فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مینا رامشینی، الهه ستاری، علی بهرامی، حسین وزیری مقدم صفحات 1-25

  برش کال سردر در مجارورت روستای نیاز، 15 کیلومتری شرق شهرستان طبس واقع است. این برش شامل 80 متر ضخامت از نهشته های دونین پسین منتسب به سازند شیشتو است که مرز فوقانی آن بطور رانده توسط نهشته های فرازنین قطع گردیده است. نهشته های مورد مطالعه به 12 واحد سنگ چینه ای تقسیم و بر اساس بررسی و مطالعات عناصر کنودونتی تعداد 27 گونه و زیرگونه متعلق به 7 جنس کنودونتی شناسایی گردید، که بر اساس آن ها سن نهشته های سازند شیشتو در این برش از فرازنین پسین تا فامنین پسین تعیین گردید. حادثه زیستی فرازنین-فامنین در برش مورد مطالعه در بین دو زیست زون linguiformis Zone و Lower to Middle triangularis zones واقع شده که در راس شیل های تیره فرازنین و در قاعده آهک های نازک لایه فامنین قرار دارد. ریزرخساره های تعیین شده در برش مورد مطالعه در دو دسته ی آواری-کربناته و کربناته تقسیم بندی گردید که از محیط ساحلی تا بخش عمیق دریای باز ته نشست شده اند. تغییرات تدریجی رخساره ها در توالی چینه ای، عدم وجود رسوبات ناشی از تغییرات ناگهانی شیب محیط رسوبی، عدم وجود رخساره های ریفی و وجود سدبایوکلاستی ناپیوسته، رسوبگذاری نهشته های مورد مطالعه در یک رمپ کربناته هموکلینال را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کنودونت، کال سردر، سازند شیشتو، دونین پسین، مرز فرازنین-فامنین
 • مجید صفائی فاروجی، حسین رحیم پور بناب، بیوک قربانی صفحات 26-38

  هدف پژوهش پیش رو ارزیابی ژیوشیمیایی آلی سازندهای فهلیان، گدوان، و سورمه به عنوان سنگ های منشاء احتمالی در میدان نفتی گچساران با استفاده از روش پیرولیز راک اول می باشد. تمام نمونه های هر سه سازند دارای مقادیر شاخص مهاجرت (S1/TOC) کمتر از 5/1 می باشند که نشاندهنده طبیعت برجای هیدروکربورهای موجود در آنها می باشد. نمودارهای TOC در مقابل S2 و TOC در مقابل S1+S2 حاکی از پتانسیل هیدروکربورزایی مناسب برای سازندهای فهلیان و سورمه و مناسب تا خوب برای سازند گدوان است. کروژن موجود در سازندهای فهلیان و سورمه از نوع III و سازند گدوان از نوع مخلوط II-III و نوع II، تعیین شد. از اینرو، سازندهای فهلیان و سورمه حاوی مواد آلی با منشاء خشکی (گاززا)، و سازند گدوان حاوی مواد آلی با هر دو منشاء آواری و دریایی (با توانایی تولید هر دوی نفت و گاز) می باشند. مطابق با نمودار T max در مقابل شاخص هیدروژن (HI)، سازند گورپی سازندی با توانایی تولید مخلوط نفت و گاز، و گاز می باشد و سازندهای فهلیان و سورمه سازندهایی با توانایی تولید فقط گاز می باشند. اما بر اساس ترسیم مقادیر TOC در برابر S2/S3، هر سه سازند گدوان، فهلیان، و سورمه سازندهایی گاززا تعیین شدند. از لحاظ نوع رخساره آلی، سازند سورمه در بخش CD، سازند فهلیان در بخش C و CD، و سازند گدوان عمدتا در بخش BC و C از نمودار جونز قرار می گیرند. از اینرو، سازند گدوان نسبت به سازند فهلیان و این سازند نسبت به سازند سورمه در شرایط احیایی تر نهشته شده اند. همچنین، هر سه سازند گدوان، فهلیان، و سورمه از لحاظ بلوغ حرارتی در پنجره نفت زایی قرار می گیرند، با این تفاوت که بلوغ سازند سورمه از فهلیان و سازند فهلیان از گدوان بیشتر است.

  کلیدواژگان: سنگ منشاء سورمه، فهلیان، گدوان، پتانسیل هیدروکربورزایی
 • حسین رضایی یگانه دوست صفحات 39-53

  تراوایی توانایی جریان سیال برای یک سنگ متخلخل بوده که تخمین درست آن کاری به شدت دشوار است. دو روش معمول و مرسوم محاسبه تراوایی آنالیز مغزه و چاه آزمایی است، اما اندازه گیری تراوایی از طریق مغزه در تمامی چاه های یک میدان در آزمایشگاه، فرآیندی شدیدا زمانبر و هزینه بر بوده و همچنین در بعضی چاه ها منجمله؛ چاه های افقی امکان مغزه گیری وجود ندارد. چاه آزمایی نیز به دلایلی نظیر؛ هزینه های بالا و توقف تولید در بازه انجام تست صرفه اقتصادی ندارد. لذا ارایه و توسعه روش هایی مبتنی بر نگارهای چاه پیمایی معمول و DSI جهت تخمین تراوایی بدلیل هزینه های کم، جامع و در دسترس بودن اهمیت فراوانی دارد. به این منظور در این پژوهش، در مرحله اول تراوایی به کمک روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (MRGC) تخمین زده شد و با تراوایی مغزه مقایسه گردید. در مرحله دوم تراوایی به روش کالیبراسون FZI استونلی محاسبه و در نهایت با تراوایی مغزه مقایسه گردید. در مرحله سوم به جهت بهبود تراوایی محاسبه شده از روش کالیبراسیون FZI استونلی جهت غلبه بر هتروژنی مخزن از روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (MRGC) در ابتدا واحدهای جریانی مشخص شدند، در ادامه برای هر واحد جریانی بصورت مجزا تراوایی از روش کالیبراسیون FZI استونلی محاسبه گردید و در نهایت با ترکیب کردن تراوایی های محاسبه شده یک نگار دقیق از تراوایی در چاه مورد مطالعه تخمین زده شد. مشاهده شد که ضریب همبستگی تراوایی های تخمین زده شده با تراوایی مغزه در روش خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف (R2=77)، کالیبراسیون FZI استونلی (R2=47) و روش بهبود داده شده (R2=84) بدست آمد. روش مذکور توانست 37 درصد تراوایی محاسبه شده در مرحله قبل را بهبود بخشد و به عنوان بهترین روش جهت محاسبه تراوایی در مخزن کنگان چاه مورد مطالعه معرفی می گردد.

  کلیدواژگان: تراوایی، کنگان، خوشه بندی چند تفکیکی بر پایه گراف، کالیبراسیون FZI استونلی
 • بابک سامانی، عباس چرچی، نرگس خطیب صفحات 54-65

  تنها بیرون زدگی سازند آسماری در فروافتادگی دزفول درتاقدیس آسماری قابل مشاهده می باشد. بمنظور برآورد پارامترهای کرنش و مقادیر کوتاه شدگی تعداد 26 مقطع زمین شناسی در راستای عمود بر محور تاقدیس تهیه گردید. بر اساس اندازه گیریهای زاویه بین یالی، بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس زاویه بین یالی کمتری نسبت به بخشهای جنوبی نشان می دهد. تعیین مقادیر نسبت کرنش R نشان دهنده تغییر مقادیر کرنش بین 12/1 تا 52/1 می باشد. نقشه پهنه بندی مقادیر نسبت کرنش نشان دهنده مقادیر بیشتر کرنش در بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس می باشد. با استفاده از مقاطع زمین شناسی و اندازه گیری طول کف لایه چین خورده سازند آسماری (L0) و طول مستقیم لایه (L1) مقادیر درصدی کوتاه شدگی در راستای هر مقطع محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده وقوع 8/1 تا 12 درصد کوتاه شدگی در بخشهای مختلف تاقدیس است. نقشه تغییرات مقادیر کوتاه شدگی حاکی از مقادیر بیشتر کوتاه شدگی در بخشهای شمالی و مرکزی تاقدیس نسبت به بخشهای جنوبی آن می باشد.

  کلیدواژگان: فروافتادگی دزفول، تاقدیس آسماری، کرنش، کوتاه شدگی، زاویه بین یالی چین
 • سمیه طاهری زاده، محمد وحیدی نیا، محمدحسین محمودی قرایی صفحات 66-88

  عملکرد دوگانه ی این سازند به عنوان سنگ منشا نفت و توان مخزنی آن با توجه به تنوع لیتولوژی و قرار گرفتن آن بین دو مخزن آسماری و بنگستان و همچنین سن این سازند از موضوعاتی است که توجه زمین شناسان را به خود جلب کرده است. به منظور مطالعه دقیق سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده، برش جهانگیرآباد در شمال غرب حوضه رسوبی زاگرس انتخاب و نمونه برداری شده است. تعداد 320 نمونه برداشت شده که تعداد 230 نمونه آن به روش شست وشو و تعداد 90 نمونه از روش مقطع نازک آماده سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده در برش جهانگیرآباد تعداد 25 جنس و 110 گونه شناسایی شده و بر اساس فسیلهای شناسایی شده تعداد 27 بیوزون و 7زیر بیوزون شناسایی شده است و با توجه به بیوزون های تعیین شده سن سازند پابده در برش جهانگیرآباد دانین پیشین- شاتین پسین بدست آمده است. نهشته های سازند پابده در برش جهانگیرآباد دارای ضخامت 676 متر (شروع شیل ارغوانی تا انیدریت کلهر) می باشد که شامل واحدهای شیل ارغوانی (2 قسمت)، سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک پایینی ، سنگ آهک و سنگ آهک مارنی همراه با سنگ آهک بالایی می باشد. در این برش مرز زیرین سازند پابده با شیل و مارن های سازند گورپی پیوسته بوده و مرز بالایی آن با سنگ آهک های صخره ساز سازند آسماری نیز بصورت پیوسته می باشد.

  کلیدواژگان: حوضه رسوبی زاگرس، سازند پابده، شیل ارغوانی، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری
 • مریم معتمد الشریعتی، عباس صادقی صفحات 89-108

  حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران واقع شده است. این حوضه رسوبی از دیرباز به دلیل مواد هیدروکربوری مورد توجه بوده است. Gavelinellid ها از فراوان ترین و معروف ترین فرامینیفرهای بنتونیک دریاهای اپی کانتیننتال کرتاسه اند که متعلق به رو خانواده Rotaliinacea بوده ، توزیع و پراکندگی جغرافیای زیستی آنها را می توان در بسیاری از نواحی تتیس مشاهده نمود. مراحل رشد و تکامل این خانواده در طی کرتاسه ی پیشین چشمگیر و قابل ملاحظه است. این پژوهش پس از معرفی جنس ها و گونه های خانواده ی Gavelinellidae در سازندهای سنگانه و آیتامیر در پنج برش چینه شناسی از غرب تا شرق حوضه کپه داغ شامل (مراوه تپه ، تکل کوه، شیخ، گدوکانلو و کلات)، از دیدگاه چینه شناسی زیستی و دیرینه بوم شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این مطالعه 4 بایوزون شامل Gavelinella flandrini-Gaudryina cf. praedividens assemblage zone, Berthelina intermedia assemblage zone, Berthelina cenomanica Assemblage Zone, Berthelina intermedia-Osangularia schloenbachi Assemblage Zone معرفی شده است. بر اساس جنس ها و گونه های گزارش شده از خانواده Gavellinidae می توان اظهار نمود سازندهای مورد مطالعه در قسمت میانی و خارجی فلات قاره تا قسمت بالای شیب قاره ای و در محیط های هوازی تا نیمه هوازی نهشته شده اند. با حضور بیشتر فرامینیفر های پلانکتونیک نسبت به فرامینیفرهای بنتونیک در سازند آیتامیر عمق حوضه افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: سازند آیتامیر، دیرینه بوم شناسی، زیست چینه نگاری، سازند سنگانه، کپه داغ، کرتاسه
|
 • Mina Ramshini, Elahe Satta, Ali Bahrami, Hosyen Vaziri moghadam Pages 1-25

  Kale-Sardar section, is located at the vicinity of Niaz village, 15 kilometers east of Tabas town. This section consists of 80 m thick and from Late Devonian deposits as known as Shishtu formation that upper part of this section has cut by a fault by Frasnian’s deposits. The entire studied thickness is subdivided into 12 lithostratigraphic units and in order to study of conodont elements, 27 species and subspecies belonging to 7 genera were recognized, that due to these revealed conodont elements, Shishtu formation’s age in the studied section spans from Eifelian to late Frasnian. The Frasnian-Famennian bio event in studied section is located between two intervals linguiformis Zone and Lower to Middle triangularis zones which is located at the top of the dark Frasnian shales and at the base of the thin limestones of the Famennian layer. The microfacies determined in studied section are subdivided into siliciclastic-carbonate and carbonate facies, which were deposited from the shore to the deep part of the marine environment. Gradual changes in facies within stratigraphical sequence, sedimentological hiatus due to sudden change in sedimentary environment’s slope, absence of reef facies (related to Wilson’s 5th facies zone) and presence of discontinuous bioclastic barrier (existence of semi-enclosed lagoon), convey that studied sediments were deposited in a homoclinal carbonate ramp.

  Keywords: Conodonts, Kale-Sardar section, Shishtu Formation, Late Devonian, Frasnian-Famennian boundary
 • Majid Safaei-Farouji, Hossain Rahimpour-Bonab, Buyuk Ghorbani Pages 26-38

  The aim of this study is geochemical evaluation of the Fahlian, Gadvan, and Surmeh formations as possible source rocks in Gachsaran oil field using Rock-Eval Pyrolysis manner. All of the studied samples possess migration index amounts lower than 1.5 showing indigenous nature of their hydrocarbons. TOC versus S2 and TOC against S1+S2 diagrams suggest fair hydrocarbon generation potential for the Fahlian and Surmeh formations and fair to good potential for the Gadvan formation. for the Fahlian and Surmeh formations type III kerogen and for the Gadvan formation mixed type II and II-III kerogens were identified. So, the Fahlian and Surmeh formations contain organic matter with terrigenous source (gas prone) and the Gadvan Formation possess both of marine and terrigenous organic matter (oil and gas prone). According to the cross plot of Tmax versus Hydrogen index (HI), the Gurpi formation is capable of mixed gas and oil, and gas generation and the Fahlian and Surmeh formations considered only gas prone formations. In terms of organic facies type, the surmeh, Fahlian, and Gurpi formations located in CD, C and CD, and BC and C zones of jones diagram, respectively. So, the Gadvan formation in compare to the Fahlian formation and the Fahlian formation in compare to the Surmeh formation, deposited under more anoxic conditions. In terms of thermal maturity, All of the Fahlian, Gadvan, and Surmeh formations located in oil window zone, but the Surmeh formation possess higher maturity than the Fahlian formation and the Fahlian formation have highr maturity in compare to the Gadvan formation.

  Keywords: Source rock, Fahlian, Gadvan, Surmeh, hydrocarbon generation potential
 • hossein rezaie yegane doost Pages 39-53

  Permeability in fluid flow is for a porous rock, which is exactly what causes the problem. core analysis and well testing are two most commonly used methods of permeability measurement, but in-vitro measurement of permeability by applying core analysis on all wells in a specific field is very time consuming and costly and even impossible when dealing with Horizontal wells. Wells testing, on the other hand, is not cost-effective for reasons such as; High costs and zero production during the testing process. Therefore, thanks to their low cost, comprehensiveness and availability, permeability estimation methods developed according to conventional logs land DSI diagrams are of critical importance. Taking this into account, in the present study, permeability was first estimated using multi-resolution graph-based clustering (MRGC) and the results were compared with permeability rates obtained from core analysis. In the second stage, permeability was measured by ST-FZI method and the results were compared with permeability rates obtained from core analysis. In the third stage, the multi-resolution graph-based clustering (MRGC) method was used to improve the permeability calculated by the ST-FZI method and overcome the reservoir heterogeneity. First the flow units were identified, and then the ST-FZI method was applied on each flow unit to calculate permeability and finally the calculated permeabilities were combined to obtain an accurate permeability graph of the studied well. The correlation coefficients of permeability rates estimated via core analysis in the multi-resolution graph-based clustering method (R2 = 77), ST-FZI method (R2 = 47) and improved method (R2 = 84) were measured. The afore-mentioned method was able to improve the permeability calculated in the previous step by 37% and was recognized as the best permeability measurement method in the Kangan reservoir of the well subjected to study.

  Keywords: Permeability, Kangan, multi-resolution graph-based clustering (MRGC), ST-FZI method
 • Babak Samani, Abbas Charchi, Narges Khatib Pages 54-65

  The only outcrop of Asmari formation in the Dezful embayment is visible in the Asmari anticline. In order to estimate the strain parameters and shortening values, 26 geological cross sections were prepared perpendicular to the anticline axis. Based on the, interlimb angle measurements, the interlimb angles of the northern and central parts of the anticline show smaller angles than the southern parts. Determination of strain ratio (R) values indicates the strain values between 1.12 - 1.52. The zoning map of strain ratio values shows higher strain values in the northern and central parts of the anticline. Using geological cross sections and measuring the base length of the folded layer of Asmari formation (L0) and the straight length of the layer (L1), the percentage of shortening values were calculated in each section. The results show the occurrence of 1.8% to 12% shortening in different parts of the anticline. Shortening map of the Asmari anticline shows more shortening amounts in the northern and central parts of the anticline than the southern parts.

  Keywords: Dezful embayment, Asmari anticline, Strain, Shortening, fold interlimb angle
 • somaye taherizade, Mohammad Vahidinia, mohammadhossein mahmoudi gharaii Pages 66-88

  After the Late Cretaceous and during the Paleogene, with the sea level rising, the Zagros sedimentary basin is covered with a progressive sea in which the Pabdeh Formation is deposited. The dual function of this formation as a source of oil and its reservoir capacity due to the diversity of lithology and its location between the two reservoirs Asmari and Bangistan, and the age of this formation is one of the issues that has attracted the attention of geologists. In order to study the stratigraphic and biostratigraphic rock of the Pabdeh Formation, the Jahangirabad section in the northwest of Zagros sedimentary basin has been selected and sampled. 320 samples were taken, of which 230 samples were prepared by washing method, and 90 samples were prepared by thin section method and examined. Based on studies conducted in the Jahangirabad section, 25 genera and 110 species have been identified, and based on the identified fossils, 27 biozones and 7 sub-biozones have been identified. Based on the identified biozones, the age of the Pabdeh Formation in the Jahangirabad Danian Early-Late Chattian section has been obtained. Pabdeh Formation deposits in the Jahangirabad section have a thickness of 676 m (beginning of purple shale to anhydrite Kalhor) which includes units of purple shale (2 parts), marl limestone with lower limestone, limestone, and marl limestone with limestone It is high. In this section, the lower boundary of the Pabdeh Formation is continuous with shales and marls of Gurpi Formation, and its upper boundary is with continuous limestone of Asmari Formation.

  Keywords: Zagros Sedimentary Basin, Pabdeh Formation, Purple Shale, Biostratigraphy, Lithostratigeraphy
 • Maryam Motamedalshariati, Mahmoud Jalali Pages 89-108

  The sedimentary basin of Kopeh-Dagh is located in the northeast of Iran. This sedimentary basin has been of interest for a long time because of hydrocarbon materials. Gavelinellids are the most abundant and dominant groups of benthic foraminifera in epicontinenal seas during Cretaceous period which belong to Rotaliinacean foraminifera. They have shown a wide biogeographical distribution and dispersion in many areas of Tethys. Their evolutionary trend during the Cretaceous time was success. The high concentration of marine sedimentary rocks and the absence of igneous activities in the Kope-Dagh sedimentary basinhave caused it to be considered the most suitable basin for the formation and accumulation of hydrocarbons after the Zagros sedimentary basin. This basin has suitable layers of carbonate rocks and porous sandstones to store hydrocarbon materials, also thick layers of shales in this basin can act as suitable source and cap rocks. In this research some genera and species from this family in Sanganeh and Aitamir Formations at five stratigraphic sections including Marave Tappeh, Takal kuh, Sheykh, Gadvecanlou and Kalat from point of biostratigraphical and paleoecological applications have been investigated. In this study, four biozones including Gavelinella flandrini-Gaudryina cf. praedividens assemblage zone, Berthelina intermedia assemblage zone, Berthelina cenomanica Assemblage Zone, Berthelina intermedia-Osangularia schloenbachi Assemblage Zone have been introduced. Based on the reported genera and species of the Gavellinidae family, it can be stated that the studied formations were deposited in the middle and outer part of the continental shelf to the upper part of the continental slope and in aerobic to semi-aerobic environments. The presence of more planktonic foraminifera than benthic foraminifera in the Aitamir Formation, the depth of the basin increases.

  Keywords: Cretaceous, Biostratigraphy, Sanganeh Formation, Aitamir Formation, Paleoecology, Kopeh-Dagh