فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیر مسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
احمد غلامی
تلفن:
021-88654390
021-88654392
دورنگار:
021-88654390
021-88654392
سایت اختصاصی:
www.sharghdaily.ir
نشانی:
تهران، میدان آژانتین، خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاک 6
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88192877
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/25