روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز:
موسسه کیهان
مدیر مسئول:
حسین شریعتمداری
سردبیر:
حسین شریعتمداری
تلفن:
021-33110251
021-35200
021-33110252
021-33110254
021-33110257
سایت اختصاصی:
www.kayhan.ir
نشانی:
تهران، خیابان فردوسی، کوچه شهید شاهچراغی، ، کدپستی: 1144831599
سامانه پیام کوتاه:
30002323
صندوق پستی:
3631-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/09