فهرست مطالب

نشریه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
پیاپی 7 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علی بدیعیان خیرآبادی، سعیده باباجانی محمدی، امیر شمس صفحات 8-17

  در محیطی که به طور فزاینده ای نامطمین می شود، خلاقیت راه درستی برای بقا و رقابتی ماندن در بازارهای داخلی و بین المللی است. بدین منظور برای دستیابی به این هدف، مدیران باید روی فناوری های جدید سرمایه گذاری کنند و به سمت سیستم های اطلاعاتی یکپارچه حرکت کنند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی بر توانایی نوآوری فردی با میانجیگری تاثیر تعهد سازمانی می باشد. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پیمایشی-تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق، کارکنان، مدیران ارشد، مدیران اجرایی و میانی در شرکت نفت تربت حیدریه می باشد. بر طبق جدول مورگان برای جامعه ای با حجم 384، حجم نمونه آماری 190 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد بود که بعد از بررسی روایی و پایایی و اطمینان از وجود آن توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه شماره 26 و اسمارت پی ال اس نسخه شماره 3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری تعهد سازمانی بر نوآوری فردی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این تاثیر مثبت و معنی دار سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر نوآوری فردی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، منابع انسانی، نوآوری فردی، نوآوری، تعهد سازمانی، شرکت نفت
 • سعیده باباجانی محمدی صفحات 18-37

  در عصر رقابتی امروز، مشتریان کانون توجه شرکت ها و عامل کسب مزیت رقابتی بوده است. در تامین نیازهای تجهیزات پزشکی نیز، با توجه به گسترش رقابت بخش خصوصی، اخلاق سازمانی با تاثیر بر عواطف و احساسات مشتریان، عامل رقابتی محسوب می شود. مقاله حاضر، از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی، پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان و منتفع شدگان از محصولات و خدمات شرکت-های تولیدکننده تجهیزات پزشکی بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به روش تصادفی ساده در دسترس، گزینش شدند. روایی ابزار تحقیق به شیوه ی روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmart PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بوده که اعتماد به برند در اثر ابعاد برند خدماتی بر ارزش برند، نقش موثر غیرمستقیم داشته، اما در اثر ابعاد برند خدماتی بر تصویر ادراک شده، نقش میانجی گری کامل ایفا کرده است.

  کلیدواژگان: ابعاد برند، ارزش برند، اعتماد، تصویر ذهنی برند، تجهیزات پزشکی
 • کاظم نیکفرجام صفحات 38-50

   سیستم های خودتطبیق، قادرند با وجود تغییرات در محیط های پویا نیازمندی های کیفیشان را حفظ کنند. برای توسعه این سیستم ها، مهندسان باید بتوانند منطق خودتطبیقی که زمان و نحوه تطبیق سیستم را به شکل مناسبی بیان نماید، ایجاد کنند. توسعه منطق خودتطبیق سیستم ، به دلیل عدم قطعیت ها در زمان طراحی، دشوار است زیرا نمی توانیم تمام تغییرات محیطی بالقوه را پیش بینی کنیم. یادگیری تقویتی برخط با یاد گرفتن اثربخشی عملیات تطبیق از طریق تعامل سیستم با محیط در زمان اجرا، مشکل عدم قطعیت زمان طراحی را برطرف می کند، و میتواند توسعه منطق خودتطبیقی را بطور خودکار درآورد. روش های یادگیری تقویتی برخط موجود برای توسعه سیستم های اطلاعاتی خودتطبیق، دو نقص دارند که درجه خودکارسازی را محدود می کند: 1- نیازمند تنظیم دقیق نرخ اکتشاف بصورت دستی هستند و 2- ممکن است برای تقویت مقیاس پذیری نیاز به کمی سازی حالت های محیطی به صورت دستی داشته باشد. در این مقاله رویکردی را برای خودکارسازی فعالیت های دستی فوق الذکر با استفاده از یادگیری تقویتی مبتنی بر سیاست، به عنوان نوع متفاوتی از یادگیری تقویتی معرفی می کنیم. امکان سنجی و کاربرد رویکرد را در توسعه منطق یک سیستم اطلاعاتی خودتطبیق نشان می دهیم.

  کلیدواژگان: منطق خود تطبیق، یادگیری تقویتی برخط مبتنی بر سیاست، عدم قطعیت، سیستم خودتطبیق
 • فاطمه دورانی، مجتبی فرخی استاد، سعیده باباجانی محمدی صفحات 52-61

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی شاخص های رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد برای محصولات شرکت سایپا انجام خواهد پذیرفت. در تحقیق حاضر جامعه آماری مد نظر عبارتند از کارشناسان و پرسنل شاغل در شرکت و نمایندگی های شرکت سایپا (700 نمایندگی وجود دارد که بسته به شهرستان و تعداد فروش نمایندگی، تعداد پرسنل متفاوت می باشد) که در این تحقیق، 200 نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد130 در نظر گرفته می شود و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع می گردد. بطوری که ساختار شکلی و محتوایی آن بصورت گزاره های 5 گزینه ای طیف لیکرت تنظیم خواهد گردید. برای توصیف داده ها و مشاهدات از روش های آماری شامل آزمون الفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه استفاده خواهد شد و برای صحت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان مربوطه (روایی محتوایی) استفاده خواهد گردید. در این راستا، براساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر عوامل رقابت پذیری در بازار تجارت آزاد طراحی و با استفاده از نرم افزار PLS Smart مورد آزمون قرار خواهد گرفت. نتایج حاکی از این بود که در تحقیق حاضر، شاخص های رقابت پذیری شرکت سایپا در بازار تجارت آزاد تاثیر مثبت دارد و تمام فرضیات درست است.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، مزیت رقابتی، استراتژی، تجارت آزاد، شرکت سایپا
 • محمدعلی سیاه سرانی کجوری صفحات 62-77

  یکی از مزیت های رقابتی که بسیاری از شرکت ها از آن غافل شده اند، سرمایه های ناملموس می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته با روش تشریحی انتخاب مشارکت کننده است. اعضای نمونه آماری این پژوهش، مدیران 134 شرکت واقع در شهرک صنعتی سمنان بودند به کمک پرسشنامهای که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت، داده ها گردآوری شد و فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری مورد بررسی واقع شدند. نتایج نشان داد سرمایه فکری تاثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر عملکرد کارکنان دارد و به طور غیرمنتظره ای تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان رد شد. به منظور کشف چرایی رد فرضیه مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان، 18 مدیر مشارکت کننده که کمترین میانگین را در سوالات مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان بدست آورده بودند مورد مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و عوامل شناسایی شده در سه دسته افزایش تخلفات، کاهش قدرت مدیریت و کاهش بهره وری دسته بندی شدند. 18 مدیر مشارکت کننده که کمترین میانگین را در سوالات مربوط به تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان بدست آورده بودند مورد مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و عوامل شناسایی شده در سه دسته افزایش تخلفات، کاهش قدرت مدیریت و کاهش بهره وری دسته بندی شدند.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، عملکرد کارکنان، روش آمیخته
|
 • Seyed Ali Badiyan Kheyrabadi, Saeideh Babajani Mohammadi, Amir Shams Pages 8-17

  In an increasingly uncertain environment, creativity is the right way to survive and remain competitive in domestic and international markets. In order to achieve this goal, managers should invest in new technologies and move towards integrated information systems. Therefore, the aim of the present study is to investigate the effect of human resources information systems on the ability of individual innovation by mediating the effect of organizational commitment. This study is applied in terms of purpose and survey-analytical in terms of method. The statistical population of this research is employees, senior managers, executive and middle managers in Torbat Heydarieh Oil Company. According to Morgan's table, for a community with a size of 384, the statistical sample size was determined to be 190 people. The data collection tool was a standard questionnaire that was distributed after checking its validity and reliability. Data analysis using S. P. S. S. Version number 26 and SmartPLS version number 3 were done. The results of the analyzes showed that human resource information systems have a positive and significant effect on individual innovation both directly and through the mediation of organizational commitment. In addition, the positive and significant effect of human resource information systems on organizational commitment and organizational commitment on individual innovation was confirmed.

  Keywords: Human resources information systems, human resources, individual innovation, innovation, organizational commitment, oil company
 • Saeideh Babajani Mohammadi Pages 18-37

  In today's competitive age, customers have been the focus of companies' attention, and persuading them has been a competitive advantage. In meeting the needs of medical equipment, considering the expansion of private sector competition, organizational ethics is considered a competitive factor by affecting the emotions and feelings of customers. The present study in terms of purpose-based classification and applied in terms of descriptive-correlation research. The statistical population of the study was all customers and beneficiaries of the products and services of companies producing orthopedic and spinal implants. The sample size was determined based on Morgan's table and the subjects were selected by stratified method and in each stratum by simple random method The validity of the research instrument has been calculated by formal validation, content analysis and factor analysis and its reliability through Cronbach's alpha. Research Tools, Service Brand Dimensions Questionnaire, with a combination of Service Brand Judgment Models (SBV), Grace and Aks (2005) and Service Brand Dimensions (SBL), derived from the research of Grissogo and Gristalis (2014), Delgado Ballster Brand Confidence Questionnaire (BTS et al. (2003), the brand value questionnaire derived from the models of Yu et al. (2000) and Dagger et al. (2007) and the perceived image questionnaire derived from the Yang model (2007), by the five-choice Likert scale method. In order to analyze the data, structural equation modeling was used using Smart PLS software. The results showed that brand trust had an indirect indirect effect on brand value due to the dimensions of the service brand, but due to the dimensions of the service brand on the perceived image, it played the role of full mediation.

  Keywords: Brand Dimensions, Brand Value, Trust, Brand Image, Medical Equipment
 • kazem nikfarjam Pages 38-50

  A self-adaptive system is capable of maintaining its quality requirements in the presence of dynamic environment changes.To develop a self-adaptive system,, engineers have to create self-adaptation logic that encodes when and how the system should adapt itself. However, developing self-adaptation logic may be difficult due to design time uncertainty; e.g., anticipating all potential environment changes at design time is in most cases infeasible. Online reinforcement learning addresses design time uncertainty by learning the effectiveness of adaptation actions through interactions with the system’s environment at run time, thereby automating the development of self-adaptation logic. Existing online reinforcement learning approaches for self-adaptive systems exhibit two shortcomings that limit the degree of automation: they require manually fine-tuning the exploration rate and may require manually quantizing environment states to foster scalability. We introduce an approach to automate the aforementioned manual activities by employing policy-based reinforcement learning as a fundamentally different type of reinforcement learning. We demonstrate the feasibility and applicability of our approach using self-adaptive system exemplar.We introduced and experimentally evaluated an online reinforcement learning approach to facilitate engineering of self-adaptive information systems. Our approach contributes to system engineering by increasing the degree of automation. our approach does neither require manually quantizing environment states nor manually having to determine suitable exploration parameters for the reinforcement learning algorithm to work.

  Keywords: self adaptive logic, po, icy based online reinforcement learning, uncertainty, self adaptive systems
 • Fatemeh Dorani, Mojtaba Farokhi Ostad, Saeideh Babajani Mohammadi Pages 52-61

  the present study aims to identify and evaluate the indices of competition in the free trade market for products of saipa company .in the present study , the statistical population of this study includes experts and personnel working in saipa company and agency . there are 700 agencies , depending on the city and the number of agency sales , the number of personnel will be differen according to morgan table, the sample size is 130 and the questionnaire is distributed randomly among them . so that the shape and content structure of it is set as the five options of likert spectrum . to describe the data and observations , the cronbach 's alpha test for reliability of the questionnaire will be used . the validity of the questionnaire was confirmed by the professors and related experts ( content validity ) . in this regard , based on the literature of research , a model is designed to show the impact of competition factors on the free trade market and smart pls software . the results showed that in the present study , the competitiveness index of saipa company in the free trade market has a positive impact and all assumptions are correct.

  Keywords: competitiveness, competitive advantage, strategy, free trade, saipa company
 • MohammadAli Siahsarani Kojuri Pages 62-77

  One of the competitive advantages, which most enterprises have disregarded, is intangible capital. The objective of the present survey is to determine the relation between the intellectual capital, social capital and function of enterprises. The individuals of the sampling of this survey were 134 enterprises located in Semnan’s Industrial Town. The data were gathered with a help of a questionnaire whose validity and reliability were examined. The hypotheses were surveyed by structural equation modeling. According to the results received in this survey, intellectual capital has a direct, positive and significant effect on the employee performance. On the other hand, social capital had not significant impact on employee performance. The participants with the least questionnaire mark were choose for in-depth semi-structured interviews. Interviews with 18 number of managers analyzed by content method. The factors distinguished and categorized in three type, infractin, manager power and efficiency. On the other hand, social capital had not significant impact on employee performance. The participants with the least questionnaire mark were choose for in-depth semi-structured interviews. Interviews with 18 number of managers analyzed by content method. The factors distinguished and categorized in three type, infractin, manager power and efficiency. The factors distinguished and categorized in three type, infractin, manager power and efficiency.

  Keywords: Intellectual capital, Social capital, Employee Performance, mixed method
 • Amirhosein Hematyar Pages 78-89

  Nowadays due to the more customer-oriented era and increasing competition and advancing technologies, direct marketing becoming one of the most commonly-used marketing approaches worldwide. Many businesses, such as banks, apply direct marketing methods to reach more positive responses from their customers in order to minimize the campaigning cost and maximize the return on investment. To achieve this goal, banking and finance have to determine the target customer group to promote the bank product and services for them. It means that they need to know their customer attitude and characteristic individually to predict their needs and their reactions to product promotion. A huge amount of customer data has been stored in bank databases. This data as a rich resource can be analyzed to determine the most appropriate product to offer to each customer through the most effective channel. Since manually analyzing this data is not effortlessly feasible, this task should be executed automatically. In this work, a predictive model which is appropriate for bank product offerings was designed and built, which firstly classifies the customers to decide if they are interested in the product offering, and then clusters them for product and channel suggestions. This article combines data mining models with practical problems of the banking industry, and establishes a bank predictive response model and customer targeting, through Random Forest, Naive Bayes, and Neural network machine learning algorithms to classify customers and proposes corresponding suggestions for bank marketing based on the best classification in terms of accuracy and sensitivity of the result. The extracted classification rules and patterns can effectively help banks to divide customer groups with K-means clustering and take targeted measures to improve marketing efficiency.

  Keywords: Customer Behavior, Data-driven Decision Making, Direct Marketing, Machine learning, Deep learning