آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
بازار دیجیتال
۱۷

خطوط تلفن همراه کشور از 115 میلیون عبور کردند

 تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماه اول سال جاری، بیش از 115 میلیون است که ضریب نفوذ را به بیش از 139 درصد می رساند. مطابق آمار منتشرشده ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماه اول سال 98، خطوط واگذارشده دائمی 23 میلیون و 341 هزار و 5 عدد و خطوط واگذارشده اعتباری 152 میلیون و 425 هزار و 566 عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به 175 میلیون و 766 هزار و 571 عدد و ضریب نفوذ را به 55/ 139 درصد می رساند. البته از میان خطوط واگذارشده، 20 میلیون و 827 هزار و 567 خط دائمی فعال و 95 میلیون و 107 هزار و 571 خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به 115 میلیون و 935هزار و 138 عدد می رساند.