آرشیو پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷، شماره ۴۲۹۱
غیر قابل اعتماد
۱۰
کاریکلماتور

منحصر به زوج!

دکتر محمدحسن صادقی مقدم

سقوط «آدم»، ناشی از «جاذبه سیب» بود.

دیر رسیدن بهتر از کال ماندن است.

عالم بی عمل، چک بی محل است.

ازدواج، اقدامی منحصر به زوج است.

در عقد، لذتی ست که در ازدواج نیست.

برای دل بستن، دلبند لازم است.

عصا به کمک پیرمرد راه می رود.

نادان همه را به کیش خود مات کند.

یه مو از خرس کندن، خریته.

حرف راست را باید از دهن صاف شنید.

همیشه راست بگویید تا دهان تان صاف شود.

برای این که روی حرف تان بایستید، باید آن را زیر پا بگذارید.