مدیر مسئول:
محسن پیرهادی
صاحب امتیاز:
بنیاد رسالت
سردبیر:
مسعود پیرهادی
تلفن:
021-88910806
021-88910807
021-88910808
دورنگار:
021-88900587
سایت اختصاصی:
www.resalatnews.com
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شهید اسماعیل محمدی، پلاک 1، ، کدپستی: 1599976711
صندوق پستی:
1899-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/24