روزنامه اقتصادی صبح ایران
صاحب امتیاز:
دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول:
علیرضا بختیاری
سردبیر:
علی میرزاخانی
تلفن:
021-42710504
021-42710505
021-42710506
021-42710507
021-42710160
دورنگار:
021-42710509
سایت اختصاصی:
www.donya-e-eqtesad.com
نشانی:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108
روابط عمومی:
تلفن:
021-42710504
021-42710505
021-42710506
021-42710507
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-8901
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/21