آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۴
معارف
۶
سلوک عارفانه

با خودسازی، انسان کامل شوید و در مقابل دشمنان اسلام مبارزه کنید

(بدان ای سالک راه خدا!) شما موظفید خود را بسازید، انسان کامل شوید، و در مقابل نقشه های شوم دشمنان اسلام ایستادگی کنید. اگر منظم و مجهز نگردید، و به مقاومت و مبارزه علیه ضرباتی که هر روز بر پیکر اسلام وارد می آید نپردازید، هم خود از بین می روید، و هم احکام و قوانین اسلام را فانی می سازید، و شما مسئول خواهید بود. شما علما، شما اهل علم و شما مسلمانان مسئول می باشید. (1)