فهرست مطالب

Journal of Basic and Clinical Veterinary Medicine
Volume:4 Issue: 1, Sep 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نعمت ارشدی، کیوان عبدی* صفحات 1-11
  هدف از این مطالعه آزمایش تاثیر قند مونو ساکارید زایلوز بر الگوی حرکتی اسپرم اپیدیدیمی گاومیش در محیط کشت سلول (TCM,199) در دمای 37 درجه سانتیگراد طی 24 ساعت بود. نمونه های بیضه با اپیدیدیم از کشتارگاه صنعتی ارومیه و نهایتا تا نیم ساعت پس از کشتار دام جمع آوری گردید .اسپرم دم اپیدیدیم هر جفت بیضه گاومیش نر بالغ پس از برش و استحصال، به میکرو تیوب های حاوی محیط کشت بافتی با 10 درصد آلبومین سرم گاوی با دمای 37 درجه سانتیگراد منتقل شد. سطوح مختلف قند زایلوز (0-1-3-5-10-15 میلی مول) به محیط کشت بافتی حاوی 40 الی 50 میلیون اسپرم و 10 درصد آلبومین سرم گاوی اضافه گردید. سپس نمونه ها در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار گرفت و در زمان های 1-3-5-7-10-12 و 24 ساعت، در هر نمونه الگوی حرکتی حداقل هزار اسپرم توسط نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری (کاسا) ثبت گردید.نتایج نشان داد که تا ساعت 12 بعد از انکوباسیون هیچ اختلاف معنی داری در میانگین شاخص های حرکتی اسپرم نبود در واقع بین میانگین های گروه شاهد و زایلوز تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. اما در ساعت 24 بعد از انکوباسیون میانگین های زایلوز بویژه در سطح 15 میلی مول از شاهد کمتر و اختلاف معنی دار بود (P<0.05). چنین استنباط می شود که زایلوز شاخص های حرکتی اسپرم اپیدیدیم گاومیش را خصوصا" در سطوح بالا و 24 ساعت پس از انکوباسیون معنی دار کاهش می دهد، بنابر این کاربرد سطوح بالای قند زایلوز به عنوان منبع انرژی اسپرم اپیدیدیم گاومیش نر در محیط کشت بافتی و دمای 37 درجه سانتیگراد توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: زایلوز، کاسا، گاومیش، محیط کشت، اسپرم
 • محمد قربانی، محمدرضا اصغرزاده* صفحات 12-18

  استفاده از شیر الاغ به دلیل خواص تغذیه ای و فقدان پروتیین های آلرژی زا در حال افزایش است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس بومی انجام شد. تعداد 3 نمونه شیر الاغ از شهرهای بناب، مراغه و نقده منطقه آذربایجان به صورت تصادفی و با رعایت شرایط سترون جمع آوری شدند. نمونه ها در آگار MRS کشت و بر روی پرگنه های رشد یافته، آزمایش های اختصاصی جهت شناسایی لاکتوباسیلوس انجام شد. شناسایی مولکولی جدایه ها، براساس تکثیر ژن S rDNA16 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد. گونه های لاکتوباسیوس با تعیین توالی ژن S rDNA16 و ترسیم درخت فیلوژنی  آنالیز شدند. براساس نتایج PCR، 3 جدایه لاکتوباسیلوس تشخیص داده شدند. نتایج آنالیز توالی نشان داد که دو جدایه با لاکتوباسیلوس پلانتاروم و یک جدایه با لاکتوباسیلوس فرمنتوم مشابهت بالایی دارند. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که لاکتوباسیلوس پلانتاروم گونه غالب در شیر الاغ منطقه آذربایجان ایران می باشد. به دلیل پتانسیل پروبیوتیکی جدایه های لاکتوباسیلوس شیر الاغ پیشنهاد می گردد در تولید فرآورده های شیر پروبیوتیکی استفاده گردند.

  کلیدواژگان: شیر الاغ، گونه های لاکتوباسیلوس، تعیین توالی S rDNA16، منطقه آذربایجان ایران
 • امین علیزادگان، عبدالرضا رستگارنیا* صفحات 19-28
  افزودن ترکیبات متیل گزانتین باعث بهبود کیفیت منی تازه ومنجمد می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متیل گزانتین هایی نظیر پنتوکسی فیلین ، کافیین وتیوفیلین بر روی اسپرماتوزویید های منی منجمد متعاقب یخ گشایی بود. نمونه انزال چهار راس از گاومیش نا کیفیت عالی و با داشتن بیش از 80 درصد اسپرماتوزویید با تحرک رو به جلو با رقیق کننده تریس سیترات- زرده تخم مرغ ترکیب گردید و پس از طی مرحله خنک کردن در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 2ساعت و اعمال زمان تعادل چهارساعت متعاقب افزودن گلیسرول به چهارگروه آزمایشی حاوی 3.5 میلی مول پنتوکسی فیلین ، 10 میلی مول تیوفیلین و 20 میلی مول کافیین به ازای هرمیلی لیتر ونیزکنترل تقسیم گردید ودر پایوت های 0.5 میلی لیتری فرانسوی با اعمال برنامه زمانبندی انجماد مشخص درازت مایع منجمد گردید. یخ گشایی نمونه پایوت های منجمد مورد نظر در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 40 ثانیه یک هفته پس از انجماد صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تنها افزودن پنتوکسی فیلین به رقیق کننده مورد نظر باعث افزایش میزان تحرک اسپرماتوزوییدها پس از ذوب گردید (P<0.05). همچنین پنتوکسی فیلین باعث افزایش برخی از الگوی حرکتی نظیر سرعت در مسیر میانگین (VAP) ، سرعت در مسیر منحنی(VCL) ، سرعت در مسیر مستقیم(VSL) ونیز یکپارچکی غشای اسپرم متعاقب یخ گشایی در مقایسه با گروه کافیین ، تیوفیلین ونیز کنترل گردید (P<0.05). در این راستا، درصد اسپرماتوزوییدهای با آکروزوم نرمال و نیز باDNA آسیب دیده متعاقب یخ گشایی در تمامی گروه های آزمایشی حاوی متیل گزانتین ها نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد (P<0.05). به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که افزودن ترکیبات متیل گزانتین نظیر پنتوکسی فیلین به رقیق کننده منی در فرایند انجماد توانایی افزایش میزان تحرک و یکپارچکی غشای اسپرماتوزویید های منجمد متعاقب یخ گشایی را دارد.
  کلیدواژگان: متیل گزانتین، اسپرماتوزوئید، انجماد منی، تحرک، گاومیش
 • مریم مصطفوی، مسلم نیریز نقدهی* صفحات 29-38
  گونه های کمپیلوباکتر شایع ترین عامل اسهال باکتریایی در انسان می باشند. در تحقیق حاضر شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کمپیلوباکتر جدا شده از شیر خام شهرستان ارومیه بررسی شدند. 80 نمونه شیر خام گاو به صورت تصادفی و با شرایط سترون از خرده فروشی های لبنیات سنتی مناطق مختلف ارومیه در سال 1397 جمع آوری شدند. نمونه ها، ابتدا در آبگوشت پرستون تکمیل شده، غنی سازی و سپس در آگار تکمیل شده کمپیلوباکتر کشت و در دمای 42 درجه سلسیوس به مدت 48 ساعت در شرایط میکروآیروفیل گرمخانه گذاری شدند. آزمایش های بیوشیمیایی از جمله هیدرولیز هیپورات و حساسیت یا مقاومت به نالیدیکسیک اسید برای شناسایی گونه ی جدایه ها انجام شدند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی روی جدایه ها به روش انتشار دیسک کربی-بایر انجام شد. 13 نمونه (25/16 درصد) آلوده به گونه های کمپیلوباکتر بودند. شیوع جدایه های  کمپیلوباکتر ججونای (75/13 درصد) بالاتر از کمپیلوباکتر کولای (5/2 درصد) بود. جدایه های کمپیلوباکتر مقاومت بالا در برابر تتراسایکلین (100 درصد)، کوتریموکسازول (84 درصد)، آمپی سیلین، سفتریاکسون و کلرامفنیکل (2/69 درصد) نشان دادند در حالی که آنها مقاومت متوسط به سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتویین (2/46 درصد) و مقاومت پایین به جنتامایسین (8/30 درصد) نشان دادند. هم چنین 9 جدایه (2/69 درصد) مقاومت چند دارویی (MDR) نشان دادند. می توان نتیجه گیری نمود که شیوع گونه های کمپیلوباکتر و سویه های MDR آنها در شیر خام گاو توزیعی ارومیه بالا می باشد. ارتقا سلامت دام و بهداشت شیر، جلوگیری از مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در مزارع گاوان شیری و پاستوریزاسیون شیر پیشنهاد می گردد.کلمات کلیدی: شیرخام، گونه های کمپیلوباکتر، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، ارومیه، ایران
  کلیدواژگان: شیرخام گاو، گونه های کمپیلوباکتر، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، ارومیه، ایران
 • واحد ابراهیمی، زعفر قلی نژاد* صفحات 39-45

  ساختار مغز اولین سد در برابر دارورسانی موثر در درمان اختلالات عصبی است. استرس اکسیداتیو یک شرایط مهم در آسیب زایی اختلالات عصبی است-N .استیل سیستیین آمید (NACA)،  یک مشتق چربی دوست تر -N استیل سیستیین (NAC) که قابلیت زیادی برای درمان اختلال مبتنی بر اکسیداتیو به ویژه در مغز نشان داده است.  در این مطالعه، 83 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت  که  در عنوان آنها کلید واژه   N -"استیل سیستیین آمید" وجود داشت. مرور مقالات نشان داد  NACA دارای اثر محافظتی در برابر سمیت سموم و داروها است. بیشتر مقالات گزارش کردند که NACA  یک گزینه درمانی عالی برای آب مروارید و اختلالات چشمی است. مشکل هماتولوژیک و اختلالات مرتبط با کلیه هدف NACA است. سپس، ما بر روی کاربرد  NACA در سیستم عصبی تمرکز کردیم. به خوبی مستند شده است که اثرات زیستی NACA توسط خواص آنتی اکسیدانی به واسطه گروه -SH وساطتت می شود. زیست دسترسی و قدرت عمل NACA   به طور قابل توجهی بالاتر از NAC است. ساختار لیپوفیلیک سبب ایجاد نتایج امیدوارکننده  NACA در درمان اختلالات مغزی شامل تروما، سموم و سمیت انتقال دهنده های عصبی شده است.

  کلیدواژگان: ان استیل سیتئین آمید، اکسیداتیو استرس، مغز، سمیت
 • حسام سوادکوهی، فرشید خورشیدی، علیرضا صالحی، سید محمد حسینی* صفحات 46-50

  فیبروسارکوما یک تومور نادر کشنده بوده که از بافت همبند فیبروزی به دست می آید. این تومور بدخیم به کندی رشد کرده و ویژگی اصلی آن تکثیر فیبروبلاست های نابالغ یا سلول های دوکی آناپلاستیک تمایز نیافته است. علت این تومور ناشناخته بوده و به ندرت منجر به متاستاز می شود.  یک خرگوش 3.5 ساله به دلیل بی اشتهایی به کلینیک دامپزشکی ارجاع شد. پس از معاینه، سونوگرافی از ناحیه شکم انجام شد که شواهدی از وجود تومور را نشان داد. پس از آن به رادیوگرافی ارجاع داده شد تا از نظر وجود تومور بررسی شود. سپس، عمل جراحی برای برداشتن توده تومور از تخمدان ها و رحم که 120 گرم وزن داشت، انجام شد. نمونه پس از اخذ و تثبیت آن در محلول بافر فرمالین 10 درصد، به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع داده شد. بافت به بخش های 5 میکرونی برش داده شد و با روش های هماتوکسیلین-ایوزین  و تریکروم ماسون رنگ آمیزی شد. یافته های ما تغییرات بدخیم مانند سلول های دوکی شکل با هسته ها و شکل های میتوزی غیرمعمول، الگوهای رشد تصادفی و رشته های کلاژن در همه جهات و همچنین نفوذ سلول های التهابی را نشان داد. در نهایت، نمونه به عنوان فیبروسارکوم تشخیص داده شد. لازم به ذکر است که در مورد این نوع تومور، جراحی توصیه می شود اما اگر جراحی امکان پذیر نبود، می توان از رادیوتراپی و شیمی درمانی نیز استفاده کرد. حتی پس از یک عمل جراحی موفقیت آمیز، به دلیل احتمال عود، حیوان باید تحت نظر باشد.لازم به ذکر است پس از 7 ماه حال این حیوان، خوب گزارش شد.

  کلیدواژگان: بدخیم، فیبروسارکوم، تومور، تخمدان، خرگوش
 • فرشاد باغبان*، مازیار منشئی، محمدحسین سلجوقیان، محمدصادق اشتری صفحات 51-56

  یک سگ تریر ماده عقیم نشده ده ساله به وزن 13 کیلوگرم، بعلت اتساع مزمن شکم, عدم کنترل ادرار و تکرر ادرار مشکوک به عفونت مثانه مراجعه نمود. معاینه فیزیکی یک فشار شکمی همراه با درد در ملامسه را نشان داد. سایر نشانه های بالینی در ررابطه با اندام های حیاتی در محدوده طبیعی بودند. آزمایشات هماتولوزی، بیوشیمیایی و آنالیز ادرار برای ان انجام شد. بررسی هماتولوژی افزایش در گلبول های سفید خون (/L109*6/27) به علت نوتروفیلی را نشان داد. سایر پارامترهای هماتولوژی در محدوده طبیعی بودند. پارامترهای بیوشیمیایی ازجمله آلبومین، پروتیین تام، کراتینین، گلوبین، آلانین ترانسفراز (ALT)، و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، و اسید اوریک در محدوده نرمال بودند بجز آلکالین فسفاتاز (ALP) (IU/L 160) که از محدوده طبیعی بالاتر بود. رادیوگرافی و سونوگرافی، یک توده شکمی به اندازه (56*74*100 میلیمتر) نزدیک کولون نزولی را آشکار نمود. رادیولوژی شکمی - پشتی شکم، یک توده بافت نرم بیضی شکل با نواحی معدنی شده در خلف شکم نشان داد که کلون نزولی را به یک طرف جابجا کرده بود. لاپاراتومی اکتشافی برای خارج سازی توده چربی انجام گردید. هیستوپاتولوژی یک لیپومای نکروتیک کلسیفیه تا حدودی کیستیک را نشان داد.

  کلیدواژگان: سگ، تریر، لیپومای داخل شکمی، نکروز چربی، هیستوپاتولوژی
|
 • Nemat Arshadi, Keivan Abdy * Pages 1-11
  The objective of this study was to test xylose monosaccharide sugar on buffalo epididymal sperm kinetic parameters at 37 ˚ C, of up to 24 h. Testes with epididymis were collected after death at urmia industrial abattoir, testes were recovered within 30 min after slaughter. Paired cauda epididymides from each mature buffalo bull were sliced and sperms transferred into tubes containing tissue culture medium (TCM, 199) with 10% bovine serum albumin at 37 ˚ C. Different levels of xylose (0,1, 3, 5, 10, 15 mM) were added into TCM-199 containing sperms (40-50×106 sperm/ml), with 10%, bovine serum albumin. Then samples were incubated at 37 ˚ C. Thereafter, at 1,3,5,7,10,12 and 24 hours incubation times, kinetics of at least 1 thousand sperms per samples were recorded with computer assisted sperm analysis (CASA). Results revealed that the motility parameters till 12 hrs did not show any significant differences between groups, actually no significant difference was observed between control and xylose groups means .But at 24 h, after incubation the means of xylose levels were lower than that of the control specially at 15 mM of xylose level the difference with control was significant (p<0.05). It is concluded that the xylose at high levels significantly reduce the kinetic parameters of buffalo bull epididymal sperm, especially at 24 h after incubation. Therefore, the usage of xylose sugar and at the high levels is not recommended for the energy supply of Buffalo bull epididymal sperm at 37 ˚ C incubation in TCM 199.
  Keywords: Xylose, CASA, Buffalo, TCM 199, sperm
 • Mohammad Ghorbani, MohammadReza Asgharzadeh * Pages 12-18

  The use of donkey milk is increasing due to its nutritional properties and lack of allergenic proteins. The present research was conducted with the aim of identifying native Lactobacillus bacteria. 3 samples of donkey milk were collected from Benab, Maragheh, and Naqdeh cities of the Azerbaijan region randomly and in heed with sterile conditions. The samples were cultured in MRS agar and specific tests were performed on the grown colonies to identify Lactobacillus. Molecular identification of the isolates was done based on the amplification of the 16S rDNA gene using specific primers and polymerase chain reaction. Lactobacillus species were analyzed by sequencing the 16S rDNA gene and drawing a phylogenic tree.  Based on PCR results, 3 isolates of Lactobacillus were detected. The results of sequence analysis showed that two isolates are highly similar to Lactobacillus plantarum and one isolate to Lactobacillus fermentum. Therefore, it can be concluded that Lactobacillus plantarum is the dominant species in donkey milk in the Azerbaijan region of Iran. Due to the probiotic potential of lactobacillus isolates from donkey milk, it is suggested to be used in the production of probiotic milk products.

  Keywords: Donkey milk, Lactobacillus species, 16S rDNA sequencing, Azarbaijan region of Iran
 • Amin Alizadegan, Abdolreza Rastegarnia * Pages 19-28
  Methylxanthine supplementation has resulted in better seminal characteristics in fresh and cryopreserved spermatozoa. The objective of this study was to determine the effect of methylxanthines such as pentoxifylline, theophylline, and caffeine on the post-thaw quality of buffalo bull spermatozoa. The semen was collected from four mature regular donor buffalo bulls. The ejaculates having more than 80% motility were pooled, split into four aliquots, and then diluted in Tris-citric acid-based extender having different concentrations of pentoxifylline (3.5mM), caffeine(10mM), theophylline(25Mm), and control (without additives). All semen extenders were cooled to 4◦C within 2 hours, equilibrated at 4◦C for four then filled in 0.5 ml French straws and frozen in a programmable cell freezer before plunging into liquid nitrogen. Semen was thawed at 37◦C for 40 seconds after a week of storage inside liquid nitrogen. Of the three additives, only supplementation of pentoxifylline in cryopreservation extender significantly improved total and progressive semen motility relative to that of untreated control (P<0.05). Pentoxifylline also increased plasma membrane integrity and some motion patterns such as curvilinear velocity (VCL), average path velocity (VAP), and straight-line velocity (VSL) when compared to theophylline, caffeine, or control (P<0.05). No significant differences were observed for acrosomal integrity and DNA damage of frozen-thawed buffalo spermatozoa in an extender containing methylxanthines. The findings of this study showed that supplementation of methylxanthines such as pentoxifylline in semen cryopreservation extender has more potential to elevate motility and membrane integrity of buffalo frozen-thawed spermatozoa.
  Keywords: Methylxanthines, sperm, cryopreservation, motility, Buffalo
 • Maryam Mostafavi, Moslem Neyriz-Naghadehi * Pages 29-38
  Campylobacter species are the most common bacterial cause of diarrhea in humans. The present study investigated the prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter spp. isolated from raw milk in Urmia, Iran. Eighty raw cow milk samples were randomly collected from traditional dairy retailers in different regions of Urmia by sterile conditions in 2018. First, the samples were enriched in supplemented Preston broth, and then they were streaked onto supplemented Campylobacter agar and incubated at 42 °C for 48 h in microaerophilic conditions. Biochemical tests, such as hippurate hydrolysis and susceptibility or resistance to nalidixic acid, were performed to identify the species of isolates. Antibiotic sensitivity test on isolates was performed by the Kirby-Bauer disc diffusion method. Thirteen samples (16.25%) were contaminated with Campylobacter spp. The prevalence of Campylobacter jejuni (13.75%) was higher than Campylobacter coli isolates (2.5%). The Campylobacter isolates showed high resistance against tetracycline (100%), co-trimoxazole (84%), ampicillin, ceftriaxone, and chloramphenicol (69.2%) while exhibiting moderate resistance to ciprofloxacin and nitrofurantoin (46.2%) and low resistance to gentamicin (30.8%). Moreover, nine isolates (69.2%) showed multi-drug resistance (MDR). It can be concluded the prevalence of Campylobacter spp. and their MDR strains in distributed raw cow milk in Urmia is high. It is recommended to improve animal health and milk hygiene, prevent the overuse of antibiotics in dairy farms, and pasteurize milk.Keywords: Raw milk, Campylobacter species, Antibiotic resistance pattern, Urmia, Iran
  Keywords: Raw Cow Milk, Campylobacter species, Antibiotic resistance pattern, Urmia, Iran
 • Vahed Ebrahimi, Zafar Gholinejad * Pages 39-45

  Brain structure is always the first dam against effect drug delivery to treatment of neurologic disorders. Oxidative stress is a critical condition in the pathogenesis of neurologic disorders. N-acetylcysteine amide(NACA), a lipophilic derives of N-acetylcysteine (NAC) that showed a great potential to treatment of oxidative based disorder especially in the brain. we evaluated 83 publications whose title contain NACA. Cast a glance on all the document which showed NACA has protective effect on toxins-drugs toxicity. Most of the articles reported that NACA is a great therapeutic option for cataracts and eye disorders. Hematologic problem and kidney related disorders is a target for NACA. Then, we focused on the neurological application of NACA. It is well-documented that the bio effects of NACA is mediated by antioxidant properties via –SH group. It is more bioavailable and potent than NAC. is significantly higher than NAC. The lipophilic structure confers promising effect to NACA for brain disorders treatment range from trauma to toxins and neurotransmitter toxicity.

  Keywords: N-acetylcysteine amide, Oxidative stress, Brain, Toxicity
 • Hesam Savadkoohi, Farshid Khorshidi, Alireza Salehi, Seyed Mohammad Hoseini * Pages 46-50

  Background and Aim Fibrosarcoma is a deadly tumor rarely derived from fibrous connective tissue. This malignant tumor grows slowly, and its main characteristics are the proliferation of immature fibroblasts or undifferentiated anaplastic spindle cells. The etiology of this tumor is unknown, while rarely leads to metastasis. A 3.5-year-old rabbit was referred to the veterinary clinic due to anorexia. After the examination, an ultrasound of the abdominal area was performed, which showed evidence of a tumor. The case was subsequently referred to radiography to investigate for any metastasis. After that, surgery was performed to remove the tumor mass from the ovaries and uterus, which weighed 120 grams. After taking a tissue sample and fixating it in a 10% buffered formalin buffer solution, it was referred to the pathology laboratory. The tissue was processed, sliced into 5-micron sections, and stained with Hematoxylin and Eosin as well as Masson's trichrome stainings. Our findings showed malignant changes such as spindle-shaped cells with unusual nuclei and mitotic figures, random growth patterns, and collagen fibers in all directions, in addition to the infiltration of inflammatory cells. Finally, the sample was diagnosed as fibrosarcoma. It should be noticed that regarding this tumor type, surgery is the recommended approach. However, if surgery is not possible, radiotherapy and chemotherapy can also be used. Same as this case, even after successful surgery, the animal should be monitored due to the possibility of recurrence. It should be noted that after 7 months, the animal's condition was reported to be good.

  Keywords: Malignant, Fibrosarcoma, Tumor, Ovary, Rabbit
 • Farshad Baghban *, Maziar Manshaei, MohammadHossein Saljooghian, MohammadSadegh Ashtari Pages 51-56

  A ten-year-old female unspayed terrier, weighing 13 kg, presented for chronic abdominal distention, urinary incontinence, and pollakiuria suspected of urinary bladder infection. Physical examination revealed abdominal pressure with pain in palpation. Other clinical signs of the vital organs were in the normal range. Hematology and biochemistry and urinalysis were done. Hematological examination, due to neutrophilia, showed increased white blood cell count (27.6 X 109/L). Other hematological parameters were in the normal range. Biochemical parameters including, albumin, total protein, creatinine, globulin, alanine transaminase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST), and uric acid were in normal range except alkaline phosphatase (ALP) (160 IU/L) was higher than the normal range. Radiography and ultrasonography revealed an abdominal mass, measuring (100mm X 74mm X 56mm) near the descending colon. Ventrodorsally (VD) abdominal radiography demonstrated an oval soft tissue mass with areas of mineralization, caudal of the abdomen which displaced descending colon left laterally and was adjacent to the left kidney. Exploratory laparotomy was performed to remove the fatty mass. Histopathological examination revealed a necrotic and moderately calcified cystic lipoma.

  Keywords: Dog, terrier, Intra-abdominal Lipoma, Fat Necrosis, Histopathology