فهرست مطالب

نشریه پژوهش های علوم مدیریت
پیاپی 16 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • وحید میرزایی *، میلاد دارابی، نسیم یادگار صفحات 1-19

  این مقاله با هدف بررسی رابطه عدم امنیت شغلی با رفتار غیراخلاقی سازمانی: اثر تعدیل کننده هویت اخلاقی و شخصیت فعال کارکنان پیمانی شهرداری مشهد صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان پیمانی شهرداری مشهد به تعداد 1500 تشکیل داد که با استفاده از کوکران 306 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوانن نمونه انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عدم امنیت شغلی واتسون (1988)، پرسشنامه هویت اخلاقی آکوییونا و رید (2002)، پرسشنامه شخصیت فعال بتمن و کرانت (1993) و پرسشنامه رفتار غیراخلاقی سازمانی آمفرس و بینگهام (2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls 3 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین عدم امنیت شغلی و بروز رفتار غیراخلاقی سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار می باشد. از سویی اثر تعدیل کنندگی هویت اخلاقی در رابطه عدم امنیت شغلی و بروز رفتارهای غیراخلاقی اثبات گردید، اما اثر تعدیل کنندگی شخصیت فعال در رابطه عدم امنیت شغلی و بروز رفتار غیراخلاقی سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: عدم امنیت شغلی، رفتار غیر اخلاقی سازمانی، هویت اخلاقی، شخصیت فعال
 • حسین محمودیان راوی نژاد *، علی اکبر خادمی صفحات 20-32
  هدف

  بررسی تاثیر سرمایه کارآفرینی برکمک به اشتراک گذاری دانش ،مجموعه اشتراک دانش ، ظرفیت جذب و نوآوری بوده است.

  روش تحقیق :

   پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دارویی در شهرک صنعتی بهارستان کرج که حجم نمونه 126 نفر انتخاب و روش نمونه گیری در دسترس غیر تصادفی بوده و همچنین ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که از مقاله بیس استخراج و روایی و پایایی آن تایید شده بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS3 Smart استفاده شده است.

  یافته های تحقیق: 

  حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیر مجموعه تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دارد. مجموعه اشتراک گذاری دانش تاثیر جزیی بین سرمایه کارآفرینی و ظرفیت جذب دارد.

  نتیجه گیری

  سرمایه کارآفرینی، مجموعه به اشتراک گذاری دانش، و ظرفیت جذب به نوآوری کمک می کند؛ و مجموعه اشتراک دانش بر اهدای اشتراک دانش تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: سرمایه کارآفرینی، کمک به اشتراک گذاری دانش، مجموعه اشتراک دانش، جذب، نوآوری
 • الناز چاره جو *، مهتاب شرافتی صفحات 33-41
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی تجربیات منفی بر میل به اجتناب و تلافی: نقش میانجی احساسات منفی (مطالعه موردی:پلتفرم های تحویل آنلاین غذا در شهر کرمانشاه)، انجام شده است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق مشتریان پلتفرم های تحویل آنلاین غذا در شهر کرمانشاه می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 تخمین زده شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و Amose استفاده شد.

  یافته ها

  تجربیات منفی بر میل به اجتناب و تلافی مشتریان تاثیر معناداری دارد. احساسات منفی بر میل به اجتناب و تلافی مشتریان پل تاثیر معناداری دارد.تجربیات منفی بر احساسات منفی مشتریان تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، تجربیات منفی بر میل به اجتناب و تلافی با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات منفی رابطه معنا دار دارد.

  کلیدواژگان: تجربیات منفی، میل به اجتناب، احساس منفی، پلتفروم
 • وحید چناری *، الهام فردی پور صفحات 42-54

  مقاله حاضر به بررسی تاثیر احساسات و عواطف در رفتار سازمان ها می پردازد. در این مقاله، ابتدا به شرح مدل های پیدایش احساسات سازمانی پرداخته شده و سپس تاثیر احساسات و عواطف در جنبه های مختلف رفتار سازمانی از جمله تصمیم گیری، رفتار، ارتباطات، رهبری، مشارکت و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به نکات کلیدی و مهمی که باید مورد توجه مدیران و صاحبان سازمان ها در مدیریت احساسات و عواطف در سازمان باشد، پرداخته شده است. از جمله همچنین، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است که چگونه مهارت در مدیریت و کنترل احساسات و عواطف می تواند به مدیران کمک کند تا با چالش های احساسی در سازمان ها مواجه شوند و برای بهبود رفتار سازمانی، رویکردهای مناسب را انتخاب کنند. نتایج این مقاله نشان می دهد که شناخت دقیق تاثیر احساسات و عواطف بر رفتار سازمانی، می تواند به مدیران و صاحبان سازمان ها در بهبود کیفیت زندگی و کارکرد اعضای سازمان کمک کند.

  کلیدواژگان: عواطف، احساسات، احساسات سازمانی
 • امین مرادی * صفحات 55-66

  توسعه جوامع مستلزم وجود سازمان هایی سالم، پویا و خلاق است و لازم است تا نظام اداری کشور مانند سایر سیستم ها از سلامت مطلوب برخوردار باشد. یکی از پدیده هایی که امروزه سازمان ها را تهدید می کند ضربه های روحی و روانی است که با عنوان ترومای سازمانی مورد اشاره قرار می گیرند و منجر به ایجاد پیامدهای مخربی می گردند. ترومای سازمانی بیان می کند همانطور که در زندگی روزمره آسیب های مختلفی به روان و جسم افراد وارد می شود، سازمان ها نیز در معرض آسیب ها و ضربه های مختلفی قرار دارند. این امر ضرورت مطالعه و بررسی مفاهیم و علل ترومای سازمانی و راه های مقابله با این پدیده را نشان می دهد. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی-مروری با استناد بر مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است و درصدد بررسی مفاهیم، ابعاد و تفاوت های سلامت سازمانی و ترومای سازمانی می باشد. در این مقاله پس از بیان مقدمه، به بررسی مفهوم سلامت سازمانی، اهمیت و ضرورت، عوامل موثر و... پرداخته شده و در ادامه با بیان مفاهیم مربوط به ترومای سازمانی(ابعاد، اهمیت و ضرورت، عوامل موثر بر آن و...)، رابطه میان سلامت سازمانی و ترومای سازمانی مطرح شده است.

  کلیدواژگان: رفتار سازمانی، سلامت سازمانی، ترومای سازمانی، رهبری
 • اکبر عطادخت، حسین پاک نژاد *، بهمن اسماعیلی انامق صفحات 67-81

  هدف این پژوهش شناسایی موانع و سدهای ملموس و آشکار موجود بر مسیر انتصاب زنان در جایگا ه های راس هرم قدرت از دیدگاه زنان شاغل بود. روش پژوهش، روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تاویلی بود. برای مصاحبه، شرکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.معیار شرکت در مصاحبه، تمایل بانوان شاغل در ادارات و سازمان ها برای بیان نظرات خود در زمینه موضوع پژوهش بود. فرآیند نمونه گیری در جریان مصاحبه با به اشباع رسیدن داده ها پایان یافت. برای تحلیل داده ها از روش (کلایزی (Paul Colaizzi استفاده گردید. ابتدا گردآوری داده های تحلیل تا اشباع ادامه یافت. جملات مهم استخراج شدند. معنی آنان فرموله شد. جهت حفظ قابلیت تایید پژوهش، درتمام مراحل، مستندات به دست آمده با استفاده ازکسب نظرات مشارکت کنندگان حفظ شدند که همین مسیله،اطمینان پذیری داده ها و قابلیت تایید آنها را امکان پذیر می کند. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها بیست و یک مفهوم کلی شناسایی شدند که در قالب سه محور: عوامل شخصیتی و فردی مربوط به زنان، عوامل شخصیتی و فردی مربوط به مردان، و عوامل مرتبط با فرهنگ و اجتماع قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: زنان، توانمندی، هرم مدیریت، موانع، اجتماع و فرهنگ
 • وحید چناری *، سید محسن عبدالهی موسوی صفحات 82-102

  این پژوهش مروری بر خط مشی های مختلف مالیات بر ارث در کشورهای منتخب اروپایی و ایالات متحده و ایران انجام شده است . در اکثر کشورها نرخ مالیات مربوط به رابطه بین موصی و ذی نفع و همچنین ارزش دارایی های موروثی است. در بیشتر کشورها، انتقال ثروت در خانواده ها ترجیحا مورد توجه قرار می گیرد. (‏نرخ های مالیات پایین تر، معافیت های مالیاتی و برجستگی ها)‏. این امر به ویژه در مورد دارایی های تجاری و خانه های خانوادگی صادق است. این تحلیل بیشتر در مورد ویژگی ها و اثرات رژیم های مالیات بر ارث بحث می کند، که شامل پاسخ های رفتاری افراد و اثرات توزیعی مختلف مالیات بر ارث است. اگرچه درآمد واقعی مالیات بر ارث در کشورهای منتخب بسیار پایین است، برخی از شاخص ها به پتانسیل های درآمدی بالاتر در آینده اشاره دارند. یک طرح مناسب برای مالیات بر ارث می تواند به کاهش بیشتر نابرابری ثروت کمک کند.

  کلیدواژگان: مالیات بر ارث، رژیم های مالیاتی، نابرابری ثروت
 • مریم خضری * صفحات 103-114

  هر موفقیت عملیات بانکی به شدت باکیفیت روابط با مشتری و کارایی فرآیندهای بانک ها ارتباط دارد. بانک ها به دنبال ابزاری برای تجزیه وتحلیل کارآمد حجم عظیمی از داده های جمع آوری شده از سیستم های IT خود هستند. آن ها از فناوری هوش تجاری (BI) برای تجزیه وتحلیل هر جنبه ای از داده های خود برای درک رفتار مشتریان خود استفاده می کنند و در تلاش برای ارضای نیازهای مشتری در یک مسابقه بی پایان برای کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. نفوذ فزاینده ای از یادگیری ماشین در برنامه های کاربردی تجاری وجود دارد، به طوری که بسیاری از راه حل ها در حال حاضر پیاده سازی شده اند و بسیاری دیگر در حال بررسی هستند. از زمان بحران مالی جهانی، مدیریت ریسک در بانک ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و تمرکز دایمی بر نحوه شناسایی، اندازه گیری، گزارش و مدیریت ریسک ها بوده است. تحقیقات قابل توجه در دانشگاه و صنعت بر تحولات بانکداری و مدیریت ریسک و چالش های فعلی و نوظهور متمرکز شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، مدیریت ریسک بانکی، هوشمند سازی کسب و کار بانکی
 • منصور اسماعیل زاده *، ستایش سادات طایفی صفحات 115-137

  هدف این مقاله اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین لارجز با استفاده از روش بهترین-بدترین در صنعت خودروسازی است. برای تحقق این هدف، ابتدا شاخصهای مرتبط با زنجیره تامین لارجز در پنج بعد به تفکیک برای انجام مقایسات زوجی در اختیار خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو قرار می گیرد. بعد از گردآوری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها، مدل برنامه ریزی خطی آنها به تفکیک تشکیل و با حل آنها در نرم افزار اکسل، براساس اوزان بدست آمده برای شاخصهای مرتبط با هر بعد، شاخصها اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهد که در یک زنجیره تامین لارجز در صنعت خودروسازی، توجه به شاخصهای قیمت، قابیلت نوآوری، یکپارچه سازی اطلاعات، سیستم مدیریت محیطی و روابط بلندمدت به ترتیب در ابعاد ناب، چابک، تاب آوری، سبز و پایداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اولویت بندیهای انجام شده، پیشنهادهایی برای صنعت خودروسازی و پژوهشهای آینده ارایه می شود. باتوجه به اینکه پژوهشهای اندکی در رابطه با زنجیره تامین لارجز انجام شده است و براساس دانش ما در داخل پژوهشی صورت نگرفته است، اولویت بندی شاخصهای مرتبط با این نوع از زنجیره تامین می تواند پایه هایی را برای بکارگیری و توجه به آنها در صنعت خودروسازی و انجام پژوهشهای مفیدی در این زمینه را فراهم نماید.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین لارجز، روش بهترین-بدترین، صنعت خودروسازی
 • ناهید رادمنش *، نوشین رزمی صفحات 138-159
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل موانع فرهنگ سازمانی، سرزندگی سازمانی در دانشگاه با رویکردی بر تحلیل مضمون می باشد.

  روش

  روش پژوهش، آمیخته (کمی-کیفی)، از نوع پیمایشی می باشد و به صورت مقطعی انجام گرفته است، که با توجه به روش تحلیل مضمون، 14 نفر از نخبگان اجرایی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از طریق نمونه گیری هدفمند و برمبنای روش گلوله برفی انجام گرفته است.

  یافته ها

  موانع سرزندگی سازمانی، پدیده محوری پژوهش است، که با استفاده از فرآیند کدگذاری داده ها که به روش تحلیل مضمون استقرایی صورت گرفته است موانع را در دو بخش مضمون اصلی و فرعی مورد تقسیم یندی قرار می دهد که در مرحله اول مضمون ها را مورد بازخوانی، دسته بندی و بازبینی قرار داده ایم و سپس در مرحله دوم آن ها را مورد بازبینی و تصفیه و سپس ارتباط معنایی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

  نتایج

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که برنامه ی چالش سرزندگی در محیط دانشگاه به شناخت عوامل مرتبط و همچنین به نقش عوامل مختلفی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در برطرف کردن کلیه موانع قرهنگی می پردازد، توجه شود.

  کلیدواژگان: سرزندگی سازمانی، موانع فرهنگی، تحلیل مضمون
 • قدیر جبارزاده *، منوچهر نیکنام صفحات 160-176
  هدف

  در حال حاضر اینفلوینسرهای رسانه های اجتماعی به طور گسترده ای به عنوان یک استراتژی بازاریابی از سوی کسب کار های مختلف به کار گرفته می شوند، زیرا به رشد و ارتباط موثر مخاطبان کسب و کارها کمک شایانی می کند. این مطالعه با بکارگیری نظریه تبادل اجتماعی و اصل متقابل آن، بررسی می کند که آیا ویژگی های منبع تاثیرگذار (یعنی تخصص،جذابیت فیزیکی، هم وفیلی) می تواند به عنوان منابع رابطه ای در شکل گیری اعتماد پیروان عمل کند؟.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کاربران سایت گردشگری لست سکند که حجم نمونه 384 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تایید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار24 SPSS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  تجربه و تخصص اینفلو ینسرها ،اعتبار اینفلو ینسرها ،جذابیت فزیکی اینفلو ینسرها ، هموفیلی اینفلو ینسرها بر اعتماد اینفلو ینسرها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. با این حال نقش تعدیل کننده استحکام رابطه در پیوندهای اصالت-اعتماد و اعتماد-وفاداری تاثیر معنی داری داشته است. اعتماد اینفلو ینسرها نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر اعتبار اینفلو ینسرها بر وفادرای به اینفلو ینسرها ایفا می کند.

  نتیجه گیری

  تحقیق مفاهیمی را برای استفاده استراتژیک از اینفلوینسر مارکتینگ پیشنهاد می کنند و درک بهتری از مکانیسم های متقاعدسازی که در روابط تاثیرگذار(اینفلو ینسرها)و پیرو آشکار می شوند را ارایه می دهند.

  کلیدواژگان: تخصص، جذابیت فیزیکی، وفاداری