فرهنگی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز:
مهدی رحمانیان
مدیر مسئول:
مهدی رحمانیان
سردبیر:
احمد غلامی
تلفن:
021-88936270
021-86036119
021-88936254
سایت اختصاصی:
www.sharghdaily.ir
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88192877
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/09