فهرست مطالب

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
سال دهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهلول علیجانی* صفحات 1-21

  جغرافیای ایران به دلایل زیادی در جامعه علمی و اجتماعی ایران از اقبال خوبی برخوردار نیست. تعداد اندکی از  فارغ التحصیلان توانسته اند در بازار کار جذب شوند. از طرف دیگر سامانه انسان و محیط زمینه اصلی مطالعه جغرافیا در دهه های اخیر دچار بحران های شدیدی مانند تغییرات اقلیمی شده است. یعنی اینکه جغرافیای ایران هم از وضعیت سامانه انسان و محیط و هم از سرنوشت فارغ التحصیلان خود غافل  مانده است. برای حل این مشکل جغرافیای ایران باید یک خانه تکانی بنیادی انجام دهد. بستر اصلی این خانه تکانی حتما ایجاد پایداری در سامانه انسان و محیط است. در این مقاله سعی شده است با شرح وضعیت محیط طبیعی، وضعیت آموزش جغرافیای ایران، و رابطه بین جغرافیا و توسعه پایدار چاره ای منطقی برای ادامه آموزش جغرافیای ایران ارایه شود. برنامه ارایه شده شامل هدف کاربردی جغرافیا درجامعه، دیدگاه یکپارچه تحلیل فضایی و سامانه انسان و محیط، رویکرد حل مساله و ناحیه به عنوان واحد فضایی مطالعه می باشد. بر این اساس هدف از تدریس جغرافیا در ایران تربیت افرادی است که اولا احساس مسولیت محیطی داشته باشند، به اخلاق محیطی آراسته شوند، ارزش محیط طبیعی را می دانند و در برابر نسل های آینده هم مسول می باشند. بدین جهت سعی می کنند با استفاده از تفکر و دانش جغرافیایی اولا بحران ها را چاره جویی کنند و ثانیا در راستای ساخت فضای جغرافیایی پایدار تلاش می کنند. برای رسیدن به این هدف به طور دایم در تلاش، تحلیل، برنامه ریزی و مدیریت فضایی هستند تا اینکه خلافی نسبت به محدوده اخلاق محیطی رخ ندهد. در این صورت است که فارغ التحصیلان هم در بازار کار جذب می شوند و هم از جایگاه علمی و اجتماعی خوبی برخواردار می شوند. سامانه انسان و محیط هم به مرحله پایداری رسیده و انسان و محیط به صورت اکولوژیکی زندگی بالنده و شکوفا خواهند داشت. دوره کارشناسی جغرافیا فقط یک رشته جامع جغرافیا خواهد بود که دروس بنیادی و  کاربردی و ناحیه ای و تکنیکی در زمینه جغرافیا و توسعه پایدار تدریس خواهد شد. در دوره کارشناسی ارشد با توجه به نیازهای جامعه می توانند گرایش  هایی داشته باشند. دوره دکترا هم یک رشته است و تخصص دانشجویان بر اساس رساله شان تعیین می شود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی جغرافیای ایران، جغرافیای ایران در سده بیست و یکم، توسعه پایدار و جغرافیا، فضای جغرافیایی پایدار، علم جغرافیا، جغرافیای یکپارچه، اخلاق محیطی و جغرافیا
 • محمدمهدی حسین زاده*، علیرضا صالحی پور میلانی، فاطمه رضائیان زرندینی صفحات 23-39

  سیل به عنوان یکی از مخرب ترین و مهم ترین بلایای طبیعی می باشد که براساس آمارهای سالیانه خسارات زیاد جانی و مالی را به خود اختصاص می دهد. یکی از اقدامات کلیدی، شناخت مناطق دارای پتانسیل وقوع سیلاب می باشد. در این پژوهش احتمال وقوع سیلاب رودخانه نکارود واقع در استان مازندران با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) مطالعه شده است. باتوجه به روش، از 4 معیار اصلی شامل ارتفاع، شیب، فاصله از رودخانه و کاربری اراضی در این پژوهش استفاده شده است. پس از آماده سازی معیارها، هرمعیار به صورت نزولی در 9 کلاس ارزش گذاری و  با توجه به تاثیر هر معیار در احتمال وقوع سیلاب طبقه بندی شدند. سپس شاخص وزن نرمال شده (NWI) محاسبه شد و نقشه نهایی پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب با تلفیق معیارها به روش وزن دهی خطی (WLC) در 5 طبقه تهیه گردیده است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که، حدود 982.58 کیلومتر مربع (51.42 درصد) از دو طرف رودخانه نکارود دارای پتانسیل احتمال خطر زیاد و خیلی زیاد وقوع سیلاب است. قسمت ورودی شهر نکا و محدوده هایی که دارای کاربری مسکونی و زراعی هستند، به دلیل تراکم بالای شبکه آبراهه و همینطور شب 6 تا 10 درجه  دارای بیشترین میزان خطر می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحلیل تصمیم گیری چند معیاره ، روشی سریع و کم هزینه برای استفاده در تهیه نقشه های پهنه بندی احتمال وقوع سیلاب در حوضه های فاقد اطلاعات هیدرومتری می باشند.

  کلیدواژگان: سیل، تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، پهنه بندی خطر، نکارود، مخاطرات طبیعی
 • حسن جمس، سامان ملکی، ابوذر نصیری*، ثریا دریکوند صفحات 41-55

  به منظور ارزیابی تاثیر ریزگردهای بیابانی بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال، رقم تامسون، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار در سال 1399-1398 در دزفول اجرا گردید. تیمارها شامل 1) گردوخاک جاده ای و ریزگرد بیابانی، 2) ریزگردهای بیابانی، 3) شستشو پس از وقوع ریزگرد و 4) شاهد به دور از ریزگرد بودند. خصوصیات شیمیایی و عملکردی درختان پس از اعمال تیمارها اندازه گیری شد که شامل کلروفیل های a و b، محتوای آب نسبی برگ، تعداد میوه، قطر و وزن میوه، مواد جامد محلول میوه و عملکرد نهایی درخت بودند. نتایج نشان داد که در تیمارهای گردوخاک جاده ای و تیمار ریزگرد بیابانی کلروفیل a به ترتیب 21 و 11 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین کلروفیل b نیز به همین مقدار نسبت به شاهد کاهش یافت. قطر میوه نیز در تیمار ریزگرد بیابانی نسبت به شاهد 20 درصد کاهش یافت. تعداد میوه در درخت نیز در تیمارهای گردوخاک و ریزگرد بیابانی نسبت به شاهد 22 و 20 درصد کاهش یافت. در عملکرد محصول هر درخت نیز در تیمارهای گردوخاک جاده ای همراه با ریزگرد بیابانی و تیمار دوم که فقط ریزگرد بیابانی بود، نسبت به شاهد به ترتیب 22 و 17 درصد کاهش یافت. مقایسه میانگین توکی نشان داد که اختلاف همه ی خصوصیات کمی و کیفی بین تیمارها معنی دار بود و ریزگردها بر عملکرد درختان پرتقال تامسون اثر منفی و کاهشی می گذارد؛ اما شستشوی درختان پس از وقوع ریزگردها باعث حذف اثرات ریزگرد بر عملکرد درختان شده و حتی نسبت به شاهد نیز افزایش یافت؛ به طوری که شستشو باعث شد تا عملکرد محصول پرتقال نسبت به تیمارهای اول و دوم گردوخاک جاده ای و ریزگرد و همچنین شاهد به ترتیب 40، 35 و 12 درصد افزایش یابد. می توان نتیجه گرفت که اگرچه ریزگردهای بیابانی و گردوخاک جاده ای موجب کاهش عملکرد میوه پرتقال تامسون می-شود، اما شستشوی آن باعث جبران خسارت شده و ازلحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

  کلیدواژگان: مرکبات، رنگیزه های فتوسنتزی، عملکرد میوه، ریزگرد، دزفول
 • ارسطو یاری حصار*، بهرام ایمانی، سمانه سارانی صفحات 57-69

  از زمانی که کرونا و واژه کووید 19 در ذهن ها وارد شده، زندگی فردی و اجتماعی انسان دچار تغییرات زیادی شده است.  به طوری که مردم برای ادامه روند زندگی با چالش های گوناگونی مواجه شدند و تمام ابعاد زندگی شان تحت تاثیر قرار گرفته است. تغییرات بوجود آمده در دوران کرونایی، باعث بروز سبک های جدیدی از زندگی در میان مردم شده است. پژوهش پیشرو از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. برای تعیین حجم نمونه روستاییان نیز با  استفاده از فرمول کوکران از مجموع  6903 خانوار روستاهای نمونه،  تعداد 362 خانوار به عنوان خانوار نمونه برای تکمیل پرسش نامه محاسبه گردید. برای بررسی اثرات ویروس کووید19 بر سبک زندگی روستاییان مرزی سیستان، طیف گسترده ای از شاخص ها تعیین گردید و برای سنجش میزان اثرات کووید 19 بر سبک زندگی روستاییان مرزی شهرستان زابل، قبل و بعد از شیوع بیماری از روش تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار AM0S استفاده شد. نتایج نشان می دهد سبک های زندگی در شاخص های رسانه محور، اجتماع محور و معیشتی در قبل از شیوع بیماری کووید-19 در وضعیت کمتر از متوسط قرار داشته و پس از شیوع بیماری در وضعیت بالاتر از متوسط قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کرونا، سبک زندگی، سیستان
 • سید هدایت شیخ قادری، طوبی علیزاده*، پرویز ضیائیان فیروزآبادی، رحمن شریفی صفحات 71-90

  پژوهش حاضر با هدف آنالیز زمانی و مکانی طوفان های گرد و غبار طی بازه ی زمانی 2016 تا 2018 در شهر کرمانشاه با بهره گیری از مدل مسیریابی HYSPLIT و پروداکت MCD19A2 سنجنده ی مودیس در سامانه ی تحت وب گوگل ارث انجین انجام گرفت. جهت مسیریابی منشا ذرات گرد و غبار از روش لاگرانژی مدل HYSPLIT در 48 ساعت قبل از وقوع پدیده گرد و غبار در کرمانشاه در سه سطح ارتفاعی 200، 1000 و 1500 متری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از نقشه های ردیابی مدل HYSPLIT حاکی از آن است که مسیر کلی برای انتقال گرد و غبار به منطقه مورد مطالعه مسیر شمال غرب- جنوب شرق با منشا بیابان های عراق و سوریه در سه ارتفاع 200، 1000 و 1500 متری در روز های 17 ژوین 2016 و 27 اکتبر 2018 و همچنین مسیر جنوب غرب به غرب با منشا کویت، شمال عربستان و بخشی از عراق در 2 نوامبر 2017 می باشد. نتایج نقشه های حاصل از پروداکت MCD19A2 سنجنده ی مودیس علی الخصوص نقشه های تناوب رخداد، غلظت تجمعی، تغییرات مکانی و نقشه بیشترین میزان AOD نشان از همبستگی بالا با نقشه های مسیریابی شده مستخرج از مدل HYSPLIT دارد. به طورکلی بر اساس یافته های حاصل از نقشه های مستخرج از پروداکت MCD19A2 سنجنده مودیس طی بازه ی زمانی 2016 تا 2018 شهر کرمانشاه، مناطق مرکزی و شرقی همواره بیشتر از دیگر مناطق شهر درگیر طوفان گرد و غبار گردیده و در این راستا مناطق فوق به صورت متوسط، نسبت به دیگر مناطق شهر بیشتر با آلودگی ناشی از گرد و غبار مواجه بوده اند. در این راستا نتایج نهایی نشان دهنده ی همبستگی بالا بین داده های PM10  واقعی و مقادیر AOD مشتق شده از سنجنده مودیس می باشد.

  کلیدواژگان: گرد و غبار، AOD، مودیس، HYSPLIT، کرمانشاه، گوگل ارث انجین
 • سید امیرحسین گرکانی، فاطمه فلاحتی* صفحات 91-108

  سوانح طبیعی به عنوان پدیده هایی تکرارشدنی و مخرب، همواره در طول دوران حیات کره زمین وجود داشته و زندگی بشر را با خطر جدی مواجه ساخته اند؛ به ویژه در مناطق روستایی که به دلیل توان محدود در مقابله با این تهدیدات محیطی و ارتباط تنگاتنگ زندگی ساکنان این سکونتگاه ها با محیط طبیعی، از دیرباز بیش از دیگر جوامع در معرض خطر سوانح طبیعی و اثرات گسترده آنها بوده اند. از آنجا که شناخت محیطی و برنامه ریزی پیش از سانحه، در کاهش اثرات فاجعه آفرین سوانح طبیعی در سکونتگاه های روستایی اثربخش می باشد، در این پژوهش با استناد به بند 8 ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور و با رویکرد پیشگیری، کاهش خطر و مدیریت ریسک مخاطرات و بویژه تعیین اولویت مداخله به منظور تخصیص بودجه جهت ایمن سازی روستاها در برابر مخاطرات طبیعی، به شناسایی، ارزیابی آسیب پذیری و اولویت بندی سکونتگاه های روستایی در سراسر کشور پرداخته شده و همزمان با توجه به برداشت حجم عظیمی از اطلاعات میدانی در مقیاس روستا در سرتاسر کشور، سامانه اطلاعات مکانی بر بستر وب طراحی و مستقر گردیده و اطلاعات برداشت شده در بازدیدهای میدانی  1418 روستا در 31 استان، مشتمل بر ویژگیهای محیطی، کالبدی، سوابق مرتبط با مخاطرات مورد بررسی، شاخصهای خطر و پتانسیل خطرپذیری در این پایگاه داده ثبت گردیده است. این سامانه قادر است با کنار هم قرار دادن اجزای خطر سوانح و حوادث، راهکارهای مدیریتی مناسب جهت کاهش آسیب پذیری را آشکار سازد و با تعریف سطح دسترسی برای ذینفعان مختلف از سطوح ملی تا سطوح محلی، امکان به روز رسانی اطلاعات فراهم گردد.

  کلیدواژگان: روستاهای درمعرض خطر، ایمن سازی، شناسایی، اولویت بندی، سامانه اطلاعات مکانی
 • لیلا بابایی، ناهیده پرچمی، رئوف مصطفی زاده* صفحات 109-126

  در بررسی تغییرات پاسخ هیدرولوژیکی ناشی از تغییر اقلیم می توان از شاخص های مستخرج از منحنی تداوم جریان استفاده نمود. هدف از این تحقیق مشخص کردن شاخص های سیل و جریان کمینه با استفاده از منحنی تداوم جریان در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل می باشد. در این تحقیق تغییرات زمانی و مکانی شاخص های Q10،Q50، Q90،  Q90/50و شاخصLane  در 31 ایستگاه هیدرومتری استان اردبیل طی دوره 1372تا 1393 ارزیابی شد. در این مطالعه 5 ایستگاه (حاج احمد کندی، ننه کران، شمس آباد، پل سلطانی و بوران) که دارای جریان های حداقل، متوسط و حداکثر هستند، برای نمایش نتایج گرافیکی انتخاب شدند. ایستگاه های مذکور از نظر دبی و مساحت بررسی شده و منحنی تداوم جریان و منحنی تداوم جریان بی بعد براساس متوسط دبی و مساحت رسم شد. هم چنین روند تغییرات زمانی شاخص های Q10،Q50، Q90، Q90/50 و شاخص  Laneبا آزمون ناپارامتری من کندال محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده شاخص  Q10(جریان سیلابی) در ایستگاه های واقع بر روی رودخانه اصلی قره سو در سطح یک درصد دارای روند کاهشی معنی دار بوده است. شاخص  Q50 (جریان متوسط) در اکثر ایستگاه ها دارای روند کاهشی معنی دار بوده است. علاوه بر این، مقدار شاخص های Q90 و Q90/50 نیز در اکثر ایستگاه ها دارای روند کاهشی معنی دار در سطح p < 0.05   بوده اند. در خصوص شاخص  Laneبه عنوان شاخص مرتبط با سیل، در ایستگاه های ارباب کندی و دوست بیگلو که تحت تاثیر احداث سد بوده اند روند کاهشی معنی دار داشته اند. در نتایج تغییرات مکانی، شاخص (Lane) بیان گر سیلاب اوج است که مقادیر بالای آن در محدوده شرق و مرکز استان بیش تر است. در مجموع مقادیر شاخص های مرتبط با جریان های سیلابی در حوزه های بالادست استان روند افزایش داشته و نیز مقادیر مرتبط با جریان متوسط و نیز شاخص مشارکت جریان پایه در اکثر ایستگاه ها روند کاهشی معنی دار داشته است.

  کلیدواژگان: تغییرات مکانی، سیل خیزی، مشارکت جریان پایه، روند تغییرات، شاخص جریان پایه
 • عبدالمجید احمدی*، عبدالکریم ویسی صفحات 127-142

  مخاطره زمین لغزش خسارات قابل توجهی به اموال، موجودات زنده و پروژه های مهندسی در همه مناطق کوهستانی وارد می کند. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن در حوضه آبخیز ورن سرا می باشد. به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شاخص انتروپی، ابتدا محدوده های لغزش مشخص گردید، سپس عوامل موثر در وقوع حرکات دامنه ای در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه و نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه موردمطالعه تهیه گردید. اولویت بندی عوامل موثر با استفاده از شاخص انتروپی شانون نشان داد که لایه های شیب، کاربری اراضی، انحنای سطح، شاخص رطوبت توپوگرافی و شاخص موقعیت توپوگرافی بیشترین تاثیر را در وقوع زمین لغزش منطقه داشته اند. همچنین پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با مدل مذکور و ارزیابی دقت آن با استفاده از منحنی ROC بیانگر دقت خیلی خوب مدل (6/79 درصد) با انحراف استاندارد 0228/0 برای منطقه موردمطالعه است. نقشه پهنه بندی گویای آن است که پهنه های کم خطر فقط 13 درصد از منطقه را در برمی گیرند و بیش از 56 درصد منطقه در پهنه با خطر زیاد زمین لغزش قرار دارد که حاکی از پتانسیل بالای منطقه در رخداد زمین لغزش است. ساخت و ساز با فاصله از خطوط گسلی، آبراهه ها و سازند آسماری پرشیب و ایمنی مسیرهای ارتباطی مهم ترین اقدامات برای کاهش میزان خسارات ناشی از زمین لغزش در حوضه آبخیز ورن سرا است.

  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، زمین لغزش، انتروپی، زاگرس چین خورده
 • سید کرامت هاشمی عنا* صفحات 143-156

  جهت بررسی رفتار فصلی طول دوره های خشک از داده های بارش در مقیاس روزانه برای 44 ایستگاه سینوپتیک ایران و دوره آماری30 ساله (2018-1988) استفاده شد. بعد از یکپارچه سازی آماری داده ها، دوره های بلندمدت با تداوم بیش از 20 روز مبنای مطالعه قرار گرفتند. در گام بعدی برای تعیین وزن فصلی دوره ها از روش ارزیابی گام به گام  منطق فازی - عددی سوارا (SWARA)، استفاده شد. در چهار گام اساسی اهمیت نسبی دوره های پرتکرار، وزن اولیه، وزن نهایی و نرمال شده دوره ها مشخص شد.اثرگذاری و وزن هرکدام از معیارها با روش سوارا در محیط فازی نشان داد که در مناطق غربی و شمالی کشور، بیشترین وزن اولیه در تبیین دوره ها را فصل زمستان و بهار و معیارهایی مانند برگشت پذیری و درصد احتمال رخداد دارا هستند. در تبیین نهایی نیز  این دو فصل وزن بالایی داشتند. این دو فصل بیش از 65 درصد وزن دوره ها در این مناطق را تبیین می کنند. در مناطق جنوبی و بخش هایی از مرکز(اصفهان، شرق فارس و غرب کرمان)، فصل زمستان و پاییز بیش از 71 درصد وزن دوره ها را تبیین می کنند. در بین معیارهای تبیین کننده وزن دوره ها نیز معیار برگشت پذیری و احتمال رخداد  بیش از 55 درصد وزن را به خود اختصاص داده است.تغییرپذیری معیارها در مناطق شمالی و مرطوب کشور از برگشت پذیری، تداوم و احتمال رخداد بیشتری برخوردار است. این امر حاکی از این امر است که مرز مناطق خشک در آینده اقلیم ایران به سمت مناطق شمالی جابه جا می شود. می توان اذعان نمود که رفتار دوره های خشک بلندمدت بیشتر تابعی از دو معیار برگشت پذیری و احتمال رخداد آن هاست.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: تغییر اقلیم، وزن دهی، بارش، خشکسالی، روش سوارا
 • قاسم عزیزی*، سمانه نگاه، نیما فریدمجتهدی، یوسف شجاعی صفحات 157-174

  فرایند مستمر و رو به گسترش گرمایش جهانی به ویژه در منطقه آسیا، شرایط را برای افزایش خشکی و گسترش پدیده بیابان زایی فراهم کرده است. بسیاری از بیابان هایی که تا چندی پیش در تعادل اکولوژیک، شرایط حفاظت خاک را داشتند، امروزه به عنوان کانون های تازه ای از ایجاد مخاطره گردوخاک گسترش یافته تبدیل شده اند. نمونه های متعددی در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص اش، در میان برخی از بیابان های مهم دنیا، اتفاق افتاده است. ناهنجاری دمایی 8 درجه ای در زمستان سال گذشته در حوضه آبخیر دریای کاسپین، کانون های گردوخاک جدیدی برای سواحل جنوبی این دریا فراهم کرده است. در تاریخ 30 الی 31 اردیبهشت 1400، گردوخاکی کم سابقه از لحاظ وسعت منطقه درگیر و همچنین غلظت، در ایستگاه های هواشناسی استان گیلان به ثبت رسید. اجرای مدل های پسگرد شیمیایی جو HYSPLIT نشان از گسیل گردوخاک از منطقه شمال غربی دریای کاسپین برای اولین بار به سواحل جنوبی دریای کاسپین (استان گیلان) با چنین شدتی دارد. کانون و منشاء این گردخاک بیابان راین در شمال غربی دریای کاسپین شناسایی شد. گرمایش مستمر و کم سابقه در منطقه و همراهی با جریان های قوی شمالی-جنوبی شرایط را برای گسیل این گردوخاک فراهم کرد. به دلیل منشاء گردوخاک گسیل شده و همچنین وضعیت جغرافیایی و توپوگرافیکی حوضه دریای کاسپین، تراز این گردوخاک از سطح زمین تا ارتفاع کمتر از 1500 متر ارزیابی شد. تحلیل شرایط همدید با استفاده از داده های بازتحلیل NCEP/NCAR با تفکیک مکانی 1 درجه، بیانگر استقرار توده هوای پرفشار با مرکز 1018 هکتوپاسکال روی بخش های شمال غربی دریای کاسپین و نفوذ زبانه پرفشار تا سواحل جنوبی دریای کاسپین است. با توجه به گرادیان مناسب فشاری و افزایش سرعت باد، چشمه های مولد گردوخاک روی مناطق بیابانی راین شکل گرفته و با حاکمیت جریان های شمالی (جنوب سو) توده گردوخاک به سمت استان گیلان گسیل می یابد.

  کلیدواژگان: گرمایش جهانی، گردوخاک گسترش یافته، بیابان راین روسیه، گیلان
 • جواد مظفری*، محمد پورانوری، سید اسدالله محسنی موحد صفحات 175-191

  فرسایش و به تبع آن تولید رسوب باعث هدر رفت هر ساله هزاران تن از اراضی حاصلخیز کشور است. لذا لازم است که حوزه های تولید رسوب با شدت و میزان آن شناسایی شوند تا بتوان اقدام به طرح های آبخیزداری در این مناطق نمود. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آدینه مسجد از زیر حوزه های حوزه آبخیز کمال صالح واقع در جنوب غربی استان مرکزی با مساحت 15/11374 هکتار می باشد. بخشی از اطلاعات اولیه مورد نیاز مانند ویژگی های طبیعی و مورفولوژی حوزه از طریق مطالعات آبخیزداری و سایر اطلاعات از طریق پردازش تصاویر رقومی و مشاهدات و تهیه نقشه های مورد نیاز با استفاده از امکانات GIS برای تهیه فاکتورهای مورد نیاز مدل های EPM و MPSIAC به دست آمد. در مدل MPSIAC، میزان رسوب ویژه 713/112 (M3/Km2/year) و فرسایش ویژه 71/375 (M3/Km2/year) محاسبه شد، در مدل EPM میزان رسوب ویژه 95/213 (M3/Km2/year) و فرسایش ویژه 86/395 (M3/Km2/year)  محاسبه شد. نتایج حاکی از این است که اگرچه دو مدل برای برآورد فرسایش و رسوب انطباق نسبی با هم دارند لکن نتایج حاصل از مدل MPSIAC با توجه به اینکه گستره ی بیشتری از عوامل دخیل را مورد ارزیابی قرار می دهد دارای کارایی بهتری نسبت به مدل EPM می باشد. بهرحال با توجه به فاصله نه چندان زیاد فرسایش برآوردی دو مدل، در صورتی که داده های مدل MPSIAC موجود نباشد، می توان از مدل EPM با داده های با سهولت دستیابی بیشتر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: حوزه آبخیز، فرسایش و رسوب، مدل سازی
 • ابوالقاسم فیروزی، اکرم بمانی*، ملیحه عرفانی صفحات 193-211

  تغییرات کاربری اراضی با تغییر ویژگی های پوشش سطحی مانند  شکل مناطق ساخت و ساز شده ، میزان جذب گرما ، مصالح ساختمانی، آلبدوی سطحی و میزان پوشش گیاهی منجر به تغییرات دمای سطح زمین می شود. الگوی تغییرات دمای زمین در کاربری ساخت و ساز شده در مناطق گرم و خشک بر خلاف مناطق مرطوب باعث کاهش دمای سطح زمین و به عبارتی پدیده جزایر سطحی سرد شهری می شود. با توجه به توسعه شتابان مناطق شهری و صنعتی در دشت اردکان- یزد در دهه های اخیر، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات الگوی دمایی سطح زمین با استفاد از تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 برای دو فصل زمستان و تابستان سال های 2002 و 2019 انجام شد. علاوه بر آن ارتباط کاربری اراضی/پوشش اراضی با دمای سطح زمین نیز بررسی شد. الگوریتم های مورد استفاده جهت به دست آوردن دمای سطح زمین برای تصاویر لندست 7 روش تک پنجره و برای تصاویر لندست 8 مدل دفتر علوم لندست بود. نتایج این مطالعه نشان داد که جزایر سرد در مناطق ساخت و ساز شده شهری در فصول زمستان و تابستان تشکیل شده اند و از سال 2002 تا 2019 وسعت جزایر سرد در زمستان کاهش و در تابستان روندی افزایشی داشته و در همین مدت وسعت جزایر حرارتی در زمستان و تابستان کمتر شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که افزایش 6/7 درصدی مناطق ساخت و ساز شده در دوره 17 ساله موجب افزایش جزایر سرد سطحی شده و با کاهش بیش از 32 درصدی مناطق دارای پوشش گیاهی و باغات در دشت اردکان جزایر حرارتی در فصل تابستان گسترش بیشتری داشته است.

  کلیدواژگان: اقلیم شهری، کاربری اراضی، دمای سطح زمین، جزایر سرد سطحی شهری (SUCI)، جزایر گرم سطحی شهری (SUHI)
|
 • Bohloul Alijani* Pages 1-21

  During the recent decades the discipline of geography has lost its priority and position to some degree in Iran. Most of the graduates could not enter into the work in the universities and other organizations. The human-environment system, the main area of geographical specialty - has experienced many crises and hazards among which the global warming and climate change being the most destructive. This means that the ongoing curriculum is not working well and needs to experience a fundamental change. To implement this operation some points should be cleared out: The hazardous condition of the world and especially Iran, the education history and state of geography in Iran, and the relation between geography and sustainable development of the world. The discipline of geography has changed its approach according to the circumstances of each period several times. For example, at the beginning of the twenty-century due to the dominance of the environmental determinism, the dominant approach of geography was the relation between man and environment. But since the 1970’s the earth has encountered with different hazards and crises to the extent that it is named as the period of Anthropocene. Accordingly, the dominant approach of geography during this Anthropocene era is to identify and solve the hazards and crises and lead the man- environment system towards the sustainability as once was requested by the secretary general of the United Nation. In this regard the geography should adopt the sustainable development concepts and goals. For this reason, the geography of Iran should make a switch from its very specialized approach to a relatively wholistic view and pay more attention to the human- environment paradigm. To implement this order, the following assumptions should be considered.

  Keywords: geography curriculum, sustainable development, geography of Iran, twenty first century, environmental ethics, geographical thinking, Geography
 • MohammadMahdi Hosseinzadeh*, Ali Reza Salehipor Milani, Fateme Rezaian Zarandini Pages 23-39
  Introduction

  A flood is a natural disaster caused by heavy rainfall, which causes casualties and damage to infrastructure and crops. Trend of floods in the world increasing due to climate change, changing rainfall patterns, rising sea levels in the future, and in addition, population growth and urban development and human settlements near river have caused floods to become a threat to humans. One of the most important and necessary tasks in catchments is to prepare flood risk maps and analyze them. In recent decades, researchers have been using remote sensing techniques and geographic information systems to obtain flood risk maps in an area. Due to the numerous floods that have occurred in the Neka river catchment, it is necessary to conduct a study entitled zoning of flood sensitivity in Neka river catchment for more effective management in this area.

  Materials and methods

  Study area: Neka river catchment area with an area of ​​1922 Km2 is part of Mazandaran province in terms of political divisions. This basin is between 53º 17´ 54 º44´ east and 36 º 28 ´to 36 º 42´ of north latitude. The highest point of the basin is 3500 m (Shahkuh peak) and the height of the lowest point of the basin in the Ablo station is about 50 m and at the connection to the Caspian Sea is -27 meters. The seven sub-basins of this basin are Laksha, Golord, Burma, Metkazin, Kiasar, Alarez and Sorkh Griyeh. Geologically, the basin is mostly of calcareous and marl formations. In the south and southwest of Neka River, the rock material is mostly clay and calcareous marl, which makes this basin has a high erosion potential To study the flood zoning of the area using a multi-criteria decision model, 1: 25000 maps of the surveying organization and a digital elevation model with a resolution of 12.5 meters (Alos Palsar) were extracted. In order to study the flood risk in Neka river, 4 criteria of height, distance from the river, land use and slope have been used. In the present study, modeling and preparation of flood risk zoning map in 4 stage including descending valuation, normalization of each class, normalized index weight and integration of criteria has been done by the following linear weighting method. Performing linear weighting operations depends on the weighted average of a number of selected parameters in the opinion of the expert. According to the weight assigned to each criterion based on the expert opinion, each of the criteria was multiplied by the assigned weight and at the end the criteria were added together and the final zoning map was obtained.

  Results and Discussion

  In this study, using a multi-criteria decision-making system model, a flood risk zoning map in the Neka river catchment was prepared. According to the weight assigned to each criterion based on expert opinion, the final risk probability map has a value between 0.02 to 0.2, which is ultimately divided into 5 classes in terms of flood risk. Value range 0.02 to 0.06 component of very low risk zone, range 0.08 to 0.11 component of low-risk zone, range 0.11 to 0.13 component of medium-risk zone, range 0.13 to 0.16 component of high-risk zone, and finally domain 0.16 to 0.20 components of the area with very high risk potential have been obtained. According to the final divisions in the flood risk zoning map of the catchment area, a safe area means areas where the probability of flooding is very low and close to zero, and in contrast, the area with a high and very high risk potential for flooding has the probability of high-risk floods. According to the final flood risk zoning map, about 982 Km2 (51%) has high and very high vulnerability, as well as about 510 Km2 (26.69%) has medium vulnerability in Neka catchment area.

  Conclusion

  The results obtained from the model indicates that the highest risk of flooding points are located in the western parts of the Neka catchment area and the end of the catchment area that reach the city of Neka. According to the research findings, the most important factors in increasing the risk of floods were the slope in this area and the distance from the drainage network. According to the results of the model, a large area of ​​the basin is a component of high risk zone, that means the Neka river watershed has a high potential for floods. Evidence and documented reports show that the Neka river Basin has experienced several floods in the last two decades. The major part of the occurrence of floods is due to the natural conditions of the basin, thus it is necessary to reduce flood damage by changing the locations of various land uses based on flood vulnerability maps. Using multi-criteria decision making method can be used to prepare flood risk zoning maps in basins that do not have hydrometric data; It is also a more cost-effective method in terms of time. One of the important issues in the final result of this model is due to the weight of the layers, which should be used by experts, who are familiar with the region and this method and adapt to field evidence.

  Keywords: Flood, Multi-criteria decision making system(MCDA), Hazard zoning, Nekarod, Natural disaster
 • Hasan Jems, Saman Maleki, Abuzar Nasiri*, Soraya Derikvand Pages 41-55
  Introduction

  Desert dust is formed under the influence of the special weather and environmental conditions of desert areas, enter the atmosphere. Localized hurricanes caused by ground air instability and sweeping dry deserts clear silt and sand particles enter the atmosphere from the surface. Ecologically as well as physically desert dust Effects such as pulmonary heart disease, disruption of plant physiological circulation, and erosion of growing structures include heavy metals deposited on soil surfaces, water surfaces, and canopies Plant surfaces that cause chemical changes and physiological damage to environmental ecosystems. Difficult Metal generally refers to a group of metal elements with a specific gravity of 6g/cm3 or more. Atomic weight greater than 50 g. Heavy metals important from an environmental point of view Cadmium, arsenic, cobalt, vanadium, zinc, mercury, iron, manganese, nickel, lead, chromium, copper, that do not decompose naturally. In addition, the long life of heavy metals is also considered. In the studies that have investigated the effect of dust on citrus fruits, it has been very few and even garden plants have been done on a case-by-case and limited basis. Citrus and especially oranges are one of the important and economic garden products in Iran, which are cultivated in tropical areas with mild and cold winters. Khuzestan plain, especially Dezful, is one of the poles of citrus and orange cultivation. But in Khuzestan, it is under the influence of many environmental stresses, which can be mentioned as drought stress and air pollution in the region. The rising trend of the phenomenon of desert dust in recent years has been shown as a danger and its effect on the environmental health and economy of the region is very severe, and the most damage has been reported to the agricultural sector. Although the damage caused by micro-pollens to the agricultural sector is expressed as an economic figure, the effect on plants, especially citrus fruits, remains unknown. Although researchers have studied the effect of fine dust on sugarcane, grapes, legumes, nectarines and peaches in Iran, India and Pakistan, the effect of fine dust on vegetative traits and orange fruit has not been investigated in Khuzestan. Considering that the first step in controlling the effect of air pollution on plants and horticultural crops is to know how it affects the plant, on this basis, the main goal of the current research is to reveal and evaluate the effect of micro-pollens. Desert is on vegetative and reproductive characteristics of Thomson orange in Dezful.

  Methodology

  In order to evaluate the effect of desert pollen on the quantitative and qualitative yield of orange fruit, Thomson variety, a field experiment in the form of randomized complete block design with four treatments and three replications was carried out in Dezful in 2018-2019. The treatments included 1) road dust and desert fine dust, 2) desert fine dust, 3) washing after the occurrence of fine dust and 4) control away from fine dust. The chemical and functional characteristics of the trees were measured after applying the treatments, which included chlorophylls a and b, relative water content of the leaves, number of fruits, diameter and weight of the fruit, soluble solids of the fruit and the final yield of the tree.

  Results

  The results showed that chlorophyll a decreased by 21% and 11%, respectively, in the road dust and desert fine dust treatments compared to the control. Chlorophyll b also decreased to the same amount compared to the control. The diameter of the fruit also decreased by 20% in the desert dust treatment compared to the control. The number of fruits per tree also decreased by 22 and 20% in the treatments of pollen and fine desert dust compared to the control. In the product yield of each tree, in the treatments of road dust combined with desert fine dust and the second treatment, which was only desert fine dust, it decreased by 22 and 17 percent, respectively, compared to the control. Tukey's mean comparison showed that the difference of all quantitative and qualitative characteristics between the treatments was significant and Desert dust has a negative and decreasing effect on the yield of Thomson orange trees; However, washing the trees after the occurrence of micro-pollen removed the effects of micro-pollen on the performance of trees and it even increased compared to the control; So, washing increased the yield of oranges by 40, 35, and 12 percent compared to the first and second treatments of road dust and fine dust, as well as the control.

  Discussion & Conclusions

  Plant growth cycle and biochemical interactions of plants show different reactions under the influence of environmental stresses. The results of previous studies indicated that fine dust and dust storms have been identified as an environmental stress for plants that have a negative effect on grapes, medicinal plants, sugarcane, nectarines, peaches and legumes. The effect of fine dust on the plant can be investigated in several characteristics and periods of plant phenology. In the first stage, the deposition of desert fine dust on the leaves of the plant causes shading and reducing the light received by the leaf pigments. Fruit formation is the most important phenological period of the plant, and the occurrence of environmental stress can affect the yield and products of the plant. The present research showed that the number of fruits in orange trees showed sensitivity to desert pollen and the settling of soil particles on orange flowers reduced the amount of fruit formation and finally the number of healthy and ripe fruits in the trees treated with road dust and Desert fine dust decreased compared to the control. Finally, the yield of control orange trees decreased by 17% and 22%, respectively, compared to desert dust and road dust treatment with desert dust. The yield of cotton plants in China decreased by about 28% compared to Desert dust. It can be concluded that although desert dust and road dust reduce the yield of Thomson orange fruit, washing it compensates for the damage and will be economical from the economic point of view.

  Keywords: Citrus, Photosynthetic pigments, Fruit yield, Dust, Dezful
 • Arastoo Yari Hesar*, Bahram Imani, Samaneh Sarani Pages 57-69
  Introduction

  The geographical study of the corona virus shows that this virus is like the global cholera disease, whose first homeland was Wuhan (the vast capital of central China's Hubei province) and then it was transferred to other countries. The spread of this virus in a very short period of time has become one of the biggest international challenges after World War II, and examining the economic consequences of the spread of this disease is also very important and necessary for policy making.The Covid-19 virus has been able to change the lifestyle of people in different societies, and people finally changed their activities accordingly (Werf et al, 2021); (Staton et al, 2021) The visual and to some extent auditory consumption pattern has had a special place in the lifestyle of Iranians during the Covid-19 virus (Trabels, 2020). During the days of quarantine, social networks became very popular. People could not visit their family or friends and many of them kept in touch with each other using virtual networks. In fact, the spread of the corona virus has led to the further development of online social life. . Individual isolation and quarantine and the increase in consumption and tendency towards virtual and video entertainment media have intensified in this era (Staton & et al, 2021).

  Methodology

  Leading research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The method of collecting data to answer the research questions was library and questionnaire. The tool used in the survey method was a questionnaire. Face validity has been used to determine the reliability and validity of the questionnaire, and the face validity of the research tool was confirmed using the opinions of professors (fifteen people) in the field of rural development and experts in the field of health (ten people)

  Results

  The statistical description of the characteristics of the sample in terms of gender showed that there were 302 men (83.4%) and 60 (16.6%) of them were women. Also, 56.9% of participants were married. The number of 146 people from the studied sample was between 41 and 50 years old, and the highest frequency was 40.3%.

  Discussion

  To evaluate the effects of covid-19 on the lifestyle of the border villagers of Zabol city compared to before and after the disease outbreak, first one-sample T-test was used. The above test was performed at the 95% confidence level. In this regard, according to the 6-spectrum of the items (not at all = 0, very much = 5), the measurement and analysis of the indicators was evaluated at an average level (average 3). The results showed that lifestyles in media-oriented, community-oriented and livelihood indicators were below average before the outbreak of the Covid-19 disease, and after the outbreak of the disease, they were above average. In the health-oriented index of style status. Before the outbreak of the disease, life was below average and after that it was in an almost average state. In the leisure-oriented index, the life style before the outbreak of the disease was in an almost average state and after that it was in an above average state, and in the culture index The axis of lifestyle status changed after the outbreak of the Covid-19 disease and was in a higher than average status. To investigate the existence of differences between lifestyle indicators among the border villagers of Zabol city, before and after the outbreak of the Covid-19 disease, the paired or dependent t-test was used at the 95% confidence or significance level.

  Conclusion

  Limiting communication and face-to-face interactions of people with each other, closing down gatherings, improving the level of personal and public hygiene such as frequent hand washing, using masks and sanitary gloves, maintaining distance from others and observing other protocols. health services, reforming the society's consumption pattern, improving social capital and increasing the level of empathy and social harmony and paying more attention to the lower classes of society, changing the type of entertainment, closing religious centers and holy places, modern social life in the context of virtual space and improving the level media literacy, reduction of air and ground travel traffic, internet shopping and sales, more convergence of family members, The growth of the culture of reading books, watching more series and movies, moving sports from group type to individual type, reducing fashion trends, holding distance education courses and many other such things, many changes. has created in the lifestyle of people. Of course, these changes are relative and are not the same in all societies and for all social strata, and not everyone has been equally affected by these changes.

  Keywords: Corona, lifestyle, Sistan
 • Seyed Hedayat Sheikh Ghaderi, Toba Alizadeh*, Parviz Ziaeian Firoozabadi, Rahman Sharifi Pages 71-90

  The aim of this study was to analyze the temporal and spatial nature of dust storms during the period 2016 to 2018 in Kermanshah Using the HYSPLIT routing model and the MCD19A2 product, the Modis sensor was performed in the Google Earth web engine.In order to route the origin of dust particles, the Lagrangian method of HYSPLIT model was used in 48 hours before the occurrence of dust phenomenon in Kermanshah at three altitude levels of 200, 1000 and 1500 meters.Findings from HYSPLIT model tracking maps indicate that the general route for dust transfer to the study area is the north-west-southeast route with the origin of the deserts of Iraq and Syria at three altitudes of 200, 1000 and 1500 meters. On June 17, 2016 and October 27, 2018, as well as the southwest-west route originating in Kuwait, Northern Saudi Arabia and part of Iraq on November 2, 2017.The results of the maps obtained from the MCD19A2 product of the Modis sensor, especially the maps of periodicity, cumulative concentration, spatial variation and the highest AOD map, show a high correlation with the routed maps extracted from the HYSPLIT model. In general, based on the findings of the maps extracted from the product MCD19A2, Modis sensor during the period 2016 to 2018 in Kermanshah, the central and eastern regions have always been more affected by dust storms than in other parts of the city. On average, they were more exposed to dust pollution than other parts of the city. In this regard, the final results show a high correlation between the actual PM10 data and the AOD values derived from the MODIS sensor.

  Keywords: Dust, AOD, Modis, HYSPLIT, Kermanshah, Google Earth Engine
 • Seyed Amirhossein Garakani, Fatemeh Falahati* Pages 91-108

  Many villages in the country are faced with a series of dangerous factors and elements due to their location and settlement method, the most important of which are natural disasters such as earthquakes, floods, landslides, subsidence, rockfalls, avalanches and snadstorms. A set of biological, environmental, social, economic, and physical factors and processes can also increase the level of risk and vulnerability of villages.. Therefore, it is necessary to take steps to reduce the effects and consequences of accidents by using scientific methods of crisis management based on risk management. Experience shows that the huge costs of reconstruction after disasters can be reduced with prevention, prediction and preparation and according to the sixth development plan, 30% of villages and 20% of the border villages must be secured. The current plan is carried out referring to the sixth development program (clause 8th of article 27th) with the aim of securing villages exposed to the risk of natural disasters in order to identify the villages with the characteristic of being exposed to natural hazards, prioritizing and presenting suggestions regarding how to reduce the risk at the villages are exposed the risk of natural disasters in cooperation with the Islamic Revolution Housing Foundation and the National Disater Management Organization. The priority natural disasters in this plan are: floods, subsidence and sinkholes, earthquakes, sandstorm and slope movements (including landslides, rockfalls, creeping and mudflows) in rural areas. At first, a list of villages at risk of natural disasters was prepared and reviewed through inquiries from provincial disaster management and housing foundations. This project was based on appropriate models and methods and with using of disaster risk zoning maps, screening and selecting the list of villages that are more at risk than others and by combining risk assessment indicators and criteria with environmental, physical, demographic indicators and risk incident records, the villages with the first priority of risk are extracted separately for each province, and then the results of this stage were checked for accuracy in a collaborative process with related organizations at each province and the project entered the phase of field collection and providing implementation solutions. In this plan, out of 48,857 villages with more than 20 households across the country, about 9,000 villages are at risk with high risk categorized in 5 classes and 1,418 villages across 31 provinces with the first priority visited after verification, in order to local check and providing solutions for risk reduction. These villages were visited by experts from different fields and detailed risk assessment was done. In order to obtain the same and comprehensive information by the referring experts for the field visiting, field evaluation forms were designed with a multi-risk management approach. The results of the field visits and the proposed solutions were prepared separately for each village according to the environmental characteristics with the aim of reducing the risk and securing and presented to the Islamic Revolution Housing Foundation, the Disaster Management Organization and the Program and Budget Organization. Also, by designing and establishing a spatial information system for monitoring and evaluating rural settlements at risk, on the web-GIS platform (WEB GIS) at the same time as visiting the mentioned villages, the information collected according to the field collection forms was loaded into the system and according to the characteristics This system, such as designing in the Oracle environment, defining the access level for different stakeholders from national to local levels, the possibility of updating information, having different modules, reporting, spatial analysis of risks and producing thematic and combined maps, it is possible to use this system as a decision support system in all stages of crisis management, before, during and after the disaster, at the country level. Increasing and completing the required information in analyzes related to risk assessments, simultaneously with entering the information collected during field visits, as well as updating the information, will lead to an increase the empowerment of the society regarding the risk management of natural disasters and an increase Speed and accuracy in the analysis of the effects, management decisions and as a result reduce the costs of reconstruction and rehabilitation. It is worth mentioning that in order to create the ability to register information collected online, the mobile application system of rural settlements at risk was also designed and operated.

  Keywords: villages at risk of natural disasters, immunization, identification, prioritization, webGIS
 • Leyla Babaee, Nahideh Parchami, Raoof Mostafazadeh* Pages 109-126

  Changes in the hydrological response due to climatic parameters and human induced activities can be derived from indicators based on the analysis of flow duration curves. The purpose of this research is to determine the flood and the low flow parameters using the flow duration curves. The trend detection technique can be used as a useful tool in deterimining the temporal changes of the different hydro-meteorological parameters. The river gauge stations of the Ardabil province were used for the analysis of high and low flow occurrence in this study. The spatial variations of the flood events can be used as a preliminary guideline for the prioritization of the watershed in the vulnerability assessment and management-oriented measures. Also, the assessment of low flow condition is a useful tool in the allocation of environmental flow allocation and utilization of river surface water resources.

  Methodology

  In this research, temporal and spatial changes of Q10, Q50, Q90, Q90/50 and Lane indices in 31 hydrometric stations of Ardabil province during the period from 1993- 2014 were evaluated. The flow duration curve of each river gauge stations was derived. The flow duration curves also were plotted based on the dimensionless flow divided by the mean discharge and the upstream area of each river gauge station. Also, the temporal variations of the of Q10, Q50, Q90, Q90/50 and Lane indices were analysed using non-parametric Man Kendall trend test. Then the significant level of upward and downward trend directions were determined. In this study, the results of 5 river gauge stations were presented as example based on the the river flow ranges, which includes low, medium and high river flow discharge (Hajahmadkandi, Nanakaran, Shamsabad, Polesoltani, and Booran).

  Results

  Based on the results, the trend of Q10 (Flood flow index) was significant at the stations located on the main trunk of the Qarehsou river. Meanwhile the Q50 (average flow index) has a significant decreasing trend in most of the studied river gauge stations. In addition, Q90 and Q90/50 indices have a significant decreasing trend in most stations. In addition, Q90 and Q90/50 indices had a significant decrease at (p<0.05) regarding the Lane index as a flood related indicator in the Arbabkandi and Dostbeglo stations, which are affected by the dam construction there is a significant decreasing trend.

  Conclusion

  I summary, the values of flood flow index in the upstream rivers of the Ardabil province had a increasing trend.

  Keywords: : spatial variations, flood, baseline participation, trend variations, baseline flow indicator
 • Abdolmajid Ahmadi* Pages 127-142

  Landslide risk zoning is one of the basic measures to deal with and reduce the effects of landslides. Vernesara watershed is one of the areas where many landslides have been observed in different parts of it. In this research, in order to zone the risk of landslides using the entropy index, first the ranges of landslides were determined, then the effective factors in the occurrence of range movements were prepared in the ArcGIS software environment, and a landslide susceptibility map of the studied area was prepared. . The prioritization of effective factors using Shannon's entropy index showed that the slope layers, land use, surface curvature, topographic humidity index and topographic position index had the greatest effect on the occurrence of landslides in the region. Also, zoning landslide sensitivity with the mentioned model and evaluating its accuracy using the ROC curve shows the very good accuracy of the model (79.6 percent) with a standard deviation of 0.0228 for the studied area. The zoning map shows that the low-risk areas cover only 13% of the area and more than 56% of the area is in the area with high risk of landslides, which indicates the high potential of the area in the occurrence of landslides. . Construction at a distance from fault lines, waterways and the steep Asmari Formation and safety of communication routes are the most important measures to reduce the amount of damage caused by landslides in Vernesara watershed.

  Keywords: Natural hazards, landslides, entropy, folded Zagros
 • Seyed Keramat Hashemi Ana* Pages 143-156
  Introduction and issue

  In today's century when the effects of climate change on different sectors are undeniable, investigating and analyzing the behavior during dry spells is always of special importance and basic priority. On the other hand, the occurrence of extreme events such as precipitation can accelerate the occurrence of climate change. In Iran, rainfall is one of the basic variables for evaluating the potential availability of water resources, but its temporal and spatial distribution is very uneven. The change of dry Spells depending on precipitation always have different fluctuations in different seasons of the year. It seems that this is due to the inherent behavior of precipitation, which generally shows itself as an unstable and unruly variable. This feature causes changes and differences in the temporal and spatial distribution of precipitation in arid and semi-arid regions such as Iran. This inconsistency will face fundamental challenges to regularize dry spells on a seasonal and monthly scale. With a detailed understanding of the behavioral mechanism of dry spells, it is possible to know more precisely the climatic condition of different regions in order to plan in sectors such as; Water resources, agriculture, health, transportation and etc we able to do basic and preventive measures compatible with climate change. It is hoped that this research and related studies will be a positive step towards a more accurate understanding of the climate and its behavior in different seasons of the year.

  Data and method

  In order to investigate the seasonal behavior of the duration of dry spells, we used daily precipitation data for 44 synoptic stations of Iran and a 30-year statistical period (1988-2018). To reveal the behavior of dry spells, the precipitation data after validation and temporal integration were classified on a seasonal scale.After the statistical integration of the data, dry spells related to precepitation were extracted and long-term periods lasting more than 20 days were the basis of the study. In the next step, to determine the seasonal weight of courses was used, the step-by-step evaluation method of Swara's fuzzy-numerical logic (SWARA). Thus, in the first step, the longest and most frequent periods are sorted based on relative importance. In the second step, the initial weights of the courses are determined, and in the third and fourth steps, the final and normalized weights of the courses in different seasons are determined, and unrealistic results are removed from the final analysis for proper explanation.

  Findings and Results

  The effectiveness and weight of each of the criteria with the Swara method in the fuzzy environment showed that in the western and northern regions of the country, winter and spring seasons and criteria such as reversibility and percentage of probability of occurrence have the most initial weight in explaining the periods. In the final explanation, these two season,s had a high weight. These two seasons explain more than 65% of the weight of courses in these regions. In the southern regions and parts of the center (Isfahan, East Fars and West Kerman), winter and autumn explain more than 71% of the weight of periods. Among the criteria explaining the weight of the courses, the reversibility criterion and the probability of occurrence have taken more than 55% of the weight. The northern and humid regions of the country vary in criteria from periods such as; Reversibility, continuity and probability of occurrence are more apparent and this indicates that the border of dry areas in the future of Iran's climate will move towards northern areas. It can be acknowledged that the behavior of long-term dry periods is more a function of two criteria of reversibility and probability of their occurrence. The weighting of the criteria affecting dry periods showed that the return period and the continuation of periods in the cold seasons of the year in dry areas have a more irregular behavior than in wet areas and have more weight in explaining the periods. By determining the weight of seasons in explaining dry periods, we can have better planning and management in related sectors such as water and agriculture.

  Keywords: Climate change, weighing, rainfall, drought, Swara method
 • Ghasem Azizi*, Samaneh Negah, Nima Farid Mojtahedi, Yossef Shojaie Pages 157-174

  The continuous and expanding process of global warming, especially in the Asian region, has provided the conditions for increasing drought and the spread of desertification. Many deserts had ecologically balanced soil conservation conditions that until recently have become new sources of dust generation now. Numerous examples have occurred in Iran due to its special geographical location among some of the most important deserts in the world. Temperature anomaly (about 8º C) last winter in the Caspian Sea basin has created new dust sources for the southern coastal of the Caspian Sea. On 30-31 May 1400, dust emission was recorded in meteorological stations of Gilan province in terms of area and concentration. The implementation of HYSPLIT chemical backward models shows the emission of dust from the northwestern region of the Caspian Sea to the southern coastal of the Caspian Sea (Guilan province) for the first time with such intensity. The source and origin of this dust was identified in the Rhine desert in the northwest of the Caspian Sea. Continuous and unprecedented warming in the region and accompanied by strong north-south currents provided the conditions for the emission of this dust. Due to the origin of the emitted dust as well as the geographical and topographical conditions of the Caspian Sea basin, the level of this dust was assessed from the ground level to an altitude of less than 1500 meters. Analysis of synoptic conditions using NCEP / NCAR analysis data with 1 degree horizontal resolution indicates the establishment of high pressure air mass with a center of 1018 hPa on the northwestern parts of the Caspian Sea and the penetration of high pressure to the southern coastal areas of the Caspian Sea. Due to the appropriate pressure gradient and increasing wind speed, dust-producing springs are formed on the desert areas of the Rhine and with the dominance of the northern currents (south-south), the dust mass is sent to Gilan province.

  Keywords: Global Warming, Dust emission, Russian Rhine Desert, Gilan
 • Javad Mozaffari*, Mohamad Pooranvari, Seyed Asadolah Mohseni Movahed Pages 175-191
  Introduction

  Soil erosion is the process by which soil particles and components are separated from their main bed by an erosive agent and transported to another location. In the soil erosion process, there are three distinct phases: 1- separation of soil particles, 2- particle transfer and 3- sedimentation of transported materials. In water erosion, the erosive factors are rainfall and runoff. Erosion and the consequent reduction of soil fertility are among the issues that make it difficult to achieve sustainable agricultural development and environmental protection. It is important to study the quantity and quality of erosion in the country's watersheds and to prevent the loss of one of the richest and most valuable natural resources of the country, namely soil, and to fight against this process. (Tabatabai, 1392). Therefore, to calculate the rate of erosion and sediment production in most watersheds of the country that lack statistics or lack of statistics, the use of experimental models to estimate erosion and sediment is required. According to what has been said, the present study was conducted based on the following two main objectives 1- Estimation of erosion and sediment in Adineh Masjed watershed, which is one of the main sub-basins of Kamal Saleh Dam, using EPM and MPSIAC experimental models and 2- Investigation and comparing two models and choosing a better model for similar regions and climates.

  Materials and methods

  Adineh Masjid watershed is one of the sub-basins of Dez and the main sub-basin of Kamal Saleh dam. Temperature, isotherm, geology of the area, slope and available information were performed and finally, by interpreting the photos, types, land units, current land use were determined and updated with field control. For a more detailed study, first, according to the condition of the main waterway and changes in the appearance of the land and vegetation and new land material, the ridges separating the basin were divided into 15 sub-basins. In EPM model, four watershed erosion coefficient (Ψ), land use coefficient (Xa), rock and soil susceptibility coefficient to erosion (Y) and average basin slope (I) and in MPSIAC model, nine geological, soil, climate factor (Climate), runoff, slope, vegetation, land use, current erosion status and waterway erosion are examined. Each model was scored according to data analysis and digital images and then placed in the relevant formula. Finally, the amount of erosion and sediment in the basin was estimated and the sedimentation class of the area was determined.

  Results

  To determine the score of nine factors affecting soil erosion using MPSIAC method and the four factors of EPM model, each of the factors affecting erosion in units were analyzed. Finally, by weighting, the points of each factor in the models were calculated. The degree of R deposition from the sum of the nine factors of MPSIAC model and the degree of Z erosion was obtained by combining the four EPM factors. Then, the amount of sediment production and erosion in the field of relationships related to each model was calculated and compared and analyzed. In MPSIAC model, the amount of specific sediment (M3 / Km2 / year) was calculated as 112.713 and the specific erosion (M3 / Km2 / year) was calculated as 375.71. In the EPM model, the amount of specific sediment (M3 / Km2 / year) was calculated as 213.95 and Specific erosion (M3 / Km2 / year) was calculated to be 395.86.

  Discussion and conclusion

  The results of sediment and erosion estimation were estimated separately for each sub-area using two models and it was found that the two models are somewhat relatively compatible with each other. The results of MPSIAC model, have more accuracy and reliability, and therefore the results of the MPSIAC model can be used to estimate the amount of sediment entering the Kamal Saleh Dam. However, due to the small distance between the results of the two models, if we do not have access to MPSIAC model data in similar areas, the EPM model can be used with less data and more easily accessible. It was also observed that in the upper and entrance parts of the basin, where the slope is higher and the vegetation is less, the amount of sediment production and erosion is higher in these areas. So that the upper parts of the basin are in the medium erosion class and the rest of the basin is in the low erosion class.

  Keywords: watershed, erosion, sediment, modeling
 • Abolghasem Firoozi, Akram Bemani*, Malihe Erfani Pages 193-211
  Introduction

  The growth rate of urbanization during the recent decades of metropolises has had many destructive effects on the urban environment, among which we can mention the change of temperature of surfaces and local climates. The increase in the urban population, the rapid growth of industrialization and the increase in the concentration of pollutants in the lowest level of the atmosphere have affected the severity of the city's heat islands. Land surface temperature (LST) is a key variable to control the relationship between radiant, latent and sensible heat flux. Analyzing and understanding the dynamics of LST and identifying the relationship between it and changes of human origin is necessary for modeling and predicting environmental changes. The heat of urban surfaces is affected by various characteristics of urban surfaces such as color, surface roughness, humidity level, possibility of chemical compounds, etc. In addition, the changes between LST in a city and its surrounding area are due to surface changes, heat capacity and topography. Since the surface temperature regulates the temperature of the lower layers of the atmosphere, it can be considered as a weather indicator and an important factor in the urban environment. Changes in land use by changing the features of the surface cover such as the shape of the constructed areas, the amount of heat absorption, building materials, surface albedo and the amount of vegetation lead to changes in the temperature of the earth's surface. Barren lands with soil cover, on the contrary, increase the surface temperature of the earth. Climatic characteristics at the time of satellite image imaging also play a role in the extent and intensity of urban cold islands, so that satellite imaging in the middle of hot summer days shows urban cold islands better. The innovation of the research is in the large area of the investigated area, which includes eight urban areas, in order to examine the pattern of temperature changes on a wider level.

  Materials and methods

  Considering the rapid development of urban and industrial areas in the Ardakan-Yazd plain in recent decades, this study aims to investigate changes in the surface temperature pattern using Landsat 7 and 8 satellite images for both winter and summer seasons. It was done in 2002 and 2019. In addition, the relationship between land use/land cover and surface temperature was also investigated. Geometrical correction of satellite images was done using topographic map 1/25000 of Mapping Organization and atmospheric correction using FLAASH method in ENVI software. Algorithms used to obtain land surface temperature for Landsat 7 images were single-window method and for Landsat 8 images, the Landsat Science Office model was used. Land use/land cover layers related to the years 2002 and 2019 were used, and central statistical profiles and LST distribution were extracted for pasture, agricultural land, blown sands, industrial areas, rock outcrops and cities. In addition to examining temperature changes in different uses, it is also possible to compare over time.

  Results and discussion

  The results of this study showed that the area of cold islands and thermal islands in winter and summer of 2002 is not much different, so that in winter 10.8 percent and in summer 10.4 percent of the area were cold islands and thermal islands in winter 9.02. It was 8.5% of the region in summer, while this difference is huge in 2019. Thus, 9.4% of the area in winter and 12.1% in summer are covered by cold islands, and thermal islands are 8.3% in winter and 1.6% in summer. Changing land use and increasing the size of urban and industrial areas and reducing agricultural land is one of the main reasons for the increase in cold islands. The survey of land use/land cover changes between these years showed that the extent of urban areas increased from 22,045 to 23,714 hectares, and industrial areas also grew by about two times, from 4,615 in 2002 to 8,187 hectares in 2019. However, during this period, the area of agricultural land has decreased from 1161 hectares in 2002 to 793 hectares in 2019. Also, the results show that the percentage of heat islands is higher in winter than in summer. The main reason for this can be the much less vegetation covers in the winter than in the summer, because the vegetation cover acts as a moderator of the earth's surface temperature. Cold islands are formed in the built-up areas in the winter and summer. From 2002 to 2019, the extent of cold islands decreased in winter and increased in summer, while the extent of thermal islands decreased in winter and summer. Also, the results of the validation section of the single-window method and the model of the Landsat Science Office in calculating LST showed that for both summer and winter seasons, Landsat 8 has a higher accuracy than Landsat 7, and the LST estimation model is based on the exclusive method of this The Landsat series of satellites (Landsat Office of Science model) has a higher efficiency than the single-window method.

  Conclusion

  The results showed that cities play an important role in changes in the temperature pattern of the earth's surface, and the phenomenon of urban cold islands is not exclusive to big cities in hot, dry and semi-arid regions, but also occurs in medium-sized cities. The temperature variability of eight cities located in the Ardakan-Yazd plain with the land use/cover of the suburbs also showed that the cities are colder than the suburbs in both winter and summer seasons. This study showed the role of vegetation in hot and dry areas in reducing LST and also provided evidence for the change in the degraded state of pastures in this area.

  Keywords: Urban climate, Land use, Land surface temperature, surface urban cool island (SUCI), ‎ surface urban ‎heat islands (SUHI)‎