فهرست مطالب

نشریه سیستم های فازی و کاربردها
سال ششم شماره 1 (پیاپی 12، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نیلوفر داودی، فرهاد حمیدی* صفحات 1-21
  در بسیاری از مسایل بهینه سازی همه تصمیم گیرنده ها در یک تراز قرار ندارند بلکه در ساختار سلسله مراتبی هستند. همچنین ممکن است پارامترهای مسیله بصورت قطعی بیان نشده باشند بلکه بصورت انواع مختلفی از فازی یا بازهای مطرح شوند. در این مقاله دو حالت خاص مسیله برنامه ریزی خطی دوترازه را در نظر می گیریم. در یکی از مسایل، همه پارامترهای مسیله بصورت اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای و در دیگری بصورت اعداد فازی شهودی مثلثی در نظر گرفته می شوند. با استفاده از روش رتبه بندی مطرح شده، مسیله برنامه ریزی خطی دوترازه قطعی متناظر با هر حالت را بدست می آوریم که با روش های معمول حل می گردد.
  کلیدواژگان: مسئله برنامه ریزی دوترازه، مجموعه فازی شهودی، عدد فازی شهودی ذوزنقه ای، عدد فازی شهودی مثلثی
 • سید محمدامین خاتمی* صفحات 23-47

  در منطق فازی مبتنی بر یک t-‎نرم پیوسته، تعبیر همه رابط های منطقی لزوما پیوسته نمی باشند. اخیرا دو توپولوژی روی مجموعه های [0,1]‎ و [0,1]^2‎ معرفی شده اند که تعبیر همه رابط های منطقی تحت این توپولوژی ها پیوسته می باشند. در این مقاله بعد از مطالعه بیشتر خواص این توپولوژی ها، با ایده گرفتن از منطق پیوسته مرتبه اول، منطق فازی مرتبه اول پیوسته مبتنی بر یک t-‎نرم پیوسته را معرفی می کنیم‏ و نشان می دهیم تعبیر هر فرمول در این منطق، یک تابع پیوسته می باشد.

  کلیدواژگان: منطق پایه، t-نرم پیوسته، ساختارهای پیوسته، توپولوژی *‎‎‏-گوی باز، توپولوژی تشابه
 • پیمان غیاثوند*، فرخنده فرضعلی پور صفحات 49-82
  در این مقاله، مفاهیم مختلفی از ابرایده آل های جاذب فازی مدرج را در یک ابرحلقه ضربیجابجایی مانند ابرایده آل 2-جاذب فازی مدرج، ابرایده آل 2-جاذب به طور قوی فازی مدرج،ابرایده آل 2-جاذب کاملا˹ ضعیف فازی مدرج و ابرایده آل K -2-جاذب فازی مدرج را تعریفو مورد مطالعه قرار می دهیم. برخی خاصیت های اساسی و نتایج جدید از این نوع ساختارها رابیان و اثبات می کنیم. همچنین رابطه بین ابرحلقه های ضربی فازی مدرج و ابرحلقه های ضربیمدرج را با استفاده از مجموعه های برشی ارایه کرده و شرایطی که تحت آن، مجموعه خارجقسمتی یک ابرحلقه ضربی جابجایی مدرج روی یک ابرایده آل فازی، یک ابرحلقه ضربی مدرجمی شود را بیان می کنیم
  کلیدواژگان: ابرایده آل 2-جاذب مدرج‏، ابرایده آل 2-جاذب مدرج فازی‏، ‏ابرحلقه ضربی مدرج، ابرحلقه ضربی مدرج فازی
 • لیلا عباسیان، لیدا ترک زاده* صفحات 83-108
  در این مقاله، ابتدا مفهوم مشتق های (⊗,) که ∈{~,→} ، روی جبرهای 𝐸𝑄 معرفی شده و سپس مشخصه سازی شده اند،به این صورت که تابع 𝑑:𝐸→𝐸 یک مشتق (⊗,~))مشتق (⊗,→) (روی جبر 𝐸𝑄 ، 𝐸 با کوچکترین عضو 0 است اگر و تنهااگر برای ه ر 𝑥,𝑦∈𝐸 ، 𝑑(𝑥)=1 و 𝑥~𝑦=1 . درنتیجه 𝑑 یک مشتق ایزوتون ، همریختی و بستار می شود. بعلاوه، مشتقهای (⊗,∧) روی جبرهای 𝐸𝑄 بررسی شده و بعضی نتایج مورد بحث قرار گرفته است. در واقع نشان داده شده است که اگر𝑑:𝐸→𝐸 مشتق (⊗,∧) روی 𝐸 باشد، به طوری که برای هر 𝑑(1)⨂𝑥≤𝑑(𝑥) ،𝑥∈𝐸 ، آنگاه 𝑑 یک مشتق ا یزوتوناست. سپس با مطالعه بر روی مشتق های (⊗,∨) روی مشبکه مرتب جبرهای 𝐸𝑄 ، مشتق نیم دوگان بستار را معرفی کرده و ثابتشده است که برای 𝑎∈𝐸 ، 𝑑𝑎(𝑥)=𝑥⨂𝑎 برای هر 𝑥∈𝐸 ، یک مشتق (⊗,∨) ، نیم دوگان بستار روی 𝐸 است. در پایان، بااثبات ویژگی ای از جبرهای 𝐸𝑄 ، شرایطی یافت می شود که تحت آن مجموع هی نقاط ثابت در مشت ق های (⊗,∨) روی مشبکه مرتبجبرهای 𝐸𝑄 ، تشکیل یک مشبکه مرتب جبر 𝐸𝑄 می دهد .
  کلیدواژگان: جبر EQ، مشتق، مشبکه مرتب جبر EQ، نقاط ثابت
 • فرزانه نادی، ولی درهمی*، فریناز اعلمی یان هرندی صفحات 109-126
  این پژوهش روشی جدید در استفاده از داده های تعاملی عامل و محیط برای تنظیم اولیه ی معماری یادگیری تقویتی فازی ارایه می دهد. کندی سرعت آموزش و نحوه ی تعیین مقدار توابع عضویت ورودی دو چالش مهم در معماری یادگیری تقویتی فازی هستند. تنظیم اولیه ی پارامترهای سیستم با استفاده از داده های تعاملی می تواند راهکار مناسبی برای رفع چالش های اشاره شده باشد. در این پژوهش ابتدا با تعامل عامل با محیط و جمع آوری داده آموزشی، ماتریس احتمال انتقال حالت-عمل به حالت بعدی و امید پاداش آنی حالت-عمل به حالت بعدی محاسبه می شود. با توجه به پیوسته بودن فضای مورد بررسی، جهت تولید دو ماتریس مذکور از خوشه بندی استفاده می شود. هر خوشه یک حالت از محیط لحاظ شده و بدین صورت یک تقریب احتمال گذر از یک خوشه به خوشه ی دیگر با توجه به داده ها تعیین می شود. سپس پارامترهای سیستم فازی با تعمیم روش تکرار ارزش برنامه سازی پویا برای فضای پیوسته تنظیم می گردد. نحوه ی استفاده از روش پیشنهادی با یک مثال به طور کامل شرح داده شده است. استفاده از این روش می تواند منجر به افزایش سرعت یادگیری و کمک در تنظیم توابع عضویت ورودی سیستم فازی گردد.
  کلیدواژگان: سیستم فازی، یادگیری تقویتی، برنامه سازی پویا، خوشه بندی
 • جلال چاچی*، محمدرضا آخوند، خیرالله هندالی صفحات 127-149

  در این مقاله به معرفی و انجام آزمون فرض و فاصله اطمینان برای ضرایب فازی درمدل رگرسیون وزنی فازی با ورودی های دقیق و خروجی های فازی پرداخته می شود. با اعمالروش برآوردیابی وزنی در برآورد ضرایب و به کارگیری فرضیه های فازی متعارف در محیط فازی،سعی می کنیم بر اساس روش بوت استرپ به تعیین توزیع برآوردگرهای موجود بپردازیم، تا براین مبنا برای پذیرش یا رد فرضیه های موجود تصمیم گیری کنیم. بنابر این،ابتدا آماره های آزمونمورد نیاز بر مبنای روش بوت استرپ محاسبه یا تکرار می شوند. سپس، با مقایسه مقداراحتمال و سطح معنی داری داده شده، همانند روش کلاسیک، فرض صفر پذیرش یا رد شود.همچنین از منظری دیگر، به آزمون فرض بر اساس فواصل اطمینان بوت استرپ ساخته شدهنیز پرداخته می شود. در انتها با تحلیل یک مثال کاربردی با داد ه های واقعی در مسکن، رویکردمورد بررسی در آزمون فرض و فاصله اطمینان برای ضرایب مدل رگرسیون وزنی فازی موردتحلیل قرار گرفته است

  کلیدواژگان: آزمون فرض، بوت استرپ، فواصل اطمینان، رگرسیون وزنی فازی
 • محمد عابدینی* صفحات 151-174
  با توجه به هزینه های بالای نصب و نگهداری منابع فتوولتاییک، دریافت حداکثر توان از این سیستم ها امری مهم و ضروری است چراکه سبب بهبود کارایی آن ها می شود. به دلیل تغییر مشخصه ی خروجی واحدهای فتوولتاییک تحت تغییرات تابش، دما، اندازه ی بار و همچنین زاویه ی قرارگیری پنل ها، این سیستم ها به ندرت حول نقطه ی ماکزیمم توان خود کار می کنند. تاکنون روش های مختلفی از قبیل افزایش رسانایی، خازن پارازیتی، شبکه ی عصبی و کنترل کننده ی منطق فازی برای ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان سیستم های فتوولتاییک ارایه شده است که معایبی همچون هزینه ی بالا، پیچیدگی بالا و قابلیت اطمینان پایین را دارا می باشند. در این مقاله یک کنترل کننده ی فازی برای ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان طراحی شده است تا ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان تحت شرایط تغییر دما و میزان تابش قابل استخراج باشد. جهت افزایش دقت کنترلر پیشنهادی و نیز با توجه به ماهیت تغییر دما و تابش، از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری جهت تنظیم حدود توابع فازی استفاده شده است تا یک کنترل کننده مقاوم به دست آید به علاوه از یک کنترل کننده انتگرال تناسبی PI نیز در سمت بار استفاده شده که پارامترهای آن نیز جهت تنظیم ولتاژ بهینه توسط الگوریتم گرگ خاکستری محاسبه می شود. به منظور اعتبارسنجی مکانیسم پیشنهادی، این ساختار در محیط سیمولینک نرم افزار متلب پیاده سازی شده است که نتایج حاصل بیانگر کارایی مطلوب کنترل کننده ی Fuzzy-GWO در ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان منابع فتوولتاییک می باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، ردیابی نقطه ی حداکثر توان، کنترل فازی، بهینه سازی
 • مهران چه لابی* صفحات 175-194
  در این مقاله ، میزان سطح دی اکسید کربن موجود در خون، به صورت یک مدل از معادلات تفاضلی فازی، که بر اساس تفاضل هاکوهارا طراحی شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا، یک سیستم خطی متشکل از معادلات تفاضلی مرتبه دوم مستقل از یکدیگر، مطالعه شده و شرایط کافی برای وجود جواب عمومی آن یافت شده است. سپس، همگرایی سیستمی معادله تفاضلی فازی تحت مطالعه، مطرح و شرایط کافی برای همگرایی سیستمی آن فراهم شده است.
  کلیدواژگان: معادلات تفاضلی، اعداد فازی، تفاضل-H، معادلات تفاضلی فازی
 • حامد شهرکی، شایسته طباطبائی* صفحات 195-222

  فرستنده های اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم منابع ذخیره و انرژی محدودی دارند. یکی از حیاتی ترین مسایل در طراحی این شبکه ها استفاده بهینه از انرژی است، چرا که شارژ یا جایگزینی باتری در گره های حسگر تقریبا غیر ممکن است. در راستای رفع محدودیت های انرژی در شبکه های حسگر، بکارگیری الگوریتم های خوشه بندی می تواند نقشی موثر ایفا کند. در واقع، این الگوریتم ها با یک خوشه بندی مناسب و انتخاب سرخوشه های بهینه به متعادل کردن بار شبکه کمک می کنند که این امر به کاهش مصرف انرژی و متعاقبا افزایش طول عمر شبکه منتهی خواهد شد.بر این اساس در این مقاله، به منظور انتخاب بهترین گره ها به عنوان سرخوشه، روشی جدید بر اساس الگوریتم مگس میوه و منطق فازی پیشنهاد شده است. در پروتکل پیشنهادی، از منطق فازی جهت محاسبه پارامتر شدت بو در الگوریتم مگس میوه استفاده می شود. گره های کاندید سرخوشه شدن از سه پارامتر فاصله تا سینک، میزان انرژی باقیمانده باتری و فاصله تا مرکز خوشه به عنوان ورودی منطق فازی (جهت محاسبه شدت بو) استفاده می کنند. با شبیه سازی روش پیشنهادی و مقایسه آن با پروتکل های شناخته شده AFSRPو پروتکل DCRRP می توان دریافت که پروتکل پیشنهادی عملکرد بسیار بهتری از نظر مصرف انرژی، تاخیر ارسال داده و نسبت سیگنال به نویز نسبت به AFSRP و DCRRP دارد. بطوریکه نرخ تاخیر انتها به انتها به میزان 40/2 درصد نسبت به سناریوی پروتکل AFSRP و به میزان 48/19 درصد نسبت به سناریوی پروتکل DCRRP، نرخ تاخیر دسترسی به رسانه نسبت به پروتکل DCRRP به میزان 81/2 درصد، نرخ گذردهی به میزان 16/6 درصد نسبت به سناریو پروتکل AFSRP و همچنین به میزان 31/4 درصد نسبت به سناریو پروتکل DCRRP، نرخ تحویل با موفقیت بسته های داده به میزان 18/2درصد نسبت به سناریو پروتکل AFSRP و همچنین به میزان 93/1 درصد نسبت به سناریو پروتکل DCRRP، نسبت سیگنال به نویز به میزان 93/2 درصد نسبت به سناریو پروتکل AFSRP و همچنین به میزان 41/0 درصد نسبت به سناریو پروتکل DCRRP و میانگین انرژی مصرفی باتری به میزان 57/9 درصد نسبت به سناریوی پروتکل AFSRP و همچنین به میزان 71/10 درصد نسبت به سناریو پروتکل DCRRP بهبود یافته است.

  کلیدواژگان: شبکه های حسگر بی سیم، مصرف انرژی، منطق فازی، الگوریتم مگس میوه، پروتکل مسیریابی AFSRP
 • غلام حسن شیردل*، مدینه فرنام، مجید دره میرکی صفحات 223-244

  تصمیم گیری در شرایط ناشی از عدم قطعیت به ویژه در تشخیص بیماریها، همواره به عنوان یک وظیفه چالش برانگیز در حوزه تحقیقات مورد توجه پژوهشگران بسیاری بوده است. به دلیل عملکرد موفق اعداد فازی شهودی در پوشش عدم قطعیت مربوط مسایل پزشکی، تمرکز اصلی این مقاله بر روی این نوع از اعداد شکل یافته است. نظریه اندازه ها به عنوان ابزاری تکمیل کننده و کارآمد در ترکیب با فرآیندهای تشخیص بیماری، کمک شایانی به تصمیم سازی نهایی به منظور سرعت بخشیدن به روند درمان دارند. اگر چه تاکنون اندازه های متنوعی برای اعداد فازی شهودی مطرح شده است با این حال، با تغییر نگرشها می توان از ابعاد دیگری به تکمیل اندازه ها پرداخت. انتخاب یک اندازه مناسب می تواند باعث بهبود ویژه ای در نتیجه پایانی یا کاهش حجم محاسبات شود. انگیزه اصلی ما از این نوشته، نگرشی نوین بر برخی از اندازه های مطرح و کاهش حجم عملیات آنها است. در این مسیر، بازنویسی و توسیع برخی از اندازه های مطرح بر اساس مدلی مفهومی ارایه می شود. در مثالهایی عددی از ادبیات موضوعی پژوهش، تحلیل مقایسه ای برای اندازه های جدید در مقایسه با دیگر اندازه ها آورده شده است. علاوه بر این، بحث هایی در کارایی عملکرد اندازه های مطرح شده با استفاده از یافته های حاصل از به کارگیری آن در مسیله تشخیص پزشکی بیان می شود.

  کلیدواژگان: مجموعه فازی شهودی، اندازه فاصله، اندازه شباهت، تشخیص پزشکی
 • طاهره شکوهی، سمانه صردی زید، مهدی الله دادی* صفحات 245-267
  هدف اصلی این مقاله، یافتن یک قانون کنترل بهینه بازه ای برای مسایل تنظیم کننده خطی درجه دوم تحت عدم قطعیت بازه ای است. برای این منظور، با استفاده از اصل بهینگی بلمن و نامعادلات همیلتون-ژاکوبی-بلمن بازه ای، مسیله کنترل بهینه بازه ای به یک دستگاه نامعادلات دیفرانسیل بازه ای تبدیل می شود. این نامعادلات اصطلاحا نامعادلات دیفرانسیل ریکاتی نامگذاری می شوند که در اصل نتیجه ای از روش برنامه ریزی پویا می باشند. برای حل این دستگاه نامعادلات، از روابط شمول و حساب بازه ای استفاده می کنیم. با این روش می توانیم کران بالا و پایین جواب ها را بدست آوریم. از تفاضل تعمیم یافته هوکوهارا نیز برای کاهش خطاهای موجود در حساب بازه ای استفاده می کنیم. در انتها، روش ارایه شده را برای حل چند مسیله کنترل بهینه خطی درجه دوم بازه ای با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی می کنیم. نتایج به دست آمده کارآمدی روش پیشنهادی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: مسئله کنترل بهینه خطی درجه دوم بازه ای، نامعادلات هامیلتون-ژاکوبی-بلمن بازه ای، نامعادلات ریکاتی بازه ای، تفاضل تعمیم یافته هوکوهارا
 • مجید خلیلی، رجبعلی برزویی*، داوود ابراهیمی بقا صفحات 269-285
  در این مقاله گرافهای فازی معکوس دوقطبی معرفی میشوند. عملیات متعددی بر روی چنین گرافهایی ساخته شده و اینکه آیا این عملیات، گرافی فازی معکوس دوقطبی را نتیجه می دهد، بررسی می شود. نوعی از گرافهای فازی معکوس دوقطبی با عنوان گرافهای فازی معکوس دوقطبی قوی مطالعه شده اند. گراف متمم و آستانه ی وابسته به یک گراف فازی معکوس دوقطبی معرفی شده و نتیجه می شود که متمم یک گراف فازی معکوس دوقطبی، یک گراف فازی معکوس دو قطبی قوی است. یک وضعیت شمول در خصوص گرافهای آستانه مربوط به دو گراف فازی معکوس دوقطبی با شرایط خاص، نتیجه خواهد شد.
  کلیدواژگان: گراف فازی، I-گراف فازی، BI-گراف فازی، گراف استانه
|
 • Niloofar Davoudi, Farhad Hamidi * Pages 1-21
  In many optimization problems, all decision-makers are not on the same level, but decision-makers may be placed in a hierarchical structure.‏ ‎Also, it is possible that the parameters of the problem are not stated crisp, but are presented in different types of fuzzy or interval. ‎In this study‎, ‎we considered ‎two‎ ‎‎‎state of the bilevel linear programming problems with ambiguity uncertainty.‎‏‎ In one of the problems, ‎all‎ the parameters were trapezoidal intuitionistic fuzzy numbers, and in the other, ‎all‎ the parameters were triangular intuitionistic fuzzy numbers. By using the proposed ranking method, we obtain the ‎‎‎bilevel linear programming problem corresponding to each state, which is solved by the usual methods.
  Keywords: Bilevel linear programming problem, Intuitionistic fuzzy number, Trapezoidal intuitionistic fuzzy number, Triangular intuitionistic fuzzy number
 • Seyed MohammadAmin Khatami * Pages 23-47

  The interpretation of logical connectives in continuous t-norm based fuzzy logics are not necessarily continuous. Recently two topologies are introduced on the sets [0,1] and [0,1]^2 where the interpretation of all logical connective under these topologies are continuous. In this paper, firstly we study some of the properties of these topologies and then besides the ideas of the first-order continuous logic, we introduce first-order continuous fuzzy logic based on a continuous t-norms and finally it is shown that the interpretation of any formula in this logic is a continuous function.

  Keywords: Basic logic, continuous t-norm, continuous structure, *-ball topology, similarity topology
 • Peyman Ghiasvand *, Farkhondeh Farzalipour Pages 49-82
  In this paper, we introduce and study the different concepts of graded fuzzy absorbing hyperideals in a commutative multiplicative hyperring such as graded fuzzy 2-absorbing hyperideals, graded fuzzy strongly 2-absorbing hyperideals, graded fuzzy weakly completely 2-absorbing hyperideals and graded fuzzy $k$-2-absorbing hyperideals. we obtain some basic properties and new results of this case of structures. Also, we present the telative between graded fuzzy multiplicative hyperrings and graded multiplicative hyperrings by level sets and state the quotient set of a graded commutative multiplicative hyperring over fuzzy hyperideal with conditions is a graded multiplicative hyperring.
  Keywords: graded 2-absorbing hyperideal, graded fuzzy 2-absorbing hyperideal, graded multiplicative hyperring, fuzzy graded multiplicative hyperrings
 • Leila Abbasian, Lida Torkzadeh * Pages 83-108
  In this paper, first the notion of (⊗,)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 on 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠 where ∈{~,→} is introduced and then they are characterized, in this way, the function 𝑑:𝐸→𝐸 on 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎 𝐸 with the bottom element 0 is a (⊗,~)((⊗,→))−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 if and only if 𝑑(𝑥)=1 ,𝑥~𝑦=1, for all 𝑥,𝑦∈𝐸. Thus 𝑑 is an isotone, homomorphism, and closure derivation. Furthermore, (⊗,∧)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 on 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠 are investigated and some related results are discussed. Indeed it is shown that if 𝑑:𝐸→𝐸 be a (⊗,∧)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 on an 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎 𝐸 such that for all 𝑥∈𝐸, 𝑑(1)⨂𝑥≤𝑑(𝑥), so 𝑑 is an isotone derivation. Then by studying on (⊗,∨)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 on 𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒−𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠, semi-dual closure derivation is introduced and it is proved that for 𝑎∈𝐸, 𝑑𝑎(𝑥)=𝑥⨂𝑎, for all 𝑥∈𝐸, is a semi-dual closure (⊗,∨)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 on 𝐸. Finally, by proving a property of 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠, some conditions are found under which the set of fixed points in (⊗,∨)−𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 on 𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒−𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠, also is a 𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒−𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟a.
  Keywords: 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎, derivation, 𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐𝑒−𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑑 𝐸𝑄−𝑎𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎, fixed point
 • Farzaneh Nadi, Vali Derhami *, Farinaz Alamiyan Harandi Pages 109-126
  This research presents a new method of coarse-tuning the fuzzy reinforcement learning architecture using agent-environment interactive data. This method solves two main challenges the fuzzy reinforcement learning: the low-speed training process and determining the input membership functions of the fuzzy structure. First, the agent interacts with the environment to gather training data. Then, the transition probability matrix and the expected return matrix are calculated by applying a clustering algorithm due to the continuous space. Each cluster is a state of the environment, and an approximation of the transition probability from one cluster to another is calculated using the gathered data. Finally, the parameters of the fuzzy system are adjusted using the modified value iteration method of dynamic programming for the continuous space. The proposed method is fully described with an example. This method increases the learning speed and adjusts the input membership functions of the fuzzy system.
  Keywords: Fuzzy System, Reinforcement Learning, Dynamic programming, Clustering
 • Jalal Chachi *, MohammadReza Akhoond, Kherollah Handali Pages 127-149

  In this article, the hypothesis test and confidence interval for the fuzzy coefficients in the fuzzy weighted regression model with precise inputs and fuzzy outputs are discussed. By applying the weighted estimation method in estimating the coefficients and using the conventional fuzzy hypotheses in the fuzzy environment,, We are trying to determine the distribution of the available estimators, based on the bootstrap method so that we can decide to accept or reject the existing hypotheses. Therefore, at first, the required test statistics are calculated based on the bootstrap method. Then, by comparing the probability value and the given significance level, as in the classical method, the null hypothesis is accepted or rejected. Also, from another point of view, hypothesis testing based on bootstrap confidence intervals is also discussed. At the end, by analyzing a practical example with real data in housing, the approach investigated in hypothesis testing and confidence interval for the coefficients of the fuzzy regression model has been analyzed.

  Keywords: Testing Hypothesis, Bootstrap, confidence intervals, Fuzzy weighted regression
 • Mohamad Abedini * Pages 151-174
  Due to the change in the output characteristic of photovoltaic units under changes in radiation, temperature, load size and also the angle of placement of the panels, these systems rarely automatically turn on around the maximum power point. So far, various methods such as increasing conductivity, parasitic capacitor, neural network and fuzzy logic controller have been presented to track the maximum power point of photovoltaic systems, which have disadvantages such as high cost, high complexity. And they have low reliability. In this article, a fuzzy controller is designed to track the maximum power point so that the maximum power point tracking can be extracted under the conditions of changing temperature and radiation. In order to increase the accuracy of the proposed controller and considering the nature of temperature and radiation changes, the gray wolf optimization algorithm has been used to adjust the limits of the fuzzy functions to obtain a robust controller, and a proportional integral controller has also been used on the load side Its parameters are also calculated by GWO algorithm to set the optimal voltage. In order to validate the proposed mechanism, this structure has been implemented in the Simulink environment of MATLAB software, and the results show the optimal efficiency of the optimized fuzzy controller in tracking the maximum power point of photovoltaic sources.
  Keywords: Reliability, Maximum power point tracking, fuzzy control, optimization
 • Mehran Chehlabi * Pages 175-194
  In this paper, the level of carbon dioxide in blood is studied as a model of fuzzy differential equations, which is designed based on Hukuhara difference. First, a linear system consisting of independent second-order difference equations is studied and the sufficient conditions of existence of it,s general solution is found. Then, the systematic convergence of the fuzzy difference equation under study is proposed and sufficient conditions for its systematic convergence is provided.
  Keywords: Difference equations, Fuzzy Numbers, H-difference, Fuzzy difference equations
 • Hamed Shahraki, Shayesteh Tabatabaei * Pages 195-222

  Information transmitters in wireless sensor networks have limited storage and energy. One of the most critical issues in the design of these networks is the optimal use of energy since it is almost impossible to charge or replace batteries in sensor nodes. In order to solve energy limitations in sensor networks, the use of clustering algorithms can play an effective role. In fact, these algorithms help to balance the network load with proper clustering and selection of optimal cluster heads, which will reduce energy consumption and subsequently increase the network's lifespan. Accordingly, in this article, in order to select the best nodes as cluster heads, a new method based on the fruit fly algorithm and fuzzy logic is proposed. In the proposed protocol, fuzzy logic is used to calculate the odor intensity parameter in the fruit fly algorithm. Candidate nodes for clustering use the three parameters of the distance to the sink, the amount of remaining battery energy, and the distance to the center of the cluster as fuzzy logic input (to calculate the smell intensity). By simulating the proposed method and comparing it with the well-known AFSRP protocol, it can be seen that the proposed protocol has a much better performance in terms of energy consumption, data transmission delay, media access delay, and signal-to-noise ratio than AFSRP.

  Keywords: Wireless Sensor Networks, energy consumption, Fuzzy logic, fruit fly algorithm, AFSRP routing protocol
 • GholamHassan Shirdel *, Madineh Farnam, Majid Darehmiraki Pages 223-244

  Decision‐making in conditions of uncertainty, especially in the diagnosis of diseases, has always been  a challenging task in the field of research, which has been the focus of many researchers. Due to the successful performance of intuitionistic fuzzy numbers in covering the uncertainty related to medical  problems, the main focus of this article is on this type of numbers. The theory of sizes as a  complementary and efficient tool in combination with disease diagnosis processes is a great help in  final decision‐making in order to speed up the treatment process. Although various measures have  been proposed for intuitionistic fuzzy numbers, however, by changing the attitudes, it is possible to  complete  the  measures  from  other  dimensions.  Choosing  a  suitable  size  can  cause  a  special  improvement in the final result or reduce the amount of calculations. Our main motivation for this  article is a new perspective on some of the prominent sizes and reducing the volume of their  operations. In this way, the rewriting and extension of some of the proposed measures are presented  based on a conceptual model. In some numerical examples from the literature of the research, a  comparative analysis is given for the new measures in comparison with other measures. In addition,  discussions on the effectiveness of the mentioned measurements are expressed using the findings  obtained from its application in the medical diagnosis problem.

  Keywords: intuitionistic fuzzy sets, distance size, similarity size, Medical diagnosis
 • Tahereh Shokouhi, Samaneh Soradi Zeid, Mehdi Allahdadi * Pages 245-267
  The main aim of this paper is to find an optimal interval control law for quadratic linear problems under interval uncertainty. For this purpose, using Bellman's optimality principle and interval Hamilton-Jacobi-Bellman inequalities, the interval optimal control problem is transformed into a system of interval differential inequalities. These inequalities are called Riccati's differential inequalities, which is a result of the dynamic programming method. To solve this system of inequalities, we use inclusion relations and interval arithmetic. By this method, we can obtain the upper and lower bounds of the solutions. We also use Hokuhara's generalized difference to reduce errors in the interval arithmetic. We apply the presented method for solving some interval quadratic linear optimal control problems by using MATLAB software. The obtained results show the efficiency of the proposed method.
  Keywords: Interval quadratic linear optimal control problem, Interval Hamilton-Jacobi-Belman inequalities, Interval Riccati's inequalities, Hokuhara's generalized difference
 • Majid Khalili, Rajabali Borzooei *, D. Ebrahimibagha Pages 269-285
  In this paper, bipolar inverse fuzzy graphs are introduced. Several operations are made on such graphs and whether these operations result in a bipolar inverse fuzzy graph is investigated. A type of bipolar inverse fuzzy graphs called strong bipolar inverse fuzzy graphs have been studied. The complement graph and dependent threshold of a bipolar inverse fuzzy graph are introduced and it is concluded that the complement of a bipolar inverse fuzzy graph is a strong bipolar inverse fuzzy graph. An inclusion condition regarding threshold graphs corresponding to two bipolar inverse fuzzy graphs with special conditions will result.
  Keywords: Fuzzy graph, Fuzzy I-graph, Fuzzy BI-graph, Threshold graph