روزنامه اقتصادی صبح ایران
صاحب امتیاز:
دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول:
علیرضا بختیاری
سردبیر:
علی میرزاخانی
تلفن:
021-52189265
021-52189660
دورنگار:
021-52189266
سایت اختصاصی:
www.donya-e-eqtesad.com
نشانی:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 3 و 5
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-8901
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/06