فهرست مطالب

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 38، بهار 1382)
  • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 38، بهار 1382)
  • ویژه نامه حسابداری
  • 205 صفحه،
  • تاریخ انتشار: 1382/03/20
  • تعداد عناوین: 14
|