای اصفهان (200 مورد مطالعاتی) هستند و از اواخر دوره  قاجار و پهلوی نقوش جانوری و انسانی نیز به میزان چشمگیری نمای بناها را زینت بخشیده اند. سردر بناهای اصفهان، برگرفته از مکتب اصفهان، تصویری زمینی از عالم مثال و تعادل با عالم زمینی پدید می آورد و به پیروی از جهان بینی حاکم، به وحدت بیان دست می یابد و مدخلی از بهشت گمشده می شود.
  کلیدواژگان: سردر ورودی، نقش مایه، گرافیک محیطی، مکتب هنر و معماری اصفهان
 • علی بهرامسری بختیاری* صفحات 191-228
  قبیله آسترکی بختیاری یکی از قبیله های کهن ایرانی است. پژوهش کنونی با بهره بردن از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی -تحلیلی در پی آن است که به بررسی نقش و جایگاه آن ها از دوره مغولان تا  قاجاریه در تحولات سیاسی - نظامی ایران و منطقه زاگرس میانی بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از اسلام، قبیله آسترکی بیش از شش سده بزرگ ترین و نیرومندترین طایفه در زاگرس میانی بوده است و سران این ایل در یک دوره طولانی از دوره صفویه تا قاجاریه به شیوه حکومت دو نفره از سوی حکومت مرکزی با القاب (خان - سلطان) یا (خان - خان) بر ولایت بختیاری حکومت  کرده اند و در جنگ های ایران با بیگانگان هنرنمایی می کردند و به پیروزی نایل می شدند. نافرمانی و اعلام حکومت خودمختاری توسط امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی، شرکت امیرجهانگیرخان بختیاری آسترکی در نبرد ایروان و شکست عثمانی ها، جنگ همدان و بیرون راندن سپاه عثمانی، نبرد با محمود قندهاری، فتح هرات و قندهار در زمان نادرشاه، پذیرش نیابت سلطنت ایران توسط ابوالفتح خان بختیاری آسترکی پس از مرگ نادرشاه از مهم ترین دستاوردهای آن ها در تحولات سیاسی - نظامی ایران بوده است. در این پژوهش افزون بر منابع کتابخانه ای، هفت سند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: صفویه، بختیاری، امیرتاجمیرخان، امیرجهانگیرخان، آسترکی، سنگ نبشته بنه وار
 • عبدالرحیم قنوات* صفحات 229-241
  همانند دیگر جنگ ها و نبردهای تاریخی، قیام امام حسین بن علی (ع) و واقعه عاشورا - از آغاز تا پایان - با گفتگوها و مذاکراتی همراه بود. این گفتگوها بسته به شرایط، گاه نتایجی نیز در برداشت، اما در نهایت نتیجه بخش نبود و به شکست انجامید. نبرد عاشورا هنگامی آغاز شد که مذاکرات طرفین کاملا به بن بست رسید.هدف از نوشتن این مقاله ارایه گزارشی جامع و تا حد ممکن دقیق از دفعات و جزییات مذاکرات دو طرف بوده است. نیز قصد آن بوده که با برجسته کردن این موضوع، شناخت بهتر و موثرتری از جنبه ای کمتر نمایان از این قیام به دست آید. بر این اساس دستاورد این نوشته ارایه گزارشی یکجا از مذاکرات در تاریخ عاشورا همراه با ذکر جزییات و حواشی در مقاله ای مستقل و نسبتا کوتاه است. این کار همانند بیشتر نوشته های تاریخی، بر اساس روش استقرایی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی کهن صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: عاشورا، مذاکرات، امام حسین بن علی، حر بن یزید، عمر بن سعد
 • سید عوض علی کاظمی*، مرتضی فلاح صفحات 243-267

  یکی از شاعران گمنام سده سیزده هجری در افغانستان سید رضابخش موسوی مشهور به ناطق نیلی است که در سال 1228 ه. ق. در استان/ ولایت دایکندی دیده به جهان گشوده است. از این شاعر خوش قریحه دو اثر به نام های شکرباغ و طوفان المصیبه باقی مانده است. علاوه بر اینکه  این دو کتاب بخشی از ارزش های ادبی و فرهنگی افغانستان را به نسل کنونی معرفی می کند، در عموم برای حوزه زبان فارسی نیز اهمیت دارد؛ چون که می تواند به عنوان سند خوب در مطالعات ایران فرهنگی کمک کند. در این نوشتار که به روش تحلیلی -توصیفی نگارش یافته، می کوشیم تا کارنامه ادبی و فرهنگی این شاعر و ادیب را مورد بررسی قرار دهیم و ویژگی های زندگی و آثار او را برای هم زبانان خودمان در جمهوری اسلامی به معرفی بگیریم تا شاید گامی باشد در راستای تحکیم همدلی دو ملت با ادبیات و زبان مشترک.

  کلیدواژگان: ناطق نیلی، شعر سده سیزده افغانستان، تاریخ ادبیات دایکندی، شکرباغ، طوفان المصیبه
|
 • Mohammadreza Abui Mehrizi * Pages 9-37

  The current study tries to unveil Mustufī’s viewpoint towards this religious opinion, using the descriptive-analytical method. The results confirm that although Ḥamdullāh Mustufī did not seek composing a religious text, he disclosed valuable information about the religious situation of his contemporary era. He clearly illustrates the common and main religious approaches of this era and describes the dispersal of different religious schools in Iran.

  Keywords: Ḥamdullāh Mustufī, Iranianism, Taṣavvuf, Twelver Tasannun, Ilkhanate
 • Sara Alipour *, Mehdi Ebadi, Fariba Pat Pages 39-58
  With the beginning of the era known as Turkmen Beyliks in Anatolia, the Islamic architecture of the region was introduced to some changes, which can be referred to as the transition period. Although the architectural style of the Sultanate of Rum was still commonly present in this era’s monuments, the architecture of some Turkmen Beylik buildings gradually underwent considerable change. These changes were not very noticeable in the Turkmen Beylik architectures of central Anatolia like Qarihmānīyān, but major architectural innovations occurred in western Beyliks including Āydīn and Mantshā.  The present study aims at analyzing the Islamic architecture of this period of Muslim Anatolia in order to illustrate its characteristics and trace its developments.Results show that although the architectural style of mosques and schools in cities like Konya, Magnesia (Mānīsā), Armināk an Tire followed the style dominant during Seljuk era, and although the general characteristics of the previous era remained still, architects of Turkmen Beyliks introduced some changes, including an increase in the surface area beneath the domes of buildings and mosques. As such, and based on the continuity and development in the architecture of the era, the Mulūk-u-ṭavāyifī Turkmen Beyliks era can be considered as the connecting link between the architectures of two important historical eras in Anatolia: the Seljuk era, and the Ottoman era.
 • Fateme Majidi *, Hadi Yavari Pages 59-86

  This article examines the reflection of ʿAṭāMalik Juvaynī’s critical stance on the Mongols and the residents of cities of Khurāsān in Tārīkh Jahāngushā. In doing so, we will first put forward a critical report of the several previous studies related to this topic. After providing examples of textual modality signs sacralizing the Mongols, we will explore how Juvaynī corresponds the Mongol invasion on Khurāsān with some ʾĀyahs and Ḥadīths as a method for sacralizing and legitimizing Genghis and his successors. We will illustrate how these religious and persuasive tools, as well as some other textual components, add to the coherence of Juvaynī’s account and give it a marked bias, based on which Juvaynī’s critical stance on Mongols and the residents of Khurāsān can be explored.

  Keywords: Tārīkh Jahāngushā, Mongol history, ʿAṭāMalik Juvaynī, Legitimacy
 • Rayhaneh Ghasem Abadi, Hossein Ahmadi * Pages 87-116
  In order to maintain the operation of many historical-religious monuments like tombs (Buqāʿ), Tikyas, and Imāmzādas among their target audiences in cities and villages, it is important to observe their narrational-religious frescos and restore them. The study was conducted with the aim of examining the factors contributing to the restorer’s role in the figurative reconstruction of these monuments. The study confronts the following question: What are the determining factors of the restorer’s role in restoring these murals by considering the audience’s perception? In order to solve this problem, the study has applied the quantitative method and has used a questionnaire and library studies for data collection. Samples were chosen from among the target audiences of the murals who build cultural-social connections with these works. Statistical Inferential tests (One-Sample T-test and Chi-Square) were administered to analyze the results. The findings suggest that various factors may aid the restorer in establishing an objective for restoration. The factors may also influence the restorer’s methods of restoration. These include: the monuments’ cultural and social value, the expectations of target audience, their mental backgrounds, the monuments’ identity and operation, painting narratives, the value function of the works, and ethical principles regarding restoration.
  Keywords: Historical-religious Murals, restoration, Figurative Reconstruction, target audience’s perception, audience sociology
 • Shahla Bakhtiari *, Roya Mashmouli Pilehroud Pages 117-141
  Muḥammad b. Ḥabīb is a third century A.H./ninth century A.D. historian, whose two prominent works, Al-Munammaq fi’l ʾAkhbār Quraysh and Al-Muḥabbar, are useful sources in the study of the history of pre-Islamic and Islamic eras.The present study aims at critically analyzing the author’s opinion and his two great works. The critical approach towards Ibn Ḥabīb (as a Muslim narrator) and his works (as remarkable works in the history of Jāhilīyyah and Islam) help us in understanding his methods in the historiography of Islam.Research shows that Ibn Ḥabīb explores and provides reports from Jāhilī traditions like Munāfirih and Jār in the history of Jāhilīyyah.  He was especially meticulous in recording the names of people and their lineages, tools, and animals (like horses). In this regard, Ibn Ḥabīb provides reports that cannot be found elsewhere.  Some of the weaknesses of these two works are a lack of organization and cohesion in compiling the Reports, as well as a summarized narration. The most important point regarding Ibn Ḥabīb’s historiography is his trustworthiness and his providing the chain of isnād. This is especially true regarding the history of Jāhilīyyah, where most information has been recorded with citations to Ibn Ḥabīb’s own teacher, Ibn Hishām.Eventually, the writers of this article, based on an analysis of the content of his works, deny the commonly held belief that Ibn Ḥabīb was a Shīʿā Muslim.
  Keywords: Bibliography, Ibn Ḥabīb, Al-Munammaq, Al-Muḥabbar, Pre-Islamic History, Quraysh
 • Mohsen Mohammadi, MohammadEbrahim Khalife Shustari * Pages 143-157

   Religious and Shiite thought has had a special place among Muslim poets in different eras, the literature of the Abbasid era also turned to this poetic approach due to their religious beliefs. Hussein Ibn Zahak, one of the Iranian, Tabar, Khorasan and Arabic poets of the Abbasid era, was the first to be influenced by the Holy Quran and the expression of religious beliefs, including the theme of Ashura and the Ahl al-Bayt, infallibility and purity, along with themes related to wind drinking and Male lyric poetry is the dominant content of his poems. Influenced by the great event of Karbala and Ashura, in the era of Abbasid suffocation, the poet expressed sorrow, struggle, expression of devotion, and love and expression of honor and dignity of the Ahlul Bayt of the Prophet (PBUH) and in this way was able to prove his position. Imam Hussein and Ahl al-Bayt (AS) should mention. In this research, by means of content analysis, the poet's religious thoughts and love and devotion, which are dealt with with sincere emotions and full of emotion and simple and explicit language that are sometimes accompanied by irony and irony, the dynamics and reach of these themes is such that the audience , Realizes the truths in the life of the Ahl al-Bayt (AS) in the event of Ashura, and connects their feelings with that great event.

  Keywords: Abbasid era, Poetry, Shiites, Ahl al-Bayt (AS), Hussein bin Zahak
 • Bahareh Jahanmard *, Mehdi Mohammadzadeh Pages 159-190
  The designs featured on the entrance façades of historical monuments in Iṣfahān convey a meaning beyond external beauty. They are allegorical of a heavenly atmosphere in the building’s entrance, incorporating the myths, symbols, beliefs, and ideologies of their contemporary people, and are inseparable components of architectural ornamentation.  The present study aims at tracing the evolution of these designs using library research and the descriptive-analytical method. With this aim in mind, the paper presents how centuries of encounter between Șafavīd tradition and Pahlavī modernity has concordantly expanded and enriched the designs and their motifs. The study tries to investigate the designs featured on the entrance façades of religious and non-religious buildings in Iṣfahān in an attempt to answer these key questions: Which motifs are most frequently used on the entrances? How have the motifs transformed from the Șafavīd era into the Pahlavī era? And what concepts do these motifs incorporate?Results demonstrate that floral and geometric patterns most frequently feature on the entrances of Iṣfahān’s monuments (among 200 case studies). Human and animal figures have also increasingly featured on the entrances since late Qājār and Pahlavī periods.The entrances of Iṣfahān’s monuments, originating from the Iṣfahān School, create an earthly image of the world of the Forms in balance with the terrestrial world and reach unity of expression as an entry into the lost paradise following the dominant worldview.
  Keywords: entrance façades, Motif, environmental graphic design, Iṣfahān school of arts, architecture
 • Ali Bahramsari Bakhtiyari * Pages 191-228
  The Bakhtīyārī Āstirikī tribe is an ancient Iranian tribe. The current study employs library and descriptive-analytical methods in order to examine the role and status of this tribe in political-military transitions in Iran and central Zāgrus from the Mongol era up until Qājāriya. It is suggested that the Āstirikī tribe has been the largest and most powerful family tribe in central Zāgrus for more than six centuries after the spread of Islam. The tribe’s leaders ruled over the Bakhtīyārī province for a long period from the Ṣafavīd era until the rise of Qājārs, in diarchies issued by the central government and under the titles of “Khān-Sulṭān” or “Khān-Khān”. They participated in Iranian battles against foreigners and secured victory. Some of their greatest accomplishments in the political-military transitions of Iran include: rebellion and declaration of autonomous government by Amīr Tājmīrkhān Bakhtīyārī Āstirikī, Amīr Jahāngīrkhān Bakhtīyārī Āstirikī’s participation in the battle of Yerevan and defeating the Ottomans, the Hamidān War and forcing the Ottoman army out of town, battle with Maḥmūd Hotak, the conquest of Herat and Qandihār during Nādirshāh’s reign, and accepting Iran’s regency by ʾAbulfatḥ Khān Bakhtīyārī Āstirikī after the death of Nādirshāh. The article draws on seven documents alongside library resources.
  Keywords: Ṣafavīya, Bakhtīyārī, Amīr Tājmīrkhān, Amīr Jahāngīrkhān, Āstirikī, Bunivār stone tablet
 • Abdolrahim Ghanavat * Pages 229-241
  Resembling other historical battles and combats, the uprising of Imam Ḥusayn b. ʿAli (Peace be upon him) and the incidents of ʿĀshūrā included several talks and negotiations from beginning to the end.These talks were occasionally fruitful (depending on the circumstances), but proved ineffective and failed in the end. The battle of ʿĀshūrā began just as the negotiations came to a halt.This paper aims at providing a comprehensive and accurate report of the number of negotiations conducted between the two parties and their details. By means of underlining this issue, the study also tries to provide a better and more beneficial understanding of a less-charted area of the uprising. The research compiles a comprehensive report of the negotiations during ʿĀshūrā, including additional details and speculations in a relatively shorter separate paper. Similar to most historical studies, the research has employed the inductive-analytical method and is based on early historical sources.
  Keywords: : ʿĀshūrā, Negotiations, Imam Ḥusayn b. ʿAli, Ḥur b. Yazīd, ʿUmar b. Saʿad
 • Sayed Ewazali Kazimi *, Morteza Fallah Pages 243-267

  Sayyid Riżā Mūsavī, better known as Nāṭiq Nīlī, is one of the unknown poets of the 13th century A.H./19th century A.D. in Afghanistan. He was born in A.H. 1228/A.D. 1813 in the Dāykundī province. Two works remain from this gifted poet: Shikarbāgh, and Ṭūfānal-Muṣība. Not only the two books introduce parts of Afghanistan’s literary and cultural values to the new generation, but also, they generally of assert considerable importance in the field of Persian language, because they can be used in Iranian cultural studies as a reliable record.The study applies the analytical-descriptive method and attempts to explore the literary and cultural legacy of this poet-critic. The study also offers insight into the characteristics of Nīlī’s life and works for fellow Persian speakers in the Islamic Republic, in hopes of strengthening the bonds between two nations sharing the same language and literature.

  Keywords: Nāṭiq Nīlī, thirteenth century poetry in Afghanistan, literary history of Dāykundī, Shikarbāgh, Ṭūfān’al Muṣība