فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 30 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هانیه ذالتاش، فرید پروانه*، نرگس منتخبی بخت ور صفحات 13-36

  پیدایش ادبیات الکترونیک به طور چشمگیری با تکامل رسانه های دیجیتال پیوند خورده است، به نحوی که "ذاتا دیجیتال" نامیده می شوند. در واقع، ادبیات الکترونیک، شامل آثاری است که با بهره گیری از رایانه خلق شده اند و تنها از طریق رایانه قابل خواندن هستند. داستان های وب محور چند وجهی ، شناخته شده به عنوان نسل دوم ادبیات الکترونیک، از وجه های گوناگونی نظیر تصویر، صدا، موسیقی، فیلم، و متن استفاده می کنند. به بیان دیگر، این آثار ما را با جریانی از وجه ها/رسانه های گوناگون روبه رو می کنند در حالی که هیچ سرنخی مسیر حرکت را به ما نشان نمی دهد. اگرچه خوانش داستان های دیجیتال به نظر مشکل است اما با پیروی از نظریه های کاترین هیلز در رابطه با آپوفنیا (الگویابی داده های تصادفی) و نظریه های پاتریک کالم هوگان در خصوص غایت های روایی و عواطف، الگوهای روایی پنهان را در دو رمان وب محور چند وجهی پوستین های ناهمگون: یک رمان (2012) اثر سلک و درحرکت (2014) اثر اسمیت می توان مشاهده کرد. طبق نظر هوگان، زندگی انسان و روایت ها پیرامون چهار غایت اصلی نظیر کاما، آرتا، دارما، و موکشا شکل می گیرند. پیروی از این غایت ها سبب برانگیخته شدن عواطفی خاص می شود. در نتیجه، در پوستین های ناهمگون، روایت ها بر اساس کاما و موکشا و در رمان درحرکت، روایت ها بر اساس آرتا پیش می روند. بنابراین، جست و جوی غایت های ذکر شده در این دو اثر سبب کشف الگویی روایی می شود که تصادفی بودن وجود وجه های گوناگون را به چالش می کشد.

  کلیدواژگان: آپوفنیا، الگوهای روایی، داده های تصادفی، داستان های وب محورچند وجهی، ادبیات الکترونیک، عواطف، غایت های روایی
 • سعید بهنود، نگار شریف*، زهرا بردباری صفحات 37-60

  مطالعه حاضر به بررسی نحوه عملکرد استراتژی های هم وابسته تاثیرگرایانه در گفتمان رمان های وسیکس تامس هاردی پرداخته و تطابق آنها با اصول واقع انگاری احساسی در فرآیند تسلط بر سوهشمندی یا حساسیت عاطفی-ادراکی خوانندگان را واکاوی می کند. به دلیل همسویی با مفاهیم بنیادی عصب-زبانشناختی ادراک ذهنی، سبک روایی دنیای نیمه واقعی وسیکس دارای قدرت غیر قابل انکاری در انگیزش عاطفی و بهره جویی موثر از هم ذات پنداری همدلانه خوانندگان است که تحت عنوان ترویج نوع دوستانه ارزش های اخلاقی انجام می گیرد. بافتار وسیکس، در راستای نیت از پیش تعیین شده، به دنبال فراخوانی و جلب هم احساسی مخاطبین بوده و در این فرآیند عمیقا از تطابق با نظریات نوین در خصوص تفوق استدلال عاطفی شبکه ذهنی سود می جوید که به صورت مفاهیمی چون توازی بین کیفیات عاطفی درونی و افکنش های بیرونی طبیعت پیرامونی، دوسویگی تلفیق سوهشمندی انسان و طبیعت، و دگرسانی واقعیت دریافتی در اثر امتزاج انگیزش عاطفی با گزاره های ایدیولوژیک در گفتمان هاردی نمود پیدا می کند. محوریت سوهشمندی عاطفی در شکل دهی نوع ادراک از واقعیت و متعاقبا تعیین الگوهای رفتاری افراد در متن اجتماعی-فرهنگی ساختارهای قدرت موجب می گردد این مفاهیم از اهمیت خاصی در مباحث سخن شناسی فرهنگ بنیاد نیز برخوردار باشند. تدقیق در عملکرد نافذ سبک سوهش گرایانه هاردی می تواند زمینه لازم برای تامل در ایرادات وارده به کارایی عملی فرضیه هم احساسی-نوع دوستی را فراهم آورد زیرا شیوه های استیلا بر سوهشمندی عاطفی-ادراکی را آشکار ساخته و عواقب خطیر واقع انگاری احساسی در بازنمایی های آکنده از القایات تاریک فلسفی را متذکر می گردد.

  کلیدواژگان: سوهشمندی عاطفی، هم احساسی، روایت شناسی عاطفی، تاثیرگرایی، واقع انگاری احساسی، رمان های وسیکس
 • مهنوش اسکندری*، علی سعیدی صفحات 61-89

  یکی از مسایل مهم در ترجمه آثار شاخص ادبی میزان ادبیت متن ترجمه در مقایسه با متن اصلی است. در سبک شناسی آماری با بررسی فرم و محتوای آثار می توان به میزان ادبیت متون دست یافت. بوزیمان، زبانشناس آلمانی معادله ای را برای بررسی میزان ادبیت متون ادبی معرفی کرده است. در این معادله نسبت فعل به صفت (VAR)، محاسبه می گردد و هر چه خارج قسمت بزرگ تر باشد، متن مورد بررسی از ادبیت بیشتری برخوردار است و بالعکس، اگر خارج قسمت عدد کوچکی باشد، متن به سبک علمی نزدیک تر می شود. در پژوهش حاضر، ابتدا معادله بوزیمان را برای کاربست در متون روسی بومی سازی کردیم و سپس حکایت های باب ششم گلستان سعدی و ترجمه آن ها به قلم علیف و استاراستین را از منظر میزان ادبیت، مورد واکاوی قرار دادیم. بررسی های انجام شده نشان داد که میزان ادبیت باب ششم از ترجمه آن بیشتر است ولیکن ترجمه علیف و استاراستین به دلیل سود بردن از ترجمه شعر به شعر، جوانی مترجمان و استفاده از کلمات هم قافیه و جناس لفظی و معنوی در زبان روسی در مواجهه با نثر مسجع گلستان، ترجمه قابل قبولی است و می توان گفت که مترجم در ترجمه و انتقال ادبیت متن گلستان به زبان روسی، موفق عمل کرده است.

  کلیدواژگان: معادله بوزیمان، گلستان سعدی، باب ششم گلستان، سبک شناسی آماری، نسبت فعل به صفت
 • نرگس رئوف زاده، راضیه اسلامیه*، مرتضی لک صفحات 91-112

  مسایل ومباحث مربوط به طبیعت و محیط زیست توجه تعداد کثیری از نظریه پردازان را به خود جلب کرده است. آنچه مدت زمان زیادی است ذهن بشر را به خود معطوف ساخته اهمیت حفظ طبیعت، گونه های گیاهی و جانوری است که در راستای حفظ سلامت روح و روان انسان نقش اجتناب ناپذیری دارند. دغدغه های زیست محیطی، طبیعت بکر و دست نخورده، انسان، حیوانات و گیاهان از جمله مباحثی است که بسیاری از نویسندگان در آثار خود به آن پرداخته اند. از آنجاییکه محل تلاقی علوم انسانی وعلوم طبیعی بررسی رابطه انسان، طبیعت و ارتباط تنگاتنگ آن دو با یکدیگر است، این تحقیق بر آن است تا با تمرکز بر رمان رویاهای حیوانی (1990)، اثرمعروف باربارا کینگس الوربه بررسی این پیوند ناگسستنی بپردازد. مقاله حاضر با اتخاذ نقد بوم روانشناسی، ضمن بررسی رمان رویاهای حیوانی به اثبات تاثیرات مثبت رابطه تنگاتنگ بامحیط زیست بر روان آدمی می پردازد. این پژوهش درنظر دارد تا با بکارگیری مفاهیمی چون نا خودآگاه بوم شناسی و طبیعت بارگی که برای اولین بار توسط تیودور روزاک و ادوارد او ویلسون در حوزه بوم روانشناسی مطرح شده به شناسایی و التیام آسیب های روانی تنشی از دوری انسان از طبیعت بپردازد.

  کلیدواژگان: بوم روانشناسی، بوم درمانی، بوم محوری، ناخودآگاه بوم شناسی، طبیعت بارگی
 • پریا آزاد* صفحات 113-133

  هدف پژوهش حاضر این است تا به مقایسه عملکرد مترجمان زن از نسل های امروزی و مترجمان زن از نسل های گذشته در ترجمه عبارات و واژگان تابو در زبان فارسی و بررسی تاثیرپذیری آنها از فرهنگ و هنجارهای حاکم بر جامعه ایران بپردازد. در پژوهش توصیفی-استنباطی حاضر، پژوهشگر از ترجمه کتاب دو زبانه «هملت از زبان مردم کوچه و بازار» نوشته «شل سیلور استاین » و ترجمه «نیاز ساغری» به عنوان نمونه موردی استفاده کرد. شرکت کنندگان حاضر در این پژوهش 12 مترجم زن از متولدین بین سال های (1351-1361) و 12 مترجم زن از متولدین بین سال های (1371-1381) بودند. در این پژوهش از تقسیم بندی خوش سلیقه و همکاران (2018) به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. سپس به منظور بررسی تاثیرپذیری فرهنگ، پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد که شامل سه جمله فارسی از کتاب ذکر شده بود که سه روش حذف، حفظ و جانشینی در آنها به کار گرفته شده بود. از یافته های به دست آمده از پژوهش مشاهده شد هر دو گروه تحت تاثیر فرهنگ حاکم بر جامعه ایران بودند و نسبت به هنجارهای جامعه آگاهی کافی داشتند. با توجه به یافته های بدست آمده مترجمان زن از متولدین بین سال های (1351-1361) بیشتر از راهکار حذف واژگان تابو استفاده کردند و اکثر مترجمان زن از متولدین بین سال های (1371-1381) از راهکار جانشینی و کاهش اثر استفاده کردند. براساس یافته‎ های بدست آمده از پرسشنامه و آزمون T مستقل، مترجمان ار نسل گذشته با روش حذف و مترجمان از نسل امروز با روش جانشینی موافقت بیشتری نشان دادند.

  کلیدواژگان: تابو، ترجمه تابو، مترجمان زن، فرهنگ، هنجار
 • مهدی خوش کلام پور، بختیار سجادی*، فریبا پرویزی صفحات 135-160

  این مقاله با بهره گیری از نظریه سکسوییشن که لاکان آن را مطرح نمود و همچنین مباحث روانشناختی و اجتماعی آلن بدیو و اسلاوی ژیژک در مورد روابط جنسی سوژه معاصر، سعی دارد نشان دهد رمان شکننده (2010) اثر لیزا آنگر تحت تاثیر روابط اجتماعی مختص به دوران پسا-سرمایه داری عاری از پدرادیپی اقتدارگرا است. در رمان مذکور فقدان هرگونه رابطه جنسی واقعی روابط فردی و اجتماعی ساکنین شهر هالوز را تحت تاثیر قرار می دهد و تمام تلاش هایی را که شخصیت های داستان در جهت کامجویی مطلق در روابط جنسی انجام می دهند با ناکامی مواجه می کند. هبوط نقش پدری به آزادی هرچه بیشتر روابط میان مادر و پسر انجامیده است و دراین میان پدرتضعیف شده دوران کنونی تنها می تواند نظاره گر از میان رفتن نقش نمادین خود باشد. رمان شکننده روایتگر رقابت میان مردان و زنان بر سر ژویسانس مرتبط با روابط جنسی است و آنها بر این باورند که جنس مخالف سارق ژویسانس آنهاست. بنابراین، شخصیت های آنگر به طیف گسترده ‍ای از رفتارهای ناهنجار روی می آورند تا بتوانند از این لذت برخوردار شوند. از این رو دچار شدن به مشکلات روحی و جنسی ازجمله انحراف اخلاقی، روان پریشی، و اختلال روانی کمترین هزینه ای است که در این راه می پردازند.

  کلیدواژگان: سکسوئیشن، اختگی، ژویسانس، روان پریشی، پسا-سرمایه داری
 • افسون عبدی راد، ارسلان گلفام* صفحات 161-182

  از مهم ترین ویژگی های داستان پردازی پسامدرن و ادبیات فرا واقع، عدم قطعیت وجود شناختی یا در هم آمیختن مرز میان واقعیت و خیال است؛ زیرا برخلاف داستان مدرنیستی که درون مایه معرفت شناختی را برجسته می کند، داستان پسامدرنیستی درون مایه هستی شناسی را پررنگ می کند و این امر مستلزم مرز آشوبی های سطوح هستی شناسانه و به هم ریختن مرزهاست. هاروکی موراکامی نویسنده معاصر اهل کشور ژاپن است که در رمان های مختلفش به بیان مسایل گوناگون جهان معاصر علاقه دارد و در این راستا به بیان مطالب سوریالیستی و رازهای پنهان از شگفتی های دنیای اطراف می پردازد؛ تا جایی که خط سیر آثار او به ویژه داستان 1Q84 را می توان بر مبنای نوعی مکاشفه درونی با جهان های موازی دانست. در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی داستان 1Q84 براساس الگوی کنشی گرماس مورد تحلیل قرار گرفته است و به تحلیل وضعیت روایت در رمان با توجه به الگوی تقابل های دوگانه و نیز زنجیره روایی پرداخته ایم. تقابل میان جهان حقیقی و جهان موازی کنشگر اصلی داستان «آیومامه» را در موقعیت های تقابلی مختلفی قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این جستار می توان گفت در داستان 1Q84 بر اساس الگوی کنشگی گرماس، کنشگر فاعل برای از میان بردن نقش کنشگر بازدارنده به خشونت (قتل) روی آورد. عامل اصلی روایت که در زنجیره میثاقی - تعهد آیومامه برای مبارزه با خشونت و تنگو به عنوان نویسنده داستان دوم در جهان موازی، برای به پایان رساندن رمان شفیره هوا- عامل اصلی روایت است.

  کلیدواژگان: هاروکی موراکامی، رمان 1Q84، جهان های موازی، فرا واقعیت، الگوی کنشی گرماس
 • سیما مقتدر، سعید فیروز آبادی*، افسون گودرزپورعراق صفحات 183-209

  یکی ازاهداف اصلی دردوره های آموزش زبان آلمانی ایجادوارتقاء توانایی گفتاری ومکالمه زبان آموزان ایرانی است. ازآنجاییکه مکالمه وگفتار منحصرا به معنای ساخت جملات وقرارگرفتن واژگان درکناریکدیگر نبوده وهدف اصلی، برقراری وحفظ ارتباط وانتقال صحیح منظورویاخواسته گوینده به مخاطب می باشد، فراگیری معانی مختلف واژگان درقالب متن درراستای بکارگیری واژگان متناسب باهدف گوینده ضروری است، امری که براساس علم کاربردشناسی در انتقال مفاهیم صحیح حایز اهمیت است زیرا اکثرواژگان دربافت ودرقالب جملات درزبان آلمانی دارای معانی متفاوتی می باشند و عدم آگاهی از کلیه معانی، افزایش خطارابه دنبال خواهدداشت، خطاهایی که غالبا" بعنوان خطاهای پنهان شمرده می شوند، زیرا جملات وگفتار به ظاهر صحیح می باشددرحالیکه هدف گوینده را دربرندارد. علاوه برآن زبان آموزان به دلایل متفاوتی ازجمله عوامل روانشناختی، ترس وخجالت ازخطا وغیره ازمشارکت در مکالمات وبکارگیری عملی زبان آموخته شده دوری گرفته و خطاهای آنها مشخص نشده وپنهان می مانند. عامل ایجادبسیاری ازخطاها درزبان آموزان ایرانی بعلت عدم آگاهی آنها ازعلم کاربردشناسی و عدم توجه به معانی مختلف واژگان دربافت وساختارمتن است. علاوه برآن وجود تفاوت های فرهنگی واجتماعی میان دوکشور مقصدومبداء جزء عوامل ایجادخطا درروند آموزش ویادگیری زبان آلمانی محسوب می شوند. مقاله حاضر درراستای تقلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی و باتوجه به اهمیت علم کاربردشناسی درکاهش خطا به ضرورت توجه به کاربردشناسی آلمانی درروند آموزش این زبان باتوجه به تفاوت های موجود فرهنگی وزبانی اشاره دارد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان آلمانی، کاربردشناسی، انواع خطا، معنی دربافت، خطاهای پنهان
 • مهری جلالی*، محمدمهدی سروش، علی اکبر خمیجانی فراهانی صفحات 211-238

  هویت حرفه ای معلمان مفهومی چند بعدی و متغیر است و شکل گیری آن به روشی بستگی دارد که معلمان وظایف حرفه ای خود را ترسیم می کنند و آن را بر اساس تجربیات قبل و بعد از دوره ی تربیت معلم خود در فرآیند تدریسشان به کار می برند. مقاله حاضر کوشیده است با استفاده از یک روش پژوهش ترکیبی به بررسی چگونگی شکل گرفتن هویت حرفه ای دانشجو معلمان آموزش زبان انگلیسی در بستر تربیت معلم در ایران بپردازد. بدین منظور، 124 دانشجوی سال اول و آخر از دو واحد دانشگاه فرهنگیان از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که برنامه های تربیت معلم اثر معنا داری بر تشکیل هویت حرفه ای شرکت کنندگان دارد، ولی دانشجویان سال اول میانگین بالاتری را در بعضی حوزه ها از قبیل پژوهش و توسعه عملکرد فردی، آگاهی زبانی و هویت اجتماعی-فرهنگی و عملکرد انتقادی داشتند. شرکت کنندگان سال آخر میانگین بالاتری را در عملکرد سازمانی و جمعی داشتند و هویت آنها بیشتر مبتنی بر سازمان بود. بررسی نتایج مصاحبه ها نیز این یافته ها را تایید کردند زیرا بنا به گفته ی دانشجویان، به دلیل نبود آزادی در انتخاب کتب درسی و نبود نقش تصمیم گیرندگی در سیاست گذاری ها، آنها باید قوانین مدرسه ها را رعایت کنند و حل مشکلات و تدریس مبتنی بر پژوهش چندان میسر نیست.

  کلیدواژگان: معلم زبان انگلیسی، توسعه هویت حرفه ای، دانشجو معلم، تربیت معلم، هویت حرفه ای معلم
 • نرگس باقری*، محمد تولایی صفحات 239-259

  مفهوم «باورغلط» اگرچه اولین بار توسط ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی در قرن بیستم و در کتاب هستی و نیستی مطرح شد اما پدیده تازه ای نیست و ریشه در تمامی اعصار گذشته تاریخ بشر دارد. «باورغلط» به عنوان مفهومی فلسفی و روانشناختی، می تواند به راحتی به انکار وجود آزاد بشر، استیصال ودرماندگی و درآخر به پوچ گرایی بیانجامد. ویتوریا، دوک براچیانو و فلامینیو، شخصیت های اصلی نمایشنامه اهریمن سپید اثرجان وبستر از جمله افرادی هستند که در دام خودساخته «باورغلط» می افتند و از انسان هایی طراز اول در جامعه، به وجودی درخود (فی نفسه)، بی اراده و پوچ گرا تبدیل می شوند. برهمین اساس این نمایشنامه را می توان جزو دسته «تیاتر پوچی» به شمار آورد که به یکی از بنیادین ترین مسایل فلسفی بشر می پردازد. مقاله حاضر برآن است که از دریچه تیوری «باورغلط» این شخصیت ها را مورد کندوکاو قرار دهد و تاثیر این باور را بر سیر نزولی اعتقادی و شخصیتی آنها مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه آنان به سبب انکار وجود خود، دروغگویی به خود و چنگ یازیدن آگاهانه به «باورغلط»، در توجیه جنایاتشان، خود را درورطه پوچگرایی، سقوط و سرنگونی می اندازند. درنهایت این پژوهش اثبات می کند که تنها راه نجات بشر و البته این شخصیت ها، همانگونه که سارتر اظهار می دارد، ایمان به آزادی، پذیرفتن مسیولیت اعمال خود، استعلا و خودآگاهی است.

  کلیدواژگان: اهریمن سپید، سارتر، باورغلط، خودفریبی، جهش اعتقادی، اگزیستانسیالیسم، جان وبستر
 • شفیقه کیوان* صفحات 261-280

  «موزاییک» به عنوان مضمونی در ادبیات و نیز استعاره ای از ادبیات مدرن توسط لوسین دلنباخ، منتقد و نظریه پرداز معاصر «موزاییک» به عنوان مضمونی در ادبیات و نیز استعاره ای از ادبیات مدرن توسط لوسین دلنباخ، منتقد و نظریه پرداز معاصر سوییسی مطرح شده است. دلنباخ از «موزاییک» برای فهم زیباشناسی ادبیات مدرن و ساختار نوشتار پاره پاره، که از دست آوردهای مدرنیته است، استفاده می کند. او دو ویژگی متضاد برای متن موزاییکی برمی شمرد: 1. منقطع بودن اجزای تشکیل دهنده، 2. وحدت کلی. به عقید ه دلنباخ، انعکاس پلورالیسم مدرن و در عین حال راه حل از هم نپاشیدن وحدت و انسجام در الگوی موزاییک نهفته است. ویرجینیا وولف از اولین نویسندگان قرن بیستم میلادی است که در آثارش با نوشتاری از هم گسیخته و منقطع به بازتاب زیباشناسانه دگرگونی و آشفتگی جهان درون و بیرون انسان عصر مدرن پرداخته است. این پژوهش برآنست تا نشان دهد که نوشتار ازهم گسیخته وولفی از نوع موزاییکی است که دلنباخ تعریف کرده است. بر همین اساس، دو مشخصه اصلی موزاییک (ناهمگن و همگن بودن) در ساختار، عناصر اصلی (زمان و مکان، زاویه دید، شخصیت پردازی)، تصاویر و موتیف ها، و مضامین و درون مایه های آثار وولف بررسی شده اند. این پژوهش نشان می دهد که الگوی موزاییک نه تنها در فرم که در مضمون و محتوای آثار وولف تنیده شده است و در نتیجه آثار وولف در تمام اجزای متن، در عین از هم گسستگی و کثرت به سمت وحدت کلی و انسجام در جریان اند.

  کلیدواژگان: ویرجینیا وولف، نوشتارپاره پاره، موزاییک، لوسین دلنباخ، زیبایی شناسی متن
 • لیلی کافی، کیان سهیل*، کیهان بهمنی، نیوشا احمدی صفحات 280-300

  پژوهش حاضر برای اولین بار آراء و نظریات آنتونیو داماسیو متفکر و فیلسوف برجسته ی معاصر در حوزه ی نقش حس ها در ادراک و آگاهی را در شخصیت لوژین در رمان دفاع (دفاع لوژین) مطالعه می کند تا ضمن بررسی وجوه بازنمایی درد نشان دهد چگونه درد می تواند بر تجربه-ی زیسته ی فرد اثر بگذارد و نقش درد در ساخت "خود" و بازساخت "آگاهی" چه می تواند باشد. موضوع درد در آثار نابوکوف از منظر کارکرد منفی آن در پژوهش های قبلی دیده شده است اما در این مطالعه، درد با رویکردی پدیدارشناسانه و با تاکید بر نقش خاطره و آگاهی بررسی می شود تا کارکرد مثبتی که می توان برای آن متصور بود تشریح شود. شخصیت لوژین به اذعان منتقدین، یکی از بی نظیرترین شخصیت های نابوکوف است که از وجوه مختلف، قابلیت بررسی و مطالعه را دارد. در این تحقیق، این شخصیت را با نگاهی پدیدارشناسانه (بدور از هر گونه پیش فرض) و فقط با اتکاء به متن اثر و جزییات نهفته در آن مورد مطالعه قرار می دهیم تارابطه ی تنگاتنگ حس، شناخت، آگاهی و تاثیر آن بر عملکرد حیاتی فرد برای بقاء در جسم و روان را تبیین کنیم. این پژوهش نشان می دهد چگونه نوع زیست آدمی از تجربه ی درد می تواند او را به سوی عدم ببرد یا به کمک آگاهی و خاطره به سوی بقاء. مقوله ی حس، خاطره، ادراک و آگاهی موضوعی است که در آثار ناباکوف قابلیت بحث و بررسی بسیاری دارد و لذا این مطالعه می تواند راهگشای پژوهشگران علاقه مند به این حوزه و آثار این نویسنده باشد تا نمود این نگرش را در دیگر آثار او نیز مورد مداقه قرار دهند.

  کلیدواژگان: درد، خاطره، آگاهی، دفاع، لوژین، نابوکوف، تجربه زیسته
|
 • Hanieh Zaltash, Farid Parvaneh *, Narges Montakhabi Bakhtvar Pages 13-36
  Introduction

  The inauguration of electronic literature is highly entwined with the evolution of digital media, in a sense that it is called “digital born,” which refers to the works of art that are created on a computer and meant to be read on a computer. Multimodal web-fictions, also known as the second generation of electronic literature, utilize several modes, including image, sound/music, video, and text. Multimodal web-fictions provide us with the flow of various modes on the screen. Moreover, there is no clue that indicate how we could navigate the digital project. Although reading digital fictions seems problematic, we could unearth instances of particular patterns among various modes/media which are randomly scattered in Illya Szilak’s Queerskins (2012) and Hazel Smith’s Motions (2014), through following Kathrine Hayles’ and Patrik Colm Hogan’ theories.

  Background of Study:

  In Electronic Literature (2019), Scott Rettberg provides a thorough introduction to contemporary genres of digital writing. The book is divided into seven chapters which focus on various genres of electronic literature. The Bloomsbury Handbook of Electronic Literature (2018), edited by Joseph Tabbi, could be considered as the first authoritative reference handbook to the field of Electronic Literature. It consists of four parts This book collects various scholars’ theories, concerning the significant concepts within electronic literature. Daniel Punday, in “Narrativity,” investigates narrativity within electronic literature. He commences by elucidating the evolution of narrativity and how electronic works can create and use narrativity. In “Rebooting Cognition in Electronic Literature,” David Ciccoricco highlights the significance of cognition in electronic literature. Refiguring Minds in Narrative Media (2005) by David Ciccoricco pivots on cognitive issues, including memory, perception, attention, and emotion. He explores aesthetic treatments of cognition in three kinds of narrative media: print novels, digital fiction, and story-driven video games.

  Methodology

  This research, on the one hand, aims to divulge the patterns that are hidden in random modes/ media of Queerskins (2012) and Motions (2014) through following Katherine Hayles theories, concerning apophenia. On the other hand, the present study utilizes Patrick Colm Hogan’s theories, regarding emotions and narrative goals, in order to delineate the narrative patterns in the aforementioned works. Redefining narrative as the pursuit of a goal, Hogan, according to Sanskrit theories, claims that every story is formed around at least one of the chief goals because these are the goals around which all human life is ordered. The Indic tradition depicts that the goals of life, also known as the purusārthas, are kāma, artha, moksa, and dharma. These goals trigger particular emotions. Therefore, in Illya Szilak’s Queerskins (2012), Sebastian’s romantic relationships and his self-blame emotions are respectively based on Kama and Moksa, and in Hazel Smith’s Motions (2014), characters’ quest to again social prosperity reveals that their lives are based on artha.

  Conclusion

  Following Katherine Hayles’ theories, concerning apophenia, it could be argued that narrative patterns could be traced in electronic literature. In other words, various modes/media, which randomly emerge in Illya Szilak’s Queerskins (2012) and Hazel Smith’s Motions (2014), could portray narrative patterns. Although the novels seem fragmented, reading them through Patrick Colm Hogan’s theories, regarding emotions and narrative goals indicates that the underlying pattern is a picture of working memory process when emotions are triggered by life or narrative goals. In Queerskins (2012), narratives are based on Kama and Moksa, and in Motions (2014), narratives are centered on artha. Therefore, the pursuit of the aforementioned goals in Queerskins and Motions creates narrative patterns which challenge randomness of the various modes.

  Keywords: Apophenia, Narrative Patterns, Random Data, Multimodal web-fictions, Electronic Literature, Emotions, Narrative Goals
 • Saeid Behnoud, Negar Sharif *, Zahra Bordbari Pages 37-60
  Introduction

  As the investigation of the Wessex’s paratextual material reveals, Hardy’s insightful conviction on the primacy of emotional reasoning over logical cognition in the mind’s nexus informs his predetermined intentionality in assigning the impressionistic elicitation of affective responsiveness as the ultimate mission of his literary compositions. Accordingly, the Wessex novelist develops a sophisticated fabric of interconnected narrative strategies to effectively evoke and enlist the subject readers’ empathetic identification with the desolately suffering protagonists. Since humankind is condemned to the inflictions of a sinisterly indifferent universe in Hardy’s fixated philosophy, the affective investments of his impressionistic narratives purportedly aim at the altruistic propagation of empathetic compassion to rectify moral degeneration. However, it is critical to reconsider the functional basis of the Wessex’s methodical dominion on emotional susceptibilities in the scope of contemporary research in affective narratology since the instrumental capitalization on affective realism harbors grave capacity for engraving the intended versions of perceived reality. Background of the Study: The recent investigations carried out in the multidisciplinary scope of neuroscience attest to the pre-eminence of emotional susceptibilities over reasoning faculty in the mind network revolutionizing the conventional theories on the cognitive function in the reality perception process. The revitalized focus on the overarching emotional orientation of the mind’s cognitive performance extends to literature in the sub-domain of affective narratology and informs the analytical research on its function and impact in narratives by such renowned scholars as Suzanna Keen. In Empathy and the Novel, Keen discusses the stylistic features and strategic techniques that elicit empathetic responsiveness in the narrative discourses leading to the subject readers’ affective identification with the represented fictional characters or situations. 

  “Narrative Empathy Theory” and “ Introduction:

  Narratives and Emotions” incorporate Keen’s evaluation of the role of discursive elements such as characterization style and narrator’s function in the empathetic enlistment process and provide innovative concepts in the categorization of the various strategies of empathetic evocation in the narrative discourses that perform as “ideoartistic battlefields”.

  Methodology

  The theoretical framework and the discourse analysis procedures in affective narratology are informed by the current research in the interconnected branches of knowledge. The remarkable investigations of such prominent scholars as Suzanna Keen in affective narratology challenge the long-established emotion-reason binary by emphasizing the determining primacy of emotional susceptibility in the reciprocal interaction of the mind nexus’s cognitive and affective faculties in forming the interpretation gestalts of literary narrative discourses. Investigating the process of the Wessex’s affective impressionism through the analytical discursive reassessments in light of the latest neuro-scientific theories is crucial in uncovering the functional bases of Hardy’s methodical efficiency in the strategic capitalization on the audience’s empathetic identification.

  Conclusion

  The saturated impressionism of the Wessex narratives is significantly enforced by the remarkable correspondence of the interconnected discursive strategies with the latest findings on the primary role of the mind’s affective faculty in shaping perceptions of reality. The stylistic assessment of Hardy’s narrative techniques to capitalize on empathetic identification indicates the substantial correspondence of his realistic representations with the principles of affective realism in present-day theories. The compelling urge on the subject readers’ affective susceptibilities is emphatically enforced through the discursive applications of the parallelism between the mind’s inner emotional valences with the projections of the outer world, their reciprocal interdependency in the forming the gestalt of a perceived cognitive reality and the consequent conception of the intentionality of an outer sentiency. However, the Wessex’s overwhelming investment in affective impressionism alarmingly facilitates the channeling of the dark ideological propositions of a sinister philosophy through the self-prophesizing transfigurations of reality that can act as deterministic forces in fashioning the individuals’ reciprocal interactions with the socio-cultural context.

  Keywords: Affective Sensibility, empathy, Affective Narratology, Impressionism, Affective Realism, Wessex Novels
 • Mahnush Eskandari *, Ali Saeidi Pages 61-89

  One of the controversial issues in translating important Persian literary works into other languages ​​is to examine the level of literariness of the translated text compared to the original text. In statistical stylistics, by examining the form and content of the works, it is possible to achieve the literary level of the texts. In this regard, Busemann, a German linguist, has introduced an equation to check the level of literariness of texts. In this equation, the value of VAR or verb-to-adjective ratio is calculated, and the larger the quotient is, the more literary the text is, and vice versa, if the quotient of dividing the number of verbs into adjectives is a small number, the text is closer to scientific style. In the present research, we first adapted Busemann's equation for use in Russian texts and studied the conditions of determining the verb and adjective in the Russian language, and then studied the stories of the sixth chapter of Saadi's Golestan and their translation into Russian by Starostin from the point of view of level of literariness. Our research showed that the level of literariness of the sixth chapter of Saadi's Golestan is more than its translation, but Starostin's translation is due to using the poetic translation, the translator's youth, and the use of rhyming words and verbal and semantic puns in the Russian language in translating rhyming prose of Golestan, is an acceptable translation and it can be said that the translator has succeeded in translating and transferring the literariness of Golestan into Russian.

  Introduction

  One of the most accurate schools in the literary criticism is statistical stylistics. In statistical stylistics, quantitative and statistical analysis is used to find the style of the studied work. One of the methods of statistical stylistics that has recently been welcomed by researchers is the Busemann equation. Busemann, a German linguist, proposed it for the first time, and in 1925, after it was used in German texts, it was proposed and used in statistical stylistics studies of various texts. In the Busemann equation, the number of verbs and adjectives in the examined text is calculated, and the division of the number of verbs by the adjective indicates the literary style of the examined text. The greater number of verbs compared to adjectives makes the text more literary, and the excess of adjectives compared to verbs in the text reduces the literariness of the text and makes the style of the text closer to the scientific style.

   Background Studies: 

  Most of the researches that have been written on the basis of Busemann's equation have used this equation in Arabic texts, which is because Saad Maslouh (1992), an Egyptian linguist, localized Busemann's equation in the Arabic language to be used in the analysis of Arabic texts, thus the way has been paved for researchers to study Arabic texts. This equation has not been used in the analysis of Russian works or translations from Persian to Russian. Below are some of the researches done on this subject:Omidvar et al. (2019) have investigated the literariness of the Hashemiat of Komit Asadi and Hijaziat of Sharif Razi based on Busemann's equation. Sedghi and Rustayi (2013) have examined examples of classical poetry, free and blank verses according to this equation. In a research based on Busemann's equation, Naimi and Torabi Hour (2018) have investigated the literariness of style of the poetry collection "Qalat li al-Samra" by Nizar Qabbani and "Rastakhiz" by Simin Behbahani. Shamsabadi et al. (2021) also rely on this equation analyzed the poetics of women's writing in a story by Haifa Bitar. In an article, Sedghi and Zare Bormi (2014) analyzed the style of Maqamat of Hamadani and Hariri, and Amiri and Parvin (2015) used Busemann's equation to analyze the style of Nahj al-Balagha sermons.Methodology and Argument: In this research, the level of literariness of the sixth chapter of Saadi's Golestan and the translation of this chapter by Aliev and Starostin have been investigated. The questions that we are trying to find answers to in this article, which was written with a descriptive-analytical method, are: According to the criteria of the Busemann's equation, is the text of Golestan more literary or the text of its translation? What factors have influenced the literariness of both works? The hypothesis of the research is that because the poems of Golestan Saadi were translated by Aliev and Starostin into Russian poetry and because of this fact that these two translators were younger than Saadi, and Aliev and Starostin resorted to the solution of compensating for the loss of meaning in translating of the verbal and semantic puns of Golestan, the literariness of the translation of the sixth chapter of Golestan is lower than the original text, but it is acceptable. 

  Conclusion

  In this research, the level of literariness of the sixth chapter of Saadi's Golestan and its translation by Aliev and Starostin was investigated based on the criteria of the Busemann's equation and the calculation of the verb-to-adjective ratio, and it was shown that although the literariness of the original text is higher than its translation, but some factors, like that translators are younger than Saadi Shirazi, and benefiting from the poetic translation and the use of rhyming words and verbal and semantic puns in the Russian language when translated rhyming prose of Golestan have made the translation acceptable and it can be said that The translators have succeeded in translating and transferring the literariness of Golestan into Russian language.

  Keywords: Busemann equation, Saadi's Golestan, Chapter 6 of Golestan, statistical stylistics, Verb to adjective ratio (VAR)
 • Narges Raoufzadeh, راضیه اسلامیه *, Morteza Lak Pages 91-112
  Introduction

  Issues and topics related to nature and the environment has attracted the attention of a large number of theorists and critics. What has made the human mind focus for a long time is the importance of preserving nature, plant and animal species, which play a very essential role in maintaining the health of the human soul. Since the conflation of humanities and natural sciences results in the investigation of the relationship between man, nature and their intimacy, the research aims to reveal the deep and unbreakable bond by focusing on the novel of Animal Dreams. The present article, by adopting the ecopsychological approach, examines the novel and attempts to elaborate on the positive effects that intimacy with the environment has on the human psyche. The study aims to identify and heal the damage caused by the separation of man from nature and its serious mental and psychological consequences by using concepts such as biophilia, ecological unconscious and ecopsychology, which were first proposed by Theodore Roszak, and Edward, O. Wilson in the field of ecopsychology. 

  Background of the Study:

   Considerable investigation has been done on Animal Dreams (1990), Barbara Kingsolver’s outstanding work. Despite the abundance of existing findings from the perspective of ecocriticism and ecofeminism, no research has so far attempted to analyze this novel with an ecopsychological approach. In this section, we will limit ourselves to mentioning several cases. Marwa Hussein Ahmed Abdelfattah, in his dissertation titled “An Ecocritical Reading of Barbara Kingsolver’s Animal Dreams and Prodigal Summer”, using Bakhtinian dialogics and Timothy Morton’s ecological theory examines these two novels. Theda Wrede, in her article titled, “Barbara Kingsolver’s Animal Dreams: Ecofeminist Subversion of Western Myth” (2012), which printed in Feminist Ecocriticism: Environment, Women, and Literature, reviews the myth of the West in Animal Dreams and studies its impact on the formation of the land, women, and cultural minorities. In The Ecofeminist Power of Metamorphosis: Mythic Bonds between the Feminine and the Natural in Barbara Kingsolver’s Fiction, Hayley Knowlton, illustrates how women strives to restore and improve the environment of their hometown, rather than try to pursue a utopia. Priscillia Leder in her prominent book entitled Seeds of Change (2010), provides a complete summary of Barbara Kingsolver’s life. Referring to different periods of her life, the author reviews her literary works, including her novels, articles and poems. Many critics blame Kingsolver for her hopeful outlook which is accompanied by bitter realities. Catherine Himmelwright in her article “Gardens of Auto Parts American Western Myth and narrative American Myth in The Bean Trees”, expands her argument on how Kingsolver re-imagines and retells patriarchal myths. Himmelwright illustrates how Kingsolver in The Bean Trees uses Native American myths to neutralize the traditional contradiction between a liberal and adventurous western man and a passive, static, domestic woman. Pamela H. Demory in her article entitled “Into the Heart of Light: Barbara Rereads Heart of Darkness” (2002), introduces Kingsolver’s The Poisonwood Bible as a reflection of Conrad’s Heart of Darkness. She believes that in both novels, the white agents of foreign powers are often soulless and corrupt. Both novels present an Africa which is both seductive and dangerous; a completely alien land for Western and deadly for those who cannot adapt to it (181). Nanthinii M. and Dr. V. Bhuvaneswar in their conspicuous article “Rethinking Climate Change: Cli-fi Dynamic in Barbara Kingsolver’s Flight Behaviour” (2015), seek to investigate Kingsolver’s prominent climate fiction. They combine the story with real climate change in the world and express beliefs and disbeliefs to explain the global catastrophe. Such perceptions help to revise existing beliefs about climate change as well as symbolically induce an urgent need to solve environmental problems.

  Methodology

  In recent decades, a field called ecopsychology has emerged for studying the relationship between our psyche and both nature and environmental crisis. The historian, Theodore Roszak (1933-2011), is credited for coining the term ecopsychology. Roszak argues that “its goal is to bridge our culture’s long-standing, historical gulf between the psychological and the ecological, to see the needs of the planet and the person as a continuum” (qtd. in Worthy 115). Ecopsychology deals with how emotional connections to nature are developed and gives feeling, harmony, eternity and stability. This approach examines ancient and modern cultures that have a history of being embraced by nature such as Buddhism and Hinduism. According to Darlyne G. Nemeth “Ecopsychology: The interaction between psychology and environmental protection is an inspiring concept” (2015 x). Ecopsychologists believe that the widespread destruction of the environment causes great sorrow and aggravation in people and intensifies their frustration

  Conclusion

  The findings of this article propose a new perspective from which Animal Dreams (1990) can be read and analyzed. In this work, Kingsolver has depicted relationships between the characters and their varied views towards nature from a new perspective. While proving the effects of closeness, friendship and living in nature on human psyche, the study for the first time introduces new concepts such as ecopsychotherapy and ecotherapy in the field of literary criticism. The researcher believes that by combining other theories from the field of psychology with ecological approach, a new theoretical model can be invented for studying literary works from an environmental perspective. Relying on the two key concepts, proposed by Theodore Roszak and Edward O. Wilson, which are ecological unconscious and biophilia, the researcher admits that the surrounding environment, living conditions, cultural level and social status of people are very important in the formation and development of these two inherent phenomena. The researcher believes that, since the ecological unconscious is present in all humans from birth, man’s condition and lifestyle overshadows the active or passive nature of this phenomenon. Dr. Homer and his daughters are somehow connected with nature in one way or another, and this deep connection always has a healing effect for their souls. The bond of the doctor’s family with nature is unbreakable and very colorful. Nature is the consolation of their pains and suffering; moreover,  playing the role of ecopsychotherapy. Dr. Homer tries to minimize the great sadness of losing his wife by taking photographs and being in nature. Cody fights environmental destruction in Greece, and Holy the youngest daughter moves to Nicaragua to train farmers and restore nature which is a kind of ecotherapy. The presence of ecological unconscious and biophilia is quite evident in Dr. Homer’s family, while in Emiliana’s family, the situation is just the reverse. The researcher considers the lifestyle of Emiliana’s family as the reason for their passive interest in nature. In order to earn money, they cut the heads of peacocks and prepare their feathers for sale. The indiscriminate hunting of peacocks has put them at risk of extinction, while this issue is not the least important for Emiliana’s family. Kellen, Kirti and Meysen mercilessly cut peacocks’ heads off in an attempt of non-inert brutality. Animal Dreams, is the pioneer of the ecological awakening of novelists such as Barbara Kingsolver, in which the relationship between man and nature is reflected very deeply and seriously, introducing a value system based on nature.

  Keywords: Biocentrism, Biophilia, Ecological Unconscious, Ecopsychology, Ecotherapy
 • Pariya Azad * Pages 113-133
  Introduction

   Language is the most important means of communication in human societies. Language uses for different needs. Sometimes it has a positive and negative meaning. Therefore, in linguistics, language is considered a double-edged sword that needs using with awareness. Translating taboo phrases and words is one of the most difficult types of translations. In translating taboo words, the translator require paying attention to ideology, culture, norms and religion considerations. In the field of taboo translation, there are different views among researchers, linguists and theorist. One group believes that taboo words or expressions are untranslatable, the other has proposed solutions. Iranian women and girls have always respected moral and cultural principles of society. The change of lifestyle, the development of technology, global communication and their education and awareness have had a significant impact on their life over the past years until today. Since these changes and transformations may also affect the style and context of writing and translation, this research has investigated two groups of female Sunni translators between the years (1351-1361) and (1371-1381) to Evaluate and compare the methods used when facing taboo words or phrases.

  Background of the study:

   The dynamics of language and culture play a significant role in the life of societies. The beauty of literary texts is based on the use of cultural elements that show the values, beliefs, and convictions of any culture. In translation studies, culture plays a key role, since language originates from it. Culture and cultural elements are among the untranslatable features of the source language. They make a translator in trouble. To understand these cultural elements, the translator must be aware of the meta-linguistic knowledge of the target language. Moreover, the cultural gap between the two languages is major problem. During the process of socialization, a person gets to know the norms. According to Toury, "norms are not absolute social and cultural phenomena, they might be abandoned at some point, so other phenomena will replace them. The act of translation is also a social and cultural behavior that is based on norms" (Khazaei and Ghazizadeh, 2014, p 94). 

  Methodology

   The statistical population of this research consists of two groups of female translators. The first group consists of 12 female translators between the years (1351-1361) who have graduated from the English language translation course during the past years. The second group includes 12 female translators between the years (1371-1381) who have graduated or are still studying in this course. In this research, Khosh saliqeh, Ameri & Mehdizadkhani (2018) classification of taboo translation strategies used as a theoretical framework. All the participants gave a week to translate the sentences given to them carefully. Those participants who did not live in Sari received the selected sentences in WhatsApp, and the participants who lived in Sari received sentences in printed format at the Islamic Azad University of Sari, and translation institutes

  Conclusion

   According to the findings of this study, both groups of translators have been influenced by the culture and norms of Iranian society. The results of this research show that female translators born between the years (1371-1381) were more familiar with the translation solutions of taboo words than female translators between the years (1351-1361). According to the findings of this study, female translators between the years (1371-1381) used the maintenance and substitution method more and female translators between the years (1351-1361) used deletion method more.

  Keywords: Taboo, Taboo translation, Female translators, Culture, norm
 • Mehdi Khoshkalam Pour, Bakhtiar Sadjadi *, Fariba Parvizi Pages 135-160
  Introduction

  The present paper proposes that Lisa Unger’s Fragile (2010) is involved in a late capitalist social phenomenon that announces both the extinction of the authoritative Oedipal Father and the liberation of mOther and son from his reign. The Hollowers in the novel are incapable of experiencing any real sexual relationship the lack of which heavily influences their personal and social life. The present paper reveals that even the Hollowers’ commitment of rape, incest, and even murder cannot compensate for the enjoyment of the proper sexual relationship they are innately deprived of. In Fragile, both man and woman infer an ancient rivalry over jouissance from their sexual relationship. Accordingly, Unger’s characters orchestrate various psychological schemes for optimum pleasure from their sexual relationship, while they become involved with some irreparable psychological disorders that neither supply them with their desired pleasure from sex, nor release them from the sexual traumas that permanently remain with them.

  Background of Study:

   Between Žižek and Badiou, there is no contention that the contemporary man cannot live up to the name and authority associated with the Oedipal Father, and epitomize the Big Phallus of the Symbolic Order. However, while Žižek reduces woman to an object of exchange between father and son (Žižek, Enjoy Symptoms! 75), Badiou does not consider her as a passive object-cause-of-desire; quite contrary, to Badiou, woman can freely serve and express her social and sexual identity and challenge man’s long-held symbolic superiority (Badiou, True Life 82). The sexuation theory extensively covers the sexual relationship between man and woman and discusses that proper and meaningful sexual relationship is impossible due to the fact both man and woman view it as a place to demand their jouissance.

  Methodology

  Sexual relationship in proper sense, as the sexuation theory implies, is impossible, for man uses it to dominate woman whereas he is basically under delusions of authority (Žižek, Enjoy Symptoms! 156). The sexuation theory publicizes the decline of the Oedipal Father and the late-capitalist phenomenon of orphan bodies that the anal father of jouissance adopts in order to promote frenzied consumerism and monopolized jouissance (Felicia Cosey 6). However, the Oedipal Father’s collapse is followed by the subject’s metamorphosis into the ‘sacrificed body’ that is perplexed with inexplicable che vuoi questions regarding his symbolic value. The Oedipal Father now morbidly envies his son’s firm ties with his wife through what Badiou coins as ‘infantilization’ (Tutt 10). Žižek’s underrating insight to woman as merely “one of the Names of the Father” (Žižek, Enjoy Symptoms 169) is weighed against Badiou’s view of woman as a free agent of herself. This paper finds pertinent the sexuation theory with the psychological disorders of ‘neurosis’, ‘psychosis’, and ‘perversion’, and illustrates the subject’s crushing oscillation between the pleasure of sexual intimacy and the preservation of consciousness and symbolic integrity.

  Conclusion

  The sexual relationship in Lisa Unger’s Fragile is a devastating experience rather than a pleasurable one; indeed, the more they try to enjoy their sexual relationship, the more dismayed they become. Fragile, in line with Žižek’s psychoanalytic hypotheses, demonstrated that authentic sexual relationship is profoundly influenced by the subject’s process of phallic castration that permanently takes him away from the Imaginary Order and the Real encompassed in; therefore, both man and woman presume the sexual relationship as a way to retrieve the lost Real. This article illustrated that in the post-capitalism era, the restrictive Freudian Oedipal Father cannot survive and exert his influence on his household; instead, as the novel of Fragile indicates, the contemporary father is eclipsed by his wife and son’s strong emotional ties that have shaped after he lost his symbolic authority.

  Keywords: Sexuation, Castration, jouissance, neurosis, Post-Capitalism
 • Afsoun Abdirad, Arsalan Golfam * Pages 161-182

  One of the most important features of postmodern storytelling and surreal literature is cognitive uncertainty or integration of reality and fantasy; Because unlike modern story which emphasizes theme of cognition, postmodern story deepens theme of ontology and that requires confusion of ontological levels and the blurring of boundaries. Haruki Murakami is a contemporary Japanese writer who is interested in expressing various issues of the contemporary world in various novels, and in this regard, he expresses surrealist content and mysteries from the wonders; To the extent that the trajectory of his works, especially the story of 1Q84, can be considered as a kind of inner revelation with parallel worlds.In this research, the story of 1Q84 has been analyzed based on Greimas actional pattern through descriptive-analytical method and we have analyzed the status of narration in the novel according to the pattern of mutual contrastive and narrative chain. The confrontation between the real world and the parallel world puts the main activist in the story of "Aomame" in different confrontational situations. Based on the results of this study, it can be said that in the story of 1Q84, based on Greimas pattern of active, the main activist turned to violence (murder) in order to eliminate the role of the deterrent activist. The main factor in the chain of the story of Aomame's commitment to fight violence and Tango as the author of the second story in the parallel world, to complete the novel of Air pupa is the main factor of the narrationOther events and sub-actions that have a direct impact on the course of the story, especially during the parallel story of "Tango". For example, the current that Aomame and Tango with great faith each seek to change the world around them and believe that "what can be done can not be done" (Murakami, 1396: 84). And also the enemy of Tango and Aomame love, who is shown as a demonic being in the form of a despised person an ugly demon. One of the main features of postmodern narratives in parallel worlds is this ontological uncertainty, that the reader does not know whether the demonic shoes of these "little men" in Murakami's story are born of the narrow mind in the novel "Air Pupa" or exist in the real world, because unlike the story Modernism, which provides the main basis and theme of epistemology, such stories are the border of chaos, and the border of truth and fantasy in their main plot is followed by fuzzy narrative actions. . In Mag Hill's theory, one of the important functions of postmodern fiction is to transform the concept of existence from a simple to a multifaceted and profound concept. The boundary between reality and fantasy, which in the past was inviolable, is broken so that the audience can think about what it is and what it is. The short connection connects these two areas of imagination and reality in such a way that it becomes difficult to distinguish between the two ”(Bamshki, 2016: 34). In Murakami's story, the main and secondary actions of the story are so intertwined that the imaginary world is not opposed to the real world, but this world is real enough.    "In a separate chain, attention is paid to the journeys departures and returns, and in general to the course of the story. According to Garmas, most of the stories move from a negative situation to a positive situation. Moving or from a positive situation leads to breaking the covenant ”(Dezfulian, 1398: 27). In the story of 1Q84, according to the Garmas pattern, the detached chain can be considered as follows:A) "Aomame" takes a taxi and encounters heavy traffic on the highway. He accidentally crosses the emergency stairs of an adjacent street and suddenly enters 1984 or 1Q84. There he meets his teenage friend and a widow who help her kill the wicked men of society. Aomame has an emotional and romantic relationship with her childhood friend Tango.B) When the story of the air pupa succeeds by Tango, the narrative journey becomes a positive and pleasant one:Basic progressions: These are the same progressions that are mentioned in parallel at the beginning of the story. These developments are narrated by a third-person narrator and narrate the events that take place along the path of Aomame and Tango.Overlapping progressions (alternative): These progressions are part of the deconstructive elements of the narrative and are in the lower layers due to the surreal and surreal nature of the story, such as extraordinary events that happen to short people and pupa in the story written in Tango or actions and events related to politico-ritual structure. And the Sakigake sect, which has suffocatingly overshadowed space. Sects consider themselves a religious group, but in the words of the author, "it is completely empty of the essence of religion, it is like a theory, a kind of spiritual power of the new age" (Murakami, 1396: 399). These overlapping developments are located in the lower layers of the story and are in fact incorporated in some way through the narrator's interventions in different episodes of the story. In all these developments, "Aomame" and "Tango" act as active activitists.In these progressions, the character of "Aomame" enters a different year called 1Q84 by leaving the real world and going to the parallel world in the heart of stories and adventures outside the real world. This metanarrative layer, which prevents the horizontal course of the story and brings other people into a parallel world, influences the progression of other progressions Haruki Murakami's novel 1Q84 is composed of several actions according to the principle and theory of Greimas action, which are divided into main categories and considering the subject of double interactions. The middle (entering the parallel world) and other sub-actions and the complete unbalanced state (surreal and surreal aspects of the stories in the air pupae and religious groups, etc.) reach a final equilibrium state. Greimas' pattern of action, which consists of six actors, fits well into the story. And are value objects. Actors (editor) and (widow) who help Aomame in killing men are also among the other actors in the story. In most actions, there is no deterrent or opposition force, and there is no dissenting actor to achieve a value object in the story, although a religious and notorious group and sect whose shadow in the parallel world weighs heavily on the actors can be considered somewhat deterrent and dissenting. The formation of narrative in the narrative chains of the story is also more present in the aspect of covenant and covenant, because in this chain, the actors have made a pact within themselves to achieve their goal.

  Keywords: Haruki Murakami, novel, 1Q84, parallel worlds, surreal, actional pattern of Greimas
 • Sima Moghtader, Seyed Saied Firuzabadi *, Afsoun Goudarzpour Aragh Pages 183-209
  Introduction

  Making errors in the process of learning German, generally also has positive aspects, because it indicates the level of linguistic knowledge and specifies ambiguous points in the learning process of the learner.  Many of the mistakes of language learners are hidden because such errors are only identified by the practical use of language, orally or in writing or after clarification by the speaker.   Basically, hidden errors can be seen in sentences despite a grammatically accepted structure, or after the additional explanations of the language learner or after a complete study of the text.  The present article follows the hypothesis that one of the causes of hidden or latent errors is the lack of knowledge of language learners (especially Iranian learners) in pragmatics or semantics, which are linguistic fields that discuss  the impact of context on meaning. They include the speaker's attitudes and beliefs and his level of understanding, including his knowledge of how to use language. The existence of cultural and social differences between the origin of the two languages (Iran and Germany) fhas a major effect on the occurrence of errors. This requires additional explanations.While investigating the factors causing errors in the field of pragmatics and the possibility of reducing and eliminating such errors, the present article examines the question of whether paying attention to pragmatics along with learning the different meanings of words in the structure of a text and paying attention to the intended meaning is effective in reducing errors and using the correct words.

  Background research:

  Most of the articles and theses in the field of German language education have dealt with the topics of teaching grammar, practicing vocabulary and other educational topics and literary approaches. However, so far, there has been no mention of pragmatics in the process of teaching and learning German.

  Methodology

  In order to investigate the presence of pragmatic errors in learners and to obtain a reliable result, 66 written answer sheets of Iranian language learners engaged in learning German have been investigated by field method. Language learners were required to write a text related to a given subject. Students were present and were not allowed to use dictionaries or mobile phones.

  Conclusion

  The detailed examination of the written sentences of the experimental group clearly shows the weakness and lack of knowledge of the majority of Iranian language learners about pragmatics or semantics, which is the cause of errors, namely those that can only be recognized by considering the text and the topic.The presence of the mentioned errors will lead to the non-compliance of the language knowledge of Iranian language learners according to the approved standards of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Therefore, teachers should pay close attention to pragmatics and semantics in order to teach the language learners the ability to present correct and appropriate sentences. This is considered one of the most important duties of the teacher in the educational course.Considering the fact that most language learners due to various personal reasons rarely participate in practical activities of the German language their teachers will be their main motivators to practically apply the learned language.It is mainly the continuous use of the language that reduces the number of errors, especially those in pragmatics and semantics. Therefore, teachers are required to pay attention to the existence of linguistic and cultural differences between the language of origin and the destination language in order to reduce errors in the mentioned category.

  Keywords: German Language Teaching, applied science, types of errors, meaning in context, hidden errors
 • Mehri Jalali *, MohammadMahdi Soroush, AliAkabar Khomeijani Farahani Pages 211-238
  Introduction

  Identity is an ongoing concept that is generally described in terms of a set of one’s personal features in comparison to other persons (Pennington, 2015). It is stated that identity is associated with our concept of who think we are, and what others think of us (Gee, 2000). The line of studies on teachers’ identity was started by Norton’s (1995) seminal work and within the last two decades has changed into an established paradigm of research that tries to understand its connection with different aspects of teaching practices like power relations and cultural and sociopolitical discourses (Varghese et al., 2016; Yazan, 2018). In this regard, the notion of language teachers’ professional identity has also witnessed an increasing interest (Mahmoodarabi et al., 2021). Teachers’ professional identity is revealed in their lesson plans, teaching styles, classroom practices, and reactions to the demands and regulations posed by schools and higher-level educational institutions (Naidoo, 2012).

  Background of the Study:

  In the available literature, researchers mostly have attempted to explore the components of this construct (Beauchamp & Thomas, 2009), or its contribution to some factors like teaching quality (Labbaf et al, 2019) and the amount of success in dealing with work tensions (Wang, 2021). Teacher identity construction has also attracted some researchers’ attention (e.g., Cheng, et al., 2021,). However, few empirical studies have explored factors related to EFL teachers’ professional identity and teacher education in the context of Iran. For example, Riahipour et al, (2020) attempted to explore the impact of curriculum reform on Iranian EFL teachers’ professional identity. Results did not show any change in the professional identity of teachers in terms of task perception and self-esteem but a slight effect on their job motivation and self-image. Therefore, the shortage of research on how EFL student-teachers construct their identity within the context of teacher education and whether this context can change this identity is sensed. In this respect, the present study has attempted to shed light upon this area by considering freshman and senior student teachers for comparative purposes.

  Methodology

  The participants of this study were 124 male and female Iranian EFL student-teachers who were selected from two branches of Farhangian University through convenience sampling. The sample consisted of 67 first-year and 57 last-year student-teachers. For the quantitative phase of the study, all of the participants filled out the English Language Teacher Professional Identity Scale (ELTPIS) developed by Mahmoodarabi et al. (2021) and for the qualitative phase 8 senior student teachers who expressed their willingness to answer the interview questions were selected.

  Conclusion

  Based on the obtained data, it can be concluded that the first-year student teachers had positive view in terms of all the domains that made their identity including researching and developing one’s practice, language awareness, institutional and collective practice, engaging learners as whole persons, appraising one’s teacher self, and sociocultural and critical practice. However, the senior students’ idea about the impressive role of doing research and considering socio-cultural factors in developing their practice was changed slightly near to graduation. Therefore, this research might contribute to a critical assessment of the student-teachers’ role in education and in deconstructing such discourses by making student-teachers aware of how discourses shape their identity development and how they might face resistance. Moreover, since only the first and last-year students were selected due to time limitations, conducting longitudinal studies in which identity construction among student teachers is qualitatively explored from the beginning of their study in teacher education universities is recommended.

  Keywords: ELT teacher, Professional identity development, Student-teacher, teacher education, Teacher’s professional identity
 • Narges Bagheri *, Mohammad Tavallaei Pages 239-259
  Introduction

  All humans may attempt to evade their mistakes and justify their deeds with different tricks. One of these ways that have a philosophical and ontological root is “bad faith”. In the twentieth century, the French philosopher Joan-Paul Sartre introduced this philosophical concept in his book Being and Nothingness. This concept is one of the fundamental bases of existentialism school but we can discover it in a literary work of hundred years ago, The White Devil, a famous play by John Webster in England too.

  Background of the study:

  The main theme of the White Devil and other plays by John Webster are women in society besides family problems. Though these pictures are painful and agonizing, they give perpetual magnificence to his works (Clark). Cecil believes that this play is the study of sin in the world. The main characters in this play are sinful devils but disguised as white devils which are more dangerous than the real devils. Bogard mentions that Webster discusses the origin of life through the depiction of corruption not only in the court but also at higher levels in society. Also, he wants to illustrate the religious corruption in the Renaissance. The missing point in these studies is the “bad faith” that is ignored and we couldn’t find any research about that. Both Sartre and Webster pay attention to this issue from various countries, nationalities and even far eras in two different fields of study which proves its importance. So It sounded necessary to do a comparative study related to both of these fields and scrutinize the topic.

  Methodology :

  Sartre defined “bad faith” as hiding the truth from oneself, a truth that is related to existence and being. It is somehow synonym with “self-deception”. For a liar to successfully lie to the victim of the lie, the liar must know that what is being said is false. To be successful at lying, the victim must believe the lie to be true. When a person is involved in “bad faith”, the person is both the liar and the victim of the lie. So at the same time, the liar believes the lie to be false, and as victim believes it to be true. So there is a contradiction in that a person in “bad faith” believes something to be true and false at the same time. Sartre observes that “the one to whom the lie is told and the one who lies are the same people, which means that I must know the truth in my capacity as a deceiver, though it is hidden from me in my capacity as the one deceived”, adding that “I must know that truth very precisely, to hide it from myself carefully”. So all the levels happen freely to ignore the truth just like whatever the main characters do in the White Devil to justify their victims.

  Conclusion

  Main characters with the help of “bad faith” consciously change their being from “being for itself” as a free human to an aimless “being in itself” like any inhuman like rocks and air. The present article explores these characters through the theory of “bad faith” and examines the effect of this attitude on the decline of their beliefs. As they deny their freedom, attempt to lie to themselves, and consciously cling to “bad faith” to justify their crimes. All these characters fall into the abyss of absurdism and overthrow. Ultimately, this research proves that the only way to save all human beings and these personalities in this play, as Sartre states, is to change the mindset, believe in freedom, take responsibility for one's actions, transcend, and be self-aware.

  Keywords: The white devil, Jean-Paul Sartre, Bad faith, Self-deception, transcendence, existentialism, John Webster
 • Shafigheh Keivan * Pages 261-280
  Introduction

   With the advent of modernity, Mimesis and the classical art and literature proved to be no more the adequate methods of representation. Strongly conscious of the changes of her era, Virginia Woolf is one of the first writers of the twentieth century to have used and developed the "fragmentary writing" as an aesthetic technique to reflect the change and the chaos in modern man's inner and outer world. Among the critics who have attempted to elaborate on the fragmentary style of representation in modern art and literature, Lucien Dällenbach employs the analogous figure of "mosaic" to explain the aesthetics of modern texts and the structure of fragmentary writing. The present article seeks to study Woolf's selected novels from Dällenbach's point of view in order to show to what extent Woolf's fragmentary texts can be considered mosaics.

  Background of the Study: 

  A descendant of Geneva School, Lucien Dällenbach (1940-present) is a contemporary literary critic whose theories can be categorized as “thematic criticism”. For Dällenbach, "The Mosaic" is an important theme in and a metaphor for modern literature, through which one can best express and understand the link between sociology and the aesthetics. In his book entitled “Mosaïques : Un objet esthétique à rebondissement”, Dällenbach defines two contradictory poles as the two essential characteristics of a “mosaic text”: 1. the discontinuity of its components, 2. the unity of the whole. Hence, a “mosaic text”, in itself a reflection of a “mosaic world”, contains homogeneity of heterogeneity and is the solution for order in chaos, totality in fragmentation. According to Dällenbach, therefore, the best model to represent the pluralism and the diversity in the heart of modernity and at the same time the solution to prevent the dismantling of the coherence and unity is to be found in the mosaic. 

  Methodology

   This study attempts to read Virginia Woolf’s fragmentary writing in the light of Lucien Dällenbach’s “Mosaics”. To this end, the two main characteristics of literary mosaic according to Dällenbach -- discontinuity and unity -- are to be examined in the following elements of Woolf's fiction: The structure of her novels; the main elements of the novels (time and space (what Dällenbach studies as “spatialized temporality”), point of view (polyphony and multi-perspectivism according to Dällenbach), characterization (The mosaic of the self); the images and motifs (cutting and breaking vs. sewing and knitting); the themes (the theme of the distance of vision and the theme of order & disorder).  

  Conclusion

   Through the analysis of the above factors, this article demonstrates how the mosaic model is interwoven in the form as well as in the content of Woolf's novels and that as a result, woolfian texts tend toward a coherent unity in spite of their disjointedness.

  Keywords: Virginia Woolf, Fragmentary Writing, mosaic, Lucien Dällenbach, Aesthetics of text
 • Leili Kafi, Kian Soheil *, Keihan Bahmani, Newsha Ahmadi Pages 280-300
  Introduction

  Pain as a positive phenomenon is rare in literary studies, especially in those related to Nabokov. This research, for the first time, discusses ideas of Damasio on emotions and consciousness and applies it to the character of Luzhin through close reading of the text to show how the individual’s lived experiences are vital in his formation of consciousness and survival.

  Background

  Brian Boyd in his extensive biography of Nabokov contends, “In creating Luzhin, Nabokov uses his eye for psychological quirks common to us all but rarely attended to” (323). He believes Nabokov creates vivid worlds out of details that can place readers “wherever his imagination sends the shots” (324). Masing compares Luzhin with Gogol’s Bashmakhin of “The Overcoat” to conclude both are fascinated with abstract patterns, having no defense against the chills of life. Farmasi considers patterns of consciousness to be easily observable in The Defense as it engages the reader with Luzhin’s consciousness through representations of his experiences and perceptions. She believes Luzhin’s story can be read as “an allegory of the relationship between narrative patterns and experience” (40). Kalay discusses the complicated character of Luzhin and considers his escape from reality as a force to death. Boyd, in his essay on role of senses, writes: we are always embedded in experiences and Nabokov depicts them artistically multidimensional

   Methodology and Argument:

  Antonio Damasio, the prominent contemporary neuroscientist, in The feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, focuses on emotions and consciousness. He believes consciousness and emotions are inseparable, as are embodied and embedded. Hence, emotions are not just the by-product of consciousness; but are also influential in its formation. He divides ‘self in three types of proto-self (reflection of body’s internal state), core-self (a sense of ownership to emotions) and autobiographical self (integration of memories, emotions and personal experiences into a coherent narrative). By “self” being updated, consciousness is formed in three levels of proto, core and extended. He concludes that self is not fixed and is in constant change based on experiences. Therefore, the extended consciousness which is formed in this way is able to help the individual to survive.Luzhin is presented in three interwoven phases: his childhood in which he “flinches from life's pinpricks and jagged edges (Boyd RY 326), the genius of his early youth and the final years when he is disappointed to have survived and commits suicide. Nabokov introduces a fatal pattern into his life by depicting him as a locked genius who has difficulty communicating and is driven to seclusion. For years he has just chess in mind; so, his definition of self is limited to proto-self. He lacks experiences which he needs for his core self or his autobiographical self to bestow on him identity and meaning. Based on Damasio, there grows a big gap between Luzhin and his emotions, so his “self” is not able to update itself, leading to a true formation of deep or extended consciousness.

  Conclusion

  The character of Luzhin is studied based on the ideas of Damasio to find how emotions and consciousness work. The analysis shows when man limits the array of experiences, he is depriving himself of knowing his emotions. These emotions can update one’s self, which in turn can form one’s core consciousness. Luzhin locks himself in his loneliness and runs to the black and white world of chess. Unable to have sincere communications, he prefers to get hold of the chess board rather than managing his being. If experiences are escaped, there would remain no way out as these is no consciousness or memory at hand.

  Keywords: pain, Memory, consciousness, Defense, Luzhin, Nabokov, lived experience