فهرست مطالب

نشریه تحلیل بازار سرمایه
سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین خاکپور، آرش نادریان*، علی خوزین صفحات 1-27

  هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت مولفه های حمایتی از سرمایه گذاران خرد با هدف توسعه کسب و کار های اقتصادی می باشد. هدف ارایه و تحلیل شاخص های موثر در حمایت از سرمایه گذاران خرد بود. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از نوع تحقیقات کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی نظریه پردازی زمینه بنیان بود. ابتدا در بخش تحلیل محتوی مقاله ها دسته بندی و تحلیل شدند که 67 مقاله داخلی و خارجی شاخص های اساسی استخراج شد با استفاده از کد گذاری باز به روش (استراوس و کوربین، 199) ،5 مقوله اصلی دسته بندی شد سپس سوال های پرسشنامه زیر نظر کمیته علمی طراحی و بصورت مصاحبه نیمه ساختار یافته با 35 خبرگان از اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری کلانشهر تهران ارسال شدو در این مرحله شاخص ها تایید شد. درصد میزان اولویت هر یک از شاخص ها محاسبه شده است .در گام بعدی بخش کمی برای 190 نفر از اعضای هیات علمی رشته حسابداری و اقتصاد در دانشگاه های سراسری و آزاد ارسال شد و با استفاده ازپرسشنامه تعیین وضعیت و نرم افزار spss 22 و آزمون Tتک نمونه ای جهت توصیف وضعیت فعلی استفاده شده است.نتایج نشان داد میانگین شاخص ها که نماینگر وشعیت حمایت از سزمایه گذاران است در سطح مطلوبی قرار ندارد.

  کلیدواژگان: مولفه های حمایتی، سرمایه گذاران خرد، کسب و کار، اقتصاد
 • علی خامکی*، دکتر پرویز سعیدی صفحات 28-55

   ه براساس تیوری چرخه ی عمر، شرکتها با توجه به هر مرحله از مراحل حیات اقتصادی خود ، خط مشی های اقتصادی متفاوتی را دنبال می کنند. یعنی در هر مرحله، از میان راهبرد های موجود راهبردی را انتخاب می کنند که بهره وری سرمایه آنها افزایش یابد. در این پژوهش، بهره وری سرمایه با استفاده از شاخص ROIC با توجه به تیوری چرخه عمر مورد مطالعه قرار گرفته است.جامعه آماری در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.از این جامعه، تعداد 118 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری در طی سالهای 1391 الی 1400 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی های نشان داد درتمام شرکتها، بین مراحل رشد و بلوغ با بهره وری سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این رابطه بین مرحله افول با بهره وری سرمایه، منفی و معنی داری است. این روابط در صنایع مختلف تعدیل شده است.

  کلیدواژگان: تئوری چرخه عمرشرکت، بهره وری سرمایه، نسبت ROIC، نوع صنعت
 • پارسا جوزی، سید محمدرضا داودی*، سعید کاظمیان حسین آبادی صفحات 56-78

  هدف از این پژوهش استراتژی مومنتوم غیر پارامتریک بر پایه رتبه و علامت در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر دو رویکرد پیاده سازی استراتژی مومنتوم غیر پارامتریک با عنوان مومنتوم های مبتنی بر رتبه و علامت معرفی گردید. از نرم افزار متلب و کدنویسی برای تحلیل داد ها و پیاده سازی مدل استفاده شده است. مدل پژوهش برگرفته از مقاله تی سانگ و همکاران (2021) می باشد. نتایج پژوهش بر روی داده های ماهیانه 16 صنعت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 تا 1400 نشان می دهد که رویکرد مومنتوم مبتنی بر رتبه نسبت به معمولی و علامت، نسبت شارپ را به اندازه 30% افزایش می دهد و همچنین مومنتوم رتبه در معیار ارزش در معرض ریسک نیز دارای کمترین ریسک می باشد. بعلاوه رابطه رگرسیونی نشان می دهد که هر دوی بازده ماهیانه مومنتوم رتبه و بازده ماهیانه مومنتوم علامت در سطح اطمینان 95/0 بر بازده ماهیانه مومنتوم معمولی دارای اثر معنادار مثبت هستند. ضریب تعیین بالا و مناسب 892/0 نیز نشان می دهد که یک رابطه خطی بین سه بازده برقرار می باشد.

  کلیدواژگان: استراتژی مومنتوم، نظریه بازار کارا، مومنتوم بر پایه رتبه، مومنتوم بر پایه علامت
 • سید علی موسوی لولتی*، عمران محمدی، سعید شوال پور صفحات 79-107
  پیش بینی همواره به عنوان یکی از مباحث مهم بازارهای مالی شناخته می شود و به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می‎گردد که ارزش‎های ناشناخته‎ آتی را مورد برآورد قرار می‎دهد؛ هدف این پژوهش شناسایی و پیش بینی شرایط بورس اوراق بهادار تهران و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر همبستگی رونق بازار سرمایه با ارزش در معرض ریسک بود. بدین منظوردر این پژوهش در گام نخست سری زمانی شاخص ارزش در معرض ریسک در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) بر اساس داده های روزانه و روش گارچ مرتبه اول طی بهار 1389 تا خرداد 1402 برآورد شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون پروبیت عوامل اثرگذار بر رونق در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های فصلی طی بهار 1389 تا خرداد 1402 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس میانگین شاخص ارزش در معرض ریسک به صورت فصلی محاسبه شده است و ارتباط بین احتمال رونق در بازار سرمایه با شاخص ارزش در معرض ریسک با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد احتمال رونق در بازار سرمایه ایران با نرخ سود بانکی، رشد نقدینگی و وقوع تحریم رابطه منفی و معنادار و با نرخ تورم و رشد نرخ ارز رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس تحلیل همبستگی رونق در بازار سرمایه با ارزش در معرض ریسک سهام ارتباط مستقیمی دارد. شواهد پژوهش همچنین نشان داد با فرض ثبات شرایط موجود انتظار می رود در سه فصل آتی احتمال رونق در بازار سرمایه نسبت به وقوع رکود به مراتب بالاتر باشد.
  کلیدواژگان: مدل پروبیت، تحریم، متغیرهای اقتصاد کلان، ارزش در معرض ریسک، پیش بینی بازار سرمایه
 • آرش دانیالیان*، محبوبه دلفان صفحات 108-134
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز و همچنین شاخص قیمت جهانی کامودیتی و تحریم های اقتصادی بر شاخص قیمتی صنعت خدمات فنی و مهندسی بازارسرمایه ایران است. این مطالعه که کاربردی از الگوی خود هم بستگی با وقفه توزیع شده (ARDL) است با استفاده از داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند . همچنین نتایج الگوی تصحیح خطای بیانگر این است که به میزان 91 درصد از میزان انحراف مدل از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر سال تصحیح می شود .مطابق با نتایج، شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و شاخص تحریم ها تاثیرات منفی و متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم تاثیرات مثبت و معناداری بر شاخص قیمتی صنعت خدمات فنی مهندسی دارند. همچنین شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها بالاترین کشش را نسبت به سایر متغیرهای پژوهش دارد.
  کلیدواژگان: بازار سرمایه، متغیرهای کلان اقتصادی، صنعت خدمات فنی و مهندسی، ARDL
 • محمد محمدی*، سامان محمدی، پریا سراج صفحات 135-166

  هدف پژوهش: 

  بررسی تاثیر تخصص در صنعت و تخصص قانونی اعضای کمیته های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 6ساله بین سال های 1394 الی 1399 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 148 شرکت (در مجموع 888 سال - شرکت) بوده که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش انتخاب شده اند. پس از اندازه گیری متغیر های پژوهش، از تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews و تکنیک آماری رگرسیون لجستیک و روش داده های تلفیقی صورت پذیرفته است.

  یافته های پژوهش: 

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تخصص در صنعت اعضای کمیته حسابرسی و تخصص قانونی اعضای کمیته حسابرسی دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی شرکت ها در دوره بررسی بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  از آن جایی که نمایندگان به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود با هزینه اصلی هستند، حسابرسان خارجی نقشی در همسوسازی منافع اصلی و نماینده و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین آن ها دارند. حسابرسان خارجی هم چنین نقشی حیاتی در کاهش تعارض اصلی و اصلی بین سهام داران اکثریت و اقلیت دارند. اگرچه انتظار می رود هییت مدیره به عنوان ناظر کلی رفتار مدیریت عمل کند، این کمیته های حسابرسی است که به طور خاص مسیولیت نظارت بر گزارشگری مالی و فعالیت های حسابرسی را بر عهده دارد.

  کلیدواژگان: تخصص در صنعت، تخصص قانونی، کمیته های حسابرسی، کیفیت حسابرسی شرکت
 • مهدی فیل سرائی* صفحات 167-190

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسیولیت پذیری اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394-1398 است. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نخست پژوهش نشان داد که بین مسیولیت پذیری اجتماعی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین مسیولیت پذیری اجتماعی و پایداری سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، بورس اوراق بهادار تهران
 • فرهاد سنچولی* صفحات 191-219
  با توجه به نگرانی هایی که سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه دارند و پیامدها و هزینه هایی که وقوع ورشکستگی برای شرکت ها و اقتصاد کشور و سایر افراد و نهادها می تواند ایجاد نماید، طراحی یک مدل قابل اطمینان جهت پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی شرکت ها برای راهنمایی برای تصمیم گیرندگانی همچون شرکت-های سرمایه گذاری، بانک ها و دولت ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش از روش شبکه عصبی مصنوعی و روش رگرسیون لوجیت جهت پیش بینی ورشکستگی تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1399 استفاده شده و نتایج با روش رگرسیون لوجیت مقایسه شده است. میزان دقت کلی پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی برای هریک از سال-های t، t-1، t-2 و t-3 به ترتیب برابر با 55/96 % ، 55/96 % ،24/92 % و 24/92 % و برای روش رگرسیون لوجیت برای همین سال ها به ترتیب 94% ، 82/94% ، 51/90% و 06/87% می باشد که نشان داد روش شبکه عصبی مصنوعی از دقت بالاتری نسبت به روش رگرسیون لوجیت برخوردار می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که روش شبکه عصبی مصنوعی ابزار مناسب تری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در اختیار قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پیش بینی ورشکستگی مالی، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون لوجیت
|
 • Hossin Kakpor, Arsh Nadryan *, Ali Kozin Pages 1-27

  The purpose of the current research is to analyze the status of the supporting components of retail investors with the aim of developing economic businesses. The goal was to present and analyze effective indicators in supporting retail investors. The research method of this study is a combination of qualitative and quantitative research. The statistical population was the basis of the qualitative part of theorizing. First, in the content analysis section, the articles were categorized and analyzed, and 67 internal and external articles were extracted, using open coding method (Strauss and Corbin, 1999),5 main categories were categorized, then the questions of the questionnaire Under the supervision of the scientific committee, it was designed and sent in the form of a semi-structured interview with 35 experts from the faculty members of the Islamic Azad University of Tehran, and the indicators were confirmed at this stage.The percentage of the priority of each of the indicators has been calculated. In the next step, the quantitative part was sent to 190 members of the academic staff of accounting and economics in national and open universities and using the status questionnaire and spss 22 software and the one-sample t test. It is used to describe the current situation. The results showed that the average index that represents the extent of support for investors is not at a favorable level.

  Keywords: supporting components, retail investors, Business, Economy
 • Ali Khamaki *, Parviz Saeidi Pages 28-55

   Based on the life cycle theory, companies adopt particular economic policies in accordance with each stage of their economic life. That is to say that, they choose from among the available strategies, the one that could enhance their capital productivity. In this research, capital productivity has been investigated regarding the theory of life cycle. In this research, capital efficiency is studied using the ROIC index according to the theory of life cycle. The statistical population included those companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Through systematic elimination, a sample of 118 companies has been selected for the purpose of this study during 2011-2021.Findings showed that there is a positive and significant relationship between the stages of growth and maturity with capital productivity. Also it was found that there is a negative and significant relationship between the stage of decline and the capital productivity is. It was witnessed that these relationships were moderated in various industries.

  Keywords: firm life cycle theory, Capital Productivity, ROIC, Type of industry
 • Parsa Jozzi, Sayyed Mohammadreza Davoodi *, Saeed Kazemian Hossinabadi Pages 56-78

  The purpose of this research is non-parametric momentum strategy based on rank and symbol in Tehran Stock Exchange. In the present research, two approaches to implementing the non-parametric momentum strategy were introduced as momentums based on rank and sign. MATLAB software and coding were used for data analysis and model implementation. The research model is taken from the article of T. Sang et al. (2021). The results of the research on the monthly data of 16 industries from the Tehran Stock Exchange between 2013 and 2022 show that the momentum approach based on rank compared to normal and sign increases the Sharpe ratio by 30% and also the momentum of the rank in the value measure in Exposed to risk also has the lowest risk. In addition, the regression relationship shows that both the monthly rate momentum return and the monthly sign momentum return have a positive significant effect on the normal momentum monthly return at the confidence level of 0.95. The high and appropriate determination coefficient of 0.892 also shows that there is a linear relationship between the three yields.

  Keywords: : Momentum strategy, efficient market theory, momentum based on rank, momentum based on sign
 • Seyed Ali Mousavi Loleti *, Emran Mohammadi, Saeed Shavvalpour Pages 79-107
  Forecasting has always been recognized as an important issue in financial markets and is considered a unique factor in estimating future unknown values. The aim of this research is to identify and forecast the conditions of the Tehran Stock Exchange(TSE) and the factors affecting them, focusing on the correlation between market prosperity and value at risk. To achieve this, in the first step of this study, the time series of the value at risk index on the capital market TSE was estimated using daily data and the first-order GARCH method from spring 2010 to June 2023. Then, the factors influencing prosperity in TSE were evaluated based on seasonal data from spring 2010 to June 2023 using the probit regression approach. In addition, value at risk index was calculated seasonally and the relationship between the probability of market prosperity and the value at risk index was examined using correlation coefficients.The research results show that the probability of market prosperity in the Iranian capital market has a significant negative relationship with the bank interest rate, liquidity growth and the occurrence of sanctions. There is also a significant positive relationship with the inflation rate and the growth of the exchange rate. Furthermore, the correlation analysis shows that market prosperity is directly related to equity value at risk. Assuming stable conditions, the research suggests that the probability of a prosperity market in the next three seasons is significantly higher than the occurrence of a recession.
  Keywords: Probit Model, Sanctions, Macroeconomic Variables, Value at Risk, Capital market Forecasting
 • Arash Danialian *, Mahbube Delfan Pages 108-134
  The purpose of this research is to investigate the impact of macroeconomic variables, inflation rate, exchange rate, as well as the global commodity price index and economic sanctions on the price index of the technical and engineering services industry in Iran's capital market . This study, which is an application of the autocorrelation model with distributed lag (ARDL), has been carried out using monthly data during the period of 1387-1400. The results of the pattern estimation indicate that our dynamic pattern is moving towards the long-term pattern. Also, the results of the error correction model show that 91% of the deviation of the model from its long-term path is corrected by the model variables every year. According to the results, the global commodity price index and the sanctions index have negative effects, and the variables of the exchange rate and inflation rate have positive and significant effects on the price index of the technical engineering services industry. Also the global commodity price index has the highest elasticity compared to other research variables.
  Keywords: Capital Market, Macroeconomic Variables, technical, engineering services industry, ARDL
 • Mohamad Mohamadi *, Saman Mohamadi, Paria Seraj Pages 135-166

  The main issue studied in the present study is the study of the effect of industry expertise and legal expertise of members of audit committees on the quality of auditing companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose and following Ababasah and Yekini (2021), the impact of industry expertise and legal expertise of the members of the audit committee on the remuneration and type of auditor of companies was studied. Also, the effect of auditing committee independence variables, financial expertise of audit committee members, audit committee size, number of audit committee meetings, financial leverage, subsidiaries, corporate losses, corporate risk, profitability and corporate size were controlled in regression models. To test the research hypotheses, the financial information of companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 6 years between 2015 to 2020 has been used and the final sample consisted of 148 companies (a total of 888 years-companies) which have been selected after applying the restrictions in this study. After measuring the research variables, multivariate regression analysis was used to test the research hypotheses. The tests were performed using Eviews8 software and statistical technique of logistic regression and integrated data method. The findings of the present study showed that the expertise in the industry of the members of the audit committee and the legal expertise of the members of the audit committee had a positive and significant effect on the audit quality of companies in the review period.

  Keywords: Investigating the Impact of Expertise in the Industry of Audit Committee Members, Legal Expertise of Audit Committee Members, Audit Quality
 • Mahdi Filsaraei * Pages 167-190

  The purpose of this study is to investigate the relationship between social responsibility and the quality of accruals and profit stability in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange and OTC during the years 1394-1398. In order to select the statistical sample, the purposive removal method was used. After applying the relevant criteria, 172 companies were selected as the statistical sample. In the present study, regression analysis was used to test the research hypotheses. The results of testing the first hypothesis of the study showed that there is a positive and significant relationship between social responsibility and the quality of accruals. Also, the findings of the second hypothesis test showed that there is a positive and significant relationship between social responsibility and profit sustainability.

  Keywords: Social Responsibility, Quality of accruals, Profit sustainability, Tehran Stock Exchange
 • Farhad Sanchooli * Pages 191-219
  Considering the concerns that investors have about the return of principal and capital gains and the consequences and costs that bankruptcy can cause for companies and the country's economy and other individuals and institutions, the design of a reliable model In order to predict the probability of bankruptcy of companies, it seems necessary to guide decision makers such as investment companies, banks and the government.In this research, the artificial neural network method and the logit regression method were used to predict the bankruptcy of a number of companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019, and the results were compared with the logit regression method. The overall prediction accuracy of the artificial neural network method for each of the years t, t-1, t-2 and t-3 is equal to 96.55%, 96.55%, 92.24% and 24/2 respectively. 92% and for the logit regression method for the same years, it is 94%, 94.82%, 90.51% and 87.06% respectively, which showed that the artificial neural network method has a higher accuracy than the logit regression method. is. Therefore, it can be concluded that the artificial neural network method provides a more appropriate tool for predicting the bankruptcy of companies.
  Keywords: Predicting financial bankruptcy, Artificial Neural Network, Logit regression