فهرست مطالب

برنامه ریزی و بودجه - پیاپی 85 (خرداد و تیر 1383)

فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
پیاپی 85 (خرداد و تیر 1383)

 • تاریخ انتشار: 1383/04/15
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مهدی عسلی صفحه 3
  در این مقاله رابطه رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجه عمومی، که تحت تاثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانه کالاهای اساسی افزایش پیدا می‎کند، بررسی شده است.
  در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیل‎یافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایه‎گذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‎دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجه جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایه‎گذاری و تقاضا برای نیروی کار می‎شود.
  از آنجا که این روند طی سه دهه گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالا به ضرورت تجدیدنظر در نحوه ارائه یارانه ها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفا به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایه‎گذاری اشاره می‎کند. این موضوع به خصوص با تاکید برنامه چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری می‎یابد.
 • علی اکبر قلی زاده صفحه 19
  بسیاری از اقتصاد دانان کارایی بخش عمومی در رشد و توسعه اقتصادی را به همراه توسعه بی سابقه بخش عمومی در قرن بیستم، مورد بررسی قرار داده اند و مسلما یکی از ابعاد مهم این مطالعات، تعیین اندازه بهینه دولت بوده است که از دیر باز مبانی علمی و رویکردها و روش های عملی آن منشا مجادلات محافل علمی اقتصاددانان بخش عمومی است. اگر چه در برخی مطالعات، رشد سریع اقتصادی برخی از کشور ها - از جمله کشور های جنوب شرقی آسیا - را به کوچک بودن اندازه دولت نسبت می دهند، مطالعات تجربی این فرضیه را تایید نمی کند و اصولا مطالعات مقطعی که پایه این نتایج را تشکیل می دهد دارای مبانی علمی و کاربردی قوی نیست. بسیاری از اقتصاد دانان اعتقاد دارند هدایت اندیشمندانه دولت به همراه حمایت های سازمان یافته از بخش خصوصی موتور محرکه رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای یاد شده است. تجربه های کشور های موفق از جمله کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می دهد رشد شتابان اقتصادی عمدتا محصول دولت کارامد و بخش خصوصی کار آفرین و پر تلاش بوده است.
  برو اعتقاد دارد افزایش هزینه های دولت در ابتدا موجب تقویت رشد اقتصادی می شود و بعد از نقطه خاصی کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از این رو «اندازه بهینه دولت» متغیری نسبی است که از پارامترهای اقتصادی، کارایی نظام اداری و سازمانی تاثیر می پذیرد. در این مقاله از معیار اقتصادی برای اندازه بهینه دولت استفاده شده است که همان بهره وری مخارج دولت است و در قالب نظریه تولید و مدل اقتصاد سنجی قابل برآورد عملی خواهد بود. سازماندهی مقاله به شرح ذیل است: بخش اول به مقدمه می پردازد. بخش دوم، رشد اقتصادی و منابع آن مورد بررسی قرارمی گیرد که در آن نوسانات ادواری تولید ناخالص داخلی و عوامل موثر بر آن معرفی می شود، و برخی از نظریه های مهم در خصوص رابطه اندازه دولت با میزان بهره وری و رشد اقتصادی در کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد. بخش سوم، به اختصار ادبیات موضوع و تجارب کشور ها مرور می شود. بخش چهارم، به روش شناسی، مدل مورد استفاده و ابعاد کاربردی آن اختصاص یافته است. در بخش پنجم نتایج تخمین توضیح داده می شود و خلاصه، نتیجه گیری و توصیه
 • انوشیروان تقی پور، افسانه موسوی آزاد کسمایی صفحه 59
  در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم با استفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تامین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.
|
 • Mehdi Assali Page 3
  This paper tries to survey the relationship between national revenue growth with the governments current expenditure, which increases under the effect of the governments transfer payments composed of basic goods subsidies. The paper uses a dynamic two-sector equation that was formulated according to Irans economic structure characteristics. The solution of the model by way of reduced form equations for the important variables of the model such as Y (production), I (investment), and LD (demand for labor force) show that in the hypothesized situation of the economic model, the increase of the GC current budget leads to the decrease in production, investment, and labor demand. As this trend has been continuing during the past three decades, the results of this survey briefly express the necessity of revision in the methods of distributing subsidies and making them target-oriented with the aim of transferring them to low-income households and directing the financial resources of the country to investment. This becomes more crucial when it is viewed form the standpoint of the fourth development plans emphasis on the speedy economic growth and decrease of unemployment.
 • Aliakbar Gholizadeh Page 19
  In line with the unprecedented development of public sector in the 20th century, many economists have studied the efficiency of the public sector in economic growth and development. Evidently, one of the important aspects of these studies is to determine the optimum size of government whose theoretical principles and approaches as well as practical methods have been argued about in public sector economists forums. Although some studies relate fast economic growth of some countries including south east Asian countries to small mess of government size, empirical studies do not approve this hypothesis and fundamentally the sectoral studies that form the bases of these results do not enjoy strong scientific and applicable principles. Many economists believe that wise leadership of the government combined with organized support of the private sector are assumed the economic growth engine especially in the mentioned group of countries. The experiences of successful countries such as south east Asian ones indicate that fast economic growth is often the product of an efficient government and entrepreneurial private sector. Barro holds that the increase of government expenditure first reinforces economic growth and later decreases it in a certain point. So the optimum size of government is a relative variable that is under the effect of economic parameters, administrative system and organizational efficiency. This paper uses an economic criterion for the optimum size of government, i.e. government expenditure productivity. This criterion can be estimated in the framework of the production theory and the econometric model. The paper is composed of some parts. The first is introduction. The second one discusses economic growth and its resources. The cyclic fluctuations of GDP and factors affecting them are introduced in this part. It also discusses some important theories regarding the relationship between the size of government and the amount of productivity and economic growth among world countries. The third part briefly talks about the subject matter literature and the experiences of the countries. The fourth part is dedicated to methodology of the Model used and the applicational aspects. The fifth part explains estimation results and the final part contains summary, conclusions and policy recommendations.
 • Anoshiravan Taghipour, Afsaneh Mousavi Azad Kasmai Page 59
  This paper tries to survey the independence of Central Bank of Iran and its relationship to inflation by using the data of 56 developing countries during 1990s. The results signifies that there are no significant relationship between inflation and the independence of central banks in these countries. In other words, according to the existing evidences, not all the developing countries with high degrees of independence in their central banks have low levels of inflation and it depends on factors such as financial markets development level, national income structure and the way the country meets its budget deficit. According to the results of the survey and based on the prevalent income resources situations in Iran and the underdevelopment of finaneial markets of Iran, the independence of the central bank of Iran requires more studies and before everything, financial markets and governments budget structure reform should be addressed.