فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیر مسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
احمد غلامی
تلفن:
021-88914975
021-86036119
سایت اختصاصی:
www.sharghdaily.ir
نشانی:
تهران، میدان جهاد، خیابان بهرام مصیری، پلاک22
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88192877
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/07