آرشیو شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹، شماره ۳۸۵۲
اندیشه
۶

نگاهی به کتاب «قدرت زندگی: آگامبن و سیاست آینده» به مناسبت انتشار ترجمه فارسی

مفهوم زندگی در مرکز سیاست آینده

جورجو آگامبن فیلسوف معاصر ایتالیایی در چند دهه اخیر با نوشتن آثاری در فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، حقوق، الهیات و زیباشناسی شهرت زیادی یافته است. مطرح شدن اندیشه او در غرب هم زمان بود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سرخوردگی جهانی تفکر رادیکال و چپ. او در آثار خود در مقابل نظریات «پایان تاریخ» و پیروزی نظام غایی نظام سرمایه داری همچنان بر مقاومت علیه نظام سلطه و جامعه نمایش مبتذل آن پافشاری می کند. کمتر نوشته ای را درباره حاکمیت، وضعیت استثنائی و شکل زندگی بدون ارجاع به آثار آگامبن می توان سراغ گرفت. مفهوم شکل زندگی از مفاهیم اساسی در فلسفه اوست و در کتاب «اجتماع آینده»، «وسایل بی هدف» و جلد اول «هوموساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه» به صور مختلف این مفهوم و ارتباط آن با سیاست آینده و سیاست رهایی بخش می پردازد.

آگامبن زندگی را به منزله راه و رسم سیاسی شایسته زندگیbios (در یونانی) در تقابل با واقعیت زیست شناختی زنده بودن zoe (در یونانی) در نظر می گیرد. این واقعیت که یونانیان باستان اشکال متنوعی از حیات را درک می کردند، در نظریه او تاثیر بسزایی دارد. او در طرح این تمایز یونانی بین انواع حیات متاثر از ارسطو و مشخصا کتاب «سیاست» اوست. آگامبن نتیجه این تمایز را شکل گیری حیات برهنه یا هومو ساکر می داند و به همین ترتیب سیاست را چیزی نمی داند جز شیوه بازگرداندن حیات برهنه به کانون دولت شهر. سیاست در نظریه او به معنای تعلیق رابطه میان وسیله و هدف یا همان سیاست وسایل محض است که خود را از رابطه با یک هدف رهانیده است. حیات برهنه وضعیت معلق بین حیات سیاسی و حیات طبیعی است که از طریق حذف ادغامی و ایجاد منطقه ای استثنائی به خشونت حاکم واگذار می شود. نقد او به الگوی حکمرانی در لیبرال دموکراسی با استناد به مفهوم حیات برهنه بسط می یابد و ضمنا راهی برای فراروی از نظام سلطه و نیهیلیسم معاصر پیش روی می نهد. راه چاره به زعم آگامبن نه باقی ماندن در این منطقه تعلیق بلکه ابداع نوع سومی از حیات است که او «شکل- زندگی» می نامد؛ یعنی زندگی ای سرشار از بالقوگی که به اوج ارتباط پذیری و سعادت در دل دولت شهر رسیده و تحت انقیاد هیچ حاکمیت و حقی قرار ندارد. کتاب «قدرت زندگی» اثر دیوید کیشیک که اخیرا به قلم مجتبا گل محمدی و به همت انتشارات بیدگل به فارسی ترجمه و منتشر شده با آگاهی از این امکان رهایی بخش در تفکر آگامبن، سویه های اثرگذار و مغفول آثار او را در طول چهار دهه گذشته، با تفکر اندیشمندانی چون کافکا، هایدگر، بنیامین، آرنت، دلوز و فوکو که تفکر آگامبن متاثر از آنهاست، پیوند می دهد. افزون بر این، این کتاب آثار او را در رابطه با چهره های کلیدی سنت فلسفه (مانند افلاطون، اسپینوزا، ویکو، نیچه، ویتگنشتاین و دریدا) قرار می دهد. نویسنده نگاهی را طرح می کند که با آن می توان به وضعیت زیست سیاسی امروز به شیوه ای نو اندیشید. با این پیش بینی آگامبن که مفهوم زندگی در مرکز فلسفه آینده قرار خواهد داشت، کیشیک در فصل آخر کتاب به برخی از مهم ترین و الهام بخش ترین جهت گیری های ممکن این فلسفه آینده اشاره می کند.

دیوید کیشیک مترجم کتاب های «آپاراتوس چیست؟» و «برهنگی ها» از آگامبن، در مقام نویسنده نخستین کتاب هایش را در قالب یک پروژه با عنوان کلی «خیال پردازی یک شکل زندگی» منتشر کرد: اولین کتاب این مجموعه، «شکل زندگی نزد ویتگنشتاین»، به رابطه میان زبان و زندگی در تفکر لودویگ ویتگنشتاین می پردازد. جورجو آگامبن درباره این اثر چنین گفته است: «دو خط موازی سرتاسر کتاب چالش برانگیز دیوید کیشیک را در می نوردد: خط اول، یک پژوهش بی همتا در قلمرو فلسفه زبان ویتگنشتاین است که به ما نشان می دهد چگونه ویتگنشتاین زبان را به درون قلمرو زندگی می کشاند. خط دوم اما کاری سراسر نو و بی سابقه است: تلاش برای فکر کردن درباره زندگی درون قلمرو زبان. نتیجه نهایی هم جسورانه است و هم رضایت بخش». دومین اثر کیشیک در این مجموعه، یعنی کتاب حاضر که در سال 2012 به همت انتشارات دانشگاه استنفورد منتشر شده است، به پیوندهای زندگی و سیاست در سرتاسر زندگی و آثار جورجو آگامبن می پردازد که روایتی است جذاب و خواندنی از زندگی آگامبن در متن کارهایش و کارهای آگامبن در متن زندگی اش. سایمون کریچلی آن را «یک اثر برجسته» وصف کرده است و سرانجام کتاب سوم این مجموعه، در قالب دنباله ای خیالی بر پروژه پاساژهای والتر بنیامین، با عنوان «پروژه منهتن: نظریه یک شهر»، به نیویورک، پایتخت قرن بیستم می پردازد، با این ایده تخیلی که اگر بنیامین در مرز اسپانیا خودکشی نکرده بود و پایش به آمریکا رسیده بود، چه رخ می داد. آخرین کتاب منتشرشده از دیوید کیشیک تفسیری است جذاب و نو بر سفر پیدایش و مفهوم آغاز از کتاب مقدس با عنوان کتاب شم. دیوید کیشیک هم اکنون در شهر نیویورک زندگی و تدریس می کند. او پیشگفتار کوتاهی نیز بر ترجمه فارسی کتاب «قدرت زندگی» نوشته که در بخشی از آن آمده است: «آخرین سطرهای این کتاب به جهت گیری نوینی اشاره دارد که اندیشه من هم اکنون درگیر آن شده است. در اینجا می خواهم تنها این را اضافه کنم که سیاست راستین همواره درباره پیش بینی گذشته است، و انقلاب راستین یک انقلاب شهری است» (ص 9).

دو  نیروی  متضاد  زیست سیاست

آگامبن در آثار خود فلسفه نوینی را برای زندگی بسط و اشاعه می دهد که به حاکمیت پیوند می خورد؛ به این معنا که شکل زندگی ما می تواند عناصر سیاست آینده را وحدت ببخشد: «یک همبستگی مستقیم میان قدرت فزاینده زندگی و قدرت فزاینده بر زندگی در میان است. سر بر آوردن شکل های زندگی ضرورتا به زوال زندگی های برهنه نمی انجامد. قمارها امروزه صرفا سنگین تر هستند: یک زندگی هرچه قدرت بیشتری به دست می آورد، دم ودستگاه هایی هرچه مبتکرانه تر برای کنترل آن طراحی می شوند؛ یک زندگی هرچه ارزش بیشتری داشته باشد، تاکتیک هایی هرچه بغرنج تر برای بهره برداری از آن ابداع می شوند»(ص 169) . منظور او از شکل زندگی حیاتی است که هرگز نمی تواند از شکلش جدا شود، حیاتی که در آن مجزاکردن چیزی نظیر حیات برهنه ممکن نیست. این صورت بندی شکلی از زندگی را تعریف می کند که در آن شیوه ها و کنش ها صرفا امور واقع نیستند بلکه همواره و بیش از همه در حکم امکانات حیات و «بالقوگی ها» هستند. آگامبن اصطلاح زیست سیاست را از فوکو وام می گیرد اما در مفهوم پردازی آن مسیری متفاوت اتخاذ می کند.

معنای لغوی زیست سیاست ظاهرا مشخص است و به سیاستی اشاره دارد که با زندگی سروکار دارد. بااین حال، زیست سیاست را باید ترکیبی دانست از دو واژه متضاد که معیاری دقیق برای محروم سازی بخشی از جمعیت است؛ یعنی سیاستی که فراتر از زندگی بیولوژیکی عمل می کند. زیست سیاست ازسویی بر سیاستی دلالتی دارد که به زندگی می پردازد و از دیگر سو، سیاست در معنای کلاسیک همان جایی آغاز می شود که زندگی زیست شناختی به پایان می رسد. آگامبن در آثار خود اصطلاح زیست سیاست را برای مشخص کردن پیکار پیوسته میان دو نیروی متضاد به کار می برد که زندگی های ما را در جهت های مخالف پیش می رانند؛ اولی قدرت بر زندگی است و دومی قدرت زندگی؛ از یک سو، بازبینی، مهارگری، انضباط دهی و اداره زندگی های ما از جانب دستگاه های قدرت، از سوی دیگر توانایی ما برای جنگیدن با این قدرت ها به واسطه خیال پردازی، تولید، اعمال و عرضه راه های نو برای به اشتراک گذاشتن زندگی هایمان با یکدیگر. قدرت بر زندگی به نیروی به کاربسته بر زندگی های برهنه اشاره دارد، حال آنکه قدرت زندگی نماینده توانمندی در قالب شکل های زندگی است. اگر اولی را بتوان «قدرت هایی که هستند» نامید، دومی آن چیزی است که می توانیم «قدرت هایی که می شوند» یا «قدرت های آینده» بنامیم.

نویسنده در مقدمه کتاب در حین توضیح برخی از رویدادهای زندگی نامه ای آگامبن، ارتباط آنها را با شکل گیری رئوس اندیشه او روشن می کند. سال 1968 سالی تعیین کننده در زندگی آگامبن بود. او در این سال سفری به آتن، زادگاه فلسفه و سیاست باستان کرد. سپس به پاریس رفت و در شورش های دانشجویی می 1968 شرکت کرد. پس از آن در یک گردهمایی از روشنفکران جوان جهان حاضر شد که به آشنایی او با استنلی کاول ختم شد. اما رویداد تاثیرگذار، آشنایی او با مارتین هایدگر در یک کنفرانس بود که باعث پرتابش به دنیای فلسفه شد. او پس از آشنایی لازم با زبان ها و ادبیات کلاسیک در مدرسه موفق شد نخستین مدرک دانشگاهی اش را پیش از اینکه به آموزش رسمی به دیده تحقیر بنگرد، در رشته حقوق بگیرد که البته بعدا همان را هم در مورد خودش بی ارزش پنداشت. در عوض فضای روشنفکری بیرون از مرزهای بی روح آکادمی او را به خود جذب کرد و پیشه بعدی اش را شکل داد. او با زیستن در رم، پاریس و لندن، به حلقه های گوناگونی راه یافت، با نویسندگانی همچون الزا مورانته و ایتالو کالوینو دوست شد، شاعرانی چون اینگه بورگ باخمان و خوزه برگامین، فیلسوفانی چون ژاک دریدا و ژان لوک نانسی و فیلم سازان رادیکالی چون پی یر پائولو پازولینی و گی دوبور. آگامبن خود درباره سنت زندگی نامه نویسی، متاثر از تفکر تحقیرآمیز هایدگر و زندگی نامه یک خطی او از ارسطو بود: «ارسطو به دنیا آمد، کار کرد و مرد». اما به زعم کیشیک، مقاومت آگامبن در برابر وسوسه زندگی نامه ای موجب نمی شود که او با ادعای اینکه «هیچ چیزی بیرون متن نیست» زندگی را به کل نادیده بگیرد. در عوض او پیوند میان زبان و زندگی را به سیاقی یکسره متضاد با سیاق زندگی نامه نویس نمایش می دهد. کیشیک تلاش می کند شور و اشتیاق خاص تفکر آگامبن را که در کلمه های او گنجانده شده، برجسته کند. او به زبان به عنوان یک توانمندی ناب فراتر از انتقال این یا آن قطعه از اطلاعات فکر می کند، بیش از همه همچون خود قابلیت انتقال. کیشیک این موضوع را این گونه توضیح می دهد: «زبان قدرتی است که شاید به کار بسته شود یا شاید نه و این نقطه دوم - آنچه ما می توانیم نگوییم (که با آنچه ما نمی توانیم بگوییم یکسان نیست)- است که آگامبن از تاکید بر آن هرگز خسته نمی شود». با این حال، حتی خیال پردازی وجود این قدرت زبان، جدا از آنچه کیشیک «قدرت زندگی» می نامد، ناممکن است؛ چراکه از نظر او هر متفکری مانند چشم هر انسان، نقطه کوری دارد که از دو راه قابل جبران است: «یا از طریق حرکت مداوم یا به کار گرفتن یک دیدگاه دیگر. این نقطه کانونی که همچنین نقطه کور هر متفکر یا آستانه تفکرش نیز هست، خویشتن اوست. اما این قسمی بسیار ویژه از خویشتن است که هیچ ربطی به ملاحظات فردی، شخصی، روان شناختی، یا تن شناختی ندارد. در عوض، «من» فلسفی ویتگنشتاین، متاثر از «من» استعلایی کانت و «قلمرو استعلایی نوین پساآگاهانه و پساسوبژکتیو، غیرشخصی و غیرفردی» است که آگامبن با پیروی از ژیل دلوز «یک زندگی» می نامد» (ص 20). روشی ثابت شده برای فائق آمدن بر نقطه کور یک متفکر و به کار گرفتن یک چشم دیگر یا متفکری دیگر است. از نظر کیشیک فقط در فلسفه ویتگنشتاین است که یک فلسفه ریشه ای زبان نمی تواند از فلسفه نوین زندگی خلاصی یابد. آنجا روشن می شود که «خیال کردن یک زبان به معنای خیال کردن یک شکل زندگی است». اگرچه ویتگنشتاین در «پژوهش های فلسفی» رابطه میان زندگی و زبان را به بهترین نحو بیان می کند، اما کیشیک فهم دلالت سیاسی او را از این رابطه به روشنی آگامبن نمی داند. کیشیک این رابطه میان سیاست و زندگی را یگانه دغدغه محوری کتاب خود می داند.

درباره شایعه «مرگ مولف» در فلسفه آگامبن اغراق زیادی شده است؛ در حالی که به عقیده کیشیک در فلسفه او مولفان «همچنان از یک زندگی به راستی شیرین پس از مرگ بهره مند می شوند؛ به تاسی از رولان بارت و میشل فوکو، دیگر موجوداتی قلمداد نمی شوند که در پس اثرشان بایستند، در آن بیان شوند یا با آن بازنموده شوند». در عوض آگامبن ادعا می کند که زندگی مولف درون اثر «به نمایش گذاشته می شود»؛ طوری که مولف درون متن به یک ژست دگردیسی می یابد که نامی است که در «حرمت شکنی ها» به آن چیزی می دهد که «در هر کنش بیانگرانه بیان نشده می ماند». از نظر کیشیک «زندگی» آگامبن و «اثر» او واقعا نمی توانند مستقل از یکدیگر معنای چندانی بدهند، چون اینها هر دو در یک منطقه نامعین کار می کنند که کیشیک آن را «اثر زندگی» می نامد؛ مفهومی که در جو فکری ما رو به انقراض است: «از آنجا که آگامبن همواره «خودش» را با سخن گفتن به میانجی نماینده ها محو کرده و «فلسفه خودش» را فقط به وسیله ترکیب کردن نوشته های دیگران بیان می کند، به نظر می آید او نیز همان تاکید بنیادی سقراط را پی می گیرد که ایده های خودش را نمی زاید، بلکه آنها را در هم سخنانش پدید می آورد».

با وجود این مانع ها این کتاب نشان خواهد داد که چگونه قدرت راستین کار آگامبن در توانایی آن به باز خیال پردازی کنش سیاسی و تفکر فلسفی و سوژه اخلاقی نهفته است؛ به سیاقی که این سه گوشه های یک مثلث را شکل می دهند که مرکز آن «شکل زندگی» است».

خیال پردازی  یک  شکل  زندگی

فصل اول کتاب با عنوان «دیالکتیک تاریک گری» تفسیر جذابی از فلسفه آگامبن و نقش نور و تاریکی در آن به دست می دهد و تاثیر لویاتان هابز را در شکل گیری درون مایه دو کتاب «هومو ساکر» و «پادشاهی و جلال» با قرائت یکی از درسگفتارهای او وارسی می کند. او لویاتان را متنی موسس می داند که پس از سه سده همچنان خطوط پیرنگ بسیار زیادی را بر صحنه تاریخ جهان حک می کند؛ از جمله آگامبن که در «هومو ساکر» رایش سوم را به سان نقطه اوج این نمایش سوگناک باروک می بیند و در «باقی مانده های آشویتس» بر افراطی ترین تجسد این خوف یعنی چهره موزلمان (تسلیم شده) انگشت می گذارد؛ یعنی همان کسانی در آشویتس که توانایی شان را در استفاده از زبان کاملا از دست داده بودند و سرحد زندگی انسانی را تجربه کردند. در بخش بعد «یک مسیر انحرافی» ترسیم می کند و نمای کنجکاوی برانگیزی از زیست سیاست را از خلال یک تاریخ فشرده باله پیش می برد. در بخش آخر این فصل به اسپینوزا می پردازد و تلاش می کند همدستی فلسفه سیاسی اسپینوزا و هابز و اشمیت را در فلسفه آگامبن بررسی کند و همچنین به نقش «تفکر» نزد آرنت که همان «شکل زندگی» نزد آگامبن است، می رسد.

فصل دوم به موضوعاتی مانند رابطه فلسفه و زندگی و رابطه فلسفه و شعر در زرتشت نیچه، تزهایی در باب تاریخ والتر بنیامین، قصر کافکا و اشعار راینر ماریا ریلکه می پردازد. آگامبن به پیروی از بنیامین ادعا می کند که نثر فلسفی باید «شاعرانه» باشد؛ وگرنه با خطر سقوط به ورطه ابتذال و خطر کمبود اندیشه روبه رو می شود: «این نگرش تا اندازه ای سرشت موزاییک گونه آثار آگامبن را توضیح می دهد. کاشی های موزاییکی که متن های او را می سازند قطعه های برش خورده از سنگ ها یا متن هایی بزرگ تر هستند که به قلم دیگران نوشته شده اند. این نوعی ماتریالیسم تاریخی است، نه به معنای یک تحلیل تاریخی معطوف به فرایندهای مادی؛ بلکه به معنای یک فرایند فلسفی که تاریخ را به منزله ماده خامش، و در حقیقت به منزله سرمایه اش به کار می برد و بدین سان بر خود تاریخ با پیشروی در خلاف آن پیروز می گردد» (ص 96). به نظر کیشیک متن های آگامبن مسیرهای گوناگونی را برای پیکارهای ممکن پیش می نهند، همان چیزی که دلوز و گتاری «هزار فلات» می نامند. دیگر قطعات این فصل عبارت اند از تقابلی که آگامبن بین بنیامین و آدورنو با استعاره قصه پریان قورباغه و شاهزاده ترسیم می کند، فشرده گویی، سرهم بندی نقل قول ها در متون و مفهوم گنیوس و میدان تنش ها در فلسفه آگامبن.

فصل سوم با مقایسه مفهوم هستی در فلسفه هایدگر و مفهوم زندگی در فلسفه آگامبن آغاز می شود. هایدگر در آغاز «هستی و زمان» ما را فرا می خواند تا «از نو پرسش معنای هستی را پیش کشیم». همان گونه که هایدگر این پرسش را به منزله «همان پرسش بنیادین فلسفه» معرفی می کند، آگامبن نیز «جدایی زندگی برهنه از شکل های بسیار زندگی انضمامی» را به منزله رسالت پنهان و بنیادین سیاست غربی وصف می کند. برای آگامبن مسئله زیستن مطرح است و نه هستی. البته برای او این کاوشی است ساختارگرایانه در شکل زندگی نه جست و جویی اگزیستانسیالیستی در معنای زندگی. در بخش بعد، کیشیک مطرح می کند که نه متافیزیک حضور که دریدا منتقد آن است و نه متافیزیک غیاب که هدف نقد خود آگامبن است، نمی توانند به منزله پایه و اساس برای سیاست آینده نقش ایفا کنند. در بهترین حالت آنها به ما کمک می کنند تا دام دوگانه ای را بهتر بفهمیم که نیاز داریم از آن پرهیز کنیم. سپس به مفهوم حاضر (غایب با توجه به موقعیت فلسطینی ها تحت دولت جعلی صهیونیستی)، مفهوم «موجود هراسان» و مفهوم تهی بودگی در ضدقهرمان های رمان های کافکا و در انتها به مقاله نقد خشونت بنیامین اشاره می کند.

در فصل چهارم و پایانی کتاب، کیشیک برخی از ایده های جذاب خود را درباره خیال پردازی یک شکل زندگی مطرح می کند. به نظر کیشیک، اگر برای ویتگنشتاین پرداختن به فلسفه به معنای رویارو شدن با حدود زبان بود، برای آگامبن چنین عملی در اصل با رویارویی با حدود تفسیر سروکار دارد. هنگامی که آگامبن یک متن را تحلیل می کند، همواره در تلاش است تا در آن نقطه ای را مکان یابی کند که آماده گسترش است، تا آن لحظه ای فرا می رسد که او با یک حد روبه رو می شود، زمانی که در می یابد که گام بعدی دیگر نمی تواند با حسن نیت به نویسنده مورد بررسی نسبت داده شود. کل کتاب کیشیک نیز به پیروی از این حرف آگامبن تلاشی است برای به کار بستن همین راه و روش تفسیری آگامبن در نوشته های خود او یعنی حرکت ایده ها در جهت هایی نو و پیش بینی نشده و رویارو شدن با حدود آنها، به عوض بازگویی صرف و مقایسه یا حمله علیه آنها چنان که هستند. «چنین رویکردی از این درک سر بر می آورد که کل زندگی، حتی بیش از مفهوم زندگی، انگاره ای است با مقاومت ننگین در برابر توضیح فلسفی (این رویکرد دچار آن چیزی است که شاید بتواند یک مازاد مدلول بر دال نامیده شود)؛ زیرا برای نویسنده ای که آموزه به طرزی مشروع فقط در قالب تفسیر ممکن است عرضه شود، و فلسفه و فیلولوژی همواره در تماس با هم هستند، کار روی موضوع شکل زندگی نشانگر یک دشواری ویژه است. با چنین دریافتی، چنان که آگامبن در مصاحبه با زوددویچه می گوید، ناگهان آگاه می شوید که زیر پای تان خالی شده است». کیشیک از تثلیث مفهومی زندگی، شکل و قدرت می گوید که به درون یک موجود فرو می ریزد: «هیچ دیالکتیکی و هیچ اقتصادی در این مفهوم ها ممکن نیستند؛ آنها همچون یک تک یکان ناگشودنی هسته ای کار می کنند: قدرت شکل زندگی. اما برخلاف آن رابطه ها در مدل های سلسله مراتبی، رابطه های قدرت برسازنده شکل های زندگی به نسبت ماندگار، که در اینجا توجه ما را جلب می کنند معمولا فاقد مرکزی هستند که این قدرت از آن بیرون بزند. در عوض، یک شکل زندگی گرایش دارد تا کارکردی بیشتر مانند یک شبکه داشته باشد. با اقتباس از واژگان دلوز و گاتاری، می توانیم بگوییم که آن بنابر منطق ریزوم کار می کند و در برابر منطق درختی مصداق یافته در قدرت حاکم مقاومت می کند» (ص 160).