فهرست مطالب

دانش بیماری شناسی گیاهی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1401)

نشریه دانش بیماری شناسی گیاهی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 23، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ظاهره پناهی، رضا خاک ور*، ناصر علی اصغرزاد، سعید ذهتاب، رضا فرشباف پورآباد صفحات 1-11
  مقدمه

  پوسیدگی نرم باکتریایی ناشی از گونه های Pectobacterium از بیماری‏های مهم و شایع در سیب زمینی و سبزیها است. ضدعفونی غده یا بذر با مواد شیمیایی یکی از روش های مدیریت بیماری است. نانوذرات مس همانند نانوذرات نقره و طلا اثر بازدارندگی شدیدی روی سلول‏های باکتری ها هستند، ولی از آن‏ها بسیار ارزان‏تر و در دسترس ‏تر می‏باشد. این پژوهش برای تعیین اثر نانوذرات مس به تنهایی و در ترکیب با آنتی‏ بیوتیک‏های اکسی‏تتراسایکلین و استرپتومایسین برعامل پوسیدگی نرم سیب زمینی، هویج و پیاز انجام شد.

  مواد و روش ها

  بیمارگر از بافتهای پوسیده سیب زمینی، هویج و پیاز جدا، خالص و با مطالعه خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی ناحیه Pel-gene با استفاده از آغازگرهای اختصاصی پکتوباکتریوم (Y1وY2) شناسایی شد. اثر سه غلظت نانوذرات مس، آنتی‏بیوتیک‏های اکسی‏تتراسایکلین و استرپتومایسین هرکدام به تنهایی، و ترکیب هر آنتی‏بیوتیک‏ با نانوذرات مس بر رشد بیمارگر در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.

  یافته ها

  براساس خصوصیات فنوتیپی و قرابت ژنتیکی  بیمارگر Pectobacterium odoriferum شناخته شد. استرپتومایسین نسبت به اکسی‏تتراسایکلین بازدارندگی بیشتری از رشد بیمارگر و اثر آنها در ترکیب با نانوذرات مس به ترتیب 12 و 5/19 درصد افزایش یافت.

  نتیجه‏ گیری: 

  نانوذرات مس خاصیت بازدارندگی از رشد P. odoriferum دارد و در ترکیب با آنتی بیوتیک ها اثر آنها را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: استرپتومایسین، اکسی تتراسایکلین، سولفات مس، Pectobacterium
 • سعید شریفی رستم آبادی، مهدیه رستمی*، فرحناز جهانشاهی افشار، فریبا اردشیر صفحات 12-24
  مقدمه

  نماتدهای انگل گیاهی تیره Longidoridae، از راسته ی Dorilaimida ، می توانند هم به طور مستقیم و هم به واسطه انتقال بعضی ویروسها به بسیاری از محصولهای کشاورزی و به ویژه درختان میوه خسارت وارد نمایند. با توجه به نبود پژوهشهای قبلی در این زمینه در باغهای میوه منطقه رفسنجان، شناسایی و پایش جمعیت آن ها حایز اهمیت است.

  مواد و روش ها

  برای شناسایی نماتدهای انگل محصولهای باغی در شهرستان رفسنجان، تعدادی نمونه خاک و ریشه از اطراف ریشه انواع درختان میوه از مناطق مختلف شهرستان در سال 1399 جمع آوری گردید. نماتدها به دو روش سینی و الک-سانتریفیوژ استخراج شده و پس از تثبیت به گلیسرین خالص منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دایم، نمونه ها با میکروسکوپ نوری و با مراجعه به منابع معتبر، مطالعه و در سطح گونه مورد شناسایی قرار گرفتند.

  یافته ها

  سه گونه ی Longidorus africanus، Xiphinema vuittenezi و X. index از خاک اطراف ریشه در این مطالعه جدا شدند. همچنین به منظور شناسایی تکمیلی، X. vuittenezi با تکثیر ناحیه D2-D3 (LSU rDNA) مورد مطالعه مولکولی نیز قرارگرفت. توالی به دست آمده 100 درصد با توالی های سایر جمعیت های X. vuittenezi در بانک ژن یکسان بود.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان می دهد پایش جمعیت نماتدهای منطقه نیاز به توجه بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: انار، هلو، Longidorus، Xiphinema
 • المیرا ابوترابی* صفحات 25-35
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین واکنش 32 ژنوتیپ گوجه فرنگی از بانک ژن گیاهی ایران به نماتد غده ریشه Meloidogyne javanica ، برای شناسایی ژنوتیپ های مقاوم طی دو سال در شرایط گلخانه انجام شد.

  مواد و روش ها

  پس از خالص سازی جمعیت نماتد و کاشت بذرهای 32 ژنوتیپ گوجه فرنگی و رسیدن نشاها به مرحله 4-3 برگی، هر تیمار در قالب پنج تکرار با  6000 تخم و لارو M. javanica ، تلقیح گردید و 60 روز پس از آلوده سازی، صفات رویشی و صفات وابسته به جمعیت نماتد در هر تیمار تعیین شد و بر اساس شاخص گال (GI) و فاکتور تولیدمثلی نماتد (Rf)، واکنش ژنوتیپ ها نسبت به نماتد، تعیین گردید.

  یافته ها

  هیجده ژنوتیپ با  Rf>1 وGI>2  حساس، 23 ژنوتیپ با  Rf<1و  GI>2 نیمه مقاوم، و سه ژنوتیپ TN-72-938، TN-72-1041 و TN-72-1012 با≤1   Rf و GI≤2  مقاوم به این نماتد مخرب شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  از این سه ژنوتیپ مقاوم می توان در برنامه مدیریت M. javanica استفاده کرد.

  کلیدواژگان: شاخص گال، فاکتور تولیدمثل، حساس، مقاوم
 • آزاده حبیبی*، فریبا قادری، ضیاالدین بنی هاشمی صفحات 36-45
  مقدمه

  بادام (Prunus dulcis) و خویشاوند وحشی آن بادام کوهی(Amygdalus scoparia) طی ده ها سال به صورت هم بوم در کنار یکدیگر در استان فارس ایران رشد کرده اند. بیماری لکه آجری برگ ناشی از Polystigma amygdalinum ، یکی از بیماری های مهم بادام در جهان است. این پژوهش با هدف بررسی روند تکامل این بیمارگر روی میزبانهای وحشی و اهلی آن انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش مایه زنی سوسپانسیون آسکوسپورهای جدایه های P. amygdalinum به دست آمده از بادام در استان فارس به گیاهچه های بادام و بادام کوهی در گلخانه انجام شد. پیشرفت بیماری در برگ های بیمار بادام کوهی در مقایسه با بادام با مقطع گیری با میکروتوم انجمادی از لکه های ایجاد شده روی برگها بررسی شد.

  یافته ها

  لکه های آجری رنگ روی برگهای هر دو نوع بادام بروز کردند. تجزیه آماری داده های آزمایش نشان داد که جدایه های P. amygdalinum از بادام قادر به ایجاد بیماری در بادام کوهی با شدت معنی دار کمتر و دوره کمون طولانی تر هستند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان می دهند که P. amygdalinum عامل لکه آجری برگ روی بادام اهلی طی روندی به نام تعقیب میزبان در طی سال ها تکامل یافته است.

  کلیدواژگان: اهلی سازی میزبان، بادام کوهی، Amygdalus scoparia
 • لیلا رسولی*، مهدی صدروی، کاووس کشاورز صفحات 46-52
  مقدمه

  پژمردگی فوزاریومی ناشی ازقارچ خاک زی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در دنیا است. شناسایی و کشت رقم های مقاوم روشی دوستدار محیط زیست مدیریت بیماری است که به تولید محصولی عاری از مواد شیمیایی و تمیز می انجامد. این پژوهش برای تعیین واکنش هشت رقم گوجه فرنگی به بیماری و همبستگی واکنش آنها با آنزیم پراکسیداز انجام شد.

  مواد و روش ها

  بوته های پژمرده گوجه فرنگی در گلخانه های جنوب غربی ایران نمونه برداری شدند و پس از جداسازی و خالص سازی و مطالعه خصوصیات ریختی دو جدایه Fol  شناسایی شدند. واکنش های هشت رقم کینگ استون، سوپرچف، دافنیس، کارناک، سی اچ پویا، ارلی پویا، سوپرپویا، سی اچ نسبت به این دو جدایه در آزمایشی فاکتوریل با طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار در شرایط گلخانه بررسی شد. شدت بیماری و شاخصهای رویشی و زایشی گیاه اندازه گیری شدند. میزان آنزیم پراکسیدازدر برگهای بوته های هر تیمار به روش اسپکترو فتومتری در طول موج 470 نانومتر اندازه گیری و ضریب همبستگی آن با شدت بیماری تعیین شد.

  یافته ها

  تجزیه واریانس داده های این آزمایش نشان داد که بین جدایه های Fol از نظر قدرت بیماری زایی و تاثیر متقابل جدایه های بیمارگر و رقم ها تفاوت معنی داری وجود دارد. جدایه Fol2 پرآزارتر از Fol1 بود و رقم سی اچ نیمه حساس ، رقمهای دافنیس، کارناک، سی اچ پویا، ارلی پویا و سوپرپویا نیمه مقاوم، رقم های کینگ استون و سوپرچف کاملا مقاوم به این جدایه پرآزار بیمارگر و بیماری بودند. سطح آنزیم پراکسیداز در گیاه با شدت بیماری همبستگی منفی داشت.

  نتیجه گیری

  کینگ استون و سوپرچف در بین این رقم ها مقاوم به بیماری هستند. اندازه گیری سطح آنزیم پراکسیداز می تواند به عنوان یک شاخص مقاومت برای تعیین واکنش رقم های گوجه فرنگی به بیماری استفاده شود.

  کلیدواژگان: پراکسیداز، پژمردگی، گوجه فرنگی، مقاومت، Fusarium oxysporum
 • مهدی اخلاقی، محمدرضا عالی منش*، عباس روحانی، علیرضا برجسته، محمد عابدینی اسفهلانی، احمد دزیانیان صفحات 53-63
  مقدمه

  باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک سیب و گلابی یکی از عوامل اصلی محدود کننده تولید این میوه ها در دنیا است. از آنجایی که فقط تعداد محدودی ترکیب مسی در مهار این بیماری تاثیر  محافظت کنندگی دارند، توجه روزافزونی به بررسی تاثیر اسانسهای گیاهی بر این بیمارگر شده است.

  مواد و روش ها

  اثر غلظتهای مختلف کارواکرول(ماده موثره اسانس آویشن، پونه کوهی و..) و ترانس-آنتول (ماده موثره اسانس رازیانه) بر رشد کلنی E. amylovora در شرایط آزمایشگاهی بررسی  شد و مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و کشندگی (MBC) آنها تعیین شد. اثر بازدارندگی MIC این مواد به تنهایی و مخلوط غلظت های یک-دوم  MIC و MBC  آنها با روش دیسک  روی محیط  آگار غذایی بر رشد کلنی E. amylovora بررسی شد. اثر سه نسبت اختلاطی برتر این مواد روی بافت میوه گلابی رقم اسپادونا، بر شدت بیماری آتشک مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  کارواکرول و ترانس-آنتول هردو اثر ضد باکتریایی علیه E. amylovora داشتند، ولی اثر کارواکرول بیشتر از دیگری بود. مخلوط کردن کارواکرول با ترانس-آنتول اثر آنرا افزایش داد. از بین سه نسبت اختلاطی 47 میکروگرم/ میلی لیتر کارواکرول + 141 میکروگرم / میلی لیتر ترانس-آنتول سبب ایجاد بیشترین کاهش شدت بیماری در بافت میوه گلابی، شد.

  نتیجه گیری

  استفاده از مخلوط کارواکرول و ترانس-آنتول را برای مدیریت بیماری آتشک می توان در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت باکتری کشی، Erwinia amylovora
 • آزاده گودرزی* صفحات 64-73

  بیماری پژمردگی فوزاریومی به عنوان یکی از بیماری های بسیار خسارت زا و مرگ بار درختان خرما در بسیاری از مناطق کشت این محصول در دنیا و به ویژه کشورهای تولید کننده خرما در قاره آفریقا شناخته شده است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نخلستان های واقع در مراکش و صحرای غربی و مرکزی الجزایر تحت تاثیر این بیماری قرار دارند. زیان اقتصادی ناشی از بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما، به ویژه در صورت وقوع همه گیری های شدید، بسیار قابل توجه است. این بیماری طی یک قرن گذشته، سبب نابودی بیش از 12 میلیون اصله درخت خرما در مراکش و حدود سه میلیون اصله درخت خرما در الجزایر شده است. قارچ Fusarium oxysporum (Schltdl.) f. sp. albedinis که یک بیمارگر آوندی خاک برد است، به عنوان عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما شناخته شده است. زیان اقتصادی ناشی از این بیماری، به ویژه در صورت وقوع همه گیری های شدید، بسیار قابل توجه است و در برخی مناطق، همه گیری بیماری پژمردگی فوزاریومی به نابودی بیش از 70 درصد محصول خرما منجر شده است. استراتژی های مدیریت تلفیقی این بیماری شامل استفاده از رقمهای مقاوم یا متحمل، پیشگیری از ورود عامل بیماری به مناطق عاری از بیماری، ریشه کنی بیماری، مبارزه زیستی و مبارزه شیمیایی است. این بیماری تا کنون از مناطق تولید خرما در ایران گزارش نشده است، هرچند که نشانه های مشابه با بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی از نخلستان های استان هرمزگان یافت شده است.

  کلیدواژگان: خرما، پژمردگی آوندی، Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
 • مریم خضری*، محمودرضا کریمی شهری، ابوالقاسم قاسمی صفحات 74-83

  زعفران یکی از محصولات کشاورزی ارزشمند است که کلاله گل آن مصرف دارویی دارد و به عنوان ادویه ای گرانبها شناخته می شود. آلودگی اندام های تکثیری گیاهان نقش زیادی در انتشار عوامل بیمارگر دارد. گیاه زعفران با بنه تکثیر می شود و استفاده از بنه های سالم و عاری از عوامل بیماری زا، بهترین و موثرترین راه پیشگیری از انتشار بیمارگر های خاک برد در مناطق و مزرعه های جدید می باشد. پوسیدگی بنه زعفران توسط تعدادی از عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی ایجاد می شود. عامل بیماری پوسیدگی باکتریایی بنه و برگ زعفران  Burkholderia gladioli pv. gladioli  است. باکتری عامل بیماری به مدت طولانی در خاک باقی می ماند و از طریق خاک، ابزار کشاورزی و بنه های آلوده منتقل می شود. در سال های اخیر این بیماری از استان خراسان رضوی گزارش شده است. در این مقاله، ضمن معرفی بیماری پوسیدگی باکتریایی بنه و برگ زعفران، راه کارهایی جهت پیشگیری از بروز و گسترش این بیماری ارایه شده است.

  کلیدواژگان: Burkholderia gladioli، Crocus sativus، بیمارگر خاک برد، پوسیدگی بنه
 • فرشته اسماعیل زاده، داود کولیوند* صفحات 84-93

  ویروس چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی (ToBRFV) یک بیمارگر نوظهور است که عموما در گلخانه ها باعث ایجاد بیماری می شود. این ویروس نواحی زرد رنگ، بدشکلی و زخم های نکروتیک قهوه ای رنگ روی میوه های گوجه فرنگی  ایجاد می کند. این ویروس که انتشار جهانی دارد به تازگی با استفاده از روش های مولکولی  در گلخانه های چند استان ایران گزارش شده است. با توجه به گزارش این ویروس از ایران خصوصیات ویروس ToBRFV، نشانه ها، دامنه میزبانی، نحوه انتقال و انتشار و روش های مدیریت آن بر اساس مطالعات انجام شده قبلی شرح داده شده اند.

  کلیدواژگان: انتقال مکانیکی، بذر، توباموویروس
 • نورالله حسن پور، مهدی ارزنلو* صفحات 94-104

  مخمرها پراکنش وسیعی در سطح زمین دارند. آن ها در صنایعی مانند نانوایی، صنایع تخمیری، تولید پروتیین، سنتز مواد شیمیایی مانند ریبوفلاوین و اسید سیتریک، کشاورزی و مدیریت بیماری های گیاهی نقش دارند. آن ها با مکانیسم های متنوعی مانند رقابت برای مواد غذایی و فضا، برقراری رابطه انگلی با بیمارگر، القای مقاومت در گیاه، قارچ انگلی، اشغال پردازه بوم شناختی، سم زدایی زهرقارچ و تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی در کاهش بیماری های گیاهی موثر هستند. از خصوصیات برتر مخمرها می توان به تحمل و سازگاری بیشتر نسبت به نوسانات حرارتی در دماهای پایین و بالا، سازگاری در طیف گسترده ای از رطوبت نسبی، نوسانات pH، سطوح اکسیژن کم، سرعت تکثیر زیاد، محدود کردن جمعیت بیمارگر و تحمل به اشعه UV را نام برد. با توجه به ویژگی های گفته شده مخمرها به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای به کارگیری در فرایند مهار زیستی در نظر گرفته می شوند. در این مقاله جنبه های مثبت مخمرها نسبت به دیگر عوامل میکروبی، نقش آن ها در کشاورزی و سازوکار های مدیریت بیماریهای گیاهی بحث و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: Azorhizobium، Compost، Ralstonia، Yeast
 • آرمان کامگار، ساغر کتابچی* صفحات 105-112
  مقدمه

  پژمردگی باکتریایی ناشی از Ralstonia solanacearum یکی از بیماریهای مهم گوجه فرنگی در جهان است. امروزه روش های جدید بر پایه استفاده از محصولات زیستی برای مدیریت بیماری های گیاهی مورد توجه قرار گرفته تا با کاهش مصرف سمهای شیمیایی و آسیب به محیط زیست، محصولی ارگانیک در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  تاثیر سه کودزیستی نیتروکارا (حاوی چند باکتری تثبیت کننده ازت)، میکروارگانیزمهای موثر (:EM® حاوی چند گونه مخمر و باکتری) و کمپوست بر شاخصهای رشدی گوجه فرنگی و شدت بیماری پژمردگی باکتریایی در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که این سه کود تاثیر معنی داری در افزایش شاخصهای رشدی گوجه فرنگی دارند ولی باعث کاهش معنی دار شدت بیماری نمی گردند. کمپوست در بین آنها بیشترین تاثیر را بر شاخصهای رشدی گوجه فرنگی حتی در حضور بیمارگر داشت.

  نتیجه گیری

  کمپوست می تواند به عنوان یک عامل بهبوددهنده شاخصهای رشدی گوجه فرنگی در برنامه مدیریت بیماری پژمردگی باکتریایی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: Azorhizobium، Compost، Ralstonia، Yeast
 • امین الله طهماسبی* صفحات 113-121

  ویروس های گیاهی بیمارگرهای مهمی هستند که باعث کاهش کمی و کیفی محصولهای کشاورزی در سراسر دنیا می شوند. مقاومت گیاهان کارا ترین روش مبارزه با ویروس های گیاهی است. ویروس ها به عنوان انگل های اجباری برای تکمیل چرخه آلودگی شان نظیر فرایندهای سنتز پروتیین، همانندسازی و حرکت وابسته به سازگاری فاکتورهای سلولی گیاهان میزبان هستند. فقدان یا جهش در این فاکتورهای ضروری برای چرخه آلودگی ویروس و یا جهش در تنظیم کننده پاسخ های دفاعی گیاه ممکن است مقاومت مغلوب میزبان را نسبت به ویروس سبب شود. ژن های مغلوب که در برهمکنش های ویروس-گیاه شناسایی شده اند، شامل فاکتورهای آغازکننده ترجمه یوکاریوتی eIF4E، eIF4G و ایزوفرم های آن ها هستند. تعدادی از فاکتورهای ترجمه در گیاهان نظیر eIF3، eEF1A و eEF1B شناسایی شده اند که در برهمکنش با آر.ان.ای های ویروسی و تنظیم فرایندهای مختلف در چرخه آلودگی ویروس ضروری هستند. شناخت بیشتر سازوکار های مولکولی این فاکتورها و همچنین برهمکنش آن ها با سایر فاکتورهای میزبانی و ویروسی می تواند در توسعه روش های مدیریت جدید مانند خاموشی یا ویرایش ژنوم علیه ویروس ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ترجمه، مدیریت، مقاومت مغلوب، ویروس گیاهی
|
 • Zahereh Panahi, Reza Khakvar*, Naser Aliasgharzad, Saeed Zehtab, Reza Farshabf Pourabad Pages 1-11
  Introduction

  Bacterial soft rot caused by Pectobacterium species is one of the important and common diseases in Potatoes and vegetables. Disinfection of tubers or seeds with chemicals is one of the methods of disease management. Copper nanoparticles, like silver and gold nanoparticles, have a strong inhibitory effect on bacterial cells, but they are much cheaper and more accessible than them. This research was conducted to determine the effect of copper nanoparticles alone and in combination with oxytetracycline and streptomycin antibiotics on potato, carrot and onion soft rot.

  Materials and Methods

  The pathogen was isolated from rotten tissues of potato, carrot and onion, purified and identified by studying the phenotypic and genetic characteristics of the Pel-gene region using Pectobacterium specific primers (Y1 and Y2). The effect of copper nanoparticles, oxytetracycline and streptomycin, and their combination with copper nanoparticles on the pathogen growth was investigated in a completely randomized design experiment with three replications for each treatment in vitro.

  Results

  Pectobacterium odoriferum was identified as pathogen based on phenotypic characteristics and genetic affinity. Streptomycin compared to oxytetracycline inhibited the pathogen growth more and their effect in combination with copper nanoparticles increased by 12 and 19.5%, respectively.

  Conclusion

  Copper nanoparticles can inhibit the growth of P. odoriferum, and in combination with antibiotics increase their effect.

  Keywords: Copper sulfate, Oxytetracycline, Pectobacterium, Streptomycin
 • Saeed Sharify Rostam-Abady, Mahdieh Rostami*, Farahnaz Jahanshahi Afshar, Fariba Ardeshir Pages 12-24
  Introduction

  Longidoridae is a family of plant-parasitic nematodes belonging to the order Dorylaimida, that cause damage to most agricultural crops especially fruit trees by direct damage and also transmitting some plant pathogenic viruses. Considering the lack of prior research studies on this topic in the fruit orchards of Rafsanjan region, identifying and monitoring their population is important.

  Materials and Methods

  In a study that was conducted to identify plant-parasitic nematodes of horticultural products in Rafsanjan city, some soil samples were collected from the rhizosphere of various fruit trees, in 2020. The nematodes were extracted from the soil samples using two methods, centrifugal flotation-sieving and tray technique, fixed and transferred to the anhydrous glycerin. After preparing permanent slides, the nematodes were studied using a light microscopy. The nematode species were identified based upon morphological and morphometric data using relevant valid references.

  Results

  In this study, three species of Dorylaimida order belonging to the Longidoridae family including the two genera: Longidorus (L. africanus) and Xiphinema (X. vuittenezi and X. index) were obtained from the rhizosphere. Also, in order to confirm the traditional identification of X. vuittenezi, this species was molecularly studied using D2-D3 extension fragment of LSU rDNA. The obtained sequence of the species was 100% identical to the sequences of the other populations of X. vuittenezi in the GenBank.

  Conclusion

  This study shows that regional nematode population monitoring needs more attention.

  Keywords: Longidorus, Peach, Pomegranate, Xiphinema
 • Elmira Abootorabi* Pages 25-35
  Introduction

  This research was conducted with the aim of determining the reaction of 32 tomato genotypes from the plant gene bank of Iran to the root-knot nematode Meloidogyne javanica, to identify resistant genotypes during two years under greenhouse conditions.

  Materials and Methods

  After purifying the nematode population and planting the seeds of 32 tomato genotypes and reaching the stage of 3-4 leaves, each treatment was inoculated with 6000 eggs and larvae of M. javanica in five replicates, and 60 days after inoculation, vegetative traits and traits related to nematode population were determined in each treatment, and based on gall index (GI) and nematode reproductive factor (Rf), the reaction of genotypes to nematode was determined.

  Results

  Eighteen  genotypes with Rf>1 and GI>2, 23 genotypes with Rf<1 and GI>2, and three genotypes TN-72-938, TN-72-1041 and TN-72-1012 with Rf≤1 and GI≤2, were identified as susceptible, moderately resistant, and resistant to this destructive nematode respectively.

  Conclusion

  These three resistant genotypes can be used in the M. javanica management program.

  Keywords: Gall index, Reproductive factor, Susceptible, Resistant
 • Azadeh Habibi*, Fariba Ghaderi, Ziaeddin Banihashemi Pages 36-45
  Introduction

  The almond tree (Prunus dulcis) and its wild relative, the mountain almond tree (Amygdalus scoparia), grew up together in the province of Fars in Iran over decades. Red leaf blotch disease caused by Polystigma amygdalinum is one of the most important almond diseases in the world. This research was conducted with the aim of investigating the evolution of this pathogen on its wild and domestic hosts.

  Materials and Methods

  Ascospores suspension of P. amygdalinum isolates obtained from almond in Fars province was inoculated to almond and mountain almond seedlings in a greenhouse. The progress of the disease in the diseased leaves of mountain almond compared to almond was investigated by sectioning with a freezing microtome from the spots created on the leaves.

  Results

  Red leaf blotch spots appeared on the leaves of both types of almonds. Statistical analysis of test data showed that P. amygdalinum isolates from almond are able to cause disease in mountain almond with significantly lower severity, and longer incubation period.

  Conclusion

  The results of this research show that P. amygdalinum, the cause of red leaf blotch disease, have coevolved on cultivated almond through a process of host tracking.

  Keywords: Amygdalus scoparia, Host domestication, Wild almond
 • Leila Rasouli*, Mehdi Sadravi, Kavoos Keshavarz Pages 46-52
  Introduction

  Fusarium wilt caused by soil-borne fungus Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) is one of the most important diseases of tomatoes in the world. Identification and cultivation of resistant varieties is an environmentally friendly method of disease management that leads to the production of a chemical-free and clean yield. This research was conducted to evaluate the reactions of eight tomato varieties to the disease and their correlation with peroxidase enzyme.

  Materials and Methods

  Wilted tomato plants were sampled in the greenhouses of southwestern Iran and after isolation and purification and studying the morphological characteristics, two Fol  isolates were identified. The reactions of eight varieties vs. Kingston, Dafnis, Super chef, Karnak, CHpooya, Earlypooya, Superpooya, and CH to these two isolates were investigated in a factorial experiment with a completely randomized statistical design with four replications for each treatment under greenhouse conditions. The disease severity index and the vegetative and reproductive indices of the plant were determined. The level of peroxidase enzyme in the leaves of plants of each treatment was measured by spectrophotometric method at 470 nm wavelength and its correlation coefficient was determined with the disease severity index.

  Results

  Analysis of the variance of these experimental data revealed a significant difference between Fol isolates in pathogenicity and interaction between Fol isolates and varieties. Fol2 isolate was more aggressive than Fol1 and CH was moderately susceptible, and  Earlypooya, Karnak, Superpooya, Dafnis, CHpooya, were moderately resistant, while Kingston and Super chef  were completely resistant to this hyper-virulent isolate of  the pathogen and disease. The peroxidase level had negatively correlated with the disease severity index.

  Conclusion

  Among these varieties, Kingstone and Super chef are resistant to the disease. Peroxidase levels can be used as a resistance marker to assess how different tomato varieties react to the disease.

  Keywords: Fusarium oxysporum, Peroxidase, Resistant, Tomato, Wilt
 • Mahdi Akhlaghi, Mohammad Reza Alymanesh*, Abbas Rohani, Ali Reza Barjasteh, Mohammad Abedini Esfahlani, Ahmad Dezyania Pages 53-63
  Introduction

  Erwinia amylovora, the cause of apple and pear fire blight disease, is one of the main factors limiting the production of these fruits in the world. Since only a limited number of copper compounds have a protective effect in controlling this disease, increasing attention has been paid to investigating the effect of plant essential oils on this pathogen.

  Materials and Methods

  The effect of different concentrations of carvacrol (the active ingredient of thyme, oregano, etc.) and trans-anethole (the active ingredient of fennel essential oil) on the growth of E. amylovora colony, was investigated in laboratory conditions, and their minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined. The inhibitory effect of MIC of these substances alone and the mixture of one-half of their MIC and MBC concentrations was investigated by disc method on nutrient agar medium on the growth of E. amylovora colony. The effect of the three best mixing ratios of these materials on the fruit tissue of the pear Spadona variety was evaluated on the severity of fire blight disease.

  Results

  Carvacrol and trans-anethole both had antibacterial effects against E. amylovora, but the effect of carvacrol was greater than the other. Mixing carvacrol with trans-anethole increased its effectiveness. Among the three mixing ratios, 47 µg/ml of carvacrol + 141 µg/ml of trans-anethole caused the greatest reduction in disease severity in pear fruit tissue.

  Conclusion

  The use of a mixture of carvacrol and trans-anethole can be considered for the management of fire blight disease.

  Keywords: Erwinia amylovora, Minimum inhibitory concentration, Minimum bactericidal concentration
 • Azadeh Goudarzi* Pages 64-73

  Fusarium wilt disease is known as one of the most destructive and fatal diseases of date trees in many date-producing areas of the world, especially date-producing countries in Africa. Currently, a significant portion of date orchards in Morocco and the western and central Sahara of Algeria are affected by Fusarium wilt disease. The economic losses caused by Fusarium wilt disease of dates, especially in the incidence of severe epidemics, are significant. Over the past century, the disease has killed more than 12 million palm trees in Morocco and about three million palm trees in Algeria. Fusarium oxysporum (Schltdl.) f. sp. albedinis, a soil-borne vascular pathogen, is known to cause Fusarium wilt disease of dates. The economic losses caused by this disease are very significant, especially in the incidence of severe epidemics, and in some areas, the Fusarium wilt epidemic has destroyed more than 70% of the date fruits. Integrated disease management strategies include the use of resistant or tolerant cultivars, prevention of introduction of the disease causal agent into disease-free areas, eradication of the disease, biological control and chemical control. This disease has not been reported from date-producing areas of Iran, although similar symptoms to Fusarium wilt have been observed in some date orchards of Hormozgan province.

  Keywords: Date palm, Vascular wilt, Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
 • Maryam Khezri*, Mahmoud Reza Karimi Shahri, Abolghasem Ghasem Pages 74-83

  Saffron is one of the valuable agricultural products and its dried stigma is used as medicine and is known as a precious spice. Infection of the plant's reproductive organs plays an important role in the spread of pathogens. The saffron is reproduced via corms, and using healthy and pathogen-free corms is the best and most effective strategy to prevent the spread of soil-borne pathogens in new areas and fields. Saffron corm rot disease is caused by some fungal and bacterial pathogens. Burkholderia gladioli pv. gladioli is the causal agent of saffron leaf and corm rot disease. The bacterium survives in the soil for a long time, and it is transmitted through the infected soil, farming tools, and corms. In recent years, this disease has been reported from Khorasan Razavi province. In this article, along with introducing the bacterial disease of saffron leaves and corms rotting, strategies to prevent the occurrence and spread of the disease have been presented.

  Keywords: Burkholderia gladioli, Crocus sativus, Soil-borne pathogen, Corm rot
 • Fereshteh Esmaeilzadeh, Davoud Koolivand* Pages 84-93

  Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is an emerging pathogen that generally causes disease in greenhouses. This virus causes yellow areas, malformation and brown necrotic lesions on tomato fruits. This virus, which has a global distribution, has recently been reported using molecular methods in the greenhouses of few provinces of Iran. According to the report of this virus from Iran, the characteristics of the ToBRFV, its symptoms, host range, mode of transmission and spread, and its management methods have been described based on previous studies.

  Keywords: Mechanical transmission, Seed, Tobamovirus
 • Noorallah Hasanpour, Mahdi Arzanlou* Pages 94-104

  Yeasts are widely distributed on earth.They play role in industries such as bakery, fermentation, protein production, the synthesis of chemicals such as riboflavin and citric acid, agriculture and plant diseases management. They are effective in reducing plant diseases. through a variety of mechanisms, such as competition for food and space, parasitic relationship with the pathogen, induction of plant resistance, mycoparasitism, ecological niche occupation, mycotoxin detoxification and production of cell wall degradation enzymes. The superior characteristics of yeasts are greater tolerance and adaptation to thermal fluctuations at low and high temperatures, adaptation in a wide range of relative humidity, pH fluctuations, low oxygen levels, high proliferation rate, limiting the pathogen population and tolerance to UV radiation. Due these characteristics, yeasts are considered as one of the best choices to use in the process of biological control. In this paper, the positive aspects of yeasts compared to other microbial agents, their role in agriculture and management mechanisms of plant diseases are discussed.

  Keywords: Candida, Cryptococcus, Pichia, Saccharomyces
 • Arman Kamgar, Saghar Ketabchi* Pages 105-112
  Introduction

  Bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum is one of the major diseases of tomato in the world. Today, new methods based on the use of biological products for the management of plant diseases have been considered to reduce the consumption of chemical toxins and damage to the environment, to provide an organic product for consumers.

  Materials and Methods

  The effect of three biofertilizers: Nitro Kara (containing several nitrogen-fixing bacteria), effective microorganisms (EM®: containing several species of yeasts and bacteria), and compost on tomato growth indices and severity of bacterial wilt disease were evaluated in a completely randomized design in greenhouse conditions.

  Results

  Analysis of variance showed that, these three bio-fertilizers had significant effect on increasing tomato growth indices, but did not significantly reduce the disease severity. Compost among them had the greatest effect on tomato growth indices even in the presence of the pathogen.

  Conclusion

  Compost can be considered as an improvement factor for tomato growth indices in the management program of bacterial wilt disease.

  Keywords: Azorhizobium, Compost, Ralstonia, Yeast
 • Aminallah Tahmasebi* Pages 113-121

  Plant viruses are important pathogens that cause quantitative and qualitative decline of agricultural products all over the world. Plants resistance is the most effective way to control plant viruses. Viruses as obligate parasites to complete their infection cycle, such as the processes of protein synthesis, replication, and movement, are dependent on the compatibility of cellular factors of host plants. Absence or mutation in these essential factors for the virus infection cycle or mutation in the regulator of plant defense responses may cause the host's recessive resistance to the virus. Recessive genes identified in virus-plant interactions include eukaryotic translation initiation factors eIF4E, eIF4G, and their isoforms. A number of translation factors have been identified in plants, such as eIF3, eEF1A, and eEF1B, which are essential in interacting with viral RNAs and regulating various processes in the virus infection cycle. More awareness of molecular mechanisms of these factors as well as their interaction with other host and viral factors can be used in the development of new management methods such as silencing or genome editing against viruses.

  Keywords: Control, Plant virus, Recessive resistance, Translation