فهرست مطالب

کارآفرینان امیرکبیر - پیاپی 20 (بهمن 1385)

ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر
پیاپی 20 (بهمن 1385)

  • 52 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1386/01/05
  • تعداد عناوین: 23
|