فهرست مطالب

نشریه تحلیل بازار سرمایه
سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پرویز سعیدی صفحه 0
 • عباس بختیاری، رضوان حجازی*، علیرضا جرجرزاده صفحات 1-21
  هدف از این تحقیق طراحی الگویی جهت قضاوت حرفه ای حسابرسان با تاکید بر ویژگی های شخصیتی آنان با رویکرد فراترکیب بود.پژوهش حاضر به لحاظ ماهیتی بنیادی است که برای انجام آن از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است.فراترکیب نوعی مطالعه کیفی می باشد که اطلاعات و یافته-های استخراج شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می کند.در نتیجه،نمونه مورد نظر برای فراترکیب،از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آن ها با سوال پژوهش تشکیل می شود. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر 110کدباز، 41خرده مقوله و 6 مقوله اصلی می باشدکه با دسته بندی مفاهیم و طبقه بندی آن ها مقولات و خرده مقولات ویژگی های شخصیتی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان شناسایی شد.بدین ترتیب مقوله تعهد و پابندی به اصول شامل خرده مقولات: درستکاری،صداقت و پایبندی به مبانی اخلاقی،مسیولیت پذیری شامل خرده مقولات:پاسخگویی،تشریح مسیولیت ها و جلب اعتماد،مقوله ماکیاول گرایی شامل خرده مقولات:قدرت طلبی،عمل گرایی،توجه به وسیله برای رسیدن به هدف،نظارت شخصی بر امور،اتکا به واقعیت های عینی،اتکا به قوانین و مقررات و عدم اعتماد به دیگران،مقوله عوامل درونی شامل خرده مقولات:اعتماد به نفس،تمرکز بر جزییات،شخصیت فردی و اجتماعی،خلاقیت،ادراک افراد نسبت به واکنش های احساسی حسابرس، ذهنیت گرایی،تمرکز بر توانمندی های تخصصی و دقت در انجام کار حسابرسی،مقوله تجربه و ساده سازی پیچیدگی ها شامل خرده مقولات:ساده سازی پیچیدگی ها،اطلاعات مرتبط و غیرمرتبط،استثناها، خبرگی،اتکا بر سابقه حسابرسی،قدرت بالای پردازش اطلاعات،ایجاد راهکارهای مطمین،مدیریت شرایط بحران،تصمیم گیری مطمین،تفسیر اطلاعات و شناخت معیارهای تاثیرگذار و مقوله استقلال شامل خرده مقولات:به گزینی و سازگاری،بی طرفی حسابرس،عدم سوگیری،حفاظت از منافع سهامداران و عدم وفاداری به گروه ها به عنوان مقولات و خرده مقولات ویژگی های شخصیتی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: قضاوت حرفه ای، حسابرسان، ویژگی های شخصیتی، فراترکیب
 • محمدرضا شورورزی* صفحات 22-49
  حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند (القوداه و همکاران، 2019). علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل موثر در سازمان ها تبدیل شده است (بهرن و اولریش ، 2019). هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پایداری سود به معنای تکرارپذیری سود جاری است هرچه پایداری سود بیشتر باشد یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای آتی دارد. دوره این تحقیق بین سال های 1387 تا 1396 می باشد که شامل دو دوره پنج ساله، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و 5 سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار STATA استفاده شد. در این تحقیق از مدل فرانسیس و همکاران (2005) برای اندازه گیری پایداری سود استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های 109 شرکت استفاده گردیده است نتایج ضرایب حاصل از آزمون های آماری تحقیق نشان می دهد که اجرای حسابرسی داخلی بر پایداری سود تاثیر معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، پایداری سود، سود جاری، سودهای آتی
 • الهام میری، علی اصغر محمودی*، محمدرضا عبدلی، مریم شهری، فرهاد دهدار صفحات 50-78

   دعاوی حقوقی شرکت ها در دوران کووید19 افزایش یافته و باعث اخلال در نظام حسابداری شرکت ها شده است. مهم ترین دلیل انجام این پژوهش، ارایه مدل کیفی محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی با هدف کاهش دعاوی حقوقی شرکت در شیوع کرونا، است. روش پژوهش با بهره گیری از متدلوژی ترکیبی کیفی (روش ارزش یابی انتقادی مبتنی بر نظریه داده بنیان چندگانه) در نرم افزار مکس کیو دا " اجرایی گردید. در این روش پژوهش، محقق جهت بررسی اولیه؛ اقدام به گردآوری و بررسی کلیه اسناد و مطالعات علمی پیرامون محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی با هدف کاهش دعاوی حقوقی شرکت در همه گیری کرونا کرده است تا بتواند مولفه ها، عوامل موثر و پیامدهای آن را شناسایی کند. جامعه موردمطالعه این پژوهش را می توان به کارشناسان و متخصصان شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اساتید صاحب نظر در رشته های حسابداری؛ حسابرسی؛ اقتصاد؛ مهندسی مالی و مدیریت مالی، دسته بندی نمود. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که مولفه های "محافظه کاری شرطی حسابداری با رویکرد وضعیت عملکردی"؛ "محافظه کاری شرطی حسابداری با رویکرد اهمیت ایده آل"؛ "دعاوی حقوقی شرکت با رویکرد وضعیت عملکردی"؛ "دعاوی حقوقی شرکت با رویکرد اهمیت ایده آل"؛ "تاب آوری مالی با رویکرد وضعیت عملکردی" و "تاب آوری مالی با رویکرد اهمیت ایده آل"، دارای جایگاه مهمی در مدل کیفی محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی با هدف کاهش دعاوی حقوقی شرکت در دوران کووید19 با روش ارزش یابی انتقادی مبتنی بر نظریه داده بنیان چندگانه هستند.

  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، انعطاف پذیری مالی، همه گیری کووید19، نظریه داده بنیان چندگانه
 • مرضیه کلائی، خدیجه خدابخشی پاریجان*، سمیرا زارعی صفحات 79-109
  هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی دغدغه های شغلی و چرخه عمر شرکت بر روابط بین توانایی مدیرعامل و سرمایه گذاری در سرمایه فکری می باشد. برای اندازه گیری دغدغه های شغلی مدیران از دوره تصدی مدیرعامل استفاده گردیده است. چرخه عمر شرکت با استفاده از تقسیم بندی چهارگانه مرحله رشد، بلوغ، افول و رکود انجام شده است. توانایی مدیرعامل با استفاده از مدل دیمرجان (2012) و با استفاده از فن تحلیل پوششی داده ها انجام گرفته است و جهت سنجش سرمایه فکری از رویکرد ندیم و همکاران (2021) استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 1392 الی 1399 بوده است. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد 149 شرکت انتخاب شد. نرم افزار آماری مورداستفاده در این پژوهش ای وی یوز نسخه دهم بوده است. روش پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع پس رویدادی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از فن داده های پانل انجام شده است.نتایج نشان داد بین توانایی مدیرعامل و سرمایه گذاری در سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود دارد به گونه ای که مدیران توانمند توجه بیشتری به سرمایه گذاری در سرمایه فکری می کنند. دغدغه های شغلی مدیران سبب می شود تا ارتباط بین توانایی مدیرعامل و سرمایه گذاری در سرمایه فکری تضعیف گردد. همچنین مشخص گردید که چرخه عمر در مرحله رشد منجر به تقویت ارتباط بین توانایی مدیرعامل و سرمایه گذاری در سرمایه فکری شده و در سایر مراحل چرخه عمر شامل بلوغ، افول و رکود ارتباط بین توانایی مدیرعامل و سرمایه گذاری در سرمایه فکری تضعیف می شود.
  کلیدواژگان: توانایی مدیرعامل، دغدغه های شغلی، سرمایه گذاری در سرمایه فکری، چرخه عمر شرکت
 • فاطمه صمدی*، فاطمه خسروی، حسین اسلامی مفیدآبادی صفحات 110-140

  تلاش در جهت بهبود روش های تجزیه و تحلیل سهام،به ویژه در بازارهایی که شمار سهام درآنها بسیار بالاست، منجر به پدید آمدن روش های نوینی گردیده که در کنار روش های گذشته درصدد یافتن پاسخی برای میل به حداکثر سازی سود فرد در بازارهای مالی می باشند. در این پژوهش به منظور بهینه سازی سبد سهام از شاخص بورس تهران و ارزش فروش - حقیقی - بورس (میلیارد ریال) از فروردین سال 1387 تا فروردین سال 1397 استفاده شده است. به منظور بهینه سازی سبد سهام از الگوریتم جستجوی ممنوعه و فروشنده دوره گرد استفاده شده است. برای شاخص بورس در سناریو اول تکرار 100 و طول 0.5 بهترین جواب را ارایه می دهد. برای ارزش فروش - حقیقی - بورس در سناریو اول تکرار 100 و طول 0.5 بهترین جواب را ارایه می دهد. با توجه به جستجو محور بودن الگوریتم های مورد بررسی تعداد تکرارهای بیشتر در سناریوهای مختلف بهترین جواب را ارایه می دهد که طول جستجو تاثیر چندانی در بهترین جواب نداشته و معیار تعداد تکرار برتری بیشتری دارد. براساس نتایج مشخص است که در اوایل سال های بررسی با سیر صعودی شاخص تعداد نقاط سود دهی دارای تراکم بیشتر و فشرده تر است ولی با گذشت زمان سیر نزولی شاخص و افزایش فروش میزان سود دهی با تراکم های کمتر پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم جستجوی ممنوعه، الگوریتم فروشنده دوره گرد، شاخص بورس
 • امید صباغیان طوسی*، زهرا مرادی، شهره یزدانی صفحات 141-173
  این پژوهش در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری متفاوت، به مقایسه و سنجش اثر شاخص های سلامت مالی از بعد بازدارندگی و فرصت طلبی در رفتارهای مدیریت سود، براساس تجزیه و تحلیل داده های320 شرکت طی سال های 1399- 1389 با استفاده از نرم افزار ای ویوز پرداخته است. جامعه آماری با استفاده از میانه 4 روش، به دو گروه با فرصت سرمایه گذاری بالا و پایین طبقه بندی شدند و فرضیه ها با روش های حداقل مربعات معمولی و حداکثر لگاریتم درست نمایی آزمون گردیدند. سپس براساس آنالیز تجمعی عوامل سلامت مالی، وزن دهی به این متغیرها صورت پذیرفت. نتایج نشان می‎دهد که متغیرهای بازده دارایی ها با وزن (7-)، اندوخته انباشته با وزن (4-) و بدهی های بلندمدت با وزن (3-) به ترتیب بر ایفای نقش بازدارندگی در انگیزه مدیریت سود موثر بودند. در مقابل متغیرهای اهرم مالی با وزن (6+)، زیان انباشته با وزن (5+) و اعضای غیرموظف با وزن (4+) به ترتیب از عوامل موثر بر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود شناخته شدند. در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین که با روش MB تفکیک شده اند، با استناد به مقدار بهینه ضریب تعیین و منفی بودن رابطه شاخص های سلامت مالی، به احتمال بیشتر این گروه از سلامت مالی بالایی مبتنی بر بازدارندگی انگیزه مدیریت سود برخوردار هستند. در مقابل یافته ها نشان می دهد در شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین با روش Growthppe تفکیک شده اند،رفتارهای فرصت طابانه مدیریت سود مشهودتر است.
  کلیدواژگان: سلامت مالی، اقلام تعهدی اختیاری، نسبت های مالی، استرس مالی، فرصت سرمایه گذاری
 • علی حبیبی*، صابر حبیبی سوادکوهی صفحات 174-193

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران وبازده مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مد نظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. خلاصه نتایج تحقیق نشان داد، بین احساسات سرمایه گذاران وبازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذاران، بازده مازاد، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • وحید ذبیح الله نژاد*، حمیدرضا غلام نیا روشن صفحات 194-230

  همزمانی قیمت، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار/صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود و به دلیل ارتباط نزدیک با توسعه و رشد اقتصادی و ثبات بازار سرمایه، حوزه به نسبت جدیدی در پژوهش های اقتصادی و مالی محسوب شده و مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ارتباط بین سهامداران نهادی و همزمانی قیمت سهام بررسی شده است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی طی سال های 1395 تا 1399 در بورس فعالیت داشته اند. جهت تعیین حجم نمونه مناسب و همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 105شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. کلیه مراحل تجزیه وتحلیل در نرم افزارهای اقتصادسنجی Eviews10 و Stata14.5 با آزمون رگرسیون انجام گرفته است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که سهامداران نهادی بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد. یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس رابطه بین سهامداران نهادی و همزمانی قیمت سهام را تعدیل نمی کند. نتایج نشان می دهد افزایش درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش کنترل نهادی از سوی این دسته از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می گردد و هر چقدر درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت افزایش یابد امکان دخل وتصرف جریانات نقدی شرکت را برای مدیران محدود می کند که باعث کاهش ریسک خاص شرکت توسط مدیران شده و در نتیجه منجر به کاهش R2 و در نهایت منجر به کاهش همزمانی قیمت سهام می شود.

  کلیدواژگان: دوره تصدی حسابرس، سهامداران نهادی، همزمانی قیمت سهام
|
 • Abbas Bakhtiari, Rezvan Hejazi *, Alireza Jorjorzadeh Pages 1-21
  The purpose of this study was to provide amodel for auditors' professional judgment by emphasizing their personality traits with a hybrid approach.The present study is fundamental in nature,which has been done using a hyper-combined qualitative method.A meta-combination is a qualitative study that examines information and findings extracted from other qualitative studies related to asimilar topic.As a result, the sample for metacomposition consists ofselected qualitative studies based ontheir relationship with the research question.The results of the present study show the extraction of 110 open source code, 41 subcategories and 6 main categories.By categorizing the concepts and classifying them, the categories and subcategories of personality traits affecting the professional judgment of auditors were identified. Thus, the category of commitment and adherence to principles includes subcategories: honesty, integrity and adherence toethical principles,accountability including subcategories: accountability, explanation of responsibilities and gaining trust, Machiavellianism including subcategories: power-seeking, pragmatism, attention to means To achieve the goal, personal control over affairs, reliance on objective facts, reliance on rules and regulations and distrust of others, the category of internal factors including subcategories: self-confidence, focuson detail, individual and social personality, creativity,perception of people Towards the auditor's emotionalreactions, subjectivism,focus onprofessional competencies and accuracy in performing the audit work,experience categoryand simplificationof complexitiesincluding subcategories: simplification of complexities, relevant andunrelated information,exceptions, expertise,reliance on audit history,High power of information processing,creating reliablesolutions,crisis management,reliable decision making, interpreting information andrecognizing effective criteria and independence category includingsubcategoriesselectivity and compatibility,auditor neutrality,nonbias, protectionof shareholders'interests and lack of grouployaltyAs categories andsubcategories Categoriesof personality traits influencing the professional judgment ofauditors were identified.
  Keywords: auditor professional judgement, Personality traits, metasynthesis
 • Mohammadreza Shurvarzi * Pages 22-49
  Internal auditing is still an emerging profession. Internal audit plays an important role in helping organizations to achieve their goals and protect their assets (Al-Qudah et al., 2019). In addition, internal audit has become a critical management tool to achieve effective control in organizations (Behren and Ulrich, 2019). The main purpose of this research is to examine and explain the relationship between internal audit and profit stability in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Profit stability means the repeatability of current profits. The higher the profit stability, the greater the company's ability to maintain future profits. The period of this research is between 1387 and 1396, which includes two five-year periods, 5 years before the requirement of internal audit and 5 years after that for companies admitted to the Tehran Stock Exchange. which was used by using multivariate regression analysis method using Limer and Hausman's F test with the help of STATA software. In this research, the model of Francis et al. (2005) has been used to measure the stability of profits, and the data of 109 companies have been used to test the hypothesis. has been significant.
  Keywords: internal audit, profit stability, current profit, future profits
 • Elham Miri*, MohammadReza Abdoli, Maryam Shahri, Farhad Dehdar Pages 50-78

  The Legal claims of companies have increased during the Covid-19 era and have caused disruptions in the accounting system of companies. The most important reason for conducting this research is to provide a qualitative model of conditional accounting conservatism and financial flexibility with the aim of reducing the legal claims of the company during the outbreak of Corona. The research method was carried out using qualitative mixed methodology (critical evaluation method based on Multi Grounded Theory) in MAXQDA software. Financial flexibility has participated in the corona pandemic with the aim of reducing lawsuits in order to be able to identify its components, effective factors and consequences. The studied population of this research can be experts and specialists working in companies admitted to the stock exchange and expert professors in the fields of accounting, auditing, economics, financial engineering and financial management. The results of the research show that the components of "accounting conditional conservatism with the functional status approach"; "accounting conditional conservatism with the ideal significance approach"; "company legal claims with the approach "Performance status"; "Company lawsuits with the ideal importance approach"; "Financial resilience with the functional status approach" and "Financial resilience with the ideal importance approach" have an important place in the qualitative model of conditional accounting conservatism and financial flexibility with the aim of reducing lawsuits. Company law in the era of covid-19 with critical evaluation method based on Multi Grounded Theory.

  Keywords: Accounting Conservatism, Financial Flexibility, Covid-19 pandemic, Multi grounded theory
 • Marzieh Kalaei, Khadijeh Khodabakhshi Parijan *, Samira Zarei Pages 79-109
  The purpose of this study was to investigate the moderating role of job worries and company life cycle on the relationship between CEO ability and investment in intellectual capital. The life cycle of the company is done using the four divisions of growth, maturity, decline and stagnation. The CEO's ability has been done using Dimerjan (2012) model and data analysis technique and Nadim et al. (2021) approach was used to measure intellectual capital.The statistical population of this study was all companies listed on the stock exchange in the period 2013 to 2020. The statistical sample was selected by systematic removal method for 149 companies. The statistical software used in this research was EV 10 version. The research method was applied in terms of purpose and post-event in terms of data collection method. Data analysis was performed using the panel data technique.The results showed that there is a significant relationship between the ability of the CEO and investing in intellectual capital so that capable managers pay more attention to investing in intellectual capital. Managers' job concerns undermine the link between the CEO's ability to invest in intellectual capital. It was also found that the life cycle in the growth phase leads to strengthening the relationship between the ability of the CEO and investing in intellectual capital, and in other stages of the life cycle, including maturity, amplification and stagnation, the relationship between the ability of the CEO and investing in intellectual capital is weakened.
  Keywords: CEO ability, Job Concerns, Investing in Intellectual Capital, Company life cycle
 • Fatemeh Samadi *, Fatemeh Khosravi, Hossein Eslami Mofid Abadi Pages 110-140

  In this thesis, modeling and forecasting of stock market fluctuations using the combination of neural network and conditional variance patterns (case, Tehran Stock Exchange) have been used from April 2008 to April 2012. According to the predicted results, this hypothesis is confirmed, but its accuracy is not as large as the composition of the neural network and the conditional variance pattern. In the return time series, both GRACH and ARCH conditional variances are rejected, but in the GRACH time series, ARCH is rejected. Given the artificial neural network simulation and conditional variance, the error value of the least squares is the return value of 18, that is, an error is required to estimate future returns. An important parameter of the opacifying factor is the dependence of our input and output at each stage, which indicates a number close to 1 and shows a complete dependence. According to the artificial neural network simulation and conditional variance, the least squares risk error value is 0.001, that is, to estimate the returns for the future, this error is error. Another important parameter of this regression table is R, which shows the dependence of our input and output in each stage, where 0 means a random relationship and 1 means dependence.

  Keywords: Stock Portfolio Optimization, prohibited search algorithm, itinerant salesman algorithm, ARCH, GRACH
 • Omid Sabaghiyan Toosi *, Zahra Moradi, Shohreh Yazdani Pages 141-173
  This research has compared effect of financial health indicators from the perspective of deterrence and opportunism in income management behaviors, based on the analysis of data from 320 companies during the years 2010-2020 using Eviews software in companies with different investment opportunities. To test the hypotheses of the statistical population using the middle of 4 methods MEQLDTA, MB, PPEQGMEQLD and GrowthPPE, and classified into two groups of companies with high and low investment opportunities. Hypotheses tested in OLS and ARMA methods. Then, based on the cumulative analysis of financial health factors, these variables were weighted. The results show that the variables of ROA with weight of (-7), RER with weight of (-4) and LDR with weight of (-3) were respectively effective in playing the role of deterrent from income management motivation. On the other hand, variables of LEV with weight of (+6), DLOSS with weight of (+5) and INDIR with weight of (+4) were respectively recognized as effective factors on the opportunistic behavior of income management in companies with different investment opportunities. In companies with low investment opportunities that are separated by MB method, based on the optimal value of the coefficient of determination and the negative relationship of financial health indicators, it is more likely that this group has high financial health based on the inhibition of income management’s motivation. On the other hand, the findings show that in companies with low investment opportunity separated by the Growthppe method, the opportunistic behavior of income management is more evident.
  Keywords: Financial health, Voluntary Discretionary Accruals, Financial ratios, Financial stress, investment opportunities
 • Ali Habibi *, Saber Habibi Savad Kohi Pages 174-193

  The purpose of this research was to examine the relationship between investor sentiments and excess returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The geographical area of this research was the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and the time area was the years between 2014 and 2019. The current research is in the category of applied research, if the classification of types of research based on nature and method is considered, the current research method is in the category of descriptive research in terms of nature, and in terms of method, it is considered in the category of cause and effect research. In this research, the library method was used to collect data and information. In the data section, the research was done by collecting the data of the sample companies by referring to the financial statements, explanatory notes and the stock exchange monthly. Based on the systematic elimination method, 107 companies were selected as a statistical sample. Multivariate regression test was used to confirm and reject the research hypotheses (Eviews software). The summary of the research results showed that there is a significant relationship between investors' sentiments and excess returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

  Keywords: Investors' sentiments, excess returns, companies listed In Tehran Stock Exchange
 • Vahid Zabihollahnejad *, Hamidreza Gholamniaroshan Pages 194-230

  Priceconcurrency is a relative measure of company-specific information compared to market and industryinformation, which is reflected in stockprices, and due to its close connection with economic development and growth and capitalmarketstability.it is a relatively new field in economicresearch.And financial isconsidered and taken into consideration.In this research, the effect of the tenureof the auditor on the relationship between institutionalshareholders and the simultaneityof stockprices has been investigated.The method of this research is descriptive ofcorrelationtype and practical in terms of purpose.The statisticalpopulation ofthis researchconsists of thenumber of companies admitted to the Tehran StockExchange, which were active inthe stockexchange between2015and2019.In order to determine the appropriate samplesize and homogenize the statisticalpopulation, the systematicelimination methodwas used, after applying the relevant criteria, 105companies in the Tehran Stock Exchange were selected as a statistical sample. All analysissteps have been done inEviews10and Stata14.5econometricsoftware with regression test.Thefindings from the first hypothesis of the research show that institutional shareholders do not have a significanteffect on the simultaneity of stockprices.The findings of the secondhypothesis of the researchshow that the tenure of the auditordoes not moderate therelationship betweeninstitutional shareholders and the simultaneity of stockprices.The resultsshow that the increase in the ownership percentageof institutional investorsincreases the institutionalcontrol bythis category of investors in the stockexchange, and the higherthe ownershippercentage of institutionalinvestors in a company, themore the possibility of interference andseizure of the flows.It limits thcash of thecompany forthe managers,which reducesthe specificrisk of the company by themanagers, and as a result, it leads tothe reduction of R2and finally leads to the reduction of the stockprice simultaneity.

  Keywords: Auditor Tenure, institutional shareholders, Stock price synchronicity