فهرست مطالب

فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای
پیاپی 50 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباس امینی فرد*، اسدالله الوندی زاده، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی صفحات 1-15

  قیمت مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول تابع عوامل اعتباری است که میتواند بر نوسانات قیمت مسکن اثر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش شناخت میزان و شدت تاثیرگذاری متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر شاخص قیمت مسکن در کلان شهرهای انتخابی طی سالهای 1389 تا 1399 می باشد، همچنین در چارچوب داده های تابلویی از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. شناخت عوامل و متغییرهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن، می تواند نقش بسزایی در تصمیمات اقتصادی مرتبط با مسکن و سیاست گذاری در این حوزه داشته باشد. در این تحقیق با بکار گیری روش های آماری و اقتصادسنجی و استفاده از مدل داده های تابلویی به بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در کلان شهرهای ایران با تاکید بر متغیرهای اعتباری پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس این مدل متغیرهای موثر بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مبلغ تسهیلات مسکن، نسبت ارزش تسهیلات به بهای مسکن، نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات رهنی، میانگین بازپرداخت اقساط، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی که ضرایب تمامی متغیرها به لحاظ آماری معنادار و هماهنگ با مبانی نظری است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل تعیین کننده شاخص قیمت مسکن نرخ تورم با ضریب تاثیر 1.93 می باشد. شاخص نسبت ارزش وام به قیمت مسکن، مبلغ تسهیلات رهنی و نمره اعتباری اثر کاهنده بر شاخص قیمت مسکن دارند. به طور کلی هرچه نمره اعتباری متقاضیان تسهیلات در کلان شهر ها بالاتر، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم کمتر، مبلغ تسهیلات بیشتر و نسبت LTV بیشتر باشد، شاخص قیمت مسکن کمتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: مسکن، تسهیلات بانکی، متغیرهای اعتباری، نوسانات قیمت مسکن
 • حسین فراهانی، بهروز محمدی یگانه، محمود پهلوانی قره قاسملو* صفحات 17-31

  از دیر باز در هر کجا که آب و منابع آبی وجود داشته؛ نقطه شروع تجمع افراد انسانی و موجب شکل گیری سکونتگاه ها در محل بوده است. استان زنجان نیز از این قاعده مستثی نبوده، افراد در کنار این ماده حیات بخش تجمع کرده و سکونت گزیدند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش منابع آب بر پایداری روستاهای استان زنجان و ایجاد ضوابطی برای استفاده معقول از این مایه حیاتی در جهت حقظ پایداری می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و عملی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داد ها اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق سکونتگاه های روستایی استان زنجان می باشد اما به خواست استاد راهنما منطقه زنجان شامل شهرستان های (زنجان، ماه نشان، ایجرود، طارم) مورد مطالعه قرار گرفت که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.75 تعیین گردید که نشان از مطلوبیت ابزار تحقیق می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بیشترین تاثیر منابع آب در ابعاد مختلف پایداری روستاها به ترتیب تنوع زیستی با مقدار بتای (0.366) و کالبدی با (0.328) و بعد اقتصادی با بتای (0.267) را داشته است. همچنین همه ابعاد پایداری (اقتصادی، اجتماعی، تنوع زیست محیطی، کالبدی) با سطح معناداری 0.000 نشان می دهد با 0.99 ضریب اطمینان بین منابع آب و وضعیت پایداری سکونتگاه های روستایی استان زنجان رابطه ای معنادار و مثبت و مستقیم وجود دارد. لذا به دلیل تغییرات جوی و روند افت سطح آب های زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه پیشنهاداتی چون بازنگری اساسی در سیاست گذاری ها، نظارت جدی بر وضعیت چاه ها، کنترل و جلوگیری از خروج آب های سطحی از منطقه در جهت توسعه و پایداری سکونتگاه های روستایی استان ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: منابع آب، توسعه سکونتگاه ها، پایداری، استان زنجان
 • خلیل صفری*، علی محمد احمدی قراچه، فرزاد محمدجانی صفحات 33-46
  تصمیم گیری در مورد شروع یک کسب و کار جدید و یا توسعه آن، تحت تاثیر نقش های آشکار و پنهان زمینه و فضای کسب و کار و در نتیجه چگونگی درک آن نقش ها توسط افراد و کارآفرینان است. چرا که درک جمعی از یک زمینه خاص، موجب ایجاد فرهنگی می شود که بستر فعالیت های کارآفرینی را تشکیل می دهد. در این تحقیق با توجه به بستر مورد مطالعه و اقتصاد دولتی ایران، تاثیر حکمرانی خوب بر روی چگونگی درک و نگرش کارآفرینان نسبت به فرصت های اقتصادی با توجه به نقش میانجی اقتصاد مبتنی بر دانش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه ای 366 نفره از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط استان فارس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که متغیر حکمرانی خوب هم دارای اثر مستقیم (0.414) و هم اثر غیرمستقیم (0.318) از طریق میانجی گری متغیر اقتصاد دانش محور بر چگونگی درک فرصت های اقتصادی است. لذا اثر میانجی جزیی متغیر اقتصاد دانش محور در رابطه بین حکمرانی خوب و درک فرصت های اقتصادی مورد تایید واقع می شود. از این رو انتظار می رود با تقویت عوامل حکمرانی خوب هم بتوان بستر مناسب برای توسعه اقتصاد دانش محور و هم درک مناسب از فرصت های اقتصادی و در نتیجه شرایط مناسب برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط را ایجاد نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرمایه گذاری بر روی ایجاد حاکمیت قانون و کنترل فساد و همچنین ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی می تواند درک بهتری را نسبت به فضای کسب و کار و بالطبع بهره برداری از فرصت های اقتصادی در بین کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط استان فارس ایجاد نماید. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب به عنوان بخش کلان و شناختی سرمایه اجتماعی، تاثیر بسیار زیادی بر بهبود درک فرصت های اقتصادی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان فارس دارد. چرا که در مجموع، متغیرهای حکمرانی خوب و اقتصاد دانش محور قادر هستند 62% تغییرات متغیر درک فرصت های اقتصادی را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، نگرش به فرصت های اقتصادی، کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقتصاد دانش محور
 • محمدحسن یزدانی، سحر حسن پور* صفحات 47-62

  محاسبه دقیق جای پای اکولوژیکی (EF) یک شاخص موثر برای اندازه گیری توسعه پایدار است که امکان حفاظت بهتر از اکوسیستم های پشتیبان حیات را فراهم می آورد و اختلافات بین توسعه مناطق، بهره برداری از منابع و حفاظت از محیط زیست را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت این شاخص برای حمایت از توسعه پایدار، در این پژوهش شاخص EF برای شهرستان-های استان خوزستان محاسبه شد. سرانه جای پای اکولوژیکی به تفکیک شهرستان های خوزستان و در بخش های غذا، حمل و نقل، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات و به تفکیک زمین های کشاورزی، مرتع، جنگل، دریا، انرژی و زمین ساخته شده محاسبه گردید؛ همچنین ظرفیت زیستی شهرستان ها و کسری/ باقیمانده اکولوژیکی زمین های مولد زیستی شهرستان ها برای اطلاع از پایداری توسعه در استان خوزستان به دست آمد. محاسبات نشان می دهند که در زمین کشاورزی، هفتکل بیشترین و امیدیه کمترین، در زمین جنگل و انرژی، اندیمشک بیشترین و اندیکا کمترین، در زمین مرتع، هندیجان بیشترین و شادگان کمترین، در زمین دریا، هندیجان بیشترین و هویزه کمترین، در زمین ساخته شده، هفتکل بیشترین و اهواز کمترین مقدار جای پای اکولوژیکی را داشته اند. مجموع جای پای اکولوژیکی نشان می دهد که هندیجان با 909/3 بیشترین و دزفول با 144/1 کمترین جای پای اکولوژیکی را دارا هستند. در اختلاف جای پای اکولوژیکی شهرستان ها، عامل غذا بیشترین تاثیر را داشته است. هشت شهرستان بندرماهشهر، آبادان، اهواز، خرمشهر، اندیکا، شادگان، گتوند و امیدیه با 75 درصد از جمعیت استان به میزان 2017356 هکتار کسری زمین مولد دارند. با جبران این کسری از مازاد ظرفیت زیستی سایر شهرستان ها، باز استان خوزستان نیازمند 913702 هکتار زمین برای تامین تقاضاهای ساکنانش می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که EF ساکنان خوزستان فراتر از مرزهای آن است، بهره برداری از منابع بیش از توان اکولوژیک آنهاست، زیان و فشار وارده به منابع طبیعی بالاست، خودکفایی زیستی وجود ندارد و توسعه استان خوزستان ناپایدار است.

  کلیدواژگان: پایداری، شاخص جای پای اکولوژیک، ظرفیت تحمل، کسری اکولوژیک، استان خوزستان
 • فهیمه ریگی، مصطفی احمدوند*، آیت الله کرمی صفحات 63-78

  برنامه ریزی زراعی و به تبع آن تولیدات کشاورزی، متاثر از سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی مختلفی است؛ سازه هایی که همواره به صورت پویا با یکدیگر در کنش و تعامل اند. عموما ذینفعان بخش کشاورزی (مدیران و بهره برداران) به دلیل گستردگی موضوعات مرتبط با فضای «برنامه ریزی»، «تولید» و حتی «بازار مصرف» این تعاملات را درک نمی کنند. عدم درک تعاملات میان سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی منجر به چالش های فراوان در بسندگی تولید محصولات می شود. چالش هایی که موجب نوسان قیمت محصولات زراعی در طول یک دوره مشخص، کاهش ناگهانی سطح زیر کشت محصولات و افول سطح معیشتی کشاورزان در دراز مدت شده است. این پژوهش برای رفع چالش ذکر شده، مدلی پویا در خصوص کمک به تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی در فرآیند برنامه ریزی زراعی ارایه می نماید. مدل ذکر شده در این پژوهش که از آن به عنوان «مدل تصمیم یار» یاد می شود، به دنبال درک پیچیدگی فضای برنامه ریزی زراعی در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان است. این مدل شامل مجموعه ای از عوامل وابسته و پیشران در برنامه زراعی منطقه می باشد که به دنبال درک بازخورد های تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی و مدل سازی و در نهایت شبیه‎سازی رفتار آن ها بدست آمده است. برای بررسی بازخورد تصمیمات در یک مدل تصمیم یار از چارچوب DPSIR و سپس نرم افزار VENSIM استفاده شده است. به طوری که در ابتدا به کمک چارچوب DPSIR پیشران های موثر بر برنامه زراعی منطقه دسته بندی و سپس به کمک نرم افزار VENSIM مدل سازی و سناریوهای مختلف تولید شبیه سازی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، سیاست گذاران می توانند با تمرکز بر مولفه های ایجاد کننده فشار (مستخرج از چارچوب DPSIR) که عمدتا از نوع مولفه های معیشتی هستند، شرایط ایجاد تولید بسنده در منطقه مورد مطالعه را فراهم نمایند. به عبارت دیگر، می توان از طریق کنترل عوامل کلیدی همچون کاهش آسیب پذیری معیشت کشاورز در برابر نوسان قیمت به بهبود و تداوم تولید محصولات (پیاز و گوجه فرنگی) در منطقه کمک نمود. روند طی شده جهت انتخاب یک برنامه ریزی در این منطقه را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد یک برنامه زراعی در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی زراعی، پیشرانه های تصمیم گیری، پویایی سیستم، جنوب بلوچستان
 • سجاد ربیعی جرم افشاری* صفحات 79-92

  انسان به دلایل مختلف و به منظور ارتقای معیشت و بهبود زندگی دست به مهاجرت می زند. هر چند اندیشمندان در مورد علل مهاجرت اختلاف نظر دارند، اما به طور کلی می توان دلایل مهاجرت را در دو گروه اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که جاذبه های اقتصادی و غیر اقتصادی باعث مهاجرت می گردند. اگرچه در محافل آکادمیک، مهاجرت بین المللی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است،اما باید این موضوع را در نظر گرفت که حجم مهاجرت های داخلی بسیار بیشتر از مهاجرت خارجی است. در ایران نیز پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 شمسی و گرایش برنامه ریزی مرکزی به صنعتی شدن کشور، با متزلزل شدن نظام تولیدی روستا و رونق اقتصاد نفتی در شهر، مهاجرت روستاییان به شهر آغاز شد و تا کنون غالب تحقیقات صورت گرفته بر مهاجرت روستا به شهر و مشکلات ایجاد شده در این فرایند متمرکز شده است و مهاجرت های بین شهری و بین شهرستانی را مورد مطالعه قرار نداده اند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین جاذبه شهرستان ها و میزان مهاجر پذیری آنها در استان اصفهان بین سال های 95-1390 است. بدین منظور جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها در سال های مذکور با استفاده از مدل جاذبه محاسبه گردید. سپس یک رابطه رگرسیونی بین لگاریتم میزان مهاجرت شهرستان ها به عنوان متغیر وابسته و میزان جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها به عنوان متغیرهای مستقل ایجاد نمودیم. مدل در سطح خطای 5 درصد معنادار و ضریب تعیین مدل رگرسیونی 70/0 بوده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. نتایج نشان می دهد که در استان اصفهان در سال های مذکور مهمترین دلیل مهاجرت های داخلی، انگیزه های غیر اقتصادی است.

  کلیدواژگان: جاذبه سکونتگاهی، مدل جاذبه، مهاجرپذیری، رگرسیون، استان اصفهان
 • علی اکبر عنابستانی*، علی قربانی صفحات 93-113

  در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مولفه های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکه اجتماعی در راستای توسعه پایدار جوامع به ویژه جوامع روستایی مورد تاکید قرار گرفته است، علاوه بر سرمایه اجتماعی جوامع با سرمایه هایی همچون سرمایه های فیزیکی، اقتصادی، انسانی، طبیعی و نهادی نیز سر و کار داریم که با هم رابطه متقابل نیز دارند. لذا برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، برخورداری از این سرمایه های توسعه ای از ضروریات می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی درجه اثرگذاری سرمایه های توسعه ای در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی و تحلیل فضایی آن در شهرستان بجنورد است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه نمونه 22 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان بجنورد است و از مجموع 4849 خانوار ساکن در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران، حجم نمونه 298 خانوار محاسبه و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی تاثیر سرمایه های توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی، از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. با توجه به نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بیش از 58/2 بوده یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب انواع سرمایه توسعه ای بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی با ضریب 0.443 بیشترین تاثیر مستقیم برتوسعه پایدار روستایی را داشته اما در کل، سرمایه اقتصادی با ضریب 918/0 بیشترین و سرمایه طبیعی با ضریب 147/0- کمترین تاثیر را بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی دارد. و متغیر مستقل 93.1 درصد از واریانس متغیر توسعه پایدار روستایی را پیش بینی می کنند.

  کلیدواژگان: سرمایه های توسعه ای، سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار روستایی، معادلات ساختاری، بجنورد
 • محمد شعبانی*، محسن ملکی، مرضیه مسیبی صفحات 115-130

  اثرات گسترده خشک سالی بر روی زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به عنوان یکی از چالش های پیش روی جوامع بشری محسوب می شود. پژوهش حاضر، به دنبال تعیین و سنجش تاب‎آوری خانوارهای روستایی در شهرستان کوار استان فارس با رویکرد بررسی سرمایه ها است. در این مطالعه، تاب‎آوری جامعه مورد بررسی در مواجهه با خسارات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، زیرساختی، کالبدی بررسی شد. داده های مورد نیاز (52 متغیر در بعدهای مورد نظر) بر مبنای اکتشافی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری از بین 198 نفر از نخبگان محلی شامل دهیاران، اعضای شورای اسلامی و معتمدان محلی انتخاب شد. نمونه‎ها در محدوده شهرستان کوار استان فارس زندگی می‎کردند که با استفاده از روش کوکران تعداد 131 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری t تک نمونه ای، روش رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از اولویت بندی سرمایه ها از نظر میانگین امتیازات نشان داد که سرمایه های کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و زیرساختی به ترتیب بیشترین تا کمترین اولویت را در تاب آوری منطقه در برابر بلای خشکسالی دارند. بین متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تاب‎آوری روستاییان در برابر خشک سالی همبستگی وجود دارد. عامل اقتصادی، تاثیر بیشتری بر تاب‎آوری در برابر خشک سالی دارد. عوامل اجتماعی و کالبدی نیز تاثیر مثبتی بر توانایی جامعه برای مقابله با خشکسالی داشته و منجر به بهبود تاب آوری شده است. بنابراین هر چه منابع درآمد، دسترسی به زمین، دسترسی به آب و بهره مندی از اعتبارات بیشتر باشد، تاب آوری خانوارها در برابر خشکسالی کشاورزی و ظرفیت انطباق با آن بالاتر خواهد بود. همچنین توصیه می شود از طریق بهبود آموزش، آگاهی، هشدار اولیه مناسب، روابط اجتماعی قوی تر و تنوع منابع درآمدی، تاب آوری منطقه در برابر خشکسالی ارتقا یابد.

  کلیدواژگان: تاب‎آوری، خشک سالی، سکونت گاه های روستایی، شهرستان کوار
 • محمود آروین*، احمد پوراحمد، کرامت الله زیاری، سعید زنگنه صفحات 131-147

  ساختار فضایی شهر، تاثیر مهمی بر کارایی اقتصادی و کیفیت محیط شهری دارد. ساختار فضایی ناکارآمد، با افزایش غیرضروری فاصله بین مردم و مکان فعالیت آن ها، افزایش طول شبکه زیرساخت شهر، هزینه عملیاتی و جابجایی های درون شهری را به حداکثر می رساند. تحلیل ساختار فضایی شهر برای درک بهتر گسترش شهری مهم است و اطلاعات موردنیاز ارزیابی اثربخشی طرح های برنامه ریزی را برای مدیران عمومی و برنامه ریزان شهری فراهم می کند. هدف پژوهش تحلیل ساختار فضایی شهر اهواز و شناسایی هسته های عملکردی می باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی از نظر ماهیت، توصیفی است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است. داده ها شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز می باشند. از تراکم کرنل، آزمون خودهمبستگی فضایی، میانگین مرکزی برای شناسایی هسته های عملکردی استفاده شده است. روش لکه های داغ و سرد و آزمون خودهمبستگی فضایی برای تحلیل پراکنش جمعیت و اشتغال به کار گرفته شد. برای بررسی ارتباط هسته های عملکردی با جمعیت و اشتغال از همبستگی پیرسون در نرم افزار spss و برای مدل سازی ارتباط فضایی از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پراکنش جمعیت و اشتغال به صورت خوشه ای می باشد. در بخش های مرکزی و حاشیه ای تراکم جمعیت و اشتغال پایین است و در بخش های میانی تراکم بالا است. از نظر نسبت کاربری های جاذب سفر منطقه یک (محلات باغ معین، سی متری، بازار عبدالمجید، باغ شیخ، صایبین مندایی) بالاترین تمرکز را دارند و هسته اصلی شهر می باشند و محلات لشکرآباد، کمپلو جنوبی، زیتون کارمندی هسته های فرعی هستند. همچنین همبستگی فضایی بین هسته های عملکردی و تراکم جمعیت نسبتا پایین می باشد.

  کلیدواژگان: ساختار فضایی، هسته عملکردی، کاربری سفرزا، تک هسته ای، اهواز
 • سارا قبادی علی آبادی، حسین آگهی*، همایون فرهادیان صفحات 149-160

  تغییر آب و هوا تهدیدی جدی برای بخش های حساس به آب و هوا از جمله بخش کشاورزی است. این تحقیق با هدف تحلیل دقت ادراک کشاورزان گندم کار از روند تغییرات آب و هوایی منطقه در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه انجام شد. همچنین برای ارزیابی دقت ادراک کشاورزان گندم کار، این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های هواشناسی، الگو و روند تغییر آب و هوا را در منطقه مورد مطالعه بررسی کرد. نمونه تحقیق شامل 158 کشاورز گندم کار بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. در این تحقیق از هر دو نوع داده های ثانویه و داده های اولیه استفاده شد. دقت الگوهای درک شده از تغییرات آب و هوای محلی توسط کشاورزان براساس تجزیه و تحلیل گرافیکی داده های هواشناسی طی دوره های آماری 1970 تا 2000 و 2000 تا 2018 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ادراک کشاورزان از میزان بارندگی در پاییز و به خصوص در زمستان بسیار دقیق است، همچنین آن ها به طور دقیق تغییر دما در تابستان را درک کردند، اما در درک تغییرات دما در زمستان دقت کمتری مشاهده شد. پس از مقایسه ادراک کشاورزان گندم کار با تجزیه و تحلیل داده های هواشناسی، ادراک کشاورزان در سه سطح طبقه بندی شد، یافته ها نشان داد که 21/64 درصد از کل نمونه، در گروه درک بالا از تغییر آب و هوا قرار داشتند، 28 درصد در گروه درک متوسط و 79/7 درصد از کل نمونه، در گروه درک کم از روند از تغییرات آب وهوایی منطقه بودند. بنابراین نتایج به دست آمده گویای دقت بالای کشاورزان گندم کار ماهیدشت نسبت به تغییرات در پارامتر های اقلیمی و حوادث آب و هوایی منطقه است. لذا، امروز بیش از هر زمان دیگری زمینه برای صحبت کردن هر چه بیشتر درخصوص تغییرات اقلیمی با کشاورزان فراهم است و می توان امیدوار به ایجاد یک تصویر مشترک از وضعیت موجود و آینده بود. همچنین با ارایه اطلاعات دقیق در ارتباط با آب و هوای فعلی منطقه و با پیش بینی روند این تغییرات در آینده، می توان سازگاری کشاورزان را در مقابله با تغییرات آب و هوایی افزایش داد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، درک ریسک، دقت ادراک، کشاورزان گندم کار، ماهیدشت
 • حسین مذنب، محمدرضا قائدی*، رضا سیمبر صفحات 161-175

  از آنجا که کشور چین، پس از آمریکا در حال تبدیل شدن به مهم ترین قدرت اقتصادی و نظامی در سطح جهانی است؛ هدف از نگارش این مقاله، تجزیه و تحلیل استراتژی های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در قبال چین (2001-2021) است تا مشخص گردد که آمریکا در این استراتژی ها چگونه با چین رفتار کرده و خواهد کرد (تقابل یا همکاری یا هردو) در پاسخ فرضیه مطرح شده آن است که «افزایش وابستگی متقابل میان کشورها احتمال وقوع درگیری میان آن ها را کاهش می دهد. از همین رو همکاری در عرصه های اقتصادی و تجاری، موجب می شود کشورها فایده بیشتری ببرند و هم زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است». به این منظور از روش تحقیق تحلیل محتوای تلفیقی (کمی و کیفی) و نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد: در بخش کمی بیشترین درصد کلمات و پاراگراف های بکار رفته در مورد چین در سال 2021 بوده و در بخش کیفی استراتژی ها آن بود که کشور آمریکا از سال 2001 کشور چین را به عنوان یک بازیگر متعهد جهانی و ادغام در سیستم جهانی تشویق به همکاری کرده اما به مرور به استراتژی تقابل و مهار همه جانبه چین و استقبال از همکاری به صورت همزمان روی آورده است. رقابت و همکاری میان این دو کشور اگرچه گاهی با خصومت و تنش در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی همراه بوده اما در ارتباط با تبادلات اقتصادی به شکل ناباورانه ای درهم تنیده شده، به شکلی که میزان مبادلات چین با آمریکا به 700 میلیارد دلار در سال رسیده است؛ این دو کشور به جای منازعه به سمت همکاری همه جانبه نیل پیدا کرده اند.

  کلیدواژگان: استراتژی امنیت ملی، ایالات متحده آمریکا، چین
 • ابراهیم جوکار*، بابک امین نژاد، علیرضا لرک صفحات 177-196

  از مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی در یک کشور برنامه ریزی منطقه ای جهت ساخت پروژه های زیربنایی می باشد. قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)، راهکاری مناسب برای غلبه بر محدودیت ها در اختیار دولت ها قرار می دهد، اما به دلیل پیچیدگی ها، مدت زمان طولانی و عدم قطعیت های بالا، این روش قراردادی ریسک های زیادی را به همراه دارد. از اینرو هدف اصلی تحقیق شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی مهمترین ریسک های موجود در پروژه های PPP با مطالعه موردی در پروژه های آزادراهی ایران می باشد. در مقاله حاضر، با مطالعه عمیق ادبیات تحقیق و بکارگیری روش دلفی، مهمترین ریسک های پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی، شناسایی شدند سپس آنالیز کیفی جهت تعیین ریسک های با اهمیت انجام و مدل ارزیابی ریسک با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی توسعه داده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل کمی ریسک با استفاده از روش FAHP نشان داد که ریسک های سطح اول در هفت رده مختلف از جمله ریسک اقتصادی و تامین مالی، ساخت، عملیاتی، قانونی، سیاسی، سایر ریسک ها و ریسک های دولتی به ترتیب بیشترین تاثیر را در این نوع پروژه ها به خودشان اختصاص داده اند. همچنین، نتایج رتبه بندی زیرمعیارها نشان داد که هزینه های تامین مالی بالا، کیفیت عملکرد و استانداردها، عدم زیرساخت های پشتیبانی بیشترین تاثیر را در این پروژه ها دارند. سرانجام، نتایج شاخص شباهت FTOPSIS نشان داد که طبق نظر کارشناسان پروژه، پروژه های A (آزادراه اصفهان - شیراز)، B (آزادراه سلفچگان - اراک) و C (آزادراه خرم آباد - اراک) به ترتیب تاثیرپذیری بیشتری را از ریسک ها داشته اند. نتایج این تحقیق به تقویت قابلیت های کشورهای در حال توسعه برای مدیریت ریسک در پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی آزادراهی کمک می کند.

  کلیدواژگان: ریسک های پروژه های زیرساختی، مشارکت عمومی خصوصی، تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی، الگوی مدیریت ریسک
|
 • Abas Aminifard *, Asad Alvandizadeh, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi Pages 1-15

  The price of housing as a real estate is a function of credit factors that can affect fluctuations in housing prices. The purpose of this study is to identify the extent and severity of the effect of credit variables of mortgage facilities on housing price index in selected metropolises during the years 1389 to 1399, also in the framework of panel data, stepwise regression method has been used. Understanding the factors and variables affecting housing prices can play an important role in economic decisions related to housing and policy in this area. In this research, by using statistical and econometric methods and using panel data model, the factors affecting the cost of housing in Iranian metropolises have been studied with emphasis on credit variables. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. According to this model, the variables affecting the price of housing in Iranian metropolises are in order of priority: the amount of housing facilities, the ratio of the value of facilities to the price of housing, credit score of mortgage applicants, average installment repayment, inflation rate and interest rate of all bank facilities. The variables are statistically significant and in line with theoretical foundations. The results show that the most important factor determining the housing price index is the inflation rate with an impact factor of 1.93. The loan-to-housing ratio ratio, the amount of mortgage facilities and the credit score have a reducing effect on the housing price index. In general, the higher the credit score of facility applicants in metropolitan areas, the lower the facility interest rate and inflation rate, the higher the facility amount and the higher the LTV ratio, the lower the housing price index.

  Keywords: : Housing, Banking Facilities, Credit variables, Housing price fluctuations
 • Hosein Farahani, Behroz Mahamadi Yeghaneh, Mahmoud Pahlevani * Pages 17-31

  Wherever water and water resources have existed since time immemorial; It was the starting point for the gathering of human beings and the formation of settlements on the site. Zanjan province is no exception to this rule, people gathered and settled next to this life-giving substance. therefore, the purpose of this study is to investigate the role of water resources on the sustainability of villages in Zanjan province and to create criteria for reasonable use of this vital resource to maintain sustainability. this research is of practical type and the method of descriptive-analytical research and the method of data collection is documentary and field. the statistical population of the study is rural settlements of Zanjan province, but at the request of the supervisor of Zanjan region, including cities (Zanjan, Mahneshan, Ijroud, Tarom) were studied, using Cochran's formula, 384 people were selected as a statistical sample. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha of 0.75. which indicates the desirability of the research tool. research findings show that the greatest impact of water resources in different dimensions of rural sustainability had biodiversity with beta (0.366) and physical with (0.328) and economic dimension with beta (0.267), respectively. Also, all dimensions of stability (economic, social, environmental, physical diversity) with a significance level of 0.000 show that there is a significant, positive and direct relationship between water resources and the sustainability of rural settlements in Zanjan province with 0.99 reliability coefficient. therefore, due to climate change and declining groundwater levels in the study area, proposals such as a fundamental review of policies, serious monitoring of wells, control and prevention of surface water outflow from the region is essential for the development and sustainability rural settlements the province.

  Keywords: water resources, Development of settlements, Sustainability, Zanjan Province
 • Khalil Safari *, Ali Mohamad Ahmadi Gharache, Farzad Mohamadjani Pages 33-46
  The decision to start or develop a new business is influenced significantly by the overt and covert context of the business environment and consequently how individuals and entrepreneurs perceive those plans and contexts. Because a collective understanding of a particular field creates a culture that forms the basis of entrepreneurial activities. In this study, according to the study context and Iranian governmental economy, the effect of good governance on how entrepreneurs perceive and attitude towards economic opportunities with respect to the mediating role of the knowledge-based economy has been investigated. For this purpose, a sample of 366 small and medium business owners in Fars province was extracted using a stratified sampling method. The results indicate that the good governance variable has both a direct (0.414) and an indirect (0.318) effect through the mediation of the knowledge-based economy variable on how to perceive economic opportunities. So, the partial mediating effect of the knowledge-based economy variable in the relationship between good governance and understanding of economic opportunities is confirmed. Therefore, it is expected that by strengthening the factors of good governance, it will be possible to create a suitable platform for the development of a knowledge-based economy and a proper understanding of economic opportunities and, consequently, suitable conditions for the development of small and medium-sized businesses. The results show that investing in establishing the rule of law and controlling corruption, as well as building trust and social cohesion can create a better understanding of the business environment and, of course, the exploitation of economic opportunities among entrepreneurs and SMEs owners in the Fars province. The results, also indicate that good governance as a macro and cognitive sector of social capital has a great impact on improving the understanding of economic opportunities of entrepreneurs SMEs’ owners in Fars province because, in total, the variables of good governance and knowledge-based economy are able to explain 62% of the changes in the variable of perception of economic opportunities.
  Keywords: good governance, Attitude Towards Economic Opportunities, Small, Medium-sized Businesses, Knowledge Economy
 • MohamadHasan Yazdani, Sahar Hassanpour * Pages 47-62

  Accurate prediction of the ecological footprint (EF), an effective indicator for measuring urban sustainable development, enables better protection of life-supporting ecosystems and alleviates discrepancies in area development, resource utilization, and environmental protection. Due to the importance of this indicator to support sustainable development, in this study, EF index was measured for Khuzestan province. EF is calculated for each city residents in the sectors of food, transportation, housing, consumer goods and services, and by agricultural, pasture, forest, sea, energy and buit-up lands; Also, the biodiversity of the cities and the ecological deficit / surplus of the biological productive lands of the cities have been estimated to inform the development sustainability in Khuzestan province. Calculations show that in agricultural land, Haftkele highest and Omidieh lowest, In forest and energy land, Andimeshk highest and Andica lowest, In pasture land, Hendijan highest and Shadegan lowest, In sea land, Hendijan highest and Hoveizeh lowest, In Built-Up land, Haftkel highest and Ahwaz lowest had ecological footprint. Total ecological footprint shows that Hendijan with 3.909 highest and Dezful with 1.144 lowest have ecological footprint. The difference between the ecological footprint of cities, the food factor has had the most impact. Eight cities of Bandar-e-Mahshahr, Abadan, Ahvaz, Khorramshahr, Andika, Shadegan, Gotvand and Omidieh with 75% of the province's population have a 2017356 hectare deficit of land. By compensating for this deficit from the surplus biological capacity of other cities, Khuzestan province needs 913702 hectares of land to meet the demands of its residents. Therefore, it can be concluded that EF of Khuzestan residents is beyond its borders, exploitation of resources is more than their ecological potential, losses and pressure on natural resources is high, there is no self-sufficiency and development of Khuzestan province is unstable.

  Keywords: Sustainability, ecological footprint index, carrying capacity, ecological deficits, Khuzestan Province
 • Fahime Rigi, Ayatollah Karami Pages 63-78

  Stakeholders in the agricultural sector (managers and farm operators) do not understand the products of these interactions due to the wide range of issues related to the "planning", "production" and even "consumer market". Lack of understanding the interactions between social, economic and environmental parameters leads to manifold challenges in the field of cropping production. Price fluctuation is a multifaceted problem attributed by various factors which, when combined, culminate in dangerous consequences for the most farmers .Challenges that have caused crop prices to fluctuate over a period of time, a sharp decline in area under crop, and a long-term decline in farmers' livelihoods. To obviate' this challenge, this study provided a dynamic model for assisting agricultural stakeholders' decisions in the agricultural planning process. The model mentioned in this study, referred to as the "decision-making model", seeks to understand the complexity of the agricultural planning space in the southern region of Sistan and Baluchestan. This model includes a set of dependent factors and drivers in the agricultural plan of the region that aims to understand the feedback of stakeholders' decisions in the agricultural sector and modeling and ultimately simulating their behavior. The DPSIR framework and then VENSIM software were used to evaluate the decision feedback in a decision model. So that first with the help of DPSIR framework the drives affecting on crop program planning of the region are classified and then with the help of VENSIM software modeling and various scenarios are simulated. The results of this study showed that policy makers can provide the conditions for creating good agriculture in the study area by focusing on the components of stress (derived from the DPSIR framework), which are mainly subsistence components. The results of this study in the study area show that many of the components used in crop planning will not lead to improvement or serious damage to the production stability of the study area (onions and tomatoes). In other words, it is possible to help improve and stabilize production in the region by controlling key factors such as reducing the vulnerability of farmers' livelihoods to price fluctuations.

  Keywords: Crop planning, Decision drive, System Dynamics, Southern Balochistan
 • Sajjad Rabiee Jarmafshari * Pages 79-92

  People migrates for various reasons in order to improve Living conditions.Although scholars disagree about the causes of migration, but in general, the reasons for migration can be divided into two groups: economic and non-economic. In other words, it can be said that economic and non-economic attractions cause migration. Although international migration has attracted more attention in academia, it must be kept in mind that the volume of domestic migration is much larger than that of foreign migration. In Iran, after the land reform and the tendency of central planning to industrialize the country, with the shaking of the rural production system and the prosperity of the oil economy in the city, the migration of rural to the city began and so far most research are concentrated on rural migration to city and the problems created in this process and intercity migration have not been studied; Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between the attractiveness of cities and the rate of their immigration in Isfahan province between 2011-2016. For this purpose, the economic and non-economic attraction of the cities in the mentioned years was calculated using the gravity model. Then we created a regression relationship between the logarithm of the rate of migration of cities as a dependent variable and the amount of economic and non-economic attractiveness of cities as independent variables. The model was significant at error level of 5% and the coefficient of determination of model was 0.70, which indicates a good fit of the model. The results show that in Isfahan province in the mentioned years, the most important reason for internal migration is non-economic motivations.

  Keywords: Settlement Attractions, Gravity model, Migration, regression, Isfahan province
 • Aliakbar Anabestani *, Ali Ghorbani Pages 93-113

  In the last two decades, the concept of social capital has been emphasized due to its relationship with basic social components including awareness, participation, trust, cohesion and social network for sustainable development of communities, especially rural communities. In addition to social capital We are also dealing with physical, economic, human, natural and institutional, which are also interrelated. Therefore, in order to achieve sustainable rural development, having these development investments is essential. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of development capital in the sustainable development of rural settlements and its spatial analysis in Bojnourd. The present research is descriptive-analytical and its type is fundamental in terms of purpose. Documentary and field methods have been used to collect information. The sample population is 22 villages with more than 20 households in Bojnourd city and from a total of 4849 households living in the sample rural areas, with Cochran's formula, the sample size of 298 households was calculated and these individuals were selected by random sampling method. To test the conceptual model of the research and to investigate the effect of development capital on the sustainable development of rural settlements, the partial least squares technique and Smart PLS software were used. According to the results, the coefficients of t between the main variables of the study are more than 2.58, ie the relationship is significant and indirect; Thus, types of development capital have a positive and significant effect on sustainable development of rural settlements and social capital with a coefficient of 0.443 has the most direct impact on sustainable rural development, but in general, economic capital with a coefficient of 0.918 has the highest and natural capital with a coefficient of -0/147 Has the least impact on the sustainable development of rural settlements. And the independent variable predicts 93.1% of the variance of the sustainable rural development variable.

  Keywords: Development Capitals, Social Capital, sustainable rural development, Structural Equations, Bojnourd
 • Mohammad Shabani *, Mohsen Maleki, Marzieh Mosayebi Pages 115-130

  The widespread effects of drought on the social and economic people life are considered as one of the challenges facing human societies. The present study sought to determine and measure the household resilience in the Kavar city in Fars province by means of a capital approach. In this study, the resilience of society in the face of economic, social, environmental, infrastructure, structural and physical damage were investigated. The required data (52 variables in the desired dimensions) have been collected based on exploratory method and questionnaire. The statistical population includes 198 people from the local elite, including villagers, the Islamic Council and local trustees.The samples are living in Kavar city of Fars province, using Cochran method 131 farmers were selected as a statistical sample. The data were analyzed using one-sample t-test as well as regression and correlation coefficient analytic techniques in SPSS21 software. The results of capital prioritization in terms of average scores showed that physical, social, environmental, economic and infrastructure capitals have the highest to lowest priority in the resilience of the region against drought disasters. The economic factor has a greater impact on drought resilience. The social and structural-physical factors have also, however, had a positive impact on the ability of the community to deal with drought, leading to some improvement in resilience. Therefore, the more sources of income, access to land and water and benefit from credits, then the resilience of households against drought and the capacity to adapt to it will be higher. It is also recommended to improve the resilience of the region against drought through improved education, awareness, proper early warning, stronger social relations and diversification of income sources.

  Keywords: Resilience, Drought, Rural settlements, Kavar city
 • Mahmoud Arvin, Ahmad Pourahmad, Keramatollah Ziari, Saeed Zanganeh Shahraki Pages 131-147

  The spatial structure of the city has an important effect on economic efficiency and the quality of the urban environment. Inefficient spatial structure, by unnecessarily increasing the distance between people and their place of activity increase the length of the city's infrastructure network maximizes operating costs and intra-city travel. Analysis of the spatial structure of the city is important for a better understanding of urban development and provides the information needed to evaluate the effectiveness of planning plans for general managers and urban planners. The purpose of this research is to analyze the spatial structure of Ahvaz city and identify functional cores. The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method. The method of data collection is library and documentary. The data include statistical blocks of 2016 and land use layer of Ahvaz city. Kernel density, spatial autocorrelation test, and central mean were used to identify functional cores. . Hot Spot Analysis and spatial autocorrelation test were used to analyze population distribution and employment. Pearson correlation was used in SPSS software to investigate the relationship between functional cores and population and employment and geographic weight regression was used to model the spatial relationship. The research results show that the distribution of population and employment is clustered. In the central and marginal areas, population density and employment are low, and in the middle areas, the density is high. In terms of the proportion of attractive tourist uses in region one (Bagh Moin, Ci metri, Abdolmajid Bazaar, Sheikh Bagh, Saebin Mandai neighborhoods) have the highest concentration and are the main core of the city and Lashkarabad, Kemplo Jenobi and Zetoon karmandi neighborhoods are sub-cores. Also, the spatial correlation between functional core and population density is relatively low.

  Keywords: Spatial Structure, Functional cores, Travel attractive land use, Monocentric city, Ahvaz
 • Sara Ghobadi Aliabadi, Hossein Agahi *, Homayoun Farhadian Pages 149-160

  Climate change poses a serious threat to climate sensitive sectors such as agriculture. The purpose of this research was conducted to evaluate the accuracy of wheat farmers perceptions of climate change in Mahidasht district of Kermanshah Township. To evaluate the accuracy of farmers’ perceptions, this study also explored the pattern and trend of climate variability in the study area, using historical meteorological data analysis. Research sample including 158 wheat farmers in Mahidasht district of Kermanshah Township, which were selected using two-stage cluster sampling technique. In this research, both secondary data and primary data were utilized. The accuracy of perceived patterns of local climatic changes by wheat farmers was evaluated during the statistical periods of 1970 to 2000 and 2000 to 2018. It was observed that wheat farmers perceptions of the rainfall amount during the autumn, winter and spring were highly accurate, they also accurately perceived summer temperature change, but less accuracy of perception was observed of the temperature changes of the winter. After comparison of the wheat farmers perceptions with the historical data analysis, the individual farmer’s perceptions were categorized into three levels, findings showed that 64.21% of the total sample, were in the group of high perception of climate variability, 28% farmers were in the medium perception group and 7.79% of the total sample, were in the group of low perception. Therefore, the obtained results show the high accuracy of farmers to changes in climatic parameters and climate events in the region. So today, more than ever, there is context to talk more and more about climate change with farmers, and we can hope to create a shared picture of the current and future situation. Therefore, by providing accurate information about the current climate of the region and predicting the trend of these changes in the future, it is possible to increase the adaptation of farmers to climate change.

  Keywords: Climate Change, Risk perception, Accuracy of Perceptions, Wheat Farmers, Mahidasht
 • Hossein Mozneb, MohamadReza Ghaedi *, Reza Simber Pages 161-175

  Since China is becoming the most important economic and military power in the world after America; The purpose of writing this article is to analyze the national security strategies of the United States of America towards China (2001-2021) in order to determine how the United States behaved and will behave with China in these strategies (confrontation or cooperation or both) in response to the hypothesis that "increasing interdependence between countries reduces the possibility of conflict between them." Therefore, cooperation in the economic and commercial fields makes countries benefit more and at the same time realize that the cost of conflict has increased. For this purpose, integrated content analysis research method (quantitative and qualitative) and MAXQDA software have been used. The results showed: In the quantitative part, the highest percentage of words and paragraphs used was about China in 2021, and in the qualitative part of the strategies, it was that since 2001, the United States has encouraged China to cooperate as a committed global player and integration into the world system, but over time, it has turned to the strategy of confronting and containing China and welcoming cooperation at the same time. The competition and cooperation between these two countries, although sometimes accompanied by hostility and tension in various military and political fields, but in connection with economic exchanges, they are incredibly intertwined, in such a way that the amount of exchanges between China and the United States has reached 700 billion dollars per year; Instead of conflict, these two countries have reached comprehensive cooperation.

  Keywords: National Security Strategy, United States, China
 • Ebrahim Jokar *, Babak Aminnejad, Alireza Lork Pages 177-196

  One of the most important indicators of economic development in a country is regional planning for the construction of infrastructure projects. Public-private partnership (PPP) contracts provide a viable solution for governments to overcome constraints, but due to the complexity, length of time, and high uncertainties of this contractual approach, it carries many risks. Therefore, the main purpose of research is to identify and evaluate the most important risks in PPP projects with a case study in Iranian freeway projects. In the present article, by in-depth study of the research literature and application of the Delphi method, the most important risks of public-private partnership projects were identified then qualitative analysis is performed to determine the significant risks and the risk assessment model is developed using a combination of fuzzy multi-criteria decision making techniques. The results of quantitative risk analysis using FAHP method showed that the first level risks in seven different categories including economic risk and financing, construction, operational, legal, political, other risks and government risks, respectively, have the greatest impact on this type of projects. The results of quantitative risk analysis using FAHP method showed that the first level risks in seven different categories including economic risk and financing, construction, operational, legal, political, other risks and government risks, respectively, have the greatest impact on this type of projects. Also, the results of sub-criteria ranking showed that high financing costs, quality of performance and standards, lack of support infrastructure have the greatest impact on these projects. Finally, the results of FTOPSIS showed that projects A, B and C were more affected by risks, respectively. The findings help with strengthening the capabilities of developing countries for risk management in freeway PPP projects.

  Keywords: Infrastructure Project Risks, Public-Private Partnership (PPP), Integrated Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Techniques, Risk Management Pattern