آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
اخبار کشور
۱۱
درمکتب امام

خارجی ها از امثال مدرس می‏ترسند

خارجی ها از امثال مدرس می‏ترسند، نه اینکه از فلان آدمی که با رای آنها موافق است؛ یا فرقی به حالش نمی‏کند این دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، آن تابع آن دستگاه است. تابع این است که اتومبیلش خوب باشد، این اتومبیل را عمر سعد به او بدهد یا امام حسین هیچ فرقی به حالش نمی‏کند! برای اینکه اتومبیل، میزان است. آنکه زندگی برایش میزان است، مکتب در کارش نیست... این زندگی را اگر رضا خان بدهد اهلا و سهلا، و اگر هم شما بدهید اهلا و سهلا، فرقی به حالش نمی کند.