روزنامه سراسری صبح
صاحب امتیاز:
الیاس حضرتی
مدیر مسئول:
بهروز بهزادی
سردبیر:
سید علی میرفتاح
مدیر اجرایی:
حجت طهماسبی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
علی حضرتی
تلفن:
021-66124025
021-66124024
دورنگار:
021-66124025
021-66124024
سایت اختصاصی:
www.etemadnewspaper.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، بن بست مینو
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/08