فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت دولتی
پیاپی 13 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/04/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی اکبری، حجت شکیبا، محمدصادق ضیایی، شیرمراد مرزبان، سمیرا رازی صفحات 1-20
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه تهران انجام شد. ابزار مورداستفاده پرسشنامه الکترونیکی بود که روایی آن توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تائید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه تهران بودند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 230 نفر براساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد، تمام شاخص های سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنا داری با کارآفرینی سازمانی در سطح یک درصد داشتند. به عبارتی هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین هشت متغیر مربوط به سلامت سازمانی، چهار متغیر توسعه و کارایی، یگانگی و سازگاری، نوآوری و مشارکت در تصمیم گیری توانستند، 69 درصد از واریانس کل مربوط به کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، کارآفرینی سازمانی، کارکنان، دانشگاه تهران
 • سیدمهدی الوانی، غلام رضا معمارزاده طهران، محمود البرزی، حسین کاظمی صفحات 21-40
  در دهه ی اخیر، با ورود معنویت به پژوهش های سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حوزه رهبری معنوی مانند هر دو حوزه رهبری و معنویت دارای تنوع و تفاوت های زیادی در تعاریف و برداشت ها است و مدل هایی که تا کنون از آن ارائه شده مدل هایی محدود، جهان شمول و رهبر- محور هستند که نقش پیروان و زمینه را در معادله رهبری نادیده گرفته اند. این مطالعه، با رویکردی توسعه ای، با بهره گیری از نظرات خبرگان و از طریق پیمایش تعدادی دستگاه های دولتی در نظر دارد تا نقش سازه های رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی را در اثربخشی رهبری بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سازه های جدید نقش معناداری در پیش بینی اثربخشی رهبری دارند و با ملاحظه همزمان هر سه سازه رهبر معنوی، پیروان معنوی و زمینه معنوی بهتر از رویکردهای قبلی می توان پیچیدگی ها و پویایی های رهبری را بررسی کرد
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، رهبر معنوی، پیروان معنوی، زمینه معنوی
 • سهیلا بورقانی فراهانی، علی اکبر فرهنگی، سحر مشهدی * صفحات 41-64

  روستای گرمه (واقع در شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان) روستایی کویری است و با توجه به محرومیت و دشواری اشتغال این روستا لازم است با استفاده از تمامی امکانات، توانایی ها و ظرفیت های موجود در جهت رفع محرومیت، بهبود وضعیت اشتغال و کسب درآمد و تقویت زیرساخت ها از راه های مختلف اقدام شود. توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، کشاورزی و خدمات در تعامل است می تواند به منزله ی یکی از ابزارهای اصلی توسعه در روستای گرمه موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های موثر بر توسعه گردشگری مناطق روستایی و بررسی وضعیت هر یک از شاخص های موثر در توسعه گردشگری مناطق روستایی (شاخص های فرهنگی– اجتماعی، شاخص های اقتصادی، شاخص های مدیریتی، شاخص های محیطی) است. روش این پژوهش از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، روش توصیفی- پیمایشی است و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، هم از روش های آمار توصیفی و نیز روش های آمار استنباطی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش، پرسشنامه است که به وسیله سه جامعه ی آماری صاحب نظران، مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه صنعت گردشگری
 • علی اصغر پورعزت، ندا احسانی مقدم*، حمیدرضا یزدانی، کوکب فائز صفحات 65-88

  یکی از مهم ترین چالش های سازمان های امروزی، به ویژه سازمان های فناوری اطلاعات، در سیال بودن دانش و تخصص کارکنان نهفته است که نگهداری آنها در سازمان از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. طبق پژوهش های گذشته، ترک خدمت کارکنان تحت تاثیر عوامل فردی، سازمانی و محیطی متعددی قرار می گیرد که یکی از مهم ترین این عوامل، نگرش های شغلی کارکنان است و از طرفی، مدت هاست که عدالت به مثابه یکی از مهم ترین عوامل موثر بر توسعه اجتماعی در سازمان، مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است؛ به طوری که پژوهش های گوناگون بر اهمیت تاثیر عدالت و ابعاد آن بر جلب نظر و مشارکت و وفاداری کارکنان صحه گذارده اند. این پژوهش مترصد آن است که با تاکید بر اهمیت جو سازمان در وفاداری کارکنان، تاثیر ابعاد گوناگون عدالت بر جو سازمانی را بررسی و مقایسه کند. بدین منظور از ابزار پرسشنامه و روش توصیفی- همبستگی برای انجام پژوهش استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، عدالت اطلاعاتی و مشاهده ای بیشترین تاثیر و در مقایسه با آن، عدالت زبانی و توزیعی کمترین تاثیر را بر وفاداری سازمانی دارند

  کلیدواژگان: وفاداری سازمانی، جو سازمان، عدالت سازمانی
 • محمد حسنی، پریسا تیما صفحات 89-110
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی و رفتار سیاسی اعضای هیئت علمی دانشگاه اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بوده که از میان آنها 206 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. نتایج رگرسیون تعدیل کننده حاکی از نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار شهروندی است. به این صورت که برای افرادی با احساس خودکارآمدی بالا افزایش پاسخگویی همراه با افزایش رفتار شهروندی است و بالعکس برای افرادی با خودکارآمدی پایین افزایش پاسخگویی همراه با کاهش رفتارهای شهروندی است. در عین حال نتیجه تحلیل داده ها حاکی از عدم تائید فرضیه دوم پژوهش بود؛ یعنی نقش تعاملی پاسخگویی و خودکارآمدی بر رفتار سیاسی تائید نشد. به این صورت که در هر دو گروه اعضای هیئت علمی با خودکارآمدی بالا و پایین، افزایش پاسخگویی منجربه افزایش رفتار سیاسی می شود
  کلیدواژگان: پاسخگویی، خودکارآمدی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سیاسی
 • شمس سادات زاهدی، حبیب ابراهیم پور، حسن خلیلی * صفحات 111-128

  امروزه با تغییر محیط کسب و کار سازمان ها، نگرش صاحب نظران و پژوهشگران نسبت به اصول رهبری تغییر کرده، آنها را بر آن داشته تئوری های سنتی در زمینه رهبری را مورد بازبینی قرار داده و تئوری متناسب با عصر حاضر یعنی تئوری رهبری تحول گرا را عرضه دارند. رهبر تحول گرا با انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ویژگی های آرمانی و توجه به پیروان می تواند با بهبود عملکرد شرکت، افزایش سهم بازار، رشد فروش، جذب مشتریان و درنهایت رضایت مشتریان را سبب شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش به روش همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری مدیران شرگت گاز استان تهران هستند که تعداد 67 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای تحلیل آن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد، رابطه مثبت و معنا داری بین رهبری تحول گرا و عملکرد تجاری در سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. درنهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی به سازمان موردمطالعه ارائه شد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، عملکرد تجاری
 • عباس صمدی، نادیا کیوان صفحات 129-148
  این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش هیجانی مدیران شعب بانک ملت شهر تهران در برقراری ارتباطات اثربخش در بهمن ماه 1388 آغاز و به مدت یکسال و نیم به طول انجامید. در این پژوهش از مدل هوش هیجانی بار- آن استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد افراد نمونه 165 نفر درنظر گرفته شد. از طریق توزیع پرسشنامه، داده های لازم جمع آوری شده سپس با استفاده از آمار استنباطی، ارتباط هر یک از ابعاد با ارتباطات اثربخش مدیران بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد، کلیه ابعاد هوش هیجانی با ارتباطات اثربخش مدیران رابطه معناداری دارد. در رابطه با فرضیه اهم نیز آزمون رگرسیون نشان داد، هوش هیجانی بر ارتباطات اثربخش مدیران تاثیرگذار است. بنابراین، نتایج این پژوهش مدیران را در بهره گیری از هوش هیجانی برای برقراری ارتباطات اثربخش مصمم تر خواهد کرد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، ارتباطات، ارتباطات اثربخش
 • غلام رضا عسگری، محمود محمدی، مهدی اسماعیل زاده صفحات 149-166
  هدف این پژوهش بررسی مفهوم شادی در سازمان و بررسی تفاوت های نسلی در خصوص نگرش به شادی در سازمان است. به این منظور برای بررسی مفهوم شادی در سازمان از پرسشنامه کارل و همکاران (2005) و برای مقایسه نسل ها از تاریخ تولد آنها استفاده شد. پاسخ دهندگان، 296 نفر از شاغلین یک سازمان صنعتی در جنوب شرقی تهران بودند. از میان پاسخ دهندگان، 156 نفر به نسل انقلاب و 142 نفر به نسل اینترنت تعلق داشتند. بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین عوامل شادی در سازمان به ترتیب اعتماد به مدیران، اعتماد به همکاران و برگزاری مسابقات در سازمان است. در میان نسل های موردبررسی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در ادامه یافته های پژوهش های بررسی شده، پیشنهادهایی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: شادی سازمانی، اعتماد، تفاوت های نسلی، اینترنت
|
 • Akbari Akbari, Shakiba Shakiba, Ziaee Ziaee, Marzban Marzban, Razi Razi Pages 1-20
  The main purpose of this research was to study of relation between organizational health and organizational entrepreneurship in the University of Tehran. The main research instrument was an electronic questionnaire، which consisted of two parts: organizational health and organizational entrepreneurship. The statistical population of the research consisted of all staffs of in the University of Tehran. Using Cochran’s sampling formula، 230 staffs were selected as research sample. SPSS win 18 were used for data analyzing. Findings showed a positive and significant relationship (in level 1%) was between all of the organizational health components with organizational entrepreneurship. The results of multiple regressions also showed that among eight components of organizational health، four components included efficiency، unity and adaptability، innovation and participation in decision-making could explained 69% of total variance of organizational entrepreneurship
  Keywords: Organizational Health, Organizational Entrepreneurship, Staffs, University of Tehran
 • Alvani Alvani, Memarzadeh Tehran Memarzadeh Tehran, Alborzi Alborzi, Kazemi Kazemi Pages 21-40
  In the last decade، with the entry of spirituality in the organizational and management research، Spirituality leadership، also، has attracted a considerable amount of attention. The new realm of spiritual leadership، similar to both areas of spirituality and leadership، suffers from a lack of consensus and from variety in definition and impression. Proposed models of spiritual leadership have been quite narrow، leader-centered and universal. They ignored the role of followers and context in leadership equation. In this paper، with a developmental approach، and after using experts'' opinions and surveying in some public organization، we aim to define new construct of spiritual followers and spiritual context، and explore the role of them in leadership effectiveness. The results of this study show that new defined constructs have a significance contribution in the prediction of leadership effectiveness and with simultaneous considering all constructs of spiritual leader، spiritual followers and spiritual context، better than pervious approaches، we can explain spiritual leadership complexities and dynamics
  Keywords: Spiritual Leadership, Spiritual leader, Spiritual Followers, Spiritual Context
 • Bourghani Farahani Bourghani Farahani, Farhangi Farhangi, Mashhadi Mashhadi Pages 41-64

  Garmeh village (located in Khour and Biabanak County in Isfahan province) is a desert village and given the deprived condition of this area and difficulty of finding a job in this village، it is necessary to take required steps for elimination of deprivation، improvement of employment and income and enhancement of its infrastructures using all available opportunities، capabilities and capacities. Development of tourism industry as an industry which is in interaction with different fields such as economy، culture، environment، agriculture and services can be considered as one of the main tools for development in Garmeh village. The purpose of present study is identification of effective factors impacting rural regions tourism development and investigating the situation of each effective factor impacting rural regions tourism development (cultural، social، economic، managerial and environmental factors). The method used in this study in terms of data collection is descriptive- survey method and in terms of research purposes، it is an applied research. Also، for analyzing the obtained data، we used descriptive statistics as well as inferential statistics methods. The tool by which the data were collected was questionnaire completed by three statistical populations: experts، village people، domestic and foreign tourists

  Keywords: Tourism, Rural Tourism, Tourism Industry Development
 • Pourezzat Pourezzat, Neda Ehsanimoghadam, Hamidr Reza Yazdani, Faez Faez Pages 65-88

  One of the most important issues about nowadays organizations، especially which work on information technology is hidden in currency of human resources'' knowledge and skills that their maintenance in organization has particular complexities. According to past researches، human resource turnover is influenced by several individual، organizational and environmental factors. One of the most important of this factors is human resource`s attitudes toward their job and partially it`s believed that justice is considered as one of the most important effective factors in social development of organizations and it is attracted by researches in a way that various studies certify on importance of justice and it`s dimensions on attraction، participation and loyalty of human resources. This research is trying to compare and study over the importance of various dimensions of justice and organizational climate in human resources loyalty. According to the results، informational and observational justice has the most influence and distributive and lingual justice has the least influence on organizational loyalty.

  Keywords: Organizational Loyalty, Organizational Climate, Organizational Justice
 • Hassani Hassani, Tima Tima Pages 89-110
  This research has been performed with the purpose of investigating the interactive role of accountability and job self-efficacy on organizational citizenship behavior and political behavior of the faculty members. In this research the statistical society included all faculty members of Urmia University، among whom 206 persons was selected through straticulate random samplery methods. The way research done was a description of the cohesion type and was used for gathering information from standard questionnaires. The results of modifier regression signified interactive role of accountability and job self-efficacy on citizenship behavior. In this case، for individuals of high sense of self-efficacy، replication growth is accompanied with increase of citizenship behaviors، and conversely for individuals of low self-efficacy، replication growth is accompanied with decrease of citizenship behaviors. At the same time، data analysis signified insusception of second hypothesis of the research، meaning، the interactive role of accountability and self-efficacy on political behavior was not confirmed. Thus، in both groups of faculty members with low and high self-efficacy، replication growth causes increase of political behaviors.
 • Zahedi Zahedi, Ebrahimpour Ebrahimpour, Khalili Khalili Pages 111-128

  The business environment changes caused to change in managers and researchers approach about leadership principles. They have to revise leadership traditional theories and developed new theory for leadership as “transformational leadership theory”. Transformational leader with charisma; idealized influence; inspirational motivation; intellectual stimulation; and individualized consideration، emphasis on performance improvement، i. e. achieving and establishing market share، rate of sales، attract totally new customers، customer satisfaction. This article surveys the ‎relationship between transformational leadership and business performance in TPGC. The ‎method used is applied-description survey. The population comprised 67 managers. Data analysis was ‎conducted by frequency distribution، percentage، spearman ‎correlation and Multiple Regression test. According to ‎the research findings، there is signification a ‎relationship between transformational leadership ‎and business performances. Finally، ‎the article has presented ‎solutions to promote transformational leadership and business performance.

  Keywords: Transformational Leadership, Intellectual Stimulation, Inspirational Motivation, Business Performance
 • Samadi Samadi, Keyvan Keyvan Pages 129-148
  This study investigated the role of emotional intelligence Bank Mellat branch managers in Tehran to communicate effectively started in February 2010 and lasted for one year and a half. In the present research Bar-On model of emotional intelligence was used. In order to test hypothesis 165 persons were selected as sample. The required data was collected through distributing questionnaire and then by using inferential statistics the relationship among each of the dimensions with effective communication of managers was studied. Results of research indicated that all dimensions of emotional intelligence have significance relationship with effective communication of managers and in relation to main hypothesis، the regression test indicated that emotional intelligence influences on effective communication of managers.
  Keywords: Emotional Intelligence, Communications, Effective Communication
 • Asgari Asgari, Mohammadi Mohammadi, Ismaeilzadeh Ismaeilzadeh Pages 149-166
  This paper aims to examine the fun concept and age differences in attitudes toward workplace fun. The authors review the literature on workplace fun and generational theory. The fun in workplace was measured with Karl et al. ’s (2005) and Generational cohort was measured by the respondents’ birth year using a sample of 296 workers at a industrial company in South west of Tehran. According to results it is recognized that games، trust in managers، and، trust in co-workers were most important issue of fun in the workplace. However there are no differences between the two generations in attitudes toward workplace fun. Implications، limitations، and suggestions discussed
  Keywords: Workplace Fun, Trust, Age Differences, Internet