فهرست مطالب

مطالعات اقتصاد بخش عمومی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1402)

نشریه مطالعات اقتصاد بخش عمومی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرحسین حاجیلو مقدم، نعیم شکری، سمیرا زیستی صفحات 115-134

  تاریخچه پول مجازی در سال 2008 به عنوان راهی برای پرداخت آغاز شد. با این حال، ارزهای رمزنگاری شده به اکوسیستم پیچیده ای از دارایی های سوداگرانه با بازده بالا تبدیل شدند. بر خلاف ابزارهای مالی سنتی این ارزها عمدتا در مکان های سازمان یافته و مطیع قانون معامله نمی شوند، بلکه در پلتفرم های آنلاین که در آن ها ناشناس بودن حاکم است، معامله می شوند. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و موسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات </strong>در دوره پیش از پاندمی کووید-19 (16/08/2015 الی 16/11/2019) و پس از پاندمی کووید-19 (17/11/2019 الی 26/02/2022) از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی  و طلا می باشد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی منتخبی است که بیشترین تاثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند و همچنین بررسی مبدا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و طلا می باشد. نتایج نشان می دهد که در بین ارزهای دیجیتالی، بیت کوین به عنوان نماینده شاخص ارزهای دیجیتال بیشترین اثرات سرریز را بر لایت کوین، اتریوم و دش دارد و کمترین اثرات سرریز را بر دوج کوین و ریپل دارد. همچنین طلا به عنوان دارایی قابل سرمایه گذاری پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری می‎باشد، زیرا نسبت به سایر ارزهای دیجیتالی کمتر همسو با دارایی های نوسانی مانند بیت کوین است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب‎های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

  کلیدواژگان: بیت کوین، پاندمی کووید-19، سرمایه گذاری، طلا، غیرعقلایی
 • مهدی شکری نیا، مجتبی الماسی، علی فلاحتی صفحات 135-150

  مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.

  کلیدواژگان: کشش مالیاتی، پایداری درآمد دولت، رگرسیون چندک، NARDL
 • فاطمه مرادی، محمد جعفری، شهرام فتاحی صفحات 151-170

  تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تاثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تاثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

  کلیدواژگان: تحریم های اقتصادی، درآمدهای نفتی، روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، نابرابری درآمد
 • نیلوفر صالحی، محمد شریف کریمی، آزاد خانزادی صفحات 171-198

  وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

  کلیدواژگان: بازار انرژی، بازار کالا و محصولات کشاورزی، توسعه مالی، رانت منابع طبیعی، گشتاورهای تعمیم یافته
 • ساغر نیکپور، آرین غلامی صفحات 199-214

  در میان کشورهای صادرکننده انرژی، کشور ایران از نظر سهم ذخایر گاز و نفت در شمار بزرگترین کشورها قرار دارد. در این میان بنا به اتکای اقتصاد این کشور بر درآمدهای ناشی از صادرات انرژی، همواره مبحث امنیت انرژی و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی موضوعی مورد بحث در میان سیاست گذاران بوده است.امنیت انرژی به معنای دسترسی آسان و از سویی مقرون به صرفه به منابع مختلف انرژی مورد نیاز است که این مفهوم نقش مهمی در دستیابی به رشی و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت تجارت انرژی ، به تحلیل تاثیر شاخص امنیت انرژی بر صادرات گاز در مطالعه موردی کشور ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) در دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین شاخص امنیت انرژی گاز و صادرات آن رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج گویای اینست که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر صادرات گاز بر جای دارند، در حالی که تراکم جمعیت تاثیر نامطلوبی بر این متغیرداشته است. براساس یافته های این مطالعه، می توان استدلال کرد که حرکت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از بخش انرژی مهم ترین رکن تقویت امنیت انرژی است. از سویی تقویت پیوندهای منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیت انرژی و کاهش آثار تحریم داشته باشد. 

  کلیدواژگان: صادرات گاز، شاخص امنیت انرژی، مصرف انرژی، روش FMOLS
 • مصطفی کریم زاده، علیرضا حدادیان صفحات 215-232

  وجود درآمد پایدار یکی از مهم ترین موضوعات در انجام فعالیت های سازمان ها و پیگیری اهداف آنها می باشد. در ادبیات مدیریت و اقتصاد از جریان مالی و درآمدی به عنوان گردش خون داخل کالبد سازمان، یاد شده است. مسلما هیچ سازمانی حتی سازمان های خیریه نیز بدون وجود درآمدهای پایدار نمی توانند به فعالیت موثر خود ادامه دهند. لذا پرداختن به موضوع ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد نیز حایز اهمیت و ضرورت است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد. در انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. برای جمع آوره داده ها، مصاحبه های عمیق با کارشناسان و متخصصان داخلی در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان و متخصصان ایرانی فعال در سازمان های ترافیک خارجی در کشورهای آمریکا، کانادا، دانمارک که در رشته های اقتصاد، مدیریت شهری و حمل و نقل و ترافیک تخصص داشتند انجام گردید. علاوه بر این، از جستجوهای گسترده اینترنتی در تهیه ادبیات و مبانی نظری و به ویژه در شناسایی و الگوبرداری از روش های مورد استفاده ایجاد درآمد پایدار در سازمان های ترافیک سایر شهرهای جهان و فعالیت های پارک ترافیک در کشورهای فنلاند، ترکیه، چین و هند بهره گرفته شد. همچنین در این پژوهش از روش مشاهده در بازدیدهای انجام شده از پارک ترافیک و برگزاری جلسات طوفان فکری در تولید ایده ها و راهکارهای جدید استفاده شد.تجزیه و تحیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از اینترنت انجام شد. همچنین جلسات متعددی با هدف بررسی دقیق، امتیازدهی و اولویت بندی ایده ها و راهکارها برگزار و هشت ایده و راهکار دارای اولویت شناسایی شدند. برای یکی از راهکارها، محاسبات اقتصادی لازم انجام شد.

  کلیدواژگان: درآمدهای پایدار، سازمان حمل و نقل و ترافیک، طوفان فکری، ارزش فعلی خالص
|
 • Amirhossein Hajilo Moghadam, Naeim Shokri, Samira Zisti Pages 115-134

  The history of cryptocurrency began in 2008 as a way of payment. However, cryptocurrencies have evolved into a complex ecosystem of high-yielding speculative assets. Unlike traditional financial instruments, these currencies are not mainly traded in organized and law-abiding locations, but on online platforms where anonymity prevails. In fact, facilitating financial transactions without the presence of intermediaries such as banks and financial institutions can be considered one of the goals of creating virtual money. The purpose of this research is to investigate the effects of Bitcoin as the largest digital currency before (16/08/2015 to 16/11/2019) and after the Covid-19 pandemic (17/11/2019 to 26/02/2022) on Other digital currencies and gold. One of the components of this analysis is the identification of selected digital currencies that have had the greatest impact from the price bubbles and the fall of the price of Bitcoin, as well as the investigation of the origin of the investment of digital currencies and gold. The results show that among digital currencies, Bitcoin, as a representative of the digital currency index, has the most spillover effects on Litecoin, Ethereum, and Dash, and has the least spillover effects on Dogecoin and Ripple. Also, as an investable asset, gold is a safe haven for investment, because it is less aligned with volatile assets like Bitcoin compared to other digital currencies. Based on the results of the current research, the bubbles in the digital currency market show the irrationality of the market, and due to the existing spillover effects, they may spread to the domestic financial markets and cause a lot of fluctuations. 

  Keywords: Bitcoin, Covid-19 pandemic, Gold, Investment, Irrationality
 • Mahdi Shokrinia, Mojtaba Almasi, Ali Falahati Pages 135-150

  Tax is one of the most important sources of revenue for governments and one of the political tools to improve the distribution of income. In this regard, it is important and valuable to evaluate the reaction of various types of tax income to economic growth in order to know the country's tax capacity. This  research, by applying the quantile regression approach and Nonlinear Autoregressive Distributed Lag  and using the statistical evidence of Iran over 1981-2019, shows that in high tax quantiles, the positive effect of economic growth on taxes has increased in all types of taxes. Also, considering that goods and services tax has the highest share in tax revenues, its low tax elasticity can greatly reduce the stability of government revenues. But direct taxes, income tax and salary tax, due to their higher elasticity, play an important role in the stability of the government's income, the confirmation of the symmetrical effects of positive and negative economic growth shocks on all types of taxes shows that the tax is low compared to the potential capacity. Tax and the inability of the tax system to implement the tax efficiently. Therefore, focusing on the development of activities with high added value and taxes with higher elasticity will play an important role in the stability of the government's income.

  Keywords: tax elasticity, stability of the government's income, Quantile Regression, NARDL
 • Fatemeh Moradi, Mohammad Jafari, Shahram Fatahi Pages 151-170

  Economic sanctions are a common diplomatic tool for countries to pursue political demands abroad or to punish non-aligned countries. Economic sanctions have been criticized for failing to achieve their goals and negatively impacting areas such as human rights, democracy, poverty, health care and basic living conditions. Sanctions imposed on Iran have affected various aspects of the economy, in terms of consumption, revenue, production, import of goods and services, and so on. This study examines the history and effects of economic sanctions on income inequality in Iran imposed by the United States during the period 1978-2018 using the Distributed Interrupt Autoregression (ARDL) method. Therefore, in this study, changes in oil revenues have been used as an indicator of economic sanctions. The results show that economic sanctions have different effects on income inequality in the short and long term. Also, the variables of foreign direct investment, inflation rate and degree of trade openness have a positive and significant effect on income inequality.

  Keywords: Distributed Interrupt Autoregression (ARDL) method, Economic sanctions, income inequality, oil revenues
 • Niloofar Salehi, Mohammad Sharif Karimi, azad khanzadi Pages 171-198

  The abundance of natural resources in oil-rich countries has a dual role in the economy of these countries, in such a way that if natural resources are spent in order to improve economic infrastructure, economic growth will increase and otherwise would cause Dutch disease. One of the necessary prerequisties in directing the income stream from the sail of oil is financial development, which can play an important role in directing the income from the use of natural resources toward high added value. So the main objective of study was to investigate the effect of financial development on the natural resource market of Mena countries. in order to achieve the objectives of this study, the statistics of Mena countries (14 selected countries) during 2000-2020 and econometric approach of generalized method of generalized method are used. The results showed that financial development has a negative and significant effect on the rent of natural resources, energy consumption and share of agricultural products, so the effect of efficiency prevails over the effect of scale and effective financial development can provide the basis for dynamic economic growth. Industrialization has a positive and significant effect on the natural gas rent and the share of agricultural sector and negative effect on per capita energy consumption. therefore, the more the share of industry in gross domestic product increases, energy consumption per person decreases and natural resources rent has increased due to increased demand for efficient exploitation of natural resources. urbanization has a positive and significant effect on the share of agricultural products and energy consumption per capita and has no significant effect on natural resources rent. Therefore, directing toward high value added activities in the form of effective financial development, utilization of urban scale and industry development based on new technology are the most important factors for reducing the vulnerability of this group of economies.

  Keywords: Commodity Market, Agricultural Products, Energy Market, Financial Development, Extended Moments (GMM), Natural Resource Rents
 • saghar Nikpour, arian gholami Pages 199-214

  Among the energy exporting countries, Iran is among the largest countries in terms of the share of gas and oil reserves. In the meantime, due to the reliance of this country's economy on the income from energy exports, the topic of energy security and its effects on various economic and social dimensions has always been a topic of discussion among policymakers. Energy security means easy and cost-effective access to various energy sources, which plays an important role in achieving economic goals and development of countries. Therefore, in this research, considering the importance of energy trade, it analyzed the effect of energy security index on gas export in a case study of Iran using the fully modified ordinary least squares method (FMOLS) in the period from 1997 to 2020. The findings of the study show that there is no significant relationship between gas energy security index and its export. In addition, the results show that GDP and exchange rate have a positive effect on gas export, while population density has a negative effect on this variable. Based on the findings of this study, it can be argued that moving towards reducing the dependence of the country's economic growth on the income from the energy sector is the most important pillar of strengthening energy security. On the other hand, strengthening regional ties and expanding commercial exchanges can play a significant role in improving the energy security situation and reducing the effects of sanctions.

  Keywords: gas export, energy security index, energy consumption, FMOLS method
 • Mostafa Karimzadeh, Alireza Hadadian Pages 215-232

  Earning sustainable revenues is one of the most important issues for organizations to perform their activities and pursue their goals. In management and economics literature, cash flow and revenue stream are said to act as blood circulation in the body of an organization. It is certain that without having sustainable revenues, no organization, even charity ones, can continue working effectively. Thus, it is significant and required to deal with the subject of generating sustainable revenues in Mashhad Transportation and Traffic Organization, located in Iran. The present research aimed at identifying sustainable revenues development strategies in Mashhad Transportation and Traffic Organization. Qualitative research methods were applied to conduct this study. In order to collect the data, in-depth interviews were held with local experts in Mashhad, Tehran and Isfahan, and also with Iranian experts working in traffic organizations in the US, Canada, Denmark, all of whom were specialized in economics, civil management and transportation and traffic. Moreover, extensive Internet searches were performed to provide theoretical literature and fundamentals and specifically to identify and follow sustainable revenue development strategies used in traffic organizations of other cities in the world and also in traffic park activities in Finland, Turkey, China and India. This research study also applied the observation method in visiting traffic parks and in brainstorming sessions held to develop new ideas and strategies.The data analysis was performed by using interview content analysis, and through classifying and analyzing the data collected from the Internet. 

  Keywords: sustainable revenues, transportation, traffic organization, brainstorming, net present value