فهرست مطالب

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران
سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یاسر عارف زاده*، طاهره ولدبیگی صفحات 1-17

  گلسنگ ها جانداران همزیستی از اجتماع یک بخش قارچی و یک بخش جلبکی می باشند. در این پژوهش پس از نمونه برداری از منطقه کوه های پشمین شهرستان ملکشاهی استان ایلام با استفاده از وسایلی همچون ذره بین، قیچی باغبانی، قلم سنگ تراشی، اره و برخی وسایل دیگر، نمونه ها برای انجام مراحل بعدی آماده شدند. برای شناسایی گلسنگ ها علاوه بر استفاده از کلید های شناسایی مختلف، از تست های شیمیایی، تست کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و بررسی بافت شناسی آن نیز استفاده شده است. در تست های شیمیایی، تست های K، C، KC و PD انجام گرفته است. برای بررسی ساختار بافت شناسی گلسنگ ها، با انجام مراحل مختلف آزمایشگاهی و با استفاده از ترکیبات مختلف مثل محلول FAA، الکل، ترکیب الکل با تولوین، پس از تثبیت نمونه ها در پارافین و قالب گیری، برش گیری نمونه ها با استفاده از میکروتوم صورت گرفته است و پس از گذراندن مراحلی، تثبیت نهایی و تهیه تصاویری با استفاده از میکروسکوپ انجام شده است. پس از بررسی منطقه مورد مطالعه، انجام نمونه برداری و مراحل مختلف آزمایشگاهی و همچنین با استفاده از کلیدهای شناسایی مختلف 27 گونه از 7 خانواده گلسنگی شناخته و معرفی شده است که از این تعداد، 5 گونه برای اولین بار است که در استان ایلام شناسایی و گزارش شده است. در این 7 خانواده، خانواده های Physciaceae، Megasporaceae و Acarasporaceae بیشترین فراوانی را در فلور گلسنگی منطقه مورد مطالعه داشته اند.

  کلیدواژگان: گلسنگ، پشمین، ایلام، فلور
 • فرنام فیروزبخت جهرمی*، بهنام بهروزنام جهرمی، عبدالکریم اجرایی، عدبالحسین محمدی، ابوطالبی جهرمی عبدالحسین صفحات 18-41

  این تحقیق به منظور بررسی اثر نانوذرات فلزی بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی گیاه اسطوخدوس در سال 1400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح شاهد، نانو اکسید روی، نانو اکسید آهن، نانو نیترات نقره، نانو نیترات نقره با نانو اکسید روی، نانو نیترات نقره با نانو اکسید آهن، نانو نیترات نقره و نانو اکسید روی و نانو اکسید آهن با غلظت 30 پی پی ام بودند. نتایج تجزیه واریانس داده‏ها نشان داد اثر تیمار کاربرد نانوذرات فلزی بر مقدار گالیک اسید، ترکیبات فلاونوییدی، رزمارینیک اسید، پروتیین، DPPH، اسید آسکوربیک و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز معنی‏دار بود. نتایج مقایسه میانگین داده‏ها نشان داد برخی از صفات تحت تاثیر کاربرد نانوذرات فلزی افزایش یافته و برخی دیگر کاهش یافتند. کاربرد نانوذرات فلزی منجر به افزایش محتوای پروتیین محلول، گالیک اسید، فلاونویید و رزمارینیک اسید شد و بر طبق نتایج مشخص شد که تیمار کاربرد نانوذرات آهن به تنهایی منجر به حصول حداکثر میزان پروتیین محلول به مقدار 22/6 میلی‏گرم بر گرم و فلاونویید به میزان 76/0 میلی‏گرم بر گرم شد. بیشترین میزان گالیک اسید و رزمارینیک اسید به ترتیب با مقادیر 73/2 و 82/21 میلی‏گرم بر گرم در تیمار کاربرد هم‏زمان هر سه نانوذره روی، آهن و نقره حاصل گردید. کاربرد نانوذرات فلزی منجر به کاهش میزان برخی از آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیر آنزیمی‏ گردید، به طوری که بیشترین میزان آسکوربیک اسید (036/0 میلی‏گرم بر گرم)، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (08/4 میکرومول بر میلی‏گرم پروتیین در دقیقه)، پلی فنیل اکسیداز (7/1561 واحد بر دقیقه بر گرم)، سوپر اکسید دیسموتاز (42/4 واحد بر دقیقه بر گرم) و میزان مهار رادیکال‏های آزاد (8/34 میکروگرم بر میلی‏لیتر) در تیمار شاهد به دست آمد.

  کلیدواژگان: آنتی‏ اکسیدانت، اسطوخودوس، رادیکال‏ های آزاد، نانوذرات فلزی
 • علیرضا لادن مقدم*، الهه قبادی صفحات 42-54

  امروزه استفاده از نانو کودها به منظور کاهش تلفات عناصر غذایی و افزایش کمیت و کیفیت گیاهان دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات های آهن، روی و منگنز (صفر، 2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر) بر شاخص های رشدی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه ای واقع در شهر گرگان در سال 1400 اجرا شد، گیاهان از مرحله چهار برگی در سه مرحله به فاصله زمانی 10 روز یکبار محلول پاشی شدند و پس از گذشت دو هفته از آخرین محلول پاشی در مرحله گلدهی نمونه برداری و ارزیابی صفات انجام شد. نتایج نشان داد، تیمارها تاثیر معنی داری بر صفات مورد ارزیابی داشتند، به طوریکه بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی، ارتفاع گیاه، محتوای کلروفیل کل، میزان آهن و درصد اسانس در تیمار 6 میلی گرم در لیتر نانو کلات آهن و بیشترین وزن تر و خشک ریشه و میزان روی گیاه در تیمار 6 میلی گرم در لیتر نانو کلات روی حاصل شد، همچنین در تیمار 6 میلی گرم در لیتر نانو کلات منگنز نیز بیشترین محتوای فنل، فلاونویید و منگنز مشاهده شد. بطور کلی نتایج نشان داد، کاربرد نانو کلات های آهن، روی و منگنز با غلظت 6 میلی گرم در لیتر تاثیر مثبتی در افزایش صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی نشان داد.

  کلیدواژگان: اسانس، عناصر غذایی، مورفولوژیک، نعناع فلفلی
 • عباس قربانی*، امین فرنیا، مجتبی جعفرزاده، شهرام نخجوان صفحات 55-74

  تنش خشکی و نیتروژن از مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد و اجزای عملکرد گندم می‏باشد که مطالعه بر روی این عوامل در جهت افزایش عملکرد گندم ضروری می‏باشد. از این رو این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش خشکی و نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم نان در سال 1396-97 در دو منطقه معتدل از استان لرستان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی (در سه سطح شاهد، آبیاری تا مرحله ظهور گل‏آذین و آبیاری تا مرحله شیری-خمیری دانه) در کرت‏های اصلی و نیز فاکتورهای نوع کود نیتروژن (شامل کودهای اوره و نیترات آمونیوم) و مقدار کود نیتروژن (در سه سطح نرمال براساس آزمون خاک، 50 درصد بالاتر و 50 درصد کمتر از نرمال) به صورت فاکتوریل در کرت‏های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنش خشکی و کود نیتروژن دارای اثر معنی‏دار بر خصوصیات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد گندم بودند به طوری که بالاترین میزان ارتفاع بوته در فاکتور شاهد به میزان 3/90 سانتی‏متر حاصل گردید و وقوع تنش خشکی منجر به کاهش ارتفاع بوته شد. کاربرد نیترات آمونیوم سبب شد که میزان طول میانگره بالاتر (03/28 سانتی‏متر) از فاکتور کاربرد اوره (74/25 سانتی‏متر) باشد. کاربرد 50 درصد کود نیتروژن بیشتر از مقدار نرمال سبب شد که بالاترین میزان وزن برگ پرچم به میزان 12/1 گرم در سطح فاکتور بدون تنش خشکی حاصل گردد. همچنین نتایج نشان داد کاربرد کود نیترات آمونیوم در سطح فاکتور آبیاری کامل سبب شد که بالاترین میزان شاخص سطح برگ به میزان 8/4 حاصل گردد و وقوع تنش خشکی منجر به کاهش شاخ.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، مقدار، نوع کود نیتروژن، گندم
 • ساحل دلفانی، حسین رضا شهبازی*، فروغ محمدی صفحات 75-86

  تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات عصاره درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. در این ازمایش از تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار (15 قطعه جوجه در هر تکرار) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل شاهد با جیره پایه (فاقد افزودنی)، جیره شاهد + 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه دشتی، جیره شاهد + 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه دشتی و جیره شاهد + 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه دشتی، بودند. در کل دوره پرورش جوجه های دریافت کننده 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه نسبت به شاهد و سایر تیمارها افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشتند (05/0>p). استفاده از 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه سبب افزایش درصد سینه و کبد جوجه های گوشتی نسبت به شاهد شد. با افزایش سطح عصاره درمنه در جیره، تعداد گلبول قرمز و مقدار هموگلوبین خون افزایش پیدا کرد. جوجه های دریافت کننده جیره حاوی 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت HDL و LDL خون را داشتند. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان از سطح 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره درمنه دشتی در جیره جوجه های گوشتی جهت بهبود عملکرد رشد و فراسنجه های خون استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فراسنجه های خونی، درمنه دشتی، خصوصیات لاشه، جوجه گوشتی
 • مهین قائمی، زهرا زارع*، ذوالفقار فلاح صفحات 87-96

  سرب فلزی سنگین و از آلاینده های محیط زیست است که بر ساختار و عملکرد گیاهان تاثیر می گذارد. از آنجا که گیاهان زینتی به لحاظ جلوگیری از ورود آلاینده ها به زنجیره غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سرب بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گیاه همیشه بهار است. به این منظور آزمایشی با طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار و اعمال تیمارها در مرحله 3 الی 4 برگی انجام شد. تیمارها شامل شاهد، سرب با غلظت کم2 میلی مول و غلظت زیاد 5/3 میلی مول سرب انتخاب شد. پس از گذشت حدود یک ماه از کاشت گیاهان، محلولپاشی به مدت یک ماه و با فاصله سه روز یک بار انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که طول گیاه، طول ریشه و طول برگ تفاوت معنی داری را با کاربرد فلز سنگین سرب نسبت به شاهد نشان دادند. برگ در تنش شدید کوچکتر شده و سلولهای پارانشیم میانبرگ کمتر و ضخیم تر شدند. درصد جوانه زنی بذرها نیز نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. بررسی آناتومی ساقه نیز نشان داد که ضمن کاهش قطر ساقه، تعداد دستجات آوندی در تنش شدید کمتر شده، اما اندازه ی درشت تری پیدا کردند. هر چند مسمومیت سرب اثراتی را بر پارامترهای مذکور در گیاهچه های همیشه بهارداشته است، اما این گیاهچه ها اثرات مسمومیت را تحمل کرده و توانستند غلظت 2میلی مولار سرب را تحمل کنند.

  کلیدواژگان: آلاینده، آناتومی، تنش سرب، مورفولوژی، همیشه بهار
|
 • Yasser Arefzade *, Tahereh Valadbeigi Pages 1-17

  Lichens are symbiotic organisms from the community of a fungal part and an algal part. In this research, after taking samples from Pashmin mountains area of Malekshahi city of Ilam province, using tools such as magnifying glass, gardening shears, masonry pen, saw and some other tools, the samples were prepared for the next steps. To identify lichens, in addition to using different identification keys, chemical tests, thin layer chromatography (TLC) test and histological examination have also been used. In chemical tests, K, C, KC and PD tests have been performed. To investigate the histological structure of lichens, by performing different laboratory steps and using different compounds such as FAA solution, alcohol, combining alcohol with toluene, after fixing the samples in paraffin and molding, cutting the samples using a facial microtome. and after going through some steps, the final stabilization and preparation of images using a microscope has been done. After examining the study area, conducting sampling and various laboratory steps, and also using different identification keys, 27 species from 7 lichen families have been identified and introduced, of which 5 species have been identified for the first time in Ilam province. It has been reported. In these 7 families, Physciaceae, Megasporaceae and Acarasporaceae families have the most abundance in the lichen flora of the study area.

  Keywords: Flor, Ilam, Lichen, Pashmin
 • Farnam Firoozbakht Jahromi, Abdolhossein Aboutalebi Jahromi, Abdolkarim Ejraee, Seyed abdolhossein Mohammadi Jahromi Pages 18-41

  This research was conducted in order to evaluation of the effect of metal nanoparticles on the antioxidant defense system of lavender plant in a completely randomized design with three replications. Treatments include control, nano zinc oxide, nano iron oxide, nano silver nitrate, nano silver nitrate with nano zinc oxide, nano silver nitrate with nano iron oxide, nano silver nitrate and nano zinc oxide and nano iron oxide with a concentration of 30 ppm. The results of the mean comparison showed that some traits increased and others decreased under the influence of application of metal nanoparticles. Metal nanoparticles led to an increase in the content of soluble protein, gallic acid, flavonoid and rosmarinic acid and according to the results, it was found that the treatment of using iron nanoparticles alone led to the maximum amount of soluble protein and flavonoid. The highest amounts of gallic acid and rosmarinic acid were obtained with the amounts of 2.73 and 21.82 mg.g-1, respectively, in the treatment of simultaneous application of all three nanoparticles of zinc, iron and silver. The application of metal nanoparticles led to a decrease in the amount of some enzymatic and non-enzymatic antioxidants, so that the highest amount of ascorbic acid, phenylalanine ammonia lyase enzyme activity, polyphenyl oxidase, superoxide dismutase and free radical inhibition rate was obtained in the control treatment. Based on these results, it was found that the use of metal nanoparticles with its antioxidant effect and the purification of reactive oxygen species helped the antioxidant defense system of the plant and led to a lower activity of antioxidant enzymes in the lavender plant.

  Keywords: Antioxidant, Free Radicals, Lavender, Metal Nanoparticles
 • Elahe Ghobadi, Alireza Ladan Moghadam * Pages 42-54

  Nowadays, the use of nano-fertilizers is of great importance in order to reduce the losses of nutrients and increase the quantity and quality of medicinal plants is great importance. To investigate the effect of foliar application of iron, zinc and manganese nano-chelates (Zero, 2, 4 and 6 mg/l) on the growth and biochemical indices of peppermint (Mentha piperita L.) in a completely randomized design with three replications, Located in Gorgan city, it was carried out in 2021, the plants were foliar-sprayed from the four-leaf stage in three stages with a time interval of 10 days, and after two weeks of the last foliar spray, sampling and trait evaluation was done in the flowering stage. The results showed that the treatments had a significant effect on the evaluated traits, so that the highest fresh and dry shoot weight, plant height, total chlorophyll content, iron content and essential oil content in the treatment of 6 mg/l iron nano-chelates and the highest fresh and dry weight of roots and amount of plant zinc were obtained in the treatment of 6 mg/l zinc nano-chelates, also in the treatment of 6 mg/l manganese nano-chelates, the highest content of phenol, flavonoids and manganese was observed. Overall, the results showed that the application of 6 mg/l nano-chelates of iron, zinc and manganese positively increased peppermint's morphological and biochemical traits.

  Keywords: Essential oil, Morphology, Mentha piperita L., Nutrients
 • Abbas Ghorbani *, Mojtaba Jafarzadeh Kenarsari, Amin Farnia, Shahram Nakhjavan Pages 55-74

  This research was conducted in order to investigate the effect of drought stress and the type and amount of nitrogen fertilizer on the yield, yield components and some physiological characteristics of bread wheat in 2016-1397 in two temperate regions of Lorestan province. The test factors include drought stress (at three control levels, irrigation until the stage of the appearance of inflorescences and irrigation until the milky-paste stage of the seeds) in the main plots, as well as the factors of the type of nitrogen fertilizer (including urea and ammonium nitrate fertilizers) and the amount of nitrogen fertilizer. (at three normal levels based on soil test, 50% higher and 50% lower than normal) were factorially placed in sub-plots. The results showed that the highest plant height was in control and the occurrence of drought stress led to a decrease in plant height. The application of ammonium nitrate caused the internode length to be higher than the factor of urea application). The application of 50% nitrogen fertilizer more than the normal amount caused the highest weight of flag leaf to be obtained at the factor level without drought stress and ammonium nitrate fertilizer at the level of full irrigation factor resulted in the highest level of leaf area index occurrence of drought stress led to a decrease in leaf area index. The number of seeds per plant was also affected by the nitrogen fertilizer application factor and the highest amount was obtained with the use of ammonium nitrate. The seed weight and seed yield in the control factor was higher than the irrigation cut factor and the seed yield in the factor without drought stress was higher than the other two factors and also with the application of ammonium nitrate fertilizer higher than urea fertilizer. Drought stress led to a decrease in biological yield and its amount in the ammonium nitrate factor and in the level of the factor without drought stress by 14908 kg and also reduced the harvest index. The results of this study showed that in the Lorestan region, it is possible to achieve the maximum grain yield in the case of full irrigation of Baharan wheat by applying higher than normal amounts of nitrogen fertilizer. Also, to improve seed yield, ammonium nitrate fertilizer can be used instead of urea.

  Keywords: Drought stress, Fertilizer rate, Nitrogen, Wheat
 • Sahel Delfani, Hossein Reza Shahbazi *, Forugh Mohammadi Pages 75-86

  The present study was conducted to determine the effects of Artemisia sieberi extract on performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens. In this experiment, 240 one-day-old male broiler chickens of the Cobb 500 strain were used in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replications (15 chickens per replication). The experimental treatments, respectively, include 1) control with basic diet (without additives), 2) control diet + 100 mg/kg of the extract, 3) control diet + 200 mg/kg of extract, 4) control diet was + 300 mg/kg of the extract. In the entire rearing period, chickens receiving 300 mg/kg of treated extract had more weight gain and lower conversion coefficient than the control and other treatments (p<0.05). The use of 300 mg/kg of extract increased the percentage of breast and liver of broiler chickens compared to the control. With the increase in the level of the herb extract in the diet, the number of red blood cells and the amount of hemoglobin in the blood increased. The chickens receiving the diet containing 300 mg/kg of the herb extract had the highest and lowest concentrations of HDL and LDL in the blood, respectively. Based on the obtained results, it is possible to use the level of 300 mg/kg of the extract in the diet of broiler chickens to improve growth performance and blood parameters.

  Keywords: Artemisia sieberi, Blood parameters, Broiler chickens, Carcass characteristics, Performance
 • Mahin Ghaemi, Zahra Zare *, Zolfaghar Fallah Pages 87-96

  Lead is a heavy metal and an environmental pollutant that affects the structure and performance of plants. The purpose of this research is to study the effect of lead on some morphological and anatomical features of Calendula officinalis, as ornamental plants are particularly important in terms of preventing pollutants from entering the food chain. For this purpose, an experiment was conducted with a completely random design and with three repetitions and applying treatments at the stage of 3-4 leaves. The treatments included control, lead with a low concentration of 2 mmol and high concentration of 3.5 mmol of lead. After about a month of plants planting, foliar spraying was done for a month with an interval of three days. The results of the research showed that plant length, root length and leaf length showed a significant difference with the application of lead heavy metal compared to the control. In stress, the leaf became smaller and the mesophyll parenchyma cells became less and thicker. The germination percentage of the seeds also showed a significant decrease compared to the control. Anatomical study of the stem also showed that while the diameter of the stem decreased, the number of vascular vessels decreased in severe stress, but they became larger in size. Although lead poisoning had some effects on the mentioned parameters in seedlings, these seedlings tolerated the effects of poisoning and were able to tolerate 2 mM concentration of lead.

  Keywords: Anatomy, Calendula officinalis, Lead stress, Morphology, Pollutant