فهرست مطالب

نشریه حکمت صدرایی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محمدرضا احمدی طباطبایی، احمد شریعتمداری* صفحات 1-18

  تبیین چیستی و راه نیل به «سعادت» به عنوان ایده ای اساسی در زندگی انسان و «سیاست» به عنوان جامع اعتبارات قدرت بنیاد بعدالاجتماعی، همواره مورد توجه فیلسوفان مسلمان بوده و صدرالمتالهین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این مقاله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که رابطه سعادت و سیاست در ضمن فهم معنای آن ها نزد ملاصدرا چگونه است؟ در فرایند پاسخ به این سوال، مقاله به سعادت و مساوقت آن با وجود، خیر و سلامت از نظر ملاصدرا می پردازد و اهمیت کمال عقل نظری و عملی را در تحقق سعادت بیان می کند. صدرا از سعادات متفاضل و ملایمت آن ها با مرتبت انسان ها و توان ادراکیشان سخن می گوید و در نهایت نیز به سعادت قصوی التفات دارد. سیاستی که او به اجمال طرح می کند نیز بخشی از قوس صعود نفس و صیرورت سعادتمندانه اش با دو بال عقل نظری و عقل عملی است که رهنمون بیت الله المحرم می شود. حضور اجتماعی انسان شرط تکامل و نیل به سعادت عنوان شده و اساسا معاش، معبر معاد شناخته می شود. پس در مقام دستاورد مقاله می توان به وضوح، «برهم کنش دوسویه سعادت و سیاست» را مورد اذعان قرار داد. در واقع هم تمام توجه صدرا در ترسیم ابعاد سیاست مطلوبش، مصروف تامین سعادت برای اهالی مدینه فاضله می گردد تا در سایه انسان کامل، غایت نهایی که فناء فی الله است حاصل شود و هم تحصیل سعادت جز از مسیر یک سیاست متعالیه به دست نمی آید. این مقاله، با رویکردی بنیادین در پژوهش و روشی متخذ از روش تفسیری ریالیستی که با حفظ تفاوت هایی در هستی شناسی معنا و معرفت شناسی آن به هرمنوتیک هرش نزدیک است، معنای لفظی سعادت و سیاست را در ژانر فلسفی اصاله الوجودی واکاویده است.

  کلیدواژگان: ملاصدرا، سیاست، سعادت، حکمت نظری، حکمت عملی
 • سید احمد عقیلی*، کریم نجفی برزگر، محمدرضا عامری برکی صفحات 19-28

  یکی از نکات مهم درحیات تاریخی حکمت صدرایی آن است که به لحاظ تاریخی مدت زمان بسیاری به طول انجامید تا این حکمت در حوزه های علمی جایگاه خود را بازیابد و مورد قبول قرار گیرد. مسیله ای که ریشه در ماهیت این مکتب و تعارضات و فضای اجتماعی-تاریخی آن دارد و بررسی آن می تواند ضمن روشن شدن وجوه تاریک و ناشناخته حکمت صدرایی، تفاوت ها و تقابلات آن را با سایر مکاتب بازنماید.بر این اساس در این مقاله با روشی تاریخی تحلیلی با بررسی حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا تلاش می گردد به این سوال اصلی پاسخ داده شود که چرا حکمت متعالیه پس ملاصدرا با وفقه بسیار در فلسفه اسلامی رواج یافت و موانع این وقفه تاریخی چیست.به طور کلی حیات تاریخی حکمت متعالیه با فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که این مکتب در آغاز به دلایلی چندان رواج و رشدی نداشت، ولی پس از آن با توجه به ماهیت تلفیقی و ترکیبی خود توانست نظریات معارض زمانه را از وضعیت تقابل خارج نماید و به صورت گسترده رشد یابد. در این بستر مهم ترین علل عدم رواج و وقفه تاریخی آن ریشه در نفوذ فلسفه سنتی و تسلط اندیشه اخباری گری و حدیث گرایی و تقابل و تعرضات حکمت متعالیه با مکتب فلسفی حکیم تبریزی دارد.

  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، ملاصدرا، حکیم تبریزی، وقفه تاریخی
 • معصومه اسماعیلی* صفحات 29-40
  یکی از مبنایی ترین مباحث فلسفی بحث از اصالت وجود یا ماهیت است که در موضع گیری های فکری - فلسفی نقش تعیین کننده ای دارد. ملاصدرا «اصالت وجود» را بعنوان مبنای حکمت متعالیه با ادله محکم اثبات نمود و با بررسی حکمای پیش از خود، مشاییان را قایل به اصالت وجود و اشراقیان را اصالت ماهوی نامید. هرچند مساله ی اصالت وجود یا ماهیت نزد حکمای متقدم بدین گونه مطرح نبوده، لکن با بررسی آثار و عبارات ایشان می توان یکی از طرفین مساله را به آنان نسبت داد. این پژوهش درصدد است تا نشان دهد با وجود تصریح عبارات و موضع گیری های غیاث الدین بر «اصالت ماهیت»، لکن چون در آن زمان مساله ی اصالت وجود یا اصالت ماهیت هنوز به درستی تنقیح نشده و وی به تبعات اصالت وجود یا ماهیت التفات نداشته، نظراتش در برخی از مباحث همچون وجود ذهنی، اشتداد در کیف، استکمال نفس و نفی ماهیت از واجب الوجود با «اصالت ماهیت» ناسازگار است.
  کلیدواژگان: اصالت ماهیت، اصالت وجود، حرکت جوهری، غیاث الدین منصور دشتکی، ملاصدرا
 • مصطفی مومنی*، محمدجواد اخگری، مهدی بیات مختاری صفحات 41-54

  یکی از دیدگاه ها در باب معاد جسمانی نظریه غزالی است که به مثلیت بدن اخروی و دنیوی معتقد است. در مقابل ملاصدرا بر حسب مقدماتی به تبیین معاد جسمانی پرداخته و نتیجه می گیرد که نفس و بدن بعین هما محشور خواهند شد. ملاصدرا اشکالات و نقدهایی بر نظریه غزالی وارد می کند و اشکال اصلی را در محذور عقلی آن و تلازم آن با تناسخ می داند. در این نوشتار به بررسی نقدهای ملاصدرا بر غزالی در مساله معاد جسمانی پرداخته و شباهت ها و تفاوت هایی که بین نظریه این دو اندیشمند وجود دارد را به روش تحلیل عقلی و از رهگذر بررسی مناقشه ملاصدرا بر غزالی بیان داشته ایم. در این راستا شباهت هایی در باب بقای نفوس بعد از مرگ و مقام تجرد عقلی نفس به چشم می خورد، هرچند در نگرش به ماهیت نفس انسان و نسبت نفس با بدن، از یکدیگر متمایز و متفاوت هستند. لذا در کیفیت بدن اخروی تعبیر به مثلیت یا عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی نمودند. ولی این اختلاف در تعبیر بوده و در حقیقت مراد این دو اندیشمند یک چیز است و آن این که این همانی بین شخص محشور در آخرت با دنیا برقرار باشد.

  کلیدواژگان: رابطه نفس و بدن، بدن اخروی، عینیت، مثلیت، غزالی، ملاصدرا
 • غلامعلی هاشمی فر*، مهدی عظیمی صفحات 55-66

  تلاش صدرالمتالهین برای ایجاد آشتی میان فلسفه و عرفان، وی را با دشواری هایی مواجه کرده است که برخی از آنها توسط خود وی مورد توجه قرار گرفته و برخی را می توان با توجه به مذاق و مبانی وی کنکاش کرد. یکی از این دشواری ها عبارت است از انطباق تجربه عارفانه وحدت وجود با قاعده تناقض. این ادراک حضوری که یگانگی مخلوقات با خالق و در عین حال دوییت آنها را مدعی است، قاعده منطقی- فلسفی امتناع تناقض را به چالش می کشد. هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش است که صدرالمتالهین چه راه کاری برای این اشکال داشته است؟ هرچند وی در آثار متاخر خود به وحدت شخصی وجود قایل شده، اما به نظر می رسد نظریه وحدت تشکیکی وجود - علی رغم عدم تصریح خود ملاصدرا - راه حلی از جانب وی برای خروج از این اشکال بوده است. با این حال، روش توصیفی و تحلیل انتقادی نگارندگان حاکی از عدم کفایت این نظریه برای حل این تناقض نما است. منطق باور نیز نمی تواند برای خروج از این اشکال راهگشا باشد. نگارندگان نشان داده اند که براساس مبنای صدرالمتالهین در مسیله وجود ذهنی، قاعده امتناع اجتماع متناقضین در عوالم غیرمادی مضیق شده و امکان جمع برخی امور متقابل در آن فراهم می باشد و از این رهگذر می توان در حل تناقض نمای وحدت وجود نیز بهره جست. در مجموع، روشن است که ملاصدرا نه می خواسته و نه - با توجه به مبانی فکری خود- می توانسته تناقض باوری و نقض قاعده تناقض را پذیرا باشد.

  کلیدواژگان: تناقض باوری، عرفان، قاعده تناقض، وحدت وجود، شطح
 • لیلا نیکویی نژاد*، احمد شه گلی صفحات 67-76
  انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد یکی از مسایلی است که در موضوعات و استدلال های فلسفی مورد استفاده قرار می گیرد. آیا انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد امکان پذیر است؟ برخی قایل به امکان و برخی قایل به امتناع این موضوع هستند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- عقلی به این نتیجه می رسیم که انتزاع مفاهیم متکثر از واحد من حیث هو واحد، امر ممکنی است و انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق بسیط از آن حیث که دارای حیثیت واحد است در برخی موارد اتفاق می افتد و این خاصیت از خواص ذهن است که مفاهیم متکثر ایجاد می کند؛ البته از حیثیاتی که در بیرون وجود بالعرض دارند و باعث ایجاد تکثر در موضوع خود نمی شوند. هرچند این فرآیند بستگی به درجه و مرتبه ی وجودی مصداق دارد؛ یعنی هرچند مصداق کامل تر و قوی تر باشد، ذهن مفاهیم بیشتری از آن انتزاع می کند تا جایی که در مورد کامل ترین مصداق مفاهیم متضادی؛ مانند اول و آخر و... را می توان انتزاع و به آنها متصف کرد. این دیدگاه برگزیده دارای آثار و نتایجی است که در مقاله به آنها اشاره می شود.
  کلیدواژگان: انتزاع، مفاهیم متعدد، حیثیت واحد، واحد بماهو واحد، ذهن، صفات، وجود، ماهیت
 • عبدالرضا صفری حلاوی* صفحات 77-88
  این مقاله به منظور یافتن یک خوانش مشترک درباره آموزه «حدوث» بر بررسی رهیافت حدوث دهری «دفعه واحده» میرداماد از یک سو و «حدوث زمانی» ملاصدرا از دیگر سو تمرکز دارد. بخشی از کتاب قبسات به بحث از حقیقت حدوث دهری و رویکرد ابداعی دفعه واحده می پردازد. ملاصدرا نیز در منهج سوم، مشعر سوم کتاب المشاعر به تحلیل حدوث زمانی و ارایه برداشتی نو از آن اقدام می نماید. این مقاله دو دستاورد مهم دارد: اولی یافتن رد پای حدوث زمانی در رهیافت دفعه واحده و دیگری تبیین گونه ای همگرایی میان این دو رویکرد درباره مقوله حدوث به رغم تفاوت ها. نویسنده با تحلیل رویکرد حدوث دهری نشان می دهد که مولفه بنیادی رهیافت دفعه واحده بر آموزه مسبوقیت عدم واقعی و عدم غیر مجامع عالم مادی در مرتبه دهر استوار است و حدوث عالم مادی دفعه الواحده روی می دهد. همچنین قوام آموزه حدوث زمانی نزد ملاصدرا بر نظریه مسبوق الوجود بودن عالم مادی به عدم واقعی زمانی تکیه می کند. با این همه تبیین نو ملاصدرا از حادث زمانی خلاف خوانش دفعه واحده نه تنها به دوام فیض علت فاعلی نیازمند است، بلکه موجود حدوث یافته و مسبوق به عدم زمانی پیشین، حدوث دفعی نیافته است. چرا که هر آن در زمان، مشمول حدوث نو است و به این سان منجر به شکل گیری خوانشی نو از عملکرد علت یعنی دوام فیض وجود در فرآیند حدوث می شود.
  کلیدواژگان: دفعه واحده، میرداماد، حدوث زمانی، ملاصدرا، وعاء های سه گانه وجودی
 • سید ابوالقاسم حسینی کمار علیا* صفحات 89-98

  امواج یکی از مفاهیم کلیدی در فیزیک و زمینه ای مناسب برای پژوهشی تطبیقی بین فیزیک و فلسفه می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی فلسفی امواج الکترومغناطیسی را از نظر مفهومی و هستی شناختی در اندیشه فلاسفه نوصدرایی مورد بررسی قرار داده و به این سوال مهم پاسخ می دهد که موج از لحاظ فیزیکی و فلسفی دارای چه نوع حقیقتی است؟ نتایج و دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که امواج الکترومغناطیسی با مفاهیم دیگر همچون میدان، ماده و انرژی ارتباط تنگاتنگی دارند. میدان از سنخ انرژی است و انرژی از نظر فلسفی جوهری مادی است که پژوهش های موجود قادر به تبیین حقیقت آن نیستند. امواج الکترومغناطیسی حالت انتقال و حرکت انرژی هستند و فرکانس آن ها نشانگر میزان انرژی منتقل شده است. با رویکرد ابزارانگارانه امواج اجزاء طبیعت نیستند؛ بلکه ابزاری برای فهم طبیعت اند. با رویکرد واقع گرایانه سه احتمال فلسفی در مورد امواج می توان بیان کرد: 1) تجرد  2) عرض مادی و 3) اینکه از نظر هستی شناختی در خارج به صورت رابط موجود هستند و از نظر مفهومی از نوع مفاهیم فلسفی (معقول ثانی فلسفی) می باشند.

  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیسی، انرژی، میدان، فلاسفه نوصدرایی
 • عباس عباس زاده*، مهدی نبوی نیا صفحات 99-112
  متفکران و اندیشمندان اسلامی اعم از فلاسفه و متکلمان در رد باور به تناسخ، براهین مختلفی اقامه نموده اند که البته بعضی از این براهین توسط دیگر اندیشمندان مورد اشکال واقع شده است و در این میان دو برهان یکی منسوب به شیخ الرییس ابن سینا و دیگری برهان صدرالمتالهین از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، در این مقاله سعی می شود پس از نقد و بررسی دو برهان فوق الذکر و بیان اشکالات آنها، تقریری جدید از برهان صدرالمتالهین با تکیه بر مفهوم زمان ارایه شود. با توجه به اینکه مفهوم زمان مشترک بین فلسفه و علم است، به جنبه دیگری از برهان صدرالمتالهین توجه شده و اتقان این برهان از این جهت بررسی می شود. همچنین این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که برهان صدرالمتالهین که ریشه در حرکت جوهری دارد متقن ترین برهان در ابطال تناسخ است. لازم به ذکر است که با استفاده از مفهوم زمان در این برهان و ارایه تقریر مبتنی بر مفهوم زمان از آن، می توان به این هدف دست یافت.
  کلیدواژگان: تناسخ، حرکت جوهری، مفهوم زمان، صدرالمتالهین، نفس
 • علیرضا صادق شیرازی، مرضیه اخلاقی*، سید علی علم الهدی، میثم سفیدخوش صفحات 113-124
  فرایند وحی یابی، در نظام عرفانی ابن عربی با پنج مفهوم قوام می یابد. مسیله اصلی در این مقاله، چیستی این مفاهیم و چگونگی قوام بخشی آن به فرایند ایحاء و وحی یابی نبی، در شبکه پیچیده و درهم تنیده مفاهیم ذومعنا و تفسیرپذیر منظومه معرفتی ابن عربی است. رهیافت های به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد، پنج مفهوم «دقیقه»، «رقیقه»، «روح»، «نور» و «نکته»، در فرایند وحی ، معطوف و مکمل معنایی یکدیگرند. دقیقه، امکان هرگونه آگاهی و ظهور؛ من جمله امکان ظهور آگاهی وحیانی تشریعی رسالی را فراهم می آورد و رقیقه (تعین بخش اسماء) شعاع های داده های حقایق اسمایی است که طرف سازی تضایف اشراقی را به انجام می رساند و در فرایند وحی، اسماء دخیل در وحی؛ یعنی حی، نور، علیم، حکیم، متکلم، سمیع و بصیر را در مبدا قابلی مرآتی قلبی متعین می سازد و وساطت می کند. روح، همان رقایق اسماء الهی (حقیقت) خصوصا اسم الحی است که تعین یافتگی حقیقت معدوم العین و معقول؛ اما موثر اسم الحی را در مرایی اعیان، خصوصا مرات قلب نبی وساطت می‎کند و نور؛ همان افاضه و اضافه اشراقی حقیقت اسم النور است که جنبه آشکارگی کنه ذات برای خویش و بالتبع آن، برای ظهورات خویشتن را عهده دار است و شعاع های ریسمان مانند او، روابط و مناسبات رقایقی و ظهور اطوار تکلمی و علمی وحی نبوی را به نحو فعل گفتاری در مرآت قلب نبی میسر می سازد. نکته، رد و اثری است که از انعکاس حقایق اسمایی در مرایی قوابل وضع و رفع می شود.
  کلیدواژگان: دیالکتیک الهی، دقیقه، رقیقه، روح، نور، نکته، وحی
 • زینب شکیبی*، فهیمه خوشنویسان صفحات 125-136
  پلانتینگا از فیلسوفان فضیلت گرا و در معرفت شناسی دارای رویکرد وثاقت گرایی و برون گرایی است. در اعتمادگرایی مبتنی بر فضیلت به ویژگی های فضیلتی و رذیلتی فاعل شناسا اعم از ویژگی ها و استعداد قوای معرفتی برای مودی به صدق بودن باور تاکید شده است. پلانتینگا در معرفت شناسی عام نظریه ضمانت را در مکانیزم کارکرد صحیح قوا تقریر کرد و برای ضمانت چهار شرط قرار داد که عبارت است از: صحت قوای معرفتی، صحت کار و محیط مناسب، هدف و برنامه. او در معرفت شناسی دینی انسان ها را دارای حس الوهی می داند که در شرایط مناسب، حس خداشناسی فعلیت یافته باورهای دینی صادق تولید می کند. از نظر ملاصدرا قوای ادراکی و ویژگی های فاعل شناسا در شکل گیری باور موثر هستند. ملاصدرا با شرط فضیلت مندی قوای ادراکی در مورد گزاره های دینی، قوای موجد باورهای دینی صادق را از سایر قوا متمایز می کند. او قوه قدسیه را در انسان هایی که دارای قوای ادراکی موهبتی هستند، با دو فرایند وحی و الهام، موجد باور صادق دینی می داند. خطاناپذیر دانستن باورهای صادق حاصل از قوه قدسیه و ذاتی دانستن قوای ادراک گزاره های دینی، گسترده بودن باورهای دینی صادق و تاثیر عوامل غیرمعرفتی موثر بر معرفت و نقش فضایل اخلاقی در معرفت از دلایل مشابهت دیدگاه ملاصدرا به پلانتینگا می باشد.
  کلیدواژگان: پلانتینگا، حس الوهی، عوامل غیرمعرفتی، قوه قدسیه، ملاصدرا
 • ناصر محمدی* صفحات 137-147
  ترس از مرگ امری است ضروری و همچون خود مرگ از حکمت های الهی است. دلایل فلسفی و وجودی مبتنی بر علل فاعلی و غایی که از اختصاصات ملاصدرا است، دو دلیل اصلی وی در تبیین این ترس است. نفس، فاعل ترس است چون دوستدار خدا و صفت جاودانگی او است و هم به دلیل غلبه احکام بدن زوال دنیوی را ناخوش می دارد. غایت وجودی این ترس نهفته در نفس نیز محافظت از بدن برای رسیدن به کمال لایق است. دلایل غیروجودشناسانه صدرا برای ترس نفس از مرگ بدن، ارزش شناختی (اخلاقی)، معرفت شناختی و روان شناختی است. راه حل های استنباط شده از آثار وی برای غلبه براین ترس،افزایش آگاهی است؛ چراکه اصولا ترس از مرگ، بی فایده و فرار از آن ناسودمند است. برای غلبه بر این ترس، باید به معرفت خدا و شناخت راز تقدیرات الهی نایل شد.در حالی که ملاصدرا با طرح دلایل وجودشناسانه، وجود این ترس را ضروری می داند؛ اما ابن سینا با طرح دلایل صرفا غیروجودشناسانه، این ترس را ناموجه تلقی می کند. درمان این ترس از نگاه ابن سینا همچون ملاصدرا مجموعا افزایش معرفت و آگاهی است؛ هرچند چاره ساز بودن این راه حل برای اکثریت مردم، محل تردید و ابهام است.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، ابن سینا، ترس از مرگ، مرگ طبیعی، شناخت مرگ
|
 • Seyyed Mohammad Reza Ahmadi-Tabatabai, Ahmad Shariatmadari * Pages 1-18

   TDefinition and different approaches to “eudemonia”, as a principle idea of the human life, and “politics, as a collection of power-based cross-social agreements, have always drawn the attention of the Muslim Philosophers, including Sadr-ul-Motealehin. The present study seeks to find out what is the relationship between eudemonia and politics and how are these concepts defined in Mulla Sadra’s thought. Sadr-ul-Motealehin advocates concomitance of existence and eudemonia, and believes that eudemonia is the ultimate goal of humans corresponding to their place and power of perception. Indeed, Mulla Sadra’s definition of eudemonia is reflected by his cross-linking perception of the concept of blessedness, and concomitance of existence and goodness, blessedness, perfection, joy, and happiness. He plots his theoretical philosophy aiming to promote and encourage personal development, and believes that eudemonia is achieved be means of personal development with the help of theoretical and practical wisdom. In his perspective, sublime happiness is not in contradiction with the worldly happiness. In his explanation of the worldly happiness, he draws the attentions to the significance of household management and politics as the prerequisites of the hereafter bliss. In terms of politics, the politics that Mulla Sadra plots in brief is a part of the process of personal development, and the soul’s blissful becoming on the two wings of theoretical and practical wisdoms that direct the soul to the Heaven. Referring to the definition of the transcendent practical philosophy, Mulla Sadra defines the politics as reflection of the Divine’s attributes in the political realm of human life, and bringing the same order of the Heavenly World into this realm. The ultimate goal of this process is promoting personal development. Personal development and blessedness are similar concepts that are separated merely in analysis. Involvement in the society is considered as a condition for evolution and blessedness of the humans, and material prosperity is the only way to the hereafter bliss. This cannot be achieved unless the human is in good physical conditions, human generations are continued, and humankind is well protected. These goals cannot be realized without instruments that protect them, keep them away from harms, and meet their interests. Such instruments are the functions carried out by the states and general affairs of their political life. On the other hand, realization of this goal requires full involvement of human as head of the society, who has achieved the ultimate bliss. The politics plotted in Mulla Sadra’s theory is not a religion-free political philosophy. In his definition of politics, he spares his utmost effort to ensure blessedness of the people of the utopia, so that the perfect human achieves the ultimate goal, which is annihilation in God. In this study a method, similar to Eric Hirsch’s objective hermeneutics and its principles, is used to answer the research question and explain the findings.

  Keywords: Eudemonia, Mulla Sadra, politics, Practical Wisdom, Theoretical Wisdom
 • Seyed Ahmad Aghili *, Karim Najafi Barzegar, Mohamadreza Ameri Baraki Pages 19-28

  One of the most important points of the historical life of this school is that it historically takes a long time for Sadraei wisdom to retrieve its place to be accepted in seminaries. The issues which root in the nature of the school and social-historical conflicts and space, investigating the school can reflect its differences and contrasts compared with other schools. Accordingly, it is strived to answer the main question by historical-analytical method and by investigating the historical life of transcendental wisdom after Mullah Sadra, the question is: why the transcendental wisdom after Mullah Sadra was propagated in Islamic philosophy with long interruption and what the obstacles of historical interruption were.Historical life of transcendental wisdom has been generally accompanied with ups and downs as this school wasn't prevalent and developed; however, it could eradicate the opposing views from contrast circumstance considering integrative and combinational nature and could develop extensively. The most important causes of its lack of prevalence and historical interruption are the influence of traditional philosophy and the thought dominance of Declarativeness (religious orders) and Hadith-oriented and the contrast and conflicts of transcendental wisdom with the sect of Hakim Tabrizi.

  Keywords: transcendental wisdom, Mullah Sadra, Hakim Tabrizi, historical interruption
 • Masoumeh Esmaeili * Pages 29-40
  One of the most basic philosophical topics is the discussion of The Principality of Existence or Quiddity, which plays a decisive role in intellectual-philosophical positions. Mulla Sadra proved the "The Principality of Existence" as the basis of transcendental Philosophy based on solid arguments, and by studing the scoulars before him, he considered the prepatetics to believe in The Principality of Existence and the Ishraqi in The Principality of Quiddity. Although the question of The Principality of Existence or Quiddity has not been raised in the sense of Sadraian by early scoulars, but by examining their works and expressions, one of the parties to the issue in question can be attributed to them. This research tries to show that despite Ghias al-Din's statements and positions on "The Principality of Existence", because at that time the issue of the Principality of Existence had not yet been properly revised and as he did not pay attention to the consequences of the Principality of Existence, his opinions in some topics such as mental existence, intensification in quality and perfection of the soul with the "The Principality of Quiddity" are incompatible.
  Keywords: Ghias al-Din Mansur Dashtaki, Mulla Sadra, mental existence, The Principiality of Existence, The principiality of Quiddity
 • Mostafa Momeni *, MohammadJavad Akhgari, Mehdi Bayat Mokhtari Pages 41-54

  One of the viewpoints about bodily resurrection is Ghazali's theory, which believes in the alike of the otherworldly body and the worldly body. On the other hand, Mulla Sadra explained the physical resurrection according to the principles of his philosophical system and concluded that the soul and the body will be the same. Mulla Sadra criticizes Ghazali's theory; He considers the most important criticism of Ghazali's theory to be that it is not compatible with rational principles and that his opinion requires reincarnation. In this article, we have examined Mulla Sadra's criticisms of Ghazali on the issue of physical resurrection, and following that, we have stated the similarities and differences between the theories of these two thinkers. The similarities and differences between these two theories can be found through the method of intellectual analysis and through the analysis of Mulla Sadra's discussion on Ghazali. Similarities can be seen between the theory of these two thinkers regarding the survival of the soul after death and the intellectual celibacy of the soul, although these two theories are distinct and different from each other in their approach to the nature of the human soul and the relationship between the soul and the body. Therefore, in the quality of the afterlife body, they interpreted it as the similarity or objectivity of the afterlife body with the worldly body, but this difference is in the interpretation, and in fact, the meaning of these two thinkers is the same thing, and that is that the identity between the person in the afterlife and the world is established.

  Keywords: Relationship between Soul, Body, Bodily resurrection, Afterlife Body, identity, Ghazali, Mulla Sadra
 • GholamAli Hashemifar *, Mahdi Azimi Pages 55-66

  Mullā Ṣadrā’s attempt to reconcile philosophy and mysticism has faced him with several difficulties, of which some are noticed by him and some could be explained according to his taste and principles. One of the difficulties is the incompatibility of the mystical theory of Unity of Existence with the law of contradiction. This perception of presence, which claims the oneness of creatures with the Creator and at the same time their duality, challenges the logical-philosophical law of noncontradiction.The purpose of this paper is to answer the question of what solution could Mullā Ṣadrā have for such a problem. Although he has emphasized on the theory of Personal Unity of Existence in his late works, it seems that the theory of Analogical Unity of Existence –despite Ṣadrā’s lack of clarification– was a solution from his side to get rid of this problem. The authors’ descriptive method and critical analysis, however, indicates the insufficiency of this theory for solving this paradox. The logic of belief, also, cannot be a a solution for this problem. The authors, finally, have shown that on the basis of Mullā Ṣadrā’s principles in the issue of mental existence, the rule of impossibility of coexistence of two contradictories in immaterial worlds has been narrowed down and the possibility of coexistence of some incommensurable things is available in that arena. This way, he can solve the paradox of the unity of existence. All in all, it is clear that Mullā Ṣadrā neither wanted nor - –considering his intellectual foundations– was capable of accepting dialetheism and the violation of the law of noncontradiction.

  Keywords: Dialectic, mysticism, Law of Contradiction, unity of existence, Šaṭaḥ (ecstasy)
 • Leila Nikooienejad *, Ahmad Shahgoli Pages 67-76
  Extracting multiple concepts from a single instance is one of the philosophical issues that are used in philosophical subjects and argumentations. Is it possible to extract multiple concepts from a single instance? Some believe that this is possible and some believe that this is not possible. In this study, using the analytical-rational method, it is concluded that it is possible to extract multiple concepts from a single entity, and extracting multiple concepts from the simple instance occurs in some cases since it has a single dignity, and this quality is one of the properties of the mind that creates multiple concepts; Of course, from the qualities that exist outside and do not cause pluralism in their subject although this process relies on the degree and order of existence of the instance; That is, the more complete and robust the instance is, the more concepts the mind will extract from it, inasmuch as the opposite concepts, like  the First and the Last, can be extracted from the most complete instance and attributed to them. This selected view has effects and consequences that are discussed in the paper.
  Keywords: extract, Multiple Concepts, Single Dignity, Single From Itself, Mind, Qualities, Existence, Nature (essence)
 • Abdolreza Safari Halavi * Pages 77-88
  Muslim sages have constantly raised the question of how to explain the creation and existence of beings in the face of the problem of forgery and occurrence. Was the creation repulsive or gradual? Mirdamad, relying on the originality of essences in response to this question, designed the theory of the one-time (Dafe wahid). According to which all levels of existence, both material and non-material, have emerged through the forgery of a single or a single time. The author tries to show that the doctrine in the system of transcendent wisdom of Mulla Sadra is precisely transformed in a new structure of temporal occurrence and paves the way for the movement of substance. Therefore, the author achieves two important conclusions from the point of view of chronological occurrence (Hoduth zamani) by reading the theory of one-time occurrence: The first is the evolution of the meaning of the occurrence of the natural world. In the sense that every natural being and all its aspects have a drinking identity in their essence and at any time, and it is the same as occurrence. Second, because the natural world is nothing but natural beings and their affairs, so the whole natural world is a time event at any moment. In this way, the author shows that by reading the doctrine of the one-time from the point of view of temporal occurrence, a kind of exact convergence between the two points of view is finally revealed.
  Keywords: Single Time Theory, MirDamad, Occurrence of Time, Mulla Sadra, Existential Levels
 • Seyed AbolGhasem Hosseini Komar Olya * Pages 89-98

  Waves is one of the key concepts in physics and is a suitable ground for comparative research between physics and philosophy. What kind of truth does the wave physically and philosophically answer? The results and achievements of this research in order to answer the question is that electromagnetic waves are closely related to other concepts such as field, matter and energy. The field of energy and energy is philosophically a material substance that current research is unable to explain its truth. Electromagnetic waves are the mode of energy transfer and motion, and the frequency of the waves indicates the amount of energy transmitted. With an instrumentalist approach, waves are not part of nature; Rather, they are the building blocks of our efforts to understand nature. With a realistic approach, three philosophical possibilities about waves can be expressed: 1) abstraction, 2) material width, and 3) ontologically, they exist as interfaces and are conceptually philosophical concepts (second philosophical sensible).

  Keywords: Electromagnetic Waves, Energy, Field, Neo-Sadrian Philosophers, The Second Philosophical Rationale
 • Abbas Abbaszadeh *, Mahdi Nabavi Neya Pages 99-112
  Islamic thinkers including philosophers and theologians, have presented various proofs to reject the belief in reincarnation which some of them have been challenged by other thinkers. Among them, two proofs have special importance and status, one attributed to Sheikh Al-Raees Ibn Sina and the other to Mulla Sadra. İn this paper after criticizing and investigating the above two proofs and stating their problems, it is atempted to present new version of Sadr al-Motaalehin proof which is based on time concept. Considering that the concept of time is common between philosphy and science, another aspect of Sadr al-Motaalehin's proof is paid attention to and its validity is examined from this point of view. Also, this descriptive and analytical article shows that Sadr al-Motaalehin's proof which is rooted in the substance theory, is the most convincing proof in reject the reincarnation. It should be noted that this goal can be achieved by using the concept of time in this proof and presenting an interpretation based on the concept of time.
  Keywords: Reincarnation, Substance Theory, Concept of Time, Sadr al-Motaalehin, soul
 • Alireza Sadeghshirazi, Marziye Akhlaghi *, Seyyed Ali Alamal-Hoda, Meysam Sefid Khosh Pages 113-124
  The process of transversal legislative revelation of the treatise is consistent with five concepts in Ibn Arabi's mystical system. The main issue in this article is what these concepts are and how to consolidate them into the process of revelation of the Prophet in the complex and intertwined network of fluid concepts of Ibn Arabi's epistemology. The approaches obtained in this research show that the five concepts of "minute", "dilution", "soul", "light" and "tip" are focused on each other in the process of revelation and complement each other. The minute positioning and determination of both sides of the main negativity provides the possibility of any awareness and emergence, such as the possibility of the emergence of legal awareness and revelation of the treatise. Thinning is the radius of the data of the nominal truths which performs the illumination of the illumination. Dilution is the radius of the data of the nominal truths which performs the illumination of the brightness and in the process of revelation, determines and mediates the names involved in revelation, that is, life, light, wise, sage, speaker, hearer, and seer at the source of the eternity of the heart. The soul is the same as the derivatives of the divine names (truth), especially the name of revelation, which mediates the determination of the truth of the invisible and reasonable, but effective name of revelation in the eyes of the nobles, especially the heart of the prophet. And light is the illumination of the truth of the name of light, which has the aspect of revealing the essence for itself and, consequently, for the manifestations of itself, and its string-like radii make it pos.
  Keywords: Divine Dialectic, Minute, Dilution, soul, Light, Point, Revelation
 • Zeinab Shakibi *, Fahimeh Khoshnevisan Pages 125-136
  Plantinga is one of the virtue-oriented philosophers and in epistemology, he has an approach of reliability and extroversion, in virtue-based reliability, the virtue and vice characteristics of the knowing agent, including the characteristics and aptitude of epistemological powers, are emphasized for Modi on the truth of belief. In general epistemology, Plantinga presented the theory of guarantee in the mechanism of the correct functioning of powers, and to guarantee the four conditions of the contract, which are: correctness of cognitive powers, correctness of work and suitable environment, purpose and plan, in religious epistemology, Plantinga considers humans to have a divine sense that Under the right circumstances, an actualized sense of theology produces honest religious beliefs. According to Mullah Sadra, the perceptive powers and the characteristics of the cognitive subject are effective in the formation of beliefs. With the condition of virtue of the perceptive powers regarding religious propositions, he distinguishes the powers that generate sincere religious beliefs from other powers. are, with the two processes of revelation and inspiration, the originator of honest religious belief, knowing the infallibility of honest beliefs resulting from the power of sanctity and recognizing the powers of perception of religious propositions as inherent, the wideness of honest religious beliefs and the influence of non-cognitive factors affecting knowledge and the role of moral virtues in Knowledge is one of the reasons for the similarity of Mulla Sadra's view to Plantinga.
  Keywords: Divine sense, Holy Power, Molasdra, Non-Cognitive Factors, Plantinga
 • Naser Mohammadi * Pages 137-147
  Fear of death is necessary and like death itself is one of the wisdom of God. Philosophical and existential reasons based on actual and ultimate causes, which are the characteristics of Mulla Sadra, are his two main reasons for explaining this fear. The soul is the cause of fear because it is the lover of God and the attribute of His immortality, and it dislikes worldly decline due to the dominance of the bodily rules. The existential end of this fear inherent in the soul is also the protection of the body to attain the perfection it deserves. Sadra's non-existent reasons for the soul's fear of the death of the body are axiological (moral), epistemological, and psychological. The solutions inferred from his work to overcome fear are epistemological; because, in principle, the fear of death is useless and escaping from it is useless. To overcome this fear, one must understand the knowledge of God and the secret of divine destiny. There are many similarities between Ibn Sina and Mulla Sadra in presenting non-existent reasons. The cure for this fear, from Ibn Sina's point of view, is totally epistemological, and from Mullah.
  Keywords: MullaSadra, IbnSina Fear of Death, Natural Death, Knowledge of Death