آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

می گویند حسرت ورزان با پوشیدن جامه خیالی دیگران همچون ضربه های پتک لحظه به لحظه شخصیت خویش را نشانه می گیرند و با حسرت به گذشته و آینده واکنش های بیش از حد و نسنجیده ای را از خود نشان می دهند. این نوع عملکردهای فکری و پراکندگی افکار در نتیجه  حسرت ورزی همچون چرخه ای معیوب تکرار شده که نه تنها انواع بیماری های روحی و روانی را به دنبال دارد بلکه یکی از پلیدترین افکاری است که زندگی را به نابودی می کشاند.